Regionstyrelsen 23 augusti

Uppdaterad:
Publicerad:

Förslag till regional strategi för vuxenpsykiatrin 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om en ny regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Syftet med strategin är att stärka och öka kvaliteten inom den vuxenpsykiatriska vården i Västra Götaland.

Under 2000‐talet har allt fler sökt hjälp för psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Strategin fokuserar på att ge invånarna likvärdig tillgång till vård och på att förbättra flödena inom den psykiatriska vården. 

Följande utvecklingsinsatser föreslås:

 • Ta gemensamt ansvar för att uppfylla vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin
 • Inventera behovet av kompetensutveckling för alla medarbetare inom vuxenpsykiatrin
 • Säkra tillgången till personal med rätt kompetens bland annat genom att göra det möjligt att delvis arbeta på distans
 • Driva nya digitala arbetssätt och tjänster för diagnostik och behandling

Följande specifika utvecklingsområden är prioriterade:

 • Regiongemensamma utbildningsinsatser
 • Utreda behovet av att stärka kompetens och resurser inom Sexualmedicinskt centrum
 • Säkerställa likvärdigt vårdutbud för personer med skadligt bruk eller beroende
 • Säkerställa implementering av regionala medicinska riktlinjer
 • Säkerställa att forskningen inom psykiatrin sprids inom VGR.
 • Fortsatt utveckla samskapande med brukarorganisationer och tillämpning av personcentrerat arbetssätt
 • Säkerställa systematisk uppföljning av verksamheten

Strategin gäller från 2023-2025.

 

Beslut om investeringar på sex miljarder kronor

Regionstyrelsen beslutade om Västra Götalandsregionens investeringsplan för 2023–2025 på 6 miljarder kronor, varav 2,9 miljarder kronor i investeringar i fastigheter och 3,1 miljarder kronor i investeringar i utrustning och fordon.

Investeringsplanen på sex miljarder kronor för år 2023 har ökat med cirka 600 miljoner kronor jämfört med den tidigare planen. Ökningen beror till största delen på förskjutningar i tidplanen för inköp av nya regiontåg och förskjutningar i tidplaner för fastighetsinvesteringar.

Fyra nya investeringar får påbörja sin genomförandeplanering. Det rör sig om:

 • anpassning av befintlig barnkvarter på Östra sjukhuset för barn- och ungdomspsykiatri
 • längre hållplatstak på Korsvägen i Göteborg
 • ny bussdepå vid Vädermotet i Göteborg
 • byte av yttertak på NÄL i Trollhättan

Vidare föreslås nya ramar för merinvesteringar i byggprojekt för klimatsmarta materialval och återbruk i fastighetsinvesteringar, laddinfrastruktur för elfordon och säkra cykelparkeringar vid Västra Götalandsregionens fastigheter.

Regionfullmäktige har tidigare i år beslutat om investeringsbudgeten. Investeringsplanen är en fördelning av investeringsbudgeten till olika ändamål. De övergripande prioriteringar som ligger till grund för investeringsplanen är en sammanvägd bedömning av:

 • hur angeläget behovet av en investering är
 • hur ändamålsenlig, proportionerlig och effektiv lösningen är för att tillgodose behovet.
 • hur god genomförbarheten är för lösningen

I första hand handlar det om att slutföra redan pågående investeringar, men också om att upprätthålla befintliga tillgångar i den löpande driften av verksamheten och att se till behovet av nya satsningar.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar