Regionstyrelsen 16 maj 2023

Publicerad:

Barn och ungas synpunkter och erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara i allt Västra Götalandsregionens arbete. Regionstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde den 16 maj att fastställa en regional riktlinje om barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna en rapport om minskad energianvändning.

Barn och ungas synpunkter och erfarenheter ska tas tillvara

Barn och ungas synpunkter och erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara i allt Västra Götalandsregionens arbete. Deras perspektiv är en del av den samlade kunskapen och en viktig resurs för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Det slås fast i en ny riktlinje om barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen. Genom riktlinjen ska VGR säkerställa att barn och unga i hela Västra Götaland möts av jämlika villkor då de deltar i olika former av dialog. Riktlinjen ska också skapa förutsättningar för att barn och ungas perspektiv tas till vara och hanteras på korrekt sätt ur såväl ett etiskt som ett juridiskt perspektiv. 

Barns och ungas rätt till delaktighet i frågor som berör dem är en del av Västra Götalandsregionens modell för systematiskt barnrättsarbete. Andra delar är kunskapshöjande insatser, nätverk med ombud för barnets rättigheter och barn som anhöriga, samt prövning och analys av barnets bästa.

Läs mer om VGR:s arbete för barns rättigheter

Västra Götalandsregionen har minskat sin energianvändning mer än förväntat

Västra Götalandsregionen har minskat sin energianvändning över förväntan från 167 kWh/kvadratmeter och år till 157 kWh/m2 och år. Minskningen är sex enheter över förväntan och bedöms bero bland annat på solceller, utbytta hissar och avstängda apparater.

Regionstyrelsen godkänner Statusrapport energiinvesteringar 2022.

Läs artikel i VGRfokus

Mer information

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar