Regionstyrelsen 18 oktober

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på dagens sammanträde bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för augusti. Regionstyrelsen beslutade också att satsa på ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa samt att fastställa regionens strålsäkerhetsmål.

Delårsrapport augusti 2022 beskriver vissa framsteg trots tuffa utmaningar 

Enligt Västra Götalandsregionens (VGR) prognos för 2022 kommer det ekonomiska resultatet för regionen att vara positivt, men inför 2023 ser budgetläget ut att bli mer ansträngt. Det visar VGR:s delårsrapport för augusti.  

2022 har hittills inneburit stora utmaningar för delar av verksamheten. På grund av covidrelaterad sjukfrånvaro har bemanningssituationen på sjukhusen varit ansträngd.  Det har varit svårt att rekrytera till viktiga områden vilket gjorde planeringen för sommaren till en utmaning. Detta i kombination med att många patienter hade akuta vårdbehov ledde till överbeläggningar på samtliga sjukhusförvaltningar.  Trots dessa utmaningar har VGR lyckats korta köerna till operationer och till barn- och ungdomspsykiatrin. Däremot är det fler i år än året innan som har väntat i mer än 90 dagar på ett första besök i vården.  

Resandet inom kollektivtrafiken har ökat jämfört med i fjol. Även kulturverksamheterna präglas av återhämtning och börjar återgå till mer normala publiksiffror, men många besökare bokar sina biljetter senare än de gjorde före pandemin.  

VGR:s prognos för helåret är 1,2 miljarder kronor, det är en förbättring jämfört med helårsbudgeten på 317 miljoner kronor. Det starka resultatet kommer att vara behövligt inför 2023 som förväntas innebära ekonomiska utmaningar kopplade till den höga inflationen och stigande pensionskostnader.  

 
Ungdomsmottagningar får statsbidrag för arbetet med psykisk hälsa 

Regionstyrelsen har beslutat att fördela 25 miljoner kronor i länsgemensamma statsbidrag för psykisk hälsa för att stärka ungdomsmottagningarna i Västra Götaland under 2022. Pengarna ska användas för att öka tillgängligheten och utveckla samverkan och nya arenor, men också till kompetensutveckling och metodutveckling inom området. Pengarna är en del av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Statsbidraget är på totalt 150 miljoner kronor varav Västra Götaland får drygt 25 miljoner kronor.  

Så ska VGR arbeta med strålsäkerhet 

Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet att fastställa regionens strålsäkerhetsmål för åren 2023-2025. VGR har en omfattande verksamhet med joniserande strålning. Strålsäkerhetsmålen handlar bland annat om kompetens för god strålsäkerhet och om vård och arbetsmiljö som är strålsäker.  

 

Alla beslut i korthet 
Sammanträdets handlingar