Regionstyrelsen 7 juni 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionstyrelsen föreslog på sitt sammanträde den 7 juni att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings (S, V och MP) förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige godkänner VGR:s delårsrapport för april och beslutar att uppmana nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget. Regionstyrelsen föreslår vidare att alla medarbetare krigsplaceras inom VGR. Regionstyrelsen beslutade även att skicka en skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården.

Budget 2024 för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen (VGR).

VGR står inför stora utmaningar de närmaste åren. Tillgängligheten till vården, kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställning och krisberedskap är några av dem. De kommande två åren påverkas dessutom kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader, därför budgeteras för ett underskott på 1,6 miljarder kronor.

Budgeten innehåller åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, samt ett ökat fokus på att effektivt använda de gemensamma resurserna på ett bättre sätt. Några centrala punkter i budgeten är:

  • Öka takten i omställningen av vården
  • Fokus på att främja barn och ungas psykiska hälsa
  • Satsning på konkurrenskraftiga löner
  • Extra pengar till förlossningsvården
  • Höjda patientavgifter för att styra patientflödena
  • Minskad administration och effektivare inköp
  • Effektivare klimatarbete

Satsningarna ska delvis finansieras genom minskad administration, förbättrad efterlevnad av inköpspolitik och -riktlinjer samt ökade avgifter. Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats.

Regionfullmäktige beslutar om Västra Götalandsregionens budget 2024 den 12-13 juni.

Centerpartiet reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Liberalerna reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Partiernas budgetförslag inför 2024

Delårsrapport pekar på vikten av de åtgärder som nu påbörjats

I delårsrapporten per april redovisar Västra Götalandsregionen ett sammanlagt resultat på -564 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till -2 700 miljoner kronor, vilket är 840 miljoner kronor lägre än budget.

Den ekonomiska situationen för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är mycket ansträngd. Efter årets första fyra månader avviker hälso- och sjukvårdens verksamheter från budgeten med totalt -791 miljoner kronor. Tittar man enbart på sjukhusens budgetavvikelse uppgår den till sammanlagt -836 miljoner kronor.

Regionstyrelsen har vidtagit ett flertal åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans. Några av dessa är avstämningar mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet kring ekonomi och åtgärdsplaner varje månad. En regional ledning för ekonomi i balans har inrättats med representanter för hälso- och sjukvårdens utförare. Arbetet och den ekonomiska utvecklingen rapporteras löpande till ägarutskottet. Dessutom har regionstyrelsen tillsatt en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på bristande verkställande av åtgärdsplaner och att nå en budget i balans vid underskott.

Styrelsen noterar också att de flesta fokusområdena i regionfullmäktiges budget bara delvis kommer att uppnås i år. Styrelsen uppmanar därför berörda nämnder och styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Regionfullmäktige beslutar om delårsrapporten den 12-13 juni.

Du kan läsa mer om delårsrapporten i VGRfokus

Nytt förslag om detaljbudget 2023  

Regionstyrelsen godkände ett nytt förslag till regionfullmäktige vad gäller detaljbudgeten för 2023. Det nya förslaget innebär bland annat att avslå infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens begäran om att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent.  

VGR:s samlade detaljbudget bygger på nämnders och styrelsers detaljbudgetar för 2023. Det ser i nuläget ut som att 2023 och 2024 blir två svåra år. Det gäller framför allt sjukhusen som har svårt att nå en budget i balans. Under 2023 krävs omfattande åtgärder på samtliga sjukhusförvaltningar. Åtgärderna kommer kräva såväl strukturella förändringar som effektiviseringar i verksamheterna. Det ekonomiska läget gör att det inte finns något utrymme för nya satsningar.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Regionfullmäktige beslutar om detaljbudgeten 12-13 juni.

Medarbetare krigsplaceras på ordinarie tjänster

Alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska krigsplaceras. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar om i höst. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Förslaget som tidigare behandlats av personalutskottet innebär att samtliga tillsvidareanställda medarbetare i VGR krigsplaceras, baserat på allmän tjänsteplikt. Samma sak gäller för personal i VGR:s helägda bolag. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten.

Läs mer om krigsplaceringar i VGRfokus

Ställningstagande mot anmälningsplikt inom vården

Regionstyrelsen beslutar, efter ett initiativärende från RödGrön Ledning att skicka en skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen påpekar att vårdpersonalens uppgift är att ge patienter vård efter behov och menar att det finns stora risker för liv och hälsa med anmälningsplikt i vården. Regionstyrelsen menar vidare att det finns risk för att de människor som lever som papperslösa i Sverige av rädsla kommer att avstå från att söka nödvändig vård och riskera sin hälsa och i värsta fall sina liv. Särskilt befaras att gravida och våldsutsatta kvinnor inte kommer söka vård.

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ställde sig bakom initiativärendet från RödGrön Ledning. Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag och lämnade en protokollsanteckning.

Alla beslut i korthet