Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 24 april

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå en detaljutformning av den politiska organisationen för regionfullmäktige, att godkänna delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen mars 2018, om Tillgänglighetsdatabasens framtida organisering och om patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2017.

Detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Regionstyrelsen beslutade den 7 februari 2017 att tillsätta en styrgrupp för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022.

Under 2016 och 2017 har en vetenskaplig utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation pågått genom olika delstudier. Delstudierna sammanställdes i en slutlig rapport från Högskolan i Borås under hösten 2017. Rapporten har överlämnats till styrgruppen som arbetat med förslag till ny politisk organisation. En information har även genomförts i samband med regionfullmäktiges möte den i januari 2018. 

Inför styrgruppens arbete med den politiska organisationen nominerade de politiska partierna in de frågor och förslag som man ansåg vara viktiga för den kommande organisationen.

Styrgruppen har behandlat såväl den grundläggande styrmodellen i regionen, med beställare och utförare, samt detaljutformning av nämnder, styrelser och beredningar med mera. Inriktningen har varit att så långt som möjligt nå kompromisser mellan partierna. Målsättningen är att beslutet ska hålla även efter valet med en ny sammansättning i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

  1. Godkänner förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
  2. Fastställer antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med bilaga till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.
  3. Att arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna, förtydligar arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslår en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.
  4. Att regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.
  5. Upphäver sitt beslut från april 2014, om att pröva förutsättningarna för en utförarstyrelse för prehospital verksamhet, inklusive ambulansverksamhet.
  6. Att regionstyrelsen bemyndigas att fastställa detaljbudget för 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster och för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
  7. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

  1. Att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till:

a) reglementen för berörda nämnder och styrelser
b) arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att

följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning
c) uppgiftsbeskrivningar för regionstyrelsens utskott och beredningar

d) verksamhetsansvar för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och detaljbudget för styrelsens verksamhet 2019.

e) detaljbudget 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster.

f) genomförande av analys av den nuvarande samordningsfunktionens förmåga att leda och utveckla den prehospitala verksamheten

g) former för ett fortsatt arbete med organisation för de kulturverksamheter som regionen bedriver i egen regi

2. Regiondirektören uppmanas att överväga anpassningar av tjänstemannaorganisationen till den kommande politiska organisationen och återrapportera till regionstyrelsen i september 2018.

V och SD reserverar sig till förmån för egna yrkanden

 

Delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen mars 2018

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige till och med sista mars 2018 är 93 miljoner kronor och det är 116 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är 75 miljoner kronor.

Den sista mars hade Koncernkontoret 1 519 nettoårsarbetare, inklusive utförarverksamheter och VGR IT. Det är en ökning med 65 nettoårsarbetare jämfört med mars 2017. Orsaken är främst att VGR IT genomfört konsultväxling. Sjukfrånvaron i Koncernkontoret ligger på fem procent.

Regionstyrelsen har fortsatt fokus på resultat och utveckling inom hälso- och sjukvård, särskilt på kostnadsutveckling, akutmottagningar och akuta flöden, produktivitet, personalomsättning och administrativ förenkling.

Uppföljning av det ekonomiska resultatet för sjukhusen i början av året har inneburit att regionstyrelsen ställt krav på åtgärder för att nå ekonomi i balans. Uppföljning av tillgängligheten visar att antalet väntande över 90 dagar fortsätter att minska.

För att öka genomförandekraften och säkerställa den övergripande styrningen och uppföljningen har ett programkontor för omställningen av hälso- och sjukvård etablerats. Motsvarande programkontor inrättas för insatser inom arbetsgivarvarumärket. Åtgärder har även vidtagits för att utveckla styrningen inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2018 och sammanställningen över genomförda kontrollmoment januari till mars 2018.

 

Tillgänglighetsdatabasens framtida organisering

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är ett webbaserat verktyg som presenterar information om tillgänglighet på över 6 800 anläggningar och platser. Kommittén för mänskliga rättigheter är uppdragsgivare och huvudfinansiär av TD.

Regionstyrelsen beslutade i november 2017 att ge regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra TD-verksamheten till annan aktör.

En analys av olika alternativ för TD:s organisatoriska placering har genomförts i beredningen. Mot bakgrund av TD:s omfattning och tillämpning utanför Västfastigheters ansvarsområde, utanför Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter och utanför länet, så förefaller ett samarbete med Inera som det mest lämpliga alternativet. Ineras huvudägare är SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ineras huvudområde är digitalisering inom vård och omsorg och verksamhetsidén är att tillhandahålla nationella IT-tjänster och kompetens för digitalisering. Gränssnittet mellan Inera och VGR ska klarläggas i det fortsatta arbetet.

Regionstyrelsen beslutar att det fortsatt arbetet ska inriktas mot att överföra delar av utvecklings- och driftansvaret till Inera i syfte att erbjuda Tillgänglighetsdatabasen som en nationell tjänst.  Regiondirektören får i uppdrag att i samråd med Inera ta fram förslag till gränssnitt för ansvarsfördelning mellan VGR och Inera. Uppdragets fortsatta utveckling ska rapporteras till regionstyrelsen i delårsrapporten för augusti 2018.

 

Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2017

Regionchefläkaren har sammanställt en regional patientsäkerhetsberättelse för år 2017. De regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2017 nås endast delvis.

En sammanställning och analys av vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen (VGR) 2013-2016 visar att andelen vårdtillfällen med vårdskador fortsatt ökar från 2013 (6,2 procent) till 2016 (9,0 procent). Mer än hälften av skadorna har relation till omvårdnad, som exempelvis vårdrelaterade infektioner, trycksår och blåsöverfyllnad. Andelen allvarliga vårdskador har under perioden varit relativt oförändrad.

Utöver en ökande trend för vårdskador inom somatisk slutenvård ses en fortsatt utmaning kring vårdplatser, beläggningsgrad och överbeläggningar. Medelbeläggningsgraden inom somatisk slutenvård för vuxna var fortsatt hög sommaren 2017 (98 procent) jämförbar med sommaren 2016 (99 procent) vilket ökar risken för vårdskador påtagligt.

Det finns ett starkt samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhetskultur liksom personalsäkerhet och patientsäkerhet går hand i hand. Under 2017 har för första gången medarbetarenkäten och patientsäkerhetskulturmätningen samordnats för att underlätta ett mer integrerat förbättringsarbete. Sedan 2015 har resultatet förbättrats kring medarbetarnas uppfattningar om återföring och kommunikation kring avvikelser, öppenhet i kommunikationen och lärandeorganisation.

Patientsäkerhetsarbetet i VGR har en nollvision för både tystnadskultur och vårdskador. Patientsäkerhet behöver prioriteras på alla nivåer för att skapa en god och säker vård där ingen patient drabbas av vårdskada. Det förutsätter ledningens engagemang, en god arbetsmiljö och att resultat aktivt efterfrågas. En stark och gemensam patientsäkerhetskultur utgör grunden för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete.

Regionstyrelsen godkänner regional patientsäkerhetsberättelse för 2017 och översänder patientsäkerhetsberättelsen till utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.

 

Patientsäkerhetsberättelsen

Alla beslut i korthet

Länk till sammanträdet handlingar


Publicerad: