Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 12 december

Publicerad: Uppdaterad:
Klubba

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning.

Enig regionstyrelse vill regelbundet följa upp arbetet mot trakasserier

"Det är närmast självklart att vår ambitionsnivå i att hantera #metoo kommer att granskas och sätta norm för vad andra arbetsgivare gör. Vi har uppropen som berör oss som arbetsgivare och vi har en nyligen genomförd medarbetarenkät. Nu måste vi se till att vi får ett medvetet och långsiktigt arbete för förändring", står det att läsa i ett initiativärende från Vänsterpartiet.

Västra Götalandsregionen prioriterar arbetet med att förändra den tystnadskultur och de normer som beskrivs inte minst i läkarnas #metoo. Det måste vara tydligt vart den som drabbas ska vända sig. Den som drabbas måste få bästa möjliga stöd och frågan måste tas på stort allvar. Det måste ske ett medvetet arbete för att förändra maktstrukturer som förminskar kvinnor och arbetas förebyggande på våra arbetsplatser så att där inte förekommer sexistiskt språkbruk och beteenden. Det kräver ett medvetet, kontinuerligt och långsiktigt arbete.

En enig regionstyrelse ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på hur en regelbunden, kontinuerlig uppföljning kan utformas av hur VGR som arbetsgivare arbetar med och utvecklar arbetet med dessa frågor.

En första uppföljning föreslås ske under våren 2018.

 

Klimatanpassning i verksamheten - S motion föreslås godkännas

Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) föreslår i en motion att det utarbetas en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna menar att båda perspektiven med förebyggande arbete och klimatanpassning är ofrånkomliga i en framgångsrik och samlad klimat- och miljöpolitik. Remissvaren anser att motionen ska bifallas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motion om klimatanpassning i VGR och föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i VGR.

 

Yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att yttra sig över en anmälan till JO. Anmälan gäller ett ärende vid Koncernkontoret då ett överklagande av beslut att inte lämna ut allmänna handlingar inte överlämnades till kammarrätten när det inkom.

Anledningen till att överklagandet inte lämnades till kammarrätten för prövning när det inkom var att varken ansvarig handläggare för ärendet eller chefsjuristen, som fattat det aktuella beslutet, fick information om att överklagandet hade inkommit.

Att överklagandet inte hade överlämnats till kammarrätten uppmärksammandes när sökanden kontaktat VGR med förfrågan om ärendet. Överklagandet lämnades då till kammarrätten för prövning.

Sedan den aktuella händelsen har hela regionstyrelsens förvaltning infört  dokumenthanteringssystemet Public 360. Dessutom har som rutin införts att chefsjuristen alltid ska informeras om inkomna överklaganden som handlar om beslut om utlämnande av allmän handling. Genom dessa åtgärder ska situationer som den nu aktuella undvikas.

Regionstyrelsen beslutar att som svar på begäran om yttrande från JO yttra sig enligt förslag och förklara paragrafen omedelbart justerad.

 

Strategisk medicinskteknisk utrustningsinvestering för 2018 på 84,7 miljoner kronor

I Västra Götalandsregionens investeringsplan finns en investeringsram för strategisk medicinteknisk utrustning på akutsjukhusen. 23 ansökningar på totalt 288,3 miljoner kronor har kommit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus samt Skaraborgs sjukhus.

Nio ansökningar godkänns eftersom de är strategiska. Bland dem en kapacitetshöjande magnetkamera på Skaraborgs sjukhus och en avancerad datortomograf till neurokirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen godkänner att totalt 84,7 miljoner kronor fördelas till strategiska medicintekniska utrustningsinvesteringar 2018.

 

Höghastighetsjärnvägen - se länk 

Alla beslut i regionstyrelsen 12 december


Publicerad: