Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 28 november

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.

VGR och samtliga fyra kommunalförbund kritiserar starkt förslaget till nationell plan för transportsystemet

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och väljer att skicka ett starkt kritiskt remissvar. Det råder enighet om detta i regionen och samtliga fyra kommunalförbund står bakom prioriteringen.

I remissyttrandet kan man bland annat läsa att det för Västra Götalands del har plockats bort ett par namngivna objekt från det nya planförslaget. Detta gäller framförallt järnvägsutbyggnad Göteborg-Borås med etappen Mölnlycke-Bollebygd där 3,8 miljarder kronor finns med för byggstart under den nuvarande planperioden.

VGR tycker att det är både förvånansvärt och ovanligt att Trafikverket väljer att plocka bort ett järnvägsobjekt ur planen, som dessutom har planerad byggstart inom två år. Samtidigt föreslår Trafikverket nya järnvägsinvesteringar i andra regioner som inte fanns med i nuvarande plan. Reaktionerna från olika intressenter i Västsverige är starka och omfattande vilket också har präglat förslaget till remissyttrande som har tydligt fokus på ny stambana Göteborg-Borås.

Hela remissyttrandet

Omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras - S-motion föreslås bifallas

Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) har i en motion från november 2016  föreslagit åtgärder för att förbättra omhändertagandet av barn och unga med  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom Västra Götalandsregionen och förhindra att dessa barn faller mellan olika vårdgivare och att de uppmärksammas tidigt.

Samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag och några hänvisar till befintliga styrande dokument på området och pågående arbete.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur aktuella styrdokument och handlingsplaner inom området tillämpas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får också i uppdrag att vidta åtgärder för att  säkerställa att alla barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tidigt får den vård de behöver.

Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018

Regionstyrelsen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med de frågor som varit i starkt fokus under 2017:

 • Fortsätta det konkreta arbetet för bättre akutsjukvård och bättre flöden inom den akuta vården, utveckla produktiviteten samt öka tillgängligheten till besök och behandling. Insatser för att minska personalomsättning och förenkla administration är också prioriterade.
 • Säkerställa att strategin för omställning av hälso- och sjukvården och beslutad handlingsplan genomförs.
 • Slutföra upphandlingen av ett kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och driva arbetet vidare utifrån det.
 • Implementera arbetsgivarvarumärket och övergripande arbeta med åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och möjligheterna att rekrytera samt behålla personal inom hälso- och sjukvård.
 • Säkerställa att inköpspolicyn implementeras och följs i hela Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktiges regionbidrag till regionstyrelsen och regionfullmäktige är totalt 2,6 miljarder kronor varav anslaget till personalpolitiska åtgärder är 1,1 miljarder kronor. Regionstyrelsen har fått ett minskat regionbidrag jämfört med 2017 och genomför därför förändringar för att anpassa verksamheten. Det berör bland annat anslaget för oförutsedda medel och bemanningen i regionstyrelsens förvaltning Koncernkontoret. Samtidigt har regionstyrelsen fått en förstärkning i regionfullmäktiges kompletteringsbudget för Framtidens vårdinformationsmiljö och IT-säkerhet.

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget 2018 för regionfullmäktige och regionstyrelsen och beslutar bland annat följande:

 • Regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader minskas med 50 miljoner kronor och uppgår 2018 till 73 miljoner kronor.
 • Regiondirektören får i uppdrag att snarast förbereda underlag för att regionstyrelsen ska kunna fatta beslut om överföring av VGR Campus Nya Varvet till servicenämnden.
 • Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att överföra projektet Hälsa i Sverige till annan nämnd.
 • Regionstyrelsen ger, utifrån sitt samordningsansvar, regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för att överföra följande verksamheter till annan aktör:
  • Skaraborgsenheten, folkhälsa
  • Tillgänglighetsdatabasen, mänskliga rättigheter

 

S, V och SD avstod från att delta i beslutet

Alla beslut i regionstyrelsen den 28 november


Publicerad: