Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 maj

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna delårsrapport mars 2018 och om upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö.

Delårsrapport mars 2018 Västra Götalandsregionen

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen (VGR) i sin helhet, har försämrats i förhållande till de senaste åren. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är 185 miljoner kronor bättre än budget. Resultatproblemen finns vid akutsjukhusen.

Viktiga händelser under perioden är till exempel:

 • Att tillgängligheten inom vårdgarantiområdena har en svag förbättring under första kvartalet, främst för besök. Men för att nå målet om noll väntande över 90 dagar vid slutet av 2018 behöver takten öka. Därför är fokus fortsatt högt på att sjukhusens kapacitet används på bästa möjliga sätt och att avtal med externa vårdgivare nyttjas fullt ut.
 • Kösituationen fortsätter att förbättras. Sjukhusen lyfter fram att bristen på operations- och narkospersonal försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.
 • Under första kvartalet har Närhälsan Online kommit igång ordentligt och det har utförts 1 700 läkarbesök via internet. Nästa steg i utvecklingen är att öka läkartiderna ytterligare samt att erbjuda onlinebesök till sjuksköterska och psykolog.
 • Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidrag till folkhögskolor, beslutade i mars om ökade statsbidrag för 2018 till VGR:s folkhögskolor. Det ger folkhögskoleförvaltningen möjligheter att nå nya deltagare. Film i Väst har fått flera fina utmärkelser för sina produktioner, som kortfilmen Min börda som förärades med ett prisregn på några av världens mest prestigefyllda filmfestivaler.
 • Regional utveckling och kollektivtrafik visar på positiva resultat för verksamheten. Regionens utveckling av mötesplatser samt stöd för projekt i syfte att stimulera nyföretagande fortsätter. Kollektivtrafikens marknadsandel bedöms till en nivå på 33 procent. Kundnöjdheten ligger stabilt över måltalet. Resultatmässigt finns en osäkerhet då trenden för trafikkostnaderna är ökande.

 

Regionstyrelsen föreslår bland annat att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten mars 2018 för VGR och uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnderna samt sjukhusstyrelserna att i samverkan genomföra åtgärder för en ökad produktivitet och därmed skapa förutsättningar för att uppnå tillgänglighetsmål och ekonomi i balans.

Regionstyrelsen beslutar bland annat för egen del att regiondirektörens återrapportering av regionstyrelsens beslut 2018-03-20 angående vilka åtgärder sjukhusens styrelser och ledningar vidtar för att bryta utvecklingen och nå kostnadskontroll i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget 2018 är genomfört.

 

Upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö

Inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) pågår en upphandling av ett kärnsystem. Västra Götalandsregionen (VGR) genomför upphandlingen för egen räkning samt på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR om deltagande i upphandlingen.

Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) genom förfarandet "konkurrenspräglad dialog" som är ett tvåstegsförfarande. Det första steget innebär att marknadens aktörer bjudits in att delta i upphandlingen. Inkomna ansökningar från intresserade leverantörer prövas och väljs ut. Detta första steg är genomfört.

Det andra steget innebär att ett visst antal kvalificerade leverantörer bjuds in till dialog. Dialoger har genomförts under 2017 och pågår under 2018 fram till dess att en lösning som tillgodoser VGR:s och kommunernas behov har identifierats. Dialogen kommer sedan att förklaras avslutad och genom ett slutligt förfrågningsunderlag kommer leverantörerna att uppmanas att lämna sina slutgiltiga anbud.

Anbuden kommer därefter att utvärderas utifrån angivna tilldelningskriterier för att fastställa vilken leverantör som ska tilldelas kontrakt. Kontrakt med vald leverantör kommer därefter att tecknas.

Bara de anbud som uppfyller samtliga de obligatoriska krav som uppställs i upphandlingen inkluderas i den slutliga anbudsutvärderingen. Avtalet kommer att tilldelas den anbudsgivare vars anbud har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet utifrån följande tilldelningskriterier:

 • Funktionalitet
 • Implementation och samverkan
 • Pris
 • Teknik och arkitektur
 • Innovation

I den preliminära tidplanen för upphandlingens fortsatta genomförande finns följande milstolpar:

 • Kvartal 2, 2018 - slutligt förfrågningsunderlag sänds till dialogparter
 • Kvartal 3, 2018 - sista dag för att lämna anbud
 • Kvartal 3, 2018 - utvärdering av anbud
 • Oktober, 2018 - Tilldelningsbeslut
 • Kvartal 4, 2018 - Kontraktstecknande

Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna utvärderingsmodellen för upphandlingen av kärnsystem inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö. Dessutom föreslås regionstyrelsen att bemyndiga regionstyrelsens ordförande att, efter samråd med regionstyrelsens vice ordförande, godkänna det slutliga förfrågningsunderlaget i upphandlingen.

Länk till alla beslut i korthet

Länk till sammanträdets handlingar

 


Publicerad: