Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 14 maj 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsättningen kring Göteborgs stadslinbana och om genomförande av Högsbo specialistsjukhus.

VGR stöder fortsatt utredning av Göteborgs stadslinbana

Regionstyrelsen beslutar så här kring fortsatt hantering av projekt Linbana med följande villkor och förtydliganden:

  • Regionstyrelsen beslutar att medverka till finansieringen av fortsatt utredning av linbanan enligt alternativ B, maximalt upp till 6 miljoner kronor. Beslutet baseras på regionens andel i Sverigeförhandlingens avtal och ett tak för utredningens kostnad motsvarande 15 miljoner kronor.
  • Regionstyrelsens utgångspunkt för beslutet är att VGR:s medfinansiering av linbanans investering är maximalt 415 miljoner kronor och en årlig driftskostnad som motsvarar annan stadstrafik.
  • Regionstyrelsen beslutar att Västtrafiks uppdrag gällande linbanan upphör. Göteborgs stad ansvarar för den fortsatta utredningen av linbanan. Regionens roll övergår från projektpart till finansiär fram till dess att eventuellt nytt beslut tas av VGR.
  • Västtrafik får i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativa lösningar för stråket i samverkan med Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Utredningens fokus för Västtrafik ska vara att utreda alternativa lösningar för kollektivtrafiken för stråket. Kollektivtrafikbehovet i stråket är stort och utredning av alternativ behöver ges hög prioritet. Utgångspunkten för alternativen bör vara att titta på attraktiva, moderna och i första hand elbaserade lösningar, i linje med gällande miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken.

Bakgrund

Bakgrunden är att Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och staten har ingått avtal i Sverigeförhandlingen. De åtgärder som omfattas av avtalet är bland annat stadslinbana, utbyggnad av spårväg och busslinjer. VGR medfinansierar dessa objekt i kostnadsläge 2016 med 1890 miljoner kronor jämte index.

I kalkylen som finns i avtalet för stadslinbanan är investeringen 1,1 miljarder kronor i kostnadsläge 2016. I avtalet står Göteborgs stad och VGR för 415 miljoner kronor vardera och staten medfinansierar med 270 miljoner kronor. I en fördjupad genomförandestudie har investeringen nu beräknats till 4,1 miljarder kronor (2016 års prisnivå). Utgångspunkten är att VGR medfinansierar maximalt 415 miljoner kronor för en eventuell stadslinbana.

Beredningsgruppen för kollektivtrafikfrågor har tagit fram två alternativ för det fortsatta arbetet med stadslinbanan, A: att avluta projektet och B: att pausa och minska projektets budget med hälften.

Koncernkontoret ser starka skäl till att förorda alternativ A, med anledning av projektets fördyring, men då Göteborgs stad har beslutat fortsätta utredningen enligt alternativ B föreslås att VGR medverkar i rollen som finansiär om kostnadsnivå gällande såväl utredning som eventuellt kommande investerings- och driftskostnader.

SD och V reserverade sig till förmån för respektive egna yrkanden. S reserverade sig till förmån för V:s yrkande.

 

Ja till genomförande av Högsbo specialistsjukhus

Byggandet av Högsbo specialistsjukhus följer regionfullmäktiges beslut från april 2015 om att utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet, detta genom att etablera nya specialistsjukhus.

Högsbo specialistsjukhus dimensioneras för kapacitet motsvarande cirka 11 000 operationer. Fastighetsinvesteringen är en sjukhusfastighet på 24 500 kvadratmeter. Den ska rymma ett dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum, bild och provtagning samt ytor för försörjning och service, ett parkeringshus och en försörjningsbyggnad. Investeringen omfattar också medicinteknisk utrustning, instrument, inventarier och utrustning för logistik och försörjning. Byggstart planers i juni 2019, avhängigt beslut om bygglov, och huset ska vara klar senast september 2023.

Koncernkontoret anser att det finns synnerliga skäl för att bygga Högsbo specialistsjukhus, eftersom sjukhuset är en förutsättning för en hållbar utskiftning av vård från akutsjukhusen i Göteborgsområdet. Att kunna flytta vård från akutsjukhusen är en viktig del i vårdens omställning, främst kring nära vård och vårdens digitalisering.

Regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra investeringen Högsbo specialistsjukhus med tillhörande försörjningsbyggnad och parkeringshus. Investeringen är på 1,603 miljarder kronor (löpande pris). Det finansieras inom ramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

Styrelsen för Sjukhusen i väster får i uppdrag att genomföra ägarstyrda investeringar i följdutrustning om totalt 400 miljoner kronor. Fastighetsnämndens behov av utökad ram för konstnärlig utsmyckning om 15 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 50 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete. Projektet överlämnas för genomförande till styrelsen för Sjukhusen i väster.

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till alla dagens beslut i korthet

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Publicerad: