Regionstyrelsen 19 september 2023

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 19 september 2023 bland annat att fortsätta byta ut tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, att investera i medicinteknisk utrustning och att bygga ett elevboende för Axevalla Hästcentrum.

Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 3–5

Merparten av taken på Norra Älvsborgs Länssjukhus har under de senaste åren haft flera läckor. Den befintliga takkonstruktionen har nått slutet av sin tekniska livslängd och en omfattande renovering av taken är en förutsättning för att kunna ha en fortsatt verksamhet på akutsjukhuset. Ett antal tak har bytts ut redan och nu behöver även resterande tak bytas ut. Investeringen genomförs under åren 2023–2026 till ett belopp om 175 miljoner kronor (juni 2022 års kostnadsläge). Vid uppräkning till löpande pris motsvarar detta 202 miljoner kronor. Behovet av investeringen är akut för att fortsatt kunna bedriva verksamhet på sjukhuset och risken för kostnadsökningar som inte täcks av indexuppräkning bedöms som små. Regionstyrelsen beslutar att investeringen genomförs.

Investeringar i medicinteknisk utrustning

Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar en budgetram för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid sjukhusen. Regionstyrelsen beviljar ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning till ett investeringsbelopp om 20,6 miljoner kronor varav 14,6 miljoner kronor för 2024. Det handlar bland annat om investeringar i neurokirurgisk operationsutrustning och utrustning för biobankning av prov testade för HPV.

Elevboende för Axevalla Hästcentrum

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om en ny skolbyggnad för Axevalla naturbruksgymnasium med hästinriktning. Då var tanken att elevboende skulle ordnas genom att hyra boendet av en extern fastighetsägare. Detta är inte längre möjligt och naturbruksstyrelsen och styrelsen för fastighet, stöd och service planerar nu för att bygga ett elevboende i egen regi till en kostnad av totalt 89 miljoner kronor. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet, stöd och service att genomföra investeringen.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar