Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 7 juni

Publicerad:

Västra Götalandsregionens delårsrapport per april 2022:

Positiv återstart efter pandemin

Året inleddes med pandemins fjärde våg och i slutet av januari vårdades som mest 446 patienter på Västra Götalandsregionens sjukhus. Trots återgången till en mer normal situation är läget vad gäller disponibla vårdplatser fortfarande ansträngt och många av sjukhusen har utmaningar kopplade till hög beläggningsgrad.

Tillgängligheten till första besök och behandling/operation ökar om än i lägre takt än planerat. Det finns fortfarande ett stort behov av återhämtning bland medarbetarna och verksamheterna har arbetat intensivt för att alla ska få fyra veckors sammanhängande semester i sommar. Det är nu viktigt att ta vara på lärdomarna från pandemin såsom nya arbetssätt samt mobila och digitala vårdlösningar. Beslutet om ny tidplan för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) kommer att bidra till en positiv utveckling inom dessa områden. Nya funktioner och nya e-tjänster kommer att införas de närmaste åren.

Ansträngd ekonomi

Sjukhusens ekonomi är fortfarande ansträngd. Sammanlagt visar prognosen ett underskott på 424 miljoner kronor för 2022, vilket är en försämring jämfört med 260 miljoner kronor i detaljbudgeten.  Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att fortsätta planera för en ekonomi och verksamhet i balans under 2022 och vidta de åtgärder som behövs. Utmaningarna är stora men det finns förutsättningar för flera av sjukhusen att komma i balans till årets slut. Regionstyrelsen uppmanar även styrelserna för GöteborgsOperan och Västtrafik att vidta åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen under resten av året.

Uppsving för kollektivtrafik och kultur

De avvecklade restriktionerna har gett ett uppsving för såväl kulturlivet som det kollektiva resandet. Inom kollektivtrafiken har resandet nått upp till en nivå motsvarande 77 procent av resandet jämfört med normalåret 2019 och målet att nå minst 300 miljoner resor under 2022 bedöms nås. Normaliseringen av samhället beräknas ge en fortsatt uppgång för sysselsättningen. Den ekonomiska utvecklingen påverkas dock av höga energi- och bränslepriser samt av hög inflation och räntehöjningar.

Delårsresultatet efter finansiella poster uppgår till och med april till -258 miljoner kronor vilket är 406 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster i form av värdeminskningen på VGR:s finansiella placeringar och statsbidrag för vaccinationer och tester utförda 2021 uppgår till 766 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat för VGR i linje med budget.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport för april 2022.

 

Västra Götalandsregionen inleder förberedande arbeten för Sahlgrenska Life

Regionstyrelsen beslutade att gå vidare med förberedande arbeten för Sahlgrenska Life. Beslutet innebär att regionstyrelsen ger klartecken till att påbörja bland annat rivning av befintliga hus, för att så småningom kunna påbörja byggnation av de nya husen. Det förberedande arbetet planeras att inledas på Sahlgrenska sjukhusets område i början av hösten 2022. Investeringen omfattar närmare 380 miljoner kronor och innefattar förutom rivning också byggnation av provisorisk ambulanshall, ny kulvert, omdragning av ledningar samt paviljonger för verksamheter som flyttar från hus som rivs.

Sahlgrenska Life är ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Vitartes AB för att skapa ett centrum för världsledande forskning, vård, utbildning och innovation. Ett av målen är att underlätta omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter. Arbetssättet bygger på en tät och öppen dialog mellan vårdgivare, forskare och näringsliv, och är en framgångsfaktor inom life science. Tre nya hus planeras att uppföras: ett på Sahlgrenskaområdet, ett på Medicinareberget och ett över Per Dubbsgatan som binder samman verksamheterna på berget med dem på sjukhuset.

Bland de hus som kommer att rivas de närmaste åren är Per Dubbs-huset på sjukhusområdet och före detta Ortopediska kliniken på Medicinarebergssidan, båda med kulturhistoriskt värde. Västfastigheter och Vitartes, som bygger de nya husen, arbetar därför med lösningar för att kunna bevara delar av de hus och andra element på området som står inför rivning. En möjlighet är att ta tillvara på entrépartiet från Per Dubbshuset och integrera det i Hus 1, som planeras att byggas på den plats där Per Dubbshuset står i dag.

Investeringsbeslut för det hus som planeras av Västra Götalandsregionen fattas i regionstyrelsen under 2024. Under förutsättning att allt går enligt plan kommer de första byggnaderna stå klara för inflyttning 2027. Byggstart för det första huset planeras till 2023.

 
Säkerhetslagret av förbrukningsmaterial till sjukvården utökas

Riksdag och regering har beslutat om återuppbyggnad av det civila försvaret och att samhällets beredskap inför kris, höjd beredskap och krig ska förstärkas. VGR:s materielförsörjning är just nu god, men situationen kan förändras snabbt och utvecklingen är svår att bedöma.

För att förebygga en bristsituation ökar VGR sin kapacitet att lagra förbrukningsmateriel, som är kritiskt för sjukvård och som inte kan anstå, från i genomsnitt två veckor till tre månader. Det pågår ett arbete för att bestämma vilken materiel som ska omfattas. Kostnaden för att utöka kapaciteten beräknas till åtta miljoner kronor per år och finansieras genom de statliga medlen för civilt försvar.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-06-07 12:55