Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 december 2021

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde bland annat om 28 miljoner kronor i stöd till civila samhället för social hållbarhet. Regionstyrelsen fick också rapport om åtgärder för förbättrad tillgänglighet i vården.

28 miljoner kronor i stöd till civila samhället för social hållbarhet 

Regionstyrelsen beslutade om totalt 28 miljoner kronor i stöd till civila samhället för att främja folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen bedriver ett intensivt arbete med målen i FN:s Agenda 2030, där delaktighet i samhällslivet och förutsättningar för hälsa är en betydelsefull del.    

Regionstyrelsen har beslutat om 6,5 miljoner kronor på tre år i verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för barn, nationella minoriteter, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Regionstyrelsen fördelar också nio miljoner kronor i stöd till organisationer som driver sina verksamheter med fokus på att förbättra levnadsvillkoren för patienter och personer med funktionsnedsättning.   

Tjejjouren Väst får ett verksamhetsbidrag på 1,2 miljoner kronor. Tjejjouren Väst är en ideell förening som ger stöd på nätet till tjejer och unga kvinnor i Västra Götaland. De erbjuder också utbildning inom områden som tjejer och unga kvinnors psykiska och fysiska hälsa, livssituation och rättigheter. Kvinnojourer i Väst får ett organisationsbidrag på 570 000 kronor. Projektet Våga fråga som drivs av Medborgarskolan Väst får 83 000 kronor för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och att uppmärksamma varningssignaler för suicid/självmord. Våga fråga är en första hjälpen-kurs för att upptäcka psykisk ohälsa.   

Regionstyrelsen beviljar också Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 3,5 miljoner kronor och Nationalförbundet för trafiksäkerhetens främjande (NTF) i Västra Götaland 7,2 miljoner kronor för sitt främjande och förebyggande arbete inom trafiksäkerhet och alkohol och drogfrågor. 

Regionstyrelsens budget för förbättrad tillgänglighet och nyttjande 

Regionstyrelsen har i regionfullmäktiges beslutade budget för 2022 fått 1 miljard kronor för åtgärder som hanterar det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin. Målet är att patienter ska få vård inom rimlig tid.  

Regionstyrelsen har planerat för utökning av produktion i egen och extern regi avseende första besök och operationer/behandlingar som svarar mot det prognostiserade uppdämda vårdbehovet. 

VGR:s förvaltningar skickar förslag till regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL) på hur det uppdämda vårdbehovet ska hanteras inom sina områden. RSTL finansierar satsningar som leder ökad produktion för att minska vårdköer. 

Under hösten 2021 har det till exempel inkommit förfrågning om finansiellt stöd från Habilitering och Hälsa, som ser stort behov av ökad kapaciteten rörande psykologutredningar.  

Regionhälsan har sökt stöd för att finansiera kostnader för självprovtagning av livmoderhalscancertest. Ytterligare ett exempel är Folktandvården som har sökt medel för att kunna öka antalet bemannade operationssalar för kirurgiska ingrepp som kräver narkos 

 

Analys av ökat antal remisser till sjukhusens barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar 

Västra Götalandsregionen har undersökt vad ett ökat antal remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) beror på och om det kan finnas kopplingar till pandemin. 

Under första halvåret 2021 ökade remissinflödet till BUP med 21 procent jämfört med samma period föregående år. Det står fortfarande närmare 800 patienter i kön som väntat för länge på sitt första besök. Sjukhusen har arbetat för att hantera det ökade inflödet av patienter och sedan i somras har köerna till BUP minskat igen.  

En andel av remisserna till BUP kommer från primärvården som också haft ett ökat söktryck under motsvarande period, som lett till ett ökat antal remisser. Ökningen avser främst depression, ätstörning, ADHD eller någon form av ångestsyndrom. Att antalet vårdkontakter ökat kan dels vara en följd av ökad psykisk ohälsa, bland annat som en följd av pandemin. En ökad användning av digitala, mer lättillgängliga vägar, kan också vara en förklaring.  

  

Beslut om utveckling och implementering av digital ortopedkonsult  

Specialistvården inom ortopedi har haft långa köer under många år. En del av patienterna skulle inte behöva remitteras vidare om allmänspecialisterna på vårdcentralerna fick stöd av ortopedspecialister.  

Regional särskild tillgänglighetsledning har beslutat att i samverkan mellan primärvård och specialistvård utveckla och implementera tjänsten ”Digital ortopedkonsult VGR”.  

Det innebär att patienter som söker vård för ortopediska besvär kan få träffa allmänläkare och specialistläkare vid samma besök via en digital lösning. Tidigare exempel har visat att vidareremitteringen till specialistbesök inte alltid är nödvändig och i de fall ett ortopediskt ingrepp behövdes kunde patienten i många fall bokas in direkt. 

Regionstyrelsens beslutade också om 1500 kronor till alla anställda för ett fantastiskt arbete under pandemin.

Alla beslut i korthet

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-12-14 17:49