Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering om Västra Götalandsregionens politiska organisation är klar

Publicerad: Uppdaterad:

Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas. Det visar en omfattande och unik forskarrapport som Högskolan i Borås har tagit fram på uppdrag av regionstyrelsen.

Utvärderingsuppdraget till Högskolan i Borås bestod av tio frågeställningar som formulerades av forskarna efter diskussioner med företrädare för de politiska partierna. Utvärderingen är gjord med vetenskapliga metoder och Högskolan i Borås har samarbetat med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Tolv seniora forskare har belyst de tio frågorna utifrån tre perspektiv: medborgarperspektivet, politiker- och tjänstemannaperspektivet och styrmodellsperspektivet.

 – Ett bra och gediget utvärderingsarbete har färdigställts och överlämnas nu till partiernas fortsatta arbete med politisk organisation för den kommande mandatperioden, säger styrgruppens ordförande Linn Brandström (M).

Politikerna gör ett bra jobb

Professor Rolf Solli har varit uppdragsansvarig. Forskarnas inledande budskap är att Västra Götalandsregionens, (VGR), politiska organisation har samma grundläggande svårigheter som alla andra politiska organisationer i demokratier. Men stora drag fungerar regionen som det är bestämt.

– I det stora hela gör politikerna ett bra jobb. Vår uppfattning är att VGR är ett exempel på problem som kännetecknar regioner, landsting, kommuner i allmänhet. När man läser våra rapporter ska man komma ihåg att vår uppgift som forskare är att lyfta fram och tydliggöra förhållanden som går att göra bättre, säger Rolf Solli, professor Högskolan i Borås.

Utvärderingen har kortfattat kommit fram till:

  • Vad gäller medborgarperspektivet konstaterar forskarna att kontakterna mellan den politiska organisationen och enskilda medborgare är mycket begränsad. Medborgare har svårt att orientera sig i regionens organisation och syftet med medborgardialog behöver förtydligas.
  • Förtroendevalda behöver stöd och utbildningsinsatser under mandatperioden. Det beror på att de politiska uppdragen inom Västra Götalandsregionen är många och en del nämnder mycket stora. Många ärenden flödar genom nämnder och styrelser och kombinationen av mängden uppdrag och antalet ärenden innebär ibland svårigheter för skilda förtroendemän att tränga in i varje ärende.
  • Det finns olika uppfattningar mellan politiker och tjänstemän om hur strategiska politikers roll bör vara i beslutsfattande och vilka kunskaper politiker bör bidra med. Det finns också olika förståelser av styrmodellens innebörd. Tjänstemännen styr huvuddelen av ärendena.
  • Beställar-utförarmodellen, som är styrperspektivet, infördes redan när regionen startade. I dag är det få som talar för modellen. Forskarna framhåller i rapporten otydlighet, att det med modellen kan vara oklart vem som har ansvar för vad som görs och inte görs. Om det uppstår avvikelser i ekonomi eller prestationer så accepteras de i allmänhet. Det finns allt fler aktörer som beställer och utförarstyrelserna bildar ibland en försvarsmur mellan de olika beställarna och verksamheten. De principer som finns om geografiskt orienterade beställarnämnder liksom utförarstyrelsernas roll lyfts också i rapporten.

Intressant att följa arbetet

Den politiska styrgruppen har under arbetets gång följt arbetet och fått ta del av resultaten. Ordförande Linn Brandström (M) tycker att det har varit intressant att få följa forskarnas arbete.

– De har identifierat en hel del förbättringsområden och oavsett om nästa styrgrupp väljer att helt förändra befintlig organisation eller att förbättra den nuvarande så finns det mycket i den här rapporten att jobba vidare med, säger hon och fortsätter:

– Syftet med att göra en så här stor genomlysning av den politiska organisationen är ju att vi har upplevt vissa skav och att organisationen upplevts otydlig både för oss politiker och för medborgarna. 

De politiska partierna kommer under hösten att fortsätta med överläggningar om den politiska organisationen för nästa mandatperiod. Ett förslag till politisk organisation kommer efter årsskiftet och regionfullmäktige ska slutligen fastställa den politiska organisationen under våren.

Arbetet inleds med att varje parti nominerar förslag till förändringar som det bedömer vara särskilt viktiga och som speglar grundläggande värderingar om hur demokratin inom VGR ska organiseras och fungera.

Kontaktpersoner för media:
Linn Brandström, ordförande i styrgruppen, 070-4446862
Rolf Solli, uppdragsansvarig Högskolan i Borås, 070-1914816

Om utvärderingen:

När regionfullmäktige i april 2014 fastställde den politiska organisationen för mandatperioden 2015-2018, gav man samtidigt uppdraget till regionstyrelsen att under mandatperioden genomföra en utvärdering och analys av den politiska organisationen utifrån vetenskapliga metoder.

Utvärderingens upplägg fastställdes genom beslut av regionstyrelsen den 3 november 2015, § 277. Utvärderingsuppdraget består av tio frågeställningar som formulerades efter en workshop på Högskolan i Borås den 26 augusti 2015 där företrädare för de politiska partierna och forskare från högskolan medverkade.

Uppdragsansvarig inom Högskolan i Borås är professor Rolf Solli. Cirka 100 personer har intervjuats och en stor rad dokumentstudier har genomförts. Resultatet redovisas genom 13 delrapporter och en sammanfattande rapport.

Här är länkar till alla rapporterna:

Sammanfattande rapport av professor Rolf Solli.

1. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra
Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.

2. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra
Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter.

3. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra
Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell

4. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra
Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.

5. Medborgarnas förtroende för VGR:s politiker

6. Gräsrotslobbyism eller medborgardialog – Vilka möjligheter anser sig regioninvånarna i Västra Götaland ha att påverkapolitiken?

7. Effektiv styrning genom nyckeltal?

8. Kulturnämnden som beställarnämnd - Intervjuundersökning av Västra Götalandsregionens Kulturnämnds synpunkter på bland annat styrmodellen.

9. Utförare inom kulturområdet ‐Intervjuundersökning av politisk och tjänstemannaledning i utvalda utförarstyrelser.

10. Medborgardialoger ‐ En delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering.

11. Beslut fattas -en bild av 133 styrelsemöten i Västra Götalandsregionen.

12. Resultatredovisning – beställar-utförar-modellen.

13. Beställar–utförarmodellen - vara eller inte vara.


Publicerad: