Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 20 februari

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, om att se över Demokratitorg, om ett svar på en skrivelse från Alingsås lasarett, om att söka medlemskap i European textile collectives association och om att ställa sig positiv till bastjänstgöring för läkare.

Gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille (GMP) har pågått sedan hösten 2013.  Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborg stad, Mölndals stad och Partille kommun. Stadstrafikforum GMP har varit politisk styrgrupp för arbetet.

Målbilden Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille behöver utvecklas och utökas för att nå målen om fler invånare och arbetstillfällen. Målbilden kompletterar Trafikförsörjningsprogrammet för storstadsområdet och kan därmed jämföras med Målbild Tåg 2035, som antogs av regionfullmäktige i juni 2013.

Målbildens förslag har varit underlag för Sverigeförhandlingen. Alla åtgärder som ingår i dess storstadspaket är högt prioriterade i målbilden, som tar upp ytterligare åtgärder för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i storstadsområdet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

  • antar Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling.
  • uppdrar åt kollektivtrafiknämnden att tillsammans med övriga parter i målbildsarbetet ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för att den ska bli möjlig att genomföra. Regionfullmäktiges budget för kollektivtrafiken är styrande för årliga prioriteringar och ambitionsnivåer.

 

Demokratitorg ska ses över  

Demokratitorg har i sin nuvarande form genomförts på gymnasieskolor runt om i Västra Götaland under tio år. Under våren 2017 genomfördes nio Demokratitorg i Västra Götaland. Efter torgen sammanställde Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en rapport som skickades till medverkande skolor och samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen.

Hösten 2017 genomfördes inga Demokratitorg. Det görs inte heller 2018 på grund av att det är valår. Därför är det nu lägligt att se över former och ansvar för Demokratitorg inför regionstyrelsens beslut om en eventuell fortsättning 2019 och framåt. Därför föreslår Koncernkontoret att det görs en utredning under året som ger en helhetsbild av Demokratitorgen, både som form för medborgardialog men också för kunskapsinhämtning i det politiska arbetet såväl som i förvaltningarnas arbete.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar återrapporteringen av Demokratitorg 2017. För egen del beslutar regionstyrelsen också att notera rapporten och att ge regiondirektören i uppdrag att göra en utvärdering av Demokratitorg med förslag på upplägg för Demokratitorg efter 2018. Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen senast november 2018.

 

Svar på skrivelse från Alingsås lasarett om utökade resurser

Regionstyrelsen har beslutat om en om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett. Projektet innebär ombyggnation av nuvarande lokaler och en ny vårdbyggnad med vårdplatser samt frigörande av utrymme på befintlig operationsavdelning.

Styrelsen för Alingsås lasarett och västra hälso- och sjukvårdsnämnden ansöker om central finansiering från regionstyrelsen om 17 miljoner kronor år 2018  för tillkommande kostnader för projektet.

Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Alingsås lasarett i samband med delårsrapport augusti 2018 ska redogöra för uppkomna kostnader till och med augusti samt prognos för helår 2018 till följd av om- och tillbyggnad av verksamheten. Regionstyrelsen tar därefter ställning till eventuell tilläggsfinansiering. 

 

Medlemskap i ACTE - European Textile Collectivites Association

Regionutvecklingsnämnden föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) blir medlemmar i ACTE (European Textile Collectivities Association). Organisationen har idag ett 70-tal medlemmar, städer, organisationer, institutioner och regioner med textil anknytning från ett tiotal länder. Borås stad är ordförande i nätverket under perioden 2016-2019.

ACTE:s huvuduppgift är att:

  • representera medlemmarnas intresse och behov gentemot EU och nationella institutioner
  • knyta institutionernas samarbete närmare och främja utbytet av erfarenheter mellan medlemmarna
  • främja innovativa strategier för att förebygga och hantera strukturella förändringar inom branschen på lokal och regional nivå.

Textil och mode är ett utpekat regionalt styrkeområde i VG2020, strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Ett medlemskap i ACTE bidrar till att det textila klustret, i Västra Götaland, och i Boråsregionen i synnerhet, stärks och ger en ökad legitimitet och uppbackning i EU sammanhang.

Regionstyrelsen beslutar att VGR ansöker om medlemskap i ACTE – European Textile Collectivities Association. Finansieringen sker genom regionutvecklingsnämndens budget.

 

Remissyttrande om bastjänstgöring för läkare

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått  möjlighet att ge synpunkter på  Socialdepartementets promemoria "Bastjänstgöring för läkare", baserad på en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring.

Förslaget om bastjänstgöring ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Bakgrunden är betänkandet ”För framtidens hälsa- en ny läkarutbildning” som nu bereds inom regeringskansliet. Om förslagen antas förlängs läkarutbildningen till sex år, läkarlegitimation utfärdas i samband med läkarexamen, allmäntjänstgöring tas bort och bastjänstgöring blir den första delen i läkarnas specialiseringstjänstgöring.

VGR ställer sig positiv till huvudförslaget om en målstyrd bastjänstgöring.

Synpunkter som framförs i remissvaret är att bastjänstgöringen bör vara en fristående första del i läkarnas utbildning efter legitimation, att införandet bör ske först 2026 och att anställningen under bastjänstgöring bör vara tidsbegränsad. VGR poängterar i remissvaret att bastjänstgöringen ska ske i den nära vården som inom  primärvården eller öppna mottagningar.

 

Länk till alla beslut i korthet

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: