Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 4 juni 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att godkänna en återrapport om att minska regionens underskott och att fastställa målen för att inrätta fler mobila team.

Återrapport åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet

Regiondirektören fick den 23 april i uppdrag att löpande analysera och värdera om de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna för ekonomi och verksamhet i balans ger resultat. Tills vidare ska rapport ges till regionstyrelsen vid varje sammanträde.

Utdrag ur senaste rapporten:

Nya måltal för nettoårsarbetare
Koncernkontoret har analyserat de nya måltalen och gör bedömningen att Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården har satt sina måltal så att uppnått mål kan leda till ekonomi och verksamhet i balans, men måltalet för Skaraborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus behöver antagligen revideras. Södra Älvsborgs sjukhus är mer svårbedömt. Dialog har förts med sjukhusen om Koncernkontorets bedömning.

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS)
I förslaget till krav- och kvalitetsbok 2020, som HSS behandlade vid sammanträde 22 maj, har regionstyrelsens uppdrag inte särskilt kunnat beaktas. Men ett kompletterande beslut i HSS i september kommer omhänderta uppdraget. Budget för omställningen kommer att beslutas av HSS i början av september. I tjänstemannaförslaget kommer särskild vikt att läggas vid mobila team och digitala vårdtjänster.

Uppdrag om investeringar
Förslag till hantering har tagits fram av Koncernkontoret och diskuterats av ägarutskottet 21 maj. Förslag till kompletteringar av riktlinjer och rutiner kommer att behandlas av regionstyrelsen i augusti.

Måltal och tidplaner för mobila team och digitala vårdtjänster
Två ärenden kring detta behandlas på dagens regionstyrelsesammanträde.

Minska regionövergripande kostnader
Kostnaderna kommer inte minska med en generell kostnadsminskning, det behöver omhändertas genom förändrade arbetssätt. Dessutom behöver antalet arbetsuppgifter minska. Därför måste Koncernkontorets organisation genomlysas i syfte att identifiera vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom förvaltningen, om de kan utföras på annat sätt inom eller utom Koncernkontoret eller om de helt kan tas bort. Arbetet kommer att pågå under hösten med hemtagning i 2020 års detaljbudget. Arbetet med att minska den centrala administrationen förutsätter samverkan med berörda nämnder och styrelser.

Restriktivitet med nya uppdrag
Regiondirektören har informerat ansvariga tjänstepersoner om beslutet för att uppmärksamma nämnder och styrelser på beslutet, och ge möjlighet för nämnder och styrelser att ompröva tidigare givna uppdrag.

Administrativ prövningsrätt
De åtgärder som vidtas ska leda till varaktig förbättring och förenkling av regionens administration. Efter sommaren beslutar regiondirektören om riktlinjer för hur värderingen av förbättringsförslag och arbetsprocesser ska se ut baserat på lagstiftning, vilket värde den direkt eller indirekt skapar för invånaren med mera. Det arbete som görs ska identifiera var beslut behöver fattas för att förenkla eller ta bort arbetsprocessen, på statlig, regional eller förvaltningsnivå. Riktlinjen kommer också att beskriva vem som har att fatta beslut att ta bort eller förenkla en arbetsprocess.

Mål och tidplan för fler mobila team

Regionstyrelsen gav i april regiondirektören i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner med mera för ett snabbare genomförande av mobila team.

Projektet mobil närvård visar uppmuntrande resultat. Både närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen och hemsjukvårdsteam som utgår från vårdcentralerna i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården leder till bättre kvalitet i vården. Patienterna är mer nöjda, arbetsmiljön bättre, det har blivit färre besök på akutmottagningar och minskat behov av slutenvård på sjukhus.

När det gäller etablering av närsjukvårdsteam sammanfattas måltal och tidplaner i tabellen nedan. I den spaltas hur många närsjukvårdsteam som ska vara etablerade 2019 enligt tilläggsöverenskommelserna, hur många som faktiskt var etablerade i maj 2019 samt förslag till måltal för 2019 och 2020:

Initialt under 2019 ligger fokus på att säkerställa att redan beslutade närsjukvårdsteam etableras. Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården ska etablera ett team vardera under året. Ökningen på SU från fyra till sju team är i enlighet med av sjukhuset framtagen genomförandeplan för omställningen samt del i särskilda uppföljningsområden i koncernens detaljbudget 2019.

Regionstyrelsen fastställer måltal och tidplaner för närsjukvårdsteam per sjukhus samt inriktningen för den fortsatta utvecklingen av hemsjukvårdsläkare enligt förslaget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas att i beslut om omställningsbudgeten omhänderta behovet av finansiering av närsjukvårdsteamen under uppbyggnadsfasen. Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören för genomfört.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: