Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 29 augusti

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sammanträdet 29 augusti fick regionstyrelsen information av regiondirektören om de högprioriterade områden för sjukvården i VGR. Regionstyrelsen godkände dessutom bland annat inriktningen för VGR:s arrangemang under EU-toppmötet i november och en motion om att se över fördelningen av medel för forskning och utveckling av nära vård.

Högprioriterade områden för sjukvården i VGR

Regiondirektören informerade om högprioriterade områden för sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Högsta prioritet för 2017 har bättre tillgänglighet, akutmottagningarna och flödet i den akuta vården och en ökad produktivitet. Viktiga förutsättningar för att nå detta är en minskad personalomsättning och sjukfrånvaro samt en förenkling av administrationen.

Trenderna ska brytas under 2017 och målen ska nås under 2018. Vårdgarantin ska hållas vid årsskiftet 2018/19. Då ska också 90 procent av besöken till akutmottagningarna ha en vistelsetid på under fyra timmar och i snitt ska beläggningen vara 90 procent på vårdplatserna.

Målvärdet för den minskade sjukfrånvaron 2018 är <5,5 procent (rikets medel = 6,2 procent) och målvärdet för den minskade personalomsättningen 2018 är <6,3 procent.

Fördelning av medel för forskning och utveckling ses över för att möta omställning till nära vård

Jim Aleberg (S), med flera, har i en motion från november 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av FoU-medlen (forskning- och utveckling). Detta för att kunna möta omställningen till den nära vården. Motionen föreslår också att prioritera ökade FoU-anslag till primärvård, tandvård och habilitering och hälsa.

Motionen lyfter fram att den nära vården står inför en rad utmaningar. Dels kommer en omfattande omställning från sjukhusbunden specialistvård till ett närvårdskoncept att ställa krav på utvecklingen, dels kommer en ökad regionalisering av en expanderande läkarutbildning att resultera i ett ökat krav på forskning och utveckling samt utbildningsverksamhet för ST-läkare inom den nära vården.

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom motionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen  uppdraget att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten. Och i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt Habilitering & Hälsa. 

EU:s framtid med fokus på ungdomar - VGR:s arrangemang under EU-toppmötet

Den 17 november träffas EU:s 28 stats- och regeringschefer i Göteborg för toppmöte med temat rättvisa jobb och tillväxt. VGR vill tillsammans med andra lokala aktörer säkerställa kopplingen mellan toppmötet och den lokala och regionala nivån, i synnerhet medborgare. Dessutom vill man ta tillfället i akt och profilera det Västsvenska arbetet med sociala frågor.

Det finns två förslag på sidoarrangemang som officiellt kopplas till EU-toppmötet. VGR föreslås få huvudansvaret för det ena. Temat är EU:s framtid med fokus på ungdomar och äger rum 16 november. Det andra arrangemanget har Göteborgs stad huvudansvar för, det handlar om Agenda 2030 med fokus på barns uppväxtvillkor.

Vid VGR:s arrangemang diskuteras hur den lokala nivån tillsammans med EU kan arbeta för en bättre framtid för dagens ungdomar på arbetsmarknaden. Arrangemanget ska vara interaktivt med två paneldiskussioner och frågor från publiken. Inbjudna talare är bland andra Ann Linde, EU-minister och Cecilia Malmström, EU-kommissionär. Förutom att koppla ihop EU och den lokala nivån är syftet också att visa upp goda exempel från den lokala nivån.

Regionstyrelsen godkänner inriktningen kopplat till EU-toppmötet som Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt Göteborgsregionen planerar genomföra den 16 november 2017.

Alla beslut i regionstyrelsen


Publicerad: