Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 5 juni 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om ett förslag till budget för 2019, om huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg och om en om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.

Budget 2019

19 juni ska regionfullmäktige fastställa budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR). Regionstyrelsen godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP) och beslutade lämna det till regionfullmäktige.
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, långsiktiga mål och prioriterade mål för planperioden 2019-2021 samt fokusområden för 2019.

Med anledning av att det är valår 2018 föreskriver kommunallagen att nyvalda fullmäktige ska fastställa budgeten. Beslut ska tas före november månads utgång.

Budgetförslaget innehåller fortsatta satsningar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom att OB-ersättning för helgtjänstgöring höjs med 50 procent, därmed ökar personalutskottets ram med 155 miljoner kronor. Åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och arbetstidsmodeller fortsätter.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för att stärka den nära vården och VGR:s närsjukvårdscentrum. Alla hälso- och sjukvårdsnämnder garanteras en ramökning i grunden på minst två procent. Nämnderna tillförs 23,5 miljoner kronor för gynekologisk cellprovtagning.

Andra satsningar som enligt förslaget fortsätter är:

 • Insatser för att korta köerna inom sjukhusvården genom köp av extern vård.
 • Satsningar inom psykiatri.
 • Insatserna för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), med digitala tjänster.
 • Fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen i enlighet med Västtågsutredningen avsätts.

Flera stora investeringar planeras framöver och summan för investeringar för 2019 höjs till 6,4 miljarder kronor.  Investeringar bedöms behövas i bland annat VGR:s sjukhus, FVM och kollektivtrafik, ett nytt växthus och besökscentrum för Göteborgs botaniska trädgård samt investeringar inom naturbruksskolorna.

För 2019 har regionutvecklingsnämnden 70 miljoner kronor till förfogande, kulturnämnden tillförs 16,7 miljoner kronor för 2019 i tillfällig ramökning för att finansiera det ökade antalet deltagarveckor vid länets folkhögskolor.

VGR har en i grunden stark och stabil ekonomi. Men under 2017 ökade nettokostnaderna sammanlagt med 6,6 procent. Långsiktigt är det inte möjligt att nettokostnaderna överstiger intäkterna. Trots tillskott redovisar sjukhusen problem när det gäller att hålla budget.
 

För 2017 innebar en avsättning med 841 miljoner kronor till storstadsavtalet att resultatet blev negativt om 223 miljoner kronor. VGR har ett eget kapital på 7,688 miljarder kronor. Budgeten visar ett positivt resultat även om marginalerna är små. Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Läs alla budgetförslagen här

 

Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg

Göteborgs stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken inom Göteborg på uppdrag av Västtrafik AB, som har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen (VGR). Nuvarande avtal för spårvagnstrafiken löper ut 2019 och ett nytt avtal behövs. Nuvarande avtal håller inte längre juridiskt enligt gällande lagstiftning från 2012 och kan därför inte förlängas, varför organiseringen behöver ses över och anpassas efter gällande lagstiftning.

VGR och Göteborgs Stad ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik.

Genom överenskommelsen ges VGR som trafikhuvudman genom Västtrafik AB rådighet över den samlade kollektivtrafiken samtidigt som Göteborgs stad genom Göteborgs Spårvägar AB till och med minst 2034 kommer att svara för driften av spårvägstrafiken i Göteborg och Mölndal.

Översiktligt innebär avtalen:

 • Västtrafik AB ska förvärva 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Genom aktieägaravtal ska samverkan mm regleras. Regionfullmäktige ska besluta om aktieägaravtalet.
 • Västtrafik AB ska direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB uppdraget att bedriva spårvagnstrafik till och med 2034.
 • Västtrafik AB ska ingå banavgiftsavtal för bananläggningen med Göteborgs stad.
 • VGR ska genom köp av Fastighetsbolaget AB Rantorget förvärva spårvagnsdepåerna Rantorget och Slottsskogen
 • VGR ska teckna 50-årigt tomträttsavtal avseende Depå Majorna med Göteborgs stad
 • VGR ska förvärva mark av Göteborgs stad på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå (detta regleras närmare i särskilt samarbetsavtal i ett separat ärendet)
 • Västtrafik AB ska ta över befintliga finansiella leasingavtal för spårvagn M31 och M32 från Göteborgs Spårvägar AB
 • VGR ska överta leveransavtalet med Bombardier AB avseende spårvagn M33 från Göteborgs Leasing AB
 • Göteborgs stad och VGR ska gemensamt pott om 600 miljoner kronor avsätts för investeringar.
 • Ett samverkansforum ska inrättas för att bereda gemensamma spårvägs- och kollektivtrafikfrågor samt den gemensamt avsatta investeringspotten
 • Finansieringen av förvärv till följd av dessa avtal föreslås ske utöver ordinarie investeringsram. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur finansieringen ska ske.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bland annat:

 • godkänner förslaget till ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
 • godkänner förslaget till ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet”.
 • uppdrar till regionstyrelsen att bereda och samordna förslag av genomförandet av dessa avtal i samverkan med berörda styrelser, nämnder och bolag. De formella besluten fattas av berörda nämnder, styrelser och bolag enligt gällande delegationer, bolagsordningar och ägardirektiv.

V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Om- och tillbyggnad av NÄL neonatal

Styrelsen för NU-sjukvården skickat önskemål till regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.

En ombyggnad av befintliga lokaler och utbyggnad, ska ge verksamheten de rätta förutsättningarna för att nå de övergripande målen. Syftet med investeringen är att skapa en modern och ändamålsenlig avdelning för barn i behov av god och säker vård i anslutning till födelsen. Och med förutsättning för optimal anknytning mellan barn och föräldrar samt bra arbetsmiljö för medarbetare.

Regionstyrelsen föreslås ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ”Om-och tillbyggnad av NÄL neonatal” samt konstnärliga utsmyckningar inom 80 miljoner kronor (löpande pris). Finansiering sker inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag på 2,5 miljoner kronor till följd av investeringen föreslås beaktas i framtida budgetarbete. Dessutom föreslås att styrelsen för NU-sjukvården tilldelas ett investeringsutrymme för följdutrustning om 9 miljoner kronor 2020 från ägarstyrd ram för utrustning.

 

Länk till alla beslut i korthet

Länk till sammanträdets handlingar


Publicerad: