Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR satsar stort på utveckling och rehabilitering

Publicerad: Uppdaterad:

Personalutskottet beslutade bland annat på sitt senaste sammanträde den 8 november att det Medicinska kompetensutvecklingsrådet får 10 miljoner för 2018. Dessutom fortsätter finansieringen av PLUS-programmet med 7,6 miljoner för 2018 och Gröna Rehab får också fortsatt finansiering efter att ha överförts till personalutskottets ansvar från miljönämnden.

10 miljoner till Medicinska kompetensutvecklingsrådet för 2018

Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) har funnits sedan 2006 och finansierats med medel från det personalpolitiska anslaget. MUR svarar för en stor del av specialistläkarnas fortbildning i Västra Götalandsregionen och har bland annat till uppdrag att medverka i implementeringen av regionala riktlinjer och vårdprogram.

Då nuvarande finansieringsbeslut går ut vid årsskiftet fattar personalutskottet ett inriktningsbeslut att finansiera MUR under åren 2018-2020 och att avsätta 10 miljoner kronor till MUR för 2018.

Utökad satsning på introduktionsprogram för utlandsutbildad personal

PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal) är sedan 2013 Västra Götalandsregionens kvalitetssäkrade introduktionsprogram för utlandsutbildad personal. PLUS kompletterar kunskaper och ger medarbetaren goda färdigheter i kommunikation och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård, viktiga grunder för att kunna bedriva ett patientsäkert arbete.

Under 2018 kommer PLUS att utökas och program för tre olika målgrupper planeras, ett för läkare, ett för sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer med flera samt ett för tandhygienister och tandläkare.

Till följd av detta avsätter personalutskottet 7,6 miljoner kronor för Plus under 2018.

Utvecklingssatsning på AT/ST-läkare

Sedan 2001 har Västra Götalandsregionen avsatt regionala medel AT/ST utvecklings- och utbildningsinsatser i ett projekt kallat REGATT. För 2018 avsätter personalutskottet 14 miljoner kronor till REGATT och de ska användas till bland annat kvalitetshöjande utbildningsinsatser.

Gröna Rehab får 4 miljoner för 2018

Gröna Rehab är en verksamhet som erbjuder rehabilitering till medarbetare i VGR som är långtidssjukskrivna. Det är regionens förvaltningar som i sitt rehabiliteringsarbete kan använda detta som ett verktyg. Sedan verksamheten permanentades 2009 så har den varit organisatoriskt placerad på Botaniska trädgården och finansierats av Miljönämnden.

VGR har ett stort fokus på att få ner sjukskrivningstalen. En del av det arbetet är att utveckla rehabiliteringen av långtidssjukskrivna. Gröna Rehab är ett av de verktyg som kan användas.

Regionfullmäktige beslutade inför budget 2018 att finansieringen av Gröna Rehab skulle föras över till personalutskottet från Miljönämnden. Personalutskottet beslutar nu att finansiera Gröna Rehab med 4 miljoner kronor för 2018. Samtidigt får personaldirektören i uppdrag att se över den framtida finansieringen.

Ökning av det personalpolitiska anslaget

När regionstyrelsen fastställer detaljbudgeten för 2018 föreslår personalutskottet att det personalpolitiska anslaget ska uppgå till strax över 1 miljard kronor och inkludera följande förstärkningar:

  • riktade lönesatsningar till personal som arbetar obekväm arbetstid / + 262 miljoner kronor
  • friskvård och introduktion / + 20 miljoner kronor varav 8,3 miljoner kronor fördelats till nämnderna = netto 11,7 miljoner kronor
  • central styrning av ST-tjänster / + 16,2 miljoner kronor
  • Gröna Rehab / + 3,1 miljoner kronor växlad från miljönämnden
  • ett-årigt projekt för arbetsmiljö och utveckling av ett modernt arbetsliv / + 15 miljoner kronor
  • statsbidrag ökade flyktingströmmar / + 6 miljoner kronor

En omfördelning inom det personalpolitiska anslaget ger också möjlighet till en utökning av antalet AT-platser i Västra Götalandsregionen. Från 210 till 225 platser för 2018 och framåt.


Publicerad: