Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 26 mars 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat om en regiongemensam elevhälsodatabas, om att ansöka om att få anordna Forum Jämställdhet samt att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Västra Götalandsregionen 2018.

Regiongemensam elevhälsodatabas

Nu skapar Västra Götalandsregionen en regiongemensam elevhälsodatabas som ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Genom databasen hoppas man få aktuell kunskap om barns levnadsvillkor.

– Jämförbara hälsodata för den unga befolkningen kommer att förbättra förutsättningarna för tidiga insatser och är även en förutsättning för uppföljningsarbetet, kommenterar VGR:s folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

År 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter bli svensk lag. Utifrån konventionen har regeringen tagit fram en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Den slår fast att ”aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn” och att det bland annat rör sig om kunskap om barns fysiska och psykiska hälsa.

I nuläget saknas hälsodata för Västra Götalands unga befolkning mellan 6 och 18 år. Syftet med projekt ”Elevens hälsa i fokus” är att på ett enhetligt sätt samla in och lagra data från de hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året i gymnasiet. Det är ett arbete som redan idag utförs på samtliga skolor i regionen men utan möjlighet till jämförelser kommuner emellan eller över tid.

Implementerings- och förvaltningskostnaden för elevhälsodatabasen uppskattas till cirka 3 miljoner kronor per år och innefattar bland annat teknik och licenser för samtliga 49 kommuner (1260 skolor inklusive friskolor) i Västra Götaland.

 

 

VGR vill arrangera Forum Jämställdhet 2021

Västra Götalandsregionen ansöker, tillsammans med Göteborgs stad, om värdskapet för konferensen Forum Jämställdhet 2021. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens med chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor bland deltagarna.

– VGR har länge arbetat gediget med frågorna och ligger i framkant, säger Carina Liljesand (L), ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter. Därför tycker jag det är självklart för oss att ansöka om värdskapet.

– Jag är mycket nöjd att VGR beslutat att ansöka om värdskapet för Forum Jämställdhet, säger Eva Olofsson (V) som lyfte frågan till regionstyrelsen.

I sin skrivelse framhäver Eva Olofsson VGR:s långa tradition av jämställdhetsarbete på många fronter. Dessutom påpekar hon att det 2021 är 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta till riksdagens andra kammare. Att konferensen kommer till Göteborg 2021 skulle sammanfalla med stadens 400-årsjubileum.

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby, som är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen. Under paraplyet finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Forum Jämställdhet har arrangerats i olika former sedan 2014.

Regionstyrelsen avsätter 500 000 kronor för VGR:s åtaganden 2021 under förutsättning att VGR:s ansökan beviljas.

Läs mer om Forum Jämställdhet

 

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018

Västra Götalandsregionens (VGR) ekonomiska resultat för 2018 är minus 11 miljoner kronor, det är 175 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet har dock påverkats positivt genom en realisering av övervärden i regionens placeringar motsvarande 480 miljoner kronor. Det  betyder att VGR:s verksamheter har ett negativt resultat med 416 miljoner kronor. Hälso- och sjukvården visar ett negativt resultat med 630 miljoner kronor och inom detta är akutsjukhusens negativa resultat 728 miljoner kronor. Akutsjukhusen har sedan 2016 haft ekonomi i obalans och en stigande kostnadsutvecklingen sedan 2017. Under sista kvartalet 2018 har det skett en viss inbromsning.

Det har hänt mycket positivt inom VGR under 2018. Bland annat:

  • Upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö blev klar och kontrakt på nytt system skrevs under hösten. Detta är en viktig förutsättning för hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.
  • I Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som publicerades i mars 2018 rankades VGR sammantaget högst bland Sveriges regioner.
  • Arbetet med att systematiskt minska beroendet av inhyrd personal har pågått under hela året och regionens behov av inhyrd personal har minskat.
  • Närhälsan Online har ökat antal bokningsbara läkartider. Under perioden har 14 500 läkarbesök genomförts.
  • I juni tog regeringen beslut om transportinfrastrukturplan 2018–2029. Efter gemensamt påverkansarbete av VGR och länets kommuner är utbyggnaden av ny järnväg Göteborg–Borås återigen med i den planen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner koncernens årsredovisning 2018.

Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige reducerar Kungälvs sjukhus negativa resultat 2018 med 1,1 miljoner kronor, på grund av att sjukhuset bedöms ha en begränsad organisation för att kunna ta sitt ansvar för att genomföra investeringar av den omfattning som nu pågår.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige reducerar Alingsås lasarett negativa resultat 2018 med 3,9 miljoner kronor på grund av merkostnader relaterade till ej kända behov av asbestsanering samt okända ventilationsschakt som ställt andra krav på vårdarbetet än planerat.

 

Alla beslut från dagens sammanträde i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: