Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 20 mars

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och en ny inriktning för det framtida vårdutbytet i Göteborgsområdet.

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2017

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin kommenterar årsredovisningen:

– 2017 har varit ett år av fokusering och kraftsamling. Det gläder mig även att kunna säga att vi nu har brutit den negativa trenden vad gäller kötider till vården.

– Beslutet om fördubblad ob-ersättning till vårdpersonal som arbetar natt var ett viktigt steg mot att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och som omedelbart ökat nattpassens attraktivitet.

– #metoo visade världen hur utbrett problemet med sexuella trakasserier mot kvinnor är. Det gav även oss skäl att aktualisera vår egen dialog inom området där vi har en absolut nolltolerans.

– Om 2017 kännetecknades av fokusering så vill jag att 2018 blir ett år av genomförande där vi ser resultaten av föregående års vägval

Resultat

Västra Götalandsregionens (VGR) resultat uppgår till -223 miljoner kronor och inkluderar medfinansiering med 841 miljoner kronor till kollektivtrafiksatsningen inom Sverigeförhandlingen. Detta innebär i ett helhetsperspektiv att resultatet är lägre än föregående år och avviker negativt mot budget med 359 miljoner kronor. Exklusive kollektivtrafiksatsningen om 841 miljoner kronor är resultatet positivt med 618 miljoner kronor.

Akutsjukhusens resultat för 2017 visar ett samlat underskott på 487 miljoner kronor, men hälso- och sjukvårdsstyrelsen, beställarnämnderna tillsammans med Folktandvården och Närhälsan redovisar ett överskott på 94 miljoner kronor.

Ekonomi i balans och tillgänglighet till vård

Regionfullmäktige har under 2017 uppdragit till nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans, förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården samt att bryta den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet.

Det sammantagna resultatet av besluten innebär att de ekonomiska målen inte har klarats men trendförbättringar kan ses inom tillgängligheten till vård, även om sjukhusen i flera fall inte uppnått de produktionsåtaganden som de har accepterat.

Bemanning

Sjukvårdens förvaltningar lyfter fram problem med att rekrytera och behålla rätt kompetenser som en bidragande orsak till att produktiviteten inte förbättras. Införandet av normtal för chefer, utveckling av arbetsgivarvarumärket samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att långsiktigt bidra till kompetensförsörjning och god vård.

Genom att förenkla administrationen och i vissa fall helt ta bort administrativa uppgifter för både chefer och vårdpersonal, kan mer tid frigöras för direkt patientarbete och förbättringsarbete.

Antalet nettoårsarbetare har ökat med cirka 1600 i förhållande till 2016. Uppdelat på grupper :

 • Normtal bemanning, 150
 • Nya/utökade uppdrag och verksamheter, 850
 • Uppgiftsväxling, 410
 • Konsultväxling, 34
 • Minskad sjukfrånvaro, 130

Viktiga händelser under året i sammanfattning

 • Under året har en överenskommelse nåtts mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende storstadsåtgärder för kollektivtrafik och cykel för cirka 7 miljarder kr.
 • En ny stambana på sträckan Göteborg-Borås har gjorts till gemensam och högsta prioritet för VGR och de 49 kommunerna i påverkansarbetet mot nationell infrastrukturplan.
 • Kollektivtrafikens marknadsandel 2017 har ökat till 33 procent jämfört med drygt 29 procent 2016.
 • Inom hälso- och sjukvården finns det flera positiva tendenser. För första gången på många år minskar köerna inom specialistsjukvården. Antal väntade mer än 90 dagar till besök och behandling har minskat med 5 000 personer den senaste 12-månadersperioden. Den negativa trenden är bruten under 2017.
 • I maj antog regionfullmäktige en gemensam strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Genomförandeplan med konkreta aktiviteter är under framtagande. Samordnare för omställningen har utsetts.
 • Arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö följer plan.
 • Inom arbetsmiljöområdet har en rad olika insatser lett till en minskning av sjukfrånvaron från 6,8 procent 2016 till 6,6 procent 2017. Personalomsättningen exklusive ålderspensioner bedöms ha stabiliserats på 7 procent.
 • Implementeringen av arbetsgivarvarumärket har startat och ett strategiskt vägval har gjorts för det fortsatta arbetet med VGR:s organisationsvarumärke.
 • Genom att arrangera och delarrangera 12 seminarier på Almedalsveckan har VGR lyft och synliggjort några av sina viktigaste frågor.
 • Genom nya rutiner för samordnat deltagande vid mässor och arrangemang, har VGR som helhet blivit tydligare, fått mer genomslagskraft samt blivit mer kostnadseffektiva. Ett exempel är West Pride där samtliga förvaltningar deltog gemensamt som VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 och beslutar att återställa det negativa resultatet för 2017 om 279 miljoner kronor genom att åberopa särskilda skäl för ökade pensionskostnader i enlighet med beslut 2005. Dessutom föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige uppdrar till styrelser och nämnder inom hälso- och sjukvården att tydliggöra sina krav på ökad tillgänglighet, ökad produktivitet, medicinsk kvalitet och ekonomi i balans samt att förbättra prognosarbetet.

Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt ett förslag till inriktning för framtida vårdutbud och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet. Förslaget omfattar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Alingsås Lasarett och Kungälvs Sjukhus samt de planerade sjukhusen i Lundby/Frihamnen. Syftet är att ta tillvara den samlade kapaciteten vid sjukhusen och använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

Förslaget bygger på en utredning som har inventerat sjukhusens kapacitet vad gäller mottagningsrum och operationssalar. Utredningen har också vägt in den framtida befolkningsutvecklingen och vårdkonsumtionen liksom pågående investeringar.

I utredningen konstateras att:

 • Befolkningen kommer att öka liksom vårdbehovet. Trots det kommer behovet av fysiska lokaler på sjukhusen att minska. Förklaringen är att allt mer vård kan göras i den öppna vården.

 • Det behövs fler operationssalar och de som finns behöver användas på bättre sätt till exempel genom effektivare flöden.

 • Det kommer att finnas ett överskott på vårdplatser, jämfört med behovet, framför allt på Kungälvs Sjukhus och Alingsås Lasarett.

 • Västra Götalandsregionen behöver samordna hur sjukhusens lokaler och resurser används för att få ut bästa möjliga vård för invånarna.

 • En del av den planerade vården, cirka 10 000 ingrepp, behöver flytta ut från SU till andra sjukhus i området för att göra plats för mer avancerad och högspecialiserad vård.

 • Kungälvs Sjukhus bör få ett utökat uppdrag att ta hand om behovet av akut och planerad vård för invånarna på Norra Hisingen

De två nämnderna i området, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, föreslås få i uppdrag att samordna sina vårdbeställningar för att ta tillvara den samlade vårdkapaciteten. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd får också i uppdrag att planera för att invånarna på Norra Hisingen kan få sin vård i första hand på Kungälvs Sjukhus.

Vidare får Sahlgrenska Universitetssjukhuset i uppdrag att planera för att flytta ut en del av den planerade vården till andra sjukhus i området för att göra plats för mer akut och högspecialiserad vård.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 1. Godkänner den föreslagna inriktningen per sjukhus som anges i tjänsteutlåtandet som grund för styrelser och nämnders fortsatta planering.

 2. Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd får i uppdrag att vid upphandling av Lundby närsjukhus utgå från utvecklingen av vårdutbudsstrukturen i Göteborgsområdet och vårdens omställning. Samverkan ska ske med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

 3. Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd och västra hälso-och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i enlighet med rapporten samordna framtida beställningar till berörda sjukhusstyrelser för att ta tillvara den samlade kapaciteten i Göteborgsområdet.

 4. Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd får i uppdrag att beställa akut och elektiv vård för invånarna på norra Hisingen vid Kungälvs sjukhus i enlighet med vad som anges i rapporten för Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet

 5. Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset får i uppdrag att planera för utskiftning av vård till övriga sjukhus i Göteborgsområdet i enlighet med Strategin för omställningen av hälso-och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att anpassa investeringsplaneringen.

Regionstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån den övergripande inriktningen i detta tjänsteutlåtande ta fram en mer specificerad inriktning för vårdutbudsstruktur och arbetsfördelning mellan berörda sjukhus.

 2. Regiondirektören får i uppdrag att i investeringsberedningen beakta förslagen i rapporten för Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Etablering av specialistsjukhus ändras från Frihamnen till Wieselgrensplatsen

 2. Etablering vid Wieselgrensplatsen ersätter tidigare nominering för etablering av specialistsjukhus i Frihamnen och finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar samt blir planeringsförutsättning i det fortsatta arbetet som ersättning för Lundby sjukhus.

 3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att utifrån ändrade planförutsättningar teckna erforderliga handlingar och avtal med Göteborgs kommun i syfte att i framtiden förvärva mark anpassad för sjukhus

 4. Fastighetsnämnden får i uppdrag att hemställa hos Göteborg stad att i detaljplan för Frihamnen kvarhålla möjligheten för ett sjukhus på planerat kvarter, detta till att samråd är avslutad för detaljplan vid nytt läge på Wieselgrensplatsen.

 5. Att uppdra åt regiondirektören att återkomma med förslag angående behovet av operationssalar i Göteborgsområdet och lokalisering av dessa. Uppdraget innefattar att även bedöma möjligheten att utnyttja Skene lasarett ändamålet.

Länk till alla beslut i korthet

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: