Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 24 september 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat hur man ska hantera pengar för att korta köerna 2019-2020 och godkände delårsrapporten för augusti.

Hantering av pengar för att korta köerna 2019 och 2020

I budget och tecknade överenskommelser för 2019 planerades att sjukhusen skulle klara att utföra vård (produktion) motsvarande budgeten hos de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN), 413 miljoner kronor. Kostnader för uppskattat behov av köpt vård (tillgänglighetsvård) hos externa leverantörer budgeterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), till 146 miljoner kronor.

Verkligt utfall ser dock annorlunda ut. Sjukhusen utför inte vård enligt plan och det innebär att Västra Götalandsregionen (VGR) utnyttjat externa avtal i högre grad än planerat. Det betyder att kostnaderna för den egenproducerade vården (HSN) är lägre än budgeterat och kostnaderna för den köpta vården (HSS) är högre än budgeterat. Det innebär en osäkerhet kring vilka medel som finns att använda för att öka tillgängligheten till vård och därmed vilka volymer och mål VGR styr mot.

För att leva upp till regionstyrelsens uppmaning och använda medlen till det som regionfullmäktige tänkt beslutar regionstyrelsen för 2019:

  • Om HSS budget för köpt vård (146 miljoner kronor) inte räcker för att täcka köp av externa leverantörer står respektive HSN för kostnaderna för sin nämnds invånare upp till sin del av den tilldelade budgeten om 413 miljoner kronor.
  • Den kostnad för köpt vård som överskrider budget och som ej kan täckas av HSN kvarstår hos HSS att hantera.

Från och med 2020 beslutar regionstyrelsen att:

  • samtliga medel för att korta köerna (413 +146 mnkr) tillförs HSN i budget för att användas för tilläggsuppdrag till förvaltningar i egen regi och externa avtal kopplat till tillgänglighet.
  • återinföra solidarisk finansiering mellan HSN avseende tillgänglighet för att uppnå största möjliga effekt av kökortningspengarna (tillgänglighetsmedel) och nyttja dem fullt ut. Det innebär att nämnderna inte enbart bär kostnader för de egna invånarna utan solidariskt finansierar även andra nämndinvånares konsumtion inom ramen för tilldelade tillgänglighetsmedel.
  • eftersom regiongemensamma avtal med privata vårdgivare tecknas av HSS utifrån deras systemägarroll så beslutar de om upphandling av avtal för tillgänglighet kopplat till dessa medel.

Delårsrapport augusti 2019 för regionstyrelsen

Delårsrapporten redovisar regionstyrelsens insatser för perioden januari - augusti utifrån beslutad detaljbudget för 2019. Det sammantagna resultatet för koncernen, redovisas i Västra Götalandsregionens (VGR:s) delårsrapport.

Regionstyrelsen arbetar aktivt med att säkerställa att VGR har ekonomi och verksamhet i balans. I april beslutade regionstyrelsen om åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet. Regionstyrelsen följer utvecklingen vid varje sammanträde.

Koncernkontoret hade per sista augusti totalt 1 628 nettoårsarbetare inklusive utförarverksamheter och VGR IT, en ökning med totalt 107 nettoårsarbetare jämfört med augusti 2018. Orsaken är främst att VGR IT kunnat anställa mer egen personal istället för att använda konsulter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,43 procentenheter jämfört med förra året och ligger nu på 3,94 procent på Koncernkontoret.

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige per sista augusti 2019 uppgår till +268,75 miljoner kronor och är 191 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är +156 miljoner kronor.

Beslutet innebär inga ekonomiska eller personella resurskonsekvenser.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2019 och sammanställningen över genomförda kontrollmoment i regionstyrelsens plan för intern kontroll för april – juni 2019.  Paragrafen justeras omedelbart.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: