Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 6 mars

Publicerad: Uppdaterad:

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken, om att föreslå bifall till en motion om att fråga om våld på rutin, om återrapportering med anledning av #metoo och om ett remissyttrande om avgiftsfri kollektivtrafik för unga.

Avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken

En god kollektivtrafik är en viktig del av utvecklingen av Göteborg och Västra Götalandsregionen (VGR). Där är spårvagnstrafiken det största trafikslaget. VGR betalar sedan 2012 samtliga kostnader för spårvagnstrafiken i Göteborg.

Tanken med avsiktsförklaringen är att VGR via Västtrafik AB köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. VGR får då en styrelseplats som är en del av bolagets presidium samt en ersättare i bolagets styrelse.

Dessutom ska VGR enligt avsiktsförklaringen:

 • bli ägare till spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen till marknadspris och om samsyn på markvärdet ej kan uppnås så upplåts marken med tomträtt
 • bli ägare till mark på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå där
 • direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB driften av spårvagnstrafiken till och med 2034
 • ingå banavgiftsavtal för spåranläggningen med Göteborgs stad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

 • godkänner förslaget till avsiktsförklaring om organisering av spårvägstrafiken
 • ger regionstyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till paraplyavtal med Göteborgs stad med utgångspunkt i avsiktsförklaringen
 • ger regionstyrelsens ordförande uppdraget att underteckna avsiktsförklaringen
 • ger fastighetsnämnden uppdraget att snarast förbereda övertagandet av projekt spårvagnsdepå Ringön.

Om regionfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen föreslås regionstyrelsen besluta:

 • att regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till paraplyavtal med utgångspunkt i avsiktsförklaring
 • att regiondirektören får i uppdrag att i övrigt utarbeta förslag till relevanta avtal och överenskommelser med Göteborgs stad om spårvagnstrafiken
 • att regiondirektören får i uppdrag att i övrigt och vidta åtgärder för att förbereda en förändring i enlighet med avsiktsförklaringen
 • att ägarutskottet är Västra Götalandsregionens politiska styrgrupp

Regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdraget till förhandlingsgruppen/RS ordförande dnr 2016-02824 är fullgjort och  rekommenderar fastighetsnämnden att snarast påbörja förberedelserna att överta projektet spårvagnsdepå Ringön.

 

Fråga om våld på rutin - bifall på motion föreslås

Carina Örgård med flera (V) föreslår i en motion att alla verksamheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Dessutom föreslås att de verksamheter som arbetar med hälsobedömningar ska genomgå en utbildning om att fråga om våld som en del i rutinen vid hälsobedömningar. Det innebär att verksamheten utarbetar en rutin för hur frågor om våld ska ställas och att personalen har utbildning i hur man frågar.

Syftet är att ökad kunskap om våld och om hur man frågar om våld ska leda till att fler av de patienter som har eller haft erfarenheter av våld i nära relation ska uppmärksammas och få rätt stöd och hjälp när de möter hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av utbildning om våld i nära relationer och om att fråga om våld på rutin enligt motionens förslag och i linje med pågående insatser på området.

 

Återrapportering med anledning av #metoo debatten

Vid regionstyrelsens sammanträde 2017-12-12 inkom Vänsterpartiet (V) med ett yrkande med anledning av #metoo-debatten. Yrkandet handlar om att Västra Götalandsregionen (VGR) som arbetsgivare ska prioritera och utveckla arbetet mot sexuella trakasserier och sexistiskt och nedvärderande språkbruk, samt hur uppföljning ska ske. En första uppföljning ska avrapporteras våren 2018. Samtliga partier ställde sig bakom yrkandet.

Koncernstab HR gör bedömningen att förvaltningar och bolag har både verktyg och rutiner för att aktivt motverka sexuella trakasserier genom rutinen mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier med tillhörande checklistor: ”Vad arbetsgivaren gör efter skriftlig anmälan inkommit”, ”Inledande samtal” samt blankett ”skriftlig anmälan”, handlingsplanen för mänskliga rättigheter mål åtta, samtalsguiden för utvecklingssamtal samt medarbetarenkäten.

För att säkra det kontinuerliga och långsiktiga arbetet mot sexuella trakasserier föreslås att:

 • årlig uppföljning av arbetet mot sexuella trakasserier ingår i förvaltningarnas och bolagens årsredovisningar för att inte belasta med separata uppföljningsprocesser
 • en första återrapportering till regionstyrelsen i mars 2018 sker genom detta tjänsteutlåtande
 • utöver att säkerställa att riktlinjer och kunskap om hanteringen finns inom organisationen har också chefer ett särskilt ansvar att lyfta frågorna och systematiskt arbeta med jämlika arbetsplatser. Särskilt viktigt är synligt och tydligt ledarskap, samt att cheferna är lyhörda för behov och önskemål om forum för dialog och förbättring lokalt och regionalt.

Regionstyrelsen rekommenderar att årlig uppföljning av arbetet mot sexuella trakasserier bör redovisas i samband med förvaltningarnas och bolagens årsredovisning från och med år 2018. Dessutom förklarar regionstyrelsen att uppdraget från 2017-12-12 är genomfört.

 

Remissyttrande: Förslag till hantering av avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för ungdomar

Näringsdepartementet har bett Västra Götalandsregionen (VGR) att svara på remiss om förslag till hantering av avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 2018–2020 för ovanstående. Målgruppen är ungdomar som på vårterminen går ut årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasiet.

I remissförslaget anges att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ska ha möjlighet att söka bidrag från staten för finansieringen enligt en särskild fördelningsnyckel. För VGR innebär det preliminärt knappt 58 miljoner kronor. Västtrafik har beräknat kostnaden för att erbjuda berörda ungdomar resmöjligheter under sommaren till 60-65 miljoner kronor/år.

VGR tycker att regelverket i huvudsak bra. Västtrafik kommer att behöva kommunernas och skolornas hjälp med information och distribution av det så kallade sommarkortet. Regelverket anger dock enbart RKM som ansvariga. Det är angeläget att det förtydligas att kommuner och skolor behöver bistå med information och distribution.

Om Västtrafik distribuerar sommarkortet bör RKM inte bli återbetalningsskyldiga för de elever som inte hämtar ut sina kort. Det bör förtydligas i regelverket. Om däremot till exempel en hel kommun blir utan erbjudandet (på grund av att de inte kan eller vill vara behjälpliga med distribution) så är det rimligt att RKM blir återbetalningsskyldiga för denna del.

En satsning på tre år hinner bygga upp förväntningar hos skolbarn och föräldrar, där Västtrafik riskerar att få ”badwill” om erbjudandet upphör. Det är angeläget att effekterna utvärderas på nationell nivå i god tid innan treårsperiodens slut för beslut om eventuell förlängning.

Om förslaget blir verklighet kommer ärendet att tas upp igen i kollektivtrafiknämnden för beslut om att söka bidrag samt genomförande. I samband med detta behöver också klargöras hur eventuellt underskott på cirka 2-5 miljoner kronor ska finansieras.

 

Länk till alla beslut i korthet

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: