Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 12 november 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att Västra Götalandsregionen drar ner på deltagandet under nästa års Almedalsvecka, om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020, om en riktlinje för rum för andlig vård på sjukhusen samt att söka tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad kirurgi vid endometrios.

Västra Götalandsregionen drar ner på deltagandet i Almedalen

Västra Götalandsregionen (VGR) drar ner på kostnader, arrangemang och antal deltagare under Almedalsveckan 2020. Regionstyrelsen avsätter 400 000 kronor för deltagande i samverkansplattformen Västsvenska Arenan 2020. VGR arrangerar inga egna seminarier, i stället används Västsvenska Arenan till att arrangera ett antal strategiska möten och andra dialogformer med nationella aktörer.

Inför 2019 avsatte regionstyrelsen totalt 750 000 för deltagande i Almedalsveckan, varav 600 000 för medlemskap och deltagande i Västsvenska Arenan samt ytterligare 150 000 för VGR:s egna aktiviteter.

VGR deltar under Almedalsveckan för att lyfta frågor som vi inte själva bestämmer över och som det krävs lagstiftning eller nationella beslut för att förändra. Almedalsveckan är en del av VGR:s långsiktiga påverkansarbete. Att påverka nationell nivå att fatta beslut som gynnar Västra Götaland kräver samarbete och en gemensam röst mellan region, kommun, näringsliv och civilsamhälle. VGR:s deltagande under Almedalsveckan och den Västsvenska Arenan är ett exempel på en sådan samverkan.

VGR:s politiker och tjänstemän deltar i andra aktörers arrangemang i den mån vi bjuds in. Regionstyrelsen uppmanar övriga styrelser och nämnder till återhållsamt deltagande under Almedalsveckan 2020.

Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020

Regionstyrelsen behandlade förslag till detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige vid sitt sammanträde den 15 oktober och beslutade då att återremittera ärendet med motiveringen att utfallet från diskussionerna om vårdöverenskommelserna måste arbetas in i budgeten. Den 21 oktober beslutade regionstyrelsen att temporärt överta ansvaret för att finansiera sjukresor samt sjukreseadministration från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Övertagandet har arbetats in i regionstyrelsens detaljbudget.

Den 15 oktober återremitterade regionstyrelsen förslag till Utredning om Västra Götalandsregionens stöd och medverkan i Pridefestivaler i Västra Götaland med motiveringen att det i beslutet tydligare måste framgå att ärendet faller inom beredningen för mänskliga rättigheters ansvar samt att underlaget behöver arbetas in i regionstyrelsens detaljbudget. Underlaget har arbetats in i regionstyrelsens detaljbudget. Beredningen för social hållbarhet beslutade den 28 augusti att föreslå regionstyrelsen att förutom övergripande budgetposter för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i detaljbudget för 2020, fördela en budgetpost för arbete med överenskommelsen med civilsamhället till beredningen. Kostnaden får hanteras inom beredningens ram.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att säkerställa att Västra Götalandsregionen har en ekonomi och verksamhet i balans. Regionstyrelsen ansvarar också för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. De mål och fokusområden som regionstyrelsen särskilt kommer att arbeta med under 2020 ska ses som en del av de insatser som genomförs för att förbättra resultaten, främst inom hälso- och sjukvård.

Under 2020 kommer regionstyrelsen att arbeta med fem av de av regionfullmäktige prioriterade målen. Ägarutskottet fastställde vid sitt sammanträde den 21 augusti 2019 att målet "Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska" tillförs som ett mål för regionstyrelsen för 2020.

Regionstyrelsens budget för 2020 är lagd i balans. Koncernkontoret ska minska personalkostnaderna med minst 20 miljoner kronor 2020 och sätta ett tydligt måltal för antalet nettoårsarbetare. Måltalet 710 ska vara uppnått senast vid utgången av 2020. Koncernkontorets verksamhetsplan 2020 kommer att fokusera på förändringsarbete och omställning av Koncernkontoret och koncernen.

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget för regionstyrelse och regionfullmäktige 2020. Regionstyrelsen fastställer Koncernkontorets måltal för nettoårsarbetare till 710. Måltalet ska vara uppnått senast vid utgången av 2020. Regionstyrelsen fastställer fördelningen av personalpolitiska anslaget i enlighet med bilaga 4 i detaljbudgeten. För nämnder och styrelser som Koncernkontoret ger tjänstemannastöd till sker basfakturering 2020 enligt bilaga två i detaljbudgeten.

Riktlinje: Rum för andlig vård på VGR:s sjukhus

Regionstyrelsen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att föreslå en definition och hantering av religiöst neutrala rum på Västra Götalandsregionens (VGR:s) sjukhus. Bakgrunden är en motion av Vänsterpartiet. 

En utredning har gjorts och den innehåller bland annat en bakgrundbeskrivning om rätten till religion, om andlig vård, en nulägesbeskrivning av de fysiska rum som används som stilla rum, andaktsrum, meditationsrum, kapell, moské, bönerum och liknande samt en analys av utvecklingsbehovet.

Utredningen identifierar två huvudsakliga utvecklingsbehov för VGR:s sjukhus. Dels i vissa fall behovet av att stärka tillgång till och information om rum för att kunna utöva sin religion, dels behovet av att utjämna skillnader i tillgång till värdiga rum som i vissa fall finns mellan olika religioner.

Regionstyrelsen fattar mot bakgrund av utredningen beslut om en riktlinje med minimikrav på rum för andlig vård. Målet med riktlinjen är att tillgodose god och jämlik tillgång till rum för andlig vård för patienter, närstående och medarbetare. Utredningen föreslår därmed inte ett beslut som innebär en begränsning av sjukhusens möjlighet att utforma rum med religiösa symboler, antingen multireligiöst eller med särskild trosinriktning.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av ”Uppdrag om att tydliggöra definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus” och antar riktlinjen ”Rum för andlig vård på Västra Götalandsregionens sjukhus”.

Ansökan nationell högspecialiserad vård av avancerad kirurgi vid endometrios

Socialstyrelsen har i uppdrag att besluta om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård, antal utförare av den aktuella vården och vilka utförare som ska ges tillstånd att bedriva vården. Efter remissrunda till regionerna har Socialstyrelsen beslutat om tre områden inom kvinnosjukdomar och förlossning som ska utgöra nationell högspecialiserad vård. I september öppnades det för ansökningar och samtidigt publicerades information om ansökningsförfarandet.

För att bibehålla och fortsatt utveckla vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i regionen är det av vikt att den mest avancerade vården bibehålls och utvecklas. Detta gynnar även närliggande vård, forskning, utveckling och rekryteringsmöjligheter. Om vård som idag bedrivs med kvalitet förloras riskeras kompetensförluster och sämre förutsättningar att bedriva annan närliggande vård.

Efter avstämning med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), föreslås att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att bedriva avancerad kirurgi vid endometrios. Den aktuella vården bedrivs i regionen som regionsjukvård på SU med hög kompetens och kvalitet och volymen är ett femtiotal operationer per år. Ett tillstånd skulle troligen innebära en fördubbling av antal operationer, men även fler besök och utredningar inför behandlingsbeslut.

De utökade vårdvolymerna på SU är av sådan omfattning att viss annan gynekologisk kirurgi troligen kommer att behöva omfördelas till andra sjukhus i regionen, vilket det finns en beredskap för. Det bedöms inte föreligga behov av investeringar i lokaler eller utrustning.  Ett utökat uppdrag inom den mest avancerade vården innebär behov av kompetensutveckling vilket kommer hanteras inom förvaltningen. Vård av patienter från andra regioner finansieras av remitterande region vilket finansierar det utökade uppdraget.

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ansöka om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad kirurgi vid endometrios.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: