Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 september 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om Västtågsutredningen, delårsrapport för regionstyrelsen och fullmäktige, plan för utfasning av bemanningsföretag och investeringsplan 2019-2021.

Västtågsutredningen – komplettering av Målbild tåg 2035

Västra Götalandsregionen vill i dialog med Västtrafik och kommunerna utveckla tågtrafiken med fler stationer där tågen stannar. En Västtågsutredning har gjorts som syftar till att komplettera Målbild tåg 2035 med mål om nya tågstationer.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige kompletterar Målbild tåg 2035 med nio punkter:

1. Sträckan Göteborg-Borås: Beslut om ny järnväg, dess sträckning och utbyggnadsordning inväntas före beslut om komplettering med nya tågstopp.

2. Sträckan Borås – Värnamo: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Länghem, Hillared, Grimsås.

3. Sträckan Öxnered-Göteborg: Förutsättningarna för en station vid NÄL utreds vidare innan mål att öppna ny station kan tas. NÄL ska i första hand hanteras som ett regionalt intresse.

4. Sträckan Öxnered-Halden: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Dals Rostock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

5. Västra stambanan: Högsta prioritet för Västra stambanan är att verka för förbättrad kapacitet och robusthet.

6. Bohusbanan: Komplettera Målbild tåg 2035 med mål om dubbelspår på sträckan Göteborg – Stenungssund. Västtågsutredningen utgör underlag för möjligt trafikupplägg när beslut om dubbelspår finns.

7. Före införandet av nya stationer ska avtal om kommunal medfinansiering och anpassning av busstrafiken tas fram i samverkan med berörda kommuner.

8. Vid förändrade förutsättningar eller bedömningar som gör att kriterierna kan uppfyllas kan stationslägen omprövas.

9. Frågan ska, på initiativ av kollektivtrafiknämnden, aktualiseras i beredning för hållbar utveckling minst en gång per mandatperiod. Kommunalförbunden kan också aktualisera frågan då förutsättningarna förändrats.

Paragrafen är omedelbart justerad.

 

Delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige augusti 2018

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige per sista augusti 2018 uppgår till plus 192 miljoner kronor och är 121 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är plus 75 miljoner kronor.

En uppföljning av tillgängligheten visar att antalet som väntar över 90 dagar till första besök inom hälso- och sjukvård fortsätter att minska. Men produktionen av hälso- och sjukvård i egen regi inom de specialistområden som har problem med tillgänglighet ökar inte i enlighet med uppsatta mål.

Regionstyrelsen arbetar aktivt med frågan om Västra Götalandsregionens ekonomiska utveckling. Sjukhusens negativa resultatutveckling fortsätter under året, trots att sjukhusens styrelser vidtagit åtgärder för att nå ekonomisk balans. Pågående och nya åtgärder från sjukhusen redovisades för regionstyrelsen i augusti. Presidieöverläggningar har genomförts med sjukhusens styrelser.

Koncernkontoret hade per sista augusti totalt 1 523 nettoårsarbetare inklusive utförarverksamheter och VGR IT, det är en ökning med totalt 31 nettoårsarbetare jämfört med augusti 2017. Orsaken är främst att VGR IT kunnat anställa mer egen personal istället för att använda konsulter. Sjukfrånvaron i Koncernkontoret är 4,3 procent.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2018 och sammanställningen över genomförda kontrollmoment april till augusti 2018.

 

VGR:s plan för utfasning av bemanningsföretag

Västra Götalandsregionen (VGR) har som mål att vara oberoende av inhyrd personal 1 januari 2019. VGR har gjort en rad åtgärder för att nå dit men målet kommer att vara svårt att nå till årsskiftet.

I augusti bad koncernledning hälso- och sjukvård varje förvaltning att lämna in en konsekvensbeskrivning av stopp för inhyrd personal. Bilden som redovisades är relativt samstämmig. Framför allt lyfter förvaltningarna risk för försämrad tillgänglighet och minskad produktion. Och på vissa håll finns risk att arbetsbelastningen ökar på kvarvarande personal och sämre arbetsmiljö till följd. Därför finns en plan för successiv utfasning av bemanningsföretag.

Arbete fortsätter både med förvaltningsspecifika åtgärder och regiongemensamma, till exempel den regiongemensamma avrops- och bemanningsenheten som kommer igång i september-oktober 2018.

Regiongemensamt föreslås bland annat också att

  • från 2018-10-01 införa ett stopp för inhyrning av legitimerade läkare utan specialistexamen på sjukhusen
  • från 2018-11-01 införa stopp för inhyrning av ortopedspecialister med undantag för ryggkirurger och stopp för inhyrning av narkosläkare och medicinska sekreterare
  • och att skapa en funktion för regiongemensam koordinering av personal.

Regionstyrelsen ställer sig bakom den plan som finns för utfasning av bemanningsföretag och konstaterar att utförarstyrelserna fortsatt måste genomföra risk- och konsekvensanalyser med handlingsplaner, med avseende på arbetsmiljökonsekvenser, i samverkan med arbetstagarorganisationerna.

 

Ny byggnad för förlossning och neonatal på Östra Sjukhuset i Göteborg påbörjas

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill att det nya höghuset för förlossnings- och neonatalverksamheten på Östra Sjukhuset påbörjas. Höghuset utgör den första delen i den planerade utbyggnaden av förlossning- och neonatalsjukvård på Östra sjukhuset.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdraget att genomföra projektet Ny byggnad förlossning och neonatal – Östra Sjukhuset, inom 1,830 miljarder kronor. Det finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

De befintliga vårdbyggnaderna på Östra Sjukhuset är från 1968 och är uttjänta. Den nya byggnaden dimensioneras och utformas för framtidens krav på moderna vårdmiljöer med lokaler anpassade för forskning och utbildning.

En av grundstenarna i det nya huset är att mor och barn alltid kan vårdas tillsammans. Genom familjerum på avdelningarna och föräldraalkover vid intensivvårdsrummen erbjuds närhet för hela familjen, som kan delta i vård och omsorg av barnet. För att förebygga risk för smittspridning på neonatala intensivvårdsavdelningen vårdas varje barn i enpatientrum.

Regionstyrelsen beslutade också kring en rad beaktanden i framtida budgetarbete, som bland annat behovet av utökad verksamhetsstyrd ram för konstnärlig utsmyckning om 18 miljoner kronor och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets behov av investeringsutrymme för ägarstyrd följdutrustning och verksamhetsstyrd utrustning.

Investering i energiproduktion om åtta miljoner kronor finansieras via fastighetsnämndens verksamhetsstyrda ram för energibesparande åtgärder.

 

Investeringar för förnyelse av Västarvets basutställningar

Det finns ett stort behov av förnyelse vid Västarvets basutställningar. Störst är behovet på Vänersborgs museum, Lödöse museum och Göteborgs naturhistoriska museum men gäller även Forsviks bruk och Vitlycke museum. Och arbetet med förnyelse bör påbörjas omgående.

Totalt bedöms investeringsbehovet uppgå till cirka 20 miljoner kronor under 2018-2022. De flesta utställningarna har stått i många år och behöver ses över både vad gäller form och innehåll, för att öka tillgängligheten och för att baseras på aktuell kunskap.

Regionstyrelsen  beslutar att styrelsen för Västarvet får uppdraget att genomföra investeringar för förnyelse av basutställningarna inom ett belopp om 20 miljoner kronor (löpande pris).

Styrelsen för Västarvet ska senast under november 2018 inkomma med detaljerad plan för genomförandet av förnyelsen av Västarvets basutställningar till regionstyrelsen. Dessutom ska Västarvets behov av årlig kapitaltjänstkostnad ska beaktas i framtida budgetarbete.

 

Investeringsplan 2019-2021

Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 om en investeringsbudget på 6,4 miljarder kronor 2019, 6 miljarder kronor 2020 och 6,3 miljarder kronor 2021. För treårsperioden blir totalen 18,7 miljarder kronor.

Ett omfattande investeringsbehov i kombination med begränsade resurser och budgetrestriktioner medför ett behov av koncernövergripande prioriteringar. Det finns också begränsningar i kapaciteten i att bygga. Investeringar med genomförandebeslut innan beredningen av investeringsplanen påverkas inte, där är investeringsplanen anpassad till de befintliga besluten.

Investeringsplanen 2019-2021 inkluderar en riskpost, som innebär en ospecificerad överplanering jämfört med investeringsbudgeten. Riskposten är ett uttryck för bedömningen att de faktiska investeringarna förväntas bli lägre än det tilldelade budgetutrymmet, men att det på förhand är svårt att bedöma exakt vilka investeringar som inte kommer att genomföras enligt plan.

I den detaljerade investeringsplanen för ägarstyrda investeringar, med genomförandebeslut, återfinns bland annat dessa större projekt med en totalbudget på cirka 1 miljard kronor vardera eller högre: tillbyggnad akutblock och psykiatri Skaraborgs sjukhus Skövde, om- och tillbyggnad operation Skaraborgs sjukhus Skövde, bild och intervention SU Sahlgrenska, barnsjukhuset (TBS) SU Östra, nybyggnad psykiatrins kvarter Södra Älvsborgs sjukhus Borås och upphandling av nya regiontåg. Totalt omfattar listan 29 projekt.

Ytterligare 36 projekt får påbörja eller fortsätta genomförandeplanering. På idélistan över framtida fastighetsinvesteringar finns hela 86 projekt.

Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2019-2021 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 5, tabell 6 och tabell 7 i tjänsteutlåtande daterat 2018-08-30. Regiondirektören får i uppdrag att utreda senareläggningen av planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus i kommande arbete med förslag på investeringsbudget och investeringsplan 2020–2022.

 

Godkännande av investering i tågfordon

För att klara förväntad resandeökning, öppnande av nya linjer och ersättning av uttjänta fordon bedömer Västtrafik att minst 10 ytterligare fordon behöver införskaffas fram till 2024 utöver de 40 fordon som redan har upphandlats. Genom en option i avropsavtalet med Bombardier Transportation Sweden AB kan fem till nio fordon beställas för leverans i direkt följd efter leverans av fordonen i grundbeställningen. Optionen till avropsavtalet, som måste utlösas senast 30 november 2018, medför ett mer fördelaktigt pris gentemot en eventuell senare utlösen av en första option på samma antal fordon. I investeringsplanen 2019-2021 finns investeringsutrymme för tidig utlösen av optionen avsatta för perioden 2019-2021.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna styrelsen för Västtrafiks beslut att avropa option om fem till nio fordon enligt villkor i avropsavtal med Bombardier Transportation Sweden AB, inom åtta kalendermånader från avropsavtalsdagen 4 april att levereras under perioden 2024–2025. Regionstyrelsen beslutar också att inköpet ska finansieras från den med 180 miljoner kronor utökade ramen för inköp av tågfordon i investeringsplan 2019-2021.


Publicerad: