Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 23 april

Publicerad: Uppdaterad:

Fokus på digitala vårdtjänster och mobila team för att minska behovet av sluten vård. Nya måltal för antalet nettoårsarbetare. Restriktivt godkännande till investeringar. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och minskade administrativa kostnader med 20 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade om idag om flera åtgärder och arbetssätt som ska minska regionens underskott och stötta i att nå budgeterade resultat 2019.

Åtgärder för att minska underskott och arbetssätt som stödjer följsamhet till budget

Akutsjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR) har svårt att få verksamhet och ekonomi i balans. Resultatet efter februari visar att akutsjukhusen sammantaget har 209 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse. Resultatet för mars månad var inte bättre, nu är minusresultatet mot budget 250 miljoner kroner. 

Detta fick regionstyrelsen att ge ägarutskottet i uppdrag att inleda dialog med sjukhusens styrelser och förvaltningar. Regionstyrelsen gav samtidigt regiondirektören i uppdrag att redovisa åtgärder som minskar underskotten och redovisa arbetssätt som stöder sjukhusen att nå budgeterat resultat.

Dessa uppdrag ledde fram till ett åtgärdsprogram som regionstyrelsen nu fattat beslut om.

– Förändringar måste till här och nu. Det gäller att få en ekonomi i balans och det måste ske utan påverkan på tillgängligheten. Vårdgarantin måste uppfyllas, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Enligt regionstyrelsens beslut ska alla sjukhusstyrelser för det första revidera och fastställa åtgärdsplaner för att nå verksamhet och ekonomi i balans 2019. Alla sjukhus ska pröva och vid behov sätta nya måltal för antalet nettoårsarbetare.

Andra åtgärder är att sjukhusstyrelserna ska införa och ta hem effekterna av närsjukvårdsteam och säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, genom att använda regionalt rekommenderade off label-läkemedel och biosimilarer.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får bland annat i uppdrag att fokusera aktiviteter och budget för att införa mobila team och digitala vårdtjänster. Tanken är att minska behovet av slutenvård.

Regionstyrelsen ger ägarutskottet i uppdrag att återremittera och/eller föreslå avslag på samtliga investeringar där berörd nämnd/styrelse inte tydligt kan redovisa en ekonomi som kan bära ökade kostnader till följd av investeringen, om det inte finns synnerliga skäl att hantera frågan annorlunda.

Andra exempel är att regiondirektören får i uppdrag att snabba på genomförandet av mobila team och digitala vårdtjänster.

Krafttag mot onödig byråkrati tas också. Regionstyrelsen beslutade att minska de koncernövergripande administrativa kostnaderna på Koncernkontoret med 20 miljoner kronor och regiondirektören ska komma med förslag på hur.

Dessutom lade Grönblå samverkan ett tilläggsyrkande som innebär att regiondirektören ska utveckla riktlinjer för administrativ prövningsrätt i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade också att anta Socialdemokraternas tilläggsyrkande i sin helhet. Det innebär att de föreslagna åtgärderna inom hälso- och sjukvården ska leda till en avsevärd förbättring av tillgängligheten och att köerna kortas.

I enlighet med S-yrkandet får regiondirektören i uppdrag att löpande analysera och värdera om de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna ger avsett resultat. Detta ska, tills vidare, rapporteras vid varje sammanträde med regionstyrelsen och vid behov ska ytterligare förslag till beslut redovisas.

Från S-yrkandet antogs också att samtliga övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen får i uppdrag gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att få till ett ekonomiskt överskott för att lyfta regionens totala ekonomiska resultat för 2019. Detta kommer att lyftas in i delårsrapport mars och tas upp i regionfullmäktige.

SD och V reserverade sig mot beslutet till förmån för respektive egna yrkanden.

 

Alla beslut från dagens sammanträde i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: