Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 november

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om justerat förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen, att ta bort patientavgiften för personer som utsatts för våldtäkt och att utreda gratis TBE-vaccin för barn och unga. Regionstyrelsen beslutade också ytterligare 28 miljoner kronor till fler fysiska besök på vårdcentralerna och om förslag till energibesparande åtgärder.


Förslag om justerad budget för 2023 samt plan 2024 – 2025 för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024 – 2025.

Efter valet 2022 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen. Partierna har en gemensam politisk plattform med ett antal prioriterade områden. Detta innebär att ett antal justeringar görs i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2022.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet utan avser att återkomma med egna budgetförslag till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar om budgeten 29 november.

Förslag att ta bort patientavgiften för personer som utsatts för våldtäkt

Regionstyrelsen föreslår att patientavgiften tas bort för personer som söker vård efter att ha blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp. Detta efter ett initiativärende från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - RödGrön Ledning. Alla partier ställde sig bakom förslaget.

Idag är det kostnadsfritt om en patient blir transporterad till akutmottagningen av polis. I övrigt tar VGR ut en patientavgift.

Regionstyrelsen menar att det är viktigt och nödvändigt att denna typ av patientavgift försvinner för att hälso- och sjukvården på bästa sätt kan vara ett stöd i den utsatta situationen och för att det inte ska vara en fråga om inkomst att söka vård eller inte i en utsatt situation.

Regionfullmäktige beslutar om förslaget den 29 november.  

Gratis TBE-vaccin ska utredas

Regionstyrelsen föreslår, efter en motion från Sverigedemokraterna, att Västra Götalandsregionen utreder vad det skulle kosta att erbjuda gratis vaccin mot TBE till barn och unga. När kostnaderna utreds, inklusive de hälsoekonomiska aspekterna, bör även alternativ till full avgiftsfrihet övervägas samt avgiftsfrihet/subvention även för andra grupper än barn och unga.

Spridningen av fästingburen TBE ökar. Samtidigt har det kommit nya studier inom området som gör att det finns skäl att utreda vad det skulle kosta att införa gratis TBE-vaccin till barn och unga. Mycket talar för att barn och unga ofta får ett mildare sjukdomsförlopp i jämförelse med vuxna. Därför bör utredningen även ta hänsyn till andra grupper än barn och unga.

Regionfullmäktige beslutar om förslaget den 29 november.

Drygt 28 miljoner kronor till fler fysiska besök på vårdcentralerna

Regionstyrelsen beslutar om en tillfällig förstärkning på 28,5 miljoner kronor till vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. Medlen ska gå till att genomföra fler fysiska besök för personer med exempelvis diabetes typ-2, hjärtsvikt och KOL, patientgrupper där distanskontakter inte är ett tillräckligt bra alternativ. Syftet är att ta hand om delar av det uppdämda vårdbehov som uppstod under pandemin.

Under pandemin ersattes många besök i vården av digitala vårdbesök och kontakt på distans. Men för vissa patientgrupper behöver regelbunden fysisk undersökning och bedömning är nödvändig för att upprätthålla god medicinsk kvalitet.

Den tillfälliga förstärkningen motsvarar cirka 19 000 undersökningar.

Förslag om åtgärder för minskad energianvändning i VGR

Med anledning av den ansträngda energisituationen har svenska myndigheter fått i uppdrag att se över möjligheten att minska den egna energianvändningen.

Regionstyrelsen har tagit ställning till ett förslag från fastighetsnämnden där en rad åtgärder för att minska energianvändningen presenterats. De flesta åtgärder går att genomföra utan att det påverkar patienter eller medarbetare. Det rör till exempel åtgärder som att konsekvent släcka belysning i rum som inte används, att sänka temperaturen i tomma lokaler, i kulvertar och i andra lokaler där få personer vistas. 

Temperaturen i lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver kärnverksamhet ska hållas inom ramen för gällande tekniska krav och riktlinjer. I administrativa lokaler och i lokaler där VGR bedriver vård ska temperaturen följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer för inomhustemperaturer och hållas inom ramen för gällande tekniska krav och riktlinjer. Däremot ska fastighetsnämndens tidigare förslag om en generell temperatursänkning på en grad inte genomföras.

Bedömningen är att om åtgärderna genomförs konsekvent, kan de minska VGR:s energianvändning med cirka fem miljoner kilowattimmar eller närmare två procent per år.

Regionfullmäktige beslutar om förslaget den 29 november.

Alla beslut i korthet

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-11-15 15:06