Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 5 februari

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2019 och ett verksamhetsbidrag på 5,1 miljoner kronor för mänskliga rättigheter.

Detaljbudget 2019

Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2019 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget utifrån de mål och fokusområden som angivits.

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår före beslut om eget kapital till 18,1 miljoner kronor.

Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser. Eftersom samtliga akutsjukhus prognostiserar underskott för 2018 har det i arbetet med detaljbudgeten riktats särskilt fokus just mot akutsjukhusen och deras ekonomiska situation. Koncernens övriga verksamhet har i huvudsak balans i verksamhet och ekonomi, vilket är positivt.

Koncernkontoret har gjort en fördjupad granskning av akutsjukhusens budgetar. Vid granskningen har ett antal förhållanden uppmärksammats. Under 2019 kommer akutsjukhusen behöva ha fokus på att få ekonomi och verksamhet i balans. De tre strategierna är viktiga verktyg på både kort och lång sikt.

I tjänsteutlåtandet pekas på ett antal områden för att underlätta prioriteringen av vad som ska åtgärdas först av alla olika krav som ställs på sjukhusen. Det kan leda till att andra, i och för sig viktiga områden, får stå tillbaka ett tag för att säkerställa måluppfyllnad inom dessa särskilda områden

Regionstyrelsen godkände detaljbudget 2019 och beslutar att statsbidraget ”en kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”, 200 miljoner kronor, riktas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 37,4 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1 till upprättat tjänsteutlåtande.

Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och sjukhusen i Väster att göra en förnyad prövning av budgeten och då beakta det som anges i detta tjänsteutlåtande.

Uppdrag från regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och styrelsen för naturbruksgymnasierna är i och med detaljbudgetarna fullgjort.

 

5,1 miljoner i verksamhetsbidrag för mänskliga rättigheter 2019

Regionstyrelsen ger 27 föreningar fortsatt verksamhetsbidrag inom mänskliga rättigheter 2019. Den totala summan är 5,1 miljoner kronor.

Bidragen går till föreningar som företräder de nationella minoriteterna, hbtq-personer, barns rättigheter samt paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet.

Stödet ska bidra till att förverkliga Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet och stärka ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad: