Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 17 oktober

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sammanträdet 17 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en kraftsamling för att få unga att fullfölja sina studier, delårsrapport augusti 2017 och projektavtal för Västlänken.

Återrapporten om fullföljda studier godkänns

Folkhälsokommittén fick uppdraget att samordna det övergripande arbetet för handlingsplan fullföljda studier 2017-2020. Kommittén har nu gjort sin första återrapport, där arbetet under 2017 beskrivs och där rekommendationer för 2018  finns.

Aktiviteter pågår inom samtliga delområden. Rapporten föreslår sex rekommendationer för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att fullfölja sina studier.

 • Föreslå regeringen att bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård.
 • Utveckla tjänstemannastrukturen för samverkan mellan VGR och samtliga kommunalförbund.
 • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån identifierade behov och brister.
 • Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade verksamheter.
 • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet.
 • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession.

Regionstyrelsen godkänner rapporten ”Kraftsamling fullföljda studier – uppföljning 2017 samt rekommendationer för prioritering 2018” och föreslår att berörda nämnder, styrelser och kommittéer vidtar åtgärder för att genomföra de föreslagna rekommendationerna. Regiondirektören får i uppdrag att samordna genomförandet.

För mer information klicka på länken nedan:

Delårsrapport augusti 2017

Västra Götalandsregionen (VGR) visar ett överskott i augusti med 1 407 miljoner kronor och bortsett från sjukhusen har VGR:s verksamheter en ekonomi i balans och prognoser bättre än budget.Helårsprognosen visar ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 764 miljoner kronor bättre än budget. 
Bakgrunden till det förbättrade resultatet finns i antaganden om att VGR erhåller utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt får lägre personal- och övriga kostnader. Beroende på regionfullmäktiges beslut om storstadsförhandlingen 21 november kan VGR:s resultat 2017 komma att belastas med en kostnad på 810 miljoner kronor. Denna kostnad avser VGR:s andel för medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs stad.

Viktiga händelser under året

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och VGR avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykeltrafik för cirka 7 miljarder kronor.
 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.
 • Det första halvåret 2017 har visat på en fortsatt ökning av marknadsandelen för kollektivtrafiken jämfört med bilen - 31 procent jämfört med drygt 28 procent 2016.
 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden.
 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Under hösten pågår ett intensivt arbete för att omsätta framtagna genomförandeplanerna i konkreta aktiviteter.
 • Inom arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö pågår en ett omfattande arbete inför upphandling av ett nytt kärnsystem. Under hösten kommer mer än tusen medarbetare i regionen att på olika sätt engageras i kvalitetssäkringen av kraven.
 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,5 procent i år.
 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.
 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarium på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.
 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten augusti 2017 för VGR. Dessutom föreslås regionfullmäktige att bland annat besluta följande:

 • Att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) beslut om tillgänglighetssatsningar
 • Att uppdra åt regionstyrelsen att ersätta HSS med upp till 105 miljoner kronor vid ett redovisat underskott som kan härledas till beslutet om ”brutna tak”
 • Att uppdra åt nämnder och styrelser att när de beslutar om nya satsningar eller uppdrag ska beslutet omfatta en redovisning av eventuella förändringar i personalbehov som behövs för att genomföra beslutet
 • Att uppdra åt sjukhusstyrelserna att vidta åtgärder för att säkerställa att den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet bryts
 • Att uppdra åt HSS och sjukhusens styrelser att revidera gällande program och åtgärdsplaner för tillgänglighet till akutmottagningarna i syfte att säkerställa att målet om vistelsetid på akutmottagningarna uppnås
 • Att  uppdra åt regionstyrelsen att i bokslutsdispositionerna för 2017 göra en sammanvägd bedömning av det ekonomiska resultatet och av hur respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena.
 • Att uppdra åt regionstyrelsen och HSS att aktivt följa utvecklingen och att HSS vid behov ska samordna hälso-och sjukvårdsnämndernas insatser samt för egen del vidta ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Länk till delårsrapport augusti 2017

Projektavtal för Västlänkens järnväg genom centrala Göteborg godkänns

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas. Parterna är Trafikverket, Västra Götalandsregionen Göteborgs Stad, göteborgsregionens kommunalförbund och region Halland. För att reglera omfattning för bland annat genomförande och finansiering finns en rad projektavtal.

Projektavtalet för Västlänken byggnation Projekt 102 är det första i en rad projektavtal som ska tecknas mellan parterna. Västlänken, byggnation 102, innefattar en ny järnvägsförbindelse som ska byggas genom de centrala delarna av Göteborg.

Projektavtalet för Västlänken byggnation Projekt 102 tilldelar projektet 17,5 miljarder för genomförande och färdigställande. Avtalet innebär inte några ytterligare finansiella åtaganden än de redan beslutade.

Regionstyrelsen godkänner projektavtal för Västlänken byggnation Projekt 102.

Alla beslut i regionstyrelsen


Publicerad: