Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 juni 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om koncernprognos maj 2018, om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2019 och att förberedande arbeten inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus får starta.

Koncernprognos maj 2018 visar resultatförsämring

Koncernkontorets bedömning är ett ekonomiskt resultat på helåret om cirka minus 250 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med delårsrapporten per mars med samma belopp.

Koncernresultatet efter maj månad är -862 miljoner kronor, vilket är cirka 97 miljoner kronor bättre än budget men cirka 824 miljoner kronor sämre än resultatet för maj 2017.

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till bolag och förvaltningar inom regional utveckling, serviceverksamheter samt regiongemensamt. Styrelser och nämnder för de verksamheter som nu har ett prognostiserat överskott ska säkerställa att detta bibehålls.

Styrelserna för sjukhusen måste öka insatserna för att sjukhusens åtgärdsplaner ger avsedd effekt. Det försämrade resultatet beror på utvecklingen vid akutsjukhusen, eftersom de beslutade åtgärderna om kostnadsminskningar inte ger avsedd effekt - trots omfattande och ambitiösa planer.

Koncernkontorets bedömning är att det nu behövs ett tydligt ledarskap med inriktning på genomförandekraft. Försämringen innebär också att Koncernkontoret bedömer att det inte finns utrymme att öka det  brutna taket enligt tidigare beslut med 50 miljoner kronor. Brutna tak innebär att sjukhusen får ytterligare ersättning när de producerar mer sjukvård än vad de kommit överens med nämnderna om.

Enligt Koncernkontorets bedömning ger koncernprognosen per maj anledning att föreslå regionstyrelsen att överväga ytterligare åtgärder än de som tidigare beslutats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige återtar beslutet om höjning av så kallat brutet tak från 250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att regiondirektören får i uppdrag att

 • utifrån koncernprognos maj återkomma till regionstyrelsen 28 augusti med förslag på ytterligare åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och långsiktigt nå verksamhet och ekonomi i balans
 • och ta fram en konsekvensbeskrivning av ett stopp för att anlita bemanningsföretag och återkomma till regionstyrelsen med detta den 28 augusti.

Regionstyrelsen bemyndigar regiondirektören att besluta om omfördelningar mellan sjukhusen av utrymme för ökad produktion inom så kallt brutet tak.

S och V reserverar sig till förmån för sina respektive yrkanden

 

Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2019

Regionfullmäktige beslutade 2018-06-19 om budget för 2019. I beslutet fick regionstyrelsen i uppdrag att besluta om tillkommande regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2019. Syftet med riktlinjerna är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.

Som komplement till detta beslut kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen att fastställa riktlinjer för förlängningen av vårdöverenskommelserna och arbetet med hälso- och sjukvårdsnämndernas detaljbudget.

Regionstyrelsen uppmanar styrelser och nämnder att arbeta med att minska administration och dubbelarbete samt skaffa sig en tydlig bild över kostnadsutveckling och antalet anställda. Sjukhusstyrelserna behöver utöver det fokusera sitt styrelsearbete på att uppnå kostnadskontroll och produktivitetsökning och ställa krav på förvaltningschefer att genomföra beslutad budget.

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:

 • Att 2018 års vårdöverenskommelser förlängs att gälla även 2019 i syfte att öka tempot i omställningsarbetet och ökat fokus på ekonomi och verksamhet i balans, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget 2019.
 • Att besluta överföra 50 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna för mobila närsjukvårdsteam. Fördelning sker enligt resursfördelningsmodellen.
 • Att nämnder och styrelser får i uppdrag att inrapportera detaljbudget till regionstyrelsen senast den 30 november 2018.
 • Att fördelning av riktade satsningar, inklusive statsbidrag, från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska vara fördelade till utförarna senast den 19 september.
 • Att fastställa i övrigt föreliggande förslag till regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2019.
 • Att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra höjningen av ob-helg i enlighet med regionfullmäktiges intentioner. Finansiering sker från personalutskottets tillförda medel för riktade lönesatsningar för natt-ob samt ob-helg.

 

Förberedande arbeten inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus får starta

Regionfullmäktige beslutade i april 2015 att utveckla och förstärka närsjukvården i göteborgsområdet genom ett funktionellt sammanhållet sjukvårdssystem utanför akutsjukhusen. Det innebär att etappvis bygga ut den öppna specialistsjukvården i göteborgsområdet med specialistsjukhus. Två specialistsjukhus ska byggas, ett i Högsbo och ett på Hisingen/Lundby.

Regionstyrelsen beslutade i november 2015 att nominera Högsbo specialistsjukhus som verksamhetsdriven fastighetsinvestering. Specialistsjukhuset ska stå klart för att tas i bruk under 2022/2023.

För att nå projektets tidsmässiga mål, finns behov att redan nu fatta beslut om att rivning och vissa markarbeten får genomföras under hösten 2018.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • Fastighetsnämnden får i uppdrag att uppdra åt Västfastigheter att genomföra förberedande markarbeten, innan genomförandebeslut, inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus:
  • Rivning av tre befintliga byggnader.
  • Flytt av VA-ledningar i mark samt markarbeten såsom schaktning och pålning.

Publicerad: