[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Regionstyrelsen 10 mars 2020

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden (ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1 

Motion om mottagning för våldtagna

Carina Örgård (V) med flera vill i en motion att en specialistmottagning för personer utsatta för våldtäkt inrättas.

Beslut: enligt förslag om avslag

 

Ärende 2

Motion om psykiatrisk förvaltning

Bo Antonsson (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion föreslagit att utreda möjligheten att koncentrera all specialistpsykiatrisk vård under en förvaltning.

Beslut: enligt förslag om besvarad

Regionstyrelsens beslutärenden

 

Ärende 3

PCB-sanering på Skaraborgs sjukhus Skövde

Skaraborgs Sjukhus Skövde måste enligt lagkrav saneras från all förekomst av PCB senast den 31 december 2022. Saneringen har genomförts i etapper.

Regionstyrelsen beslutar att saneringen ska genomföras inom 204,8 miljoner kronor (löpande pris) och att det finansieras inom ramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

 

Ärende 4

Svar på granskningsrapport om styrning

Revisorskollegiet har granskat styrningen av arbetet med Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Kollegiet menar att den nu kommande fasen av breddinförande och faktiskt genomförande av omställningen behöver mötas av en uppdaterad styrning på politisk nivå och på förvaltningsnivå.

Beslut: enligt förslag som bland annat innebär att utveckla en tydligare målstyrning.

 

Ärende 5 

Slopa karensavdraget i sjukförsäkringen under Coronautbrottet

Vänsterpartiet la ett yrkande under sammanträdet om att anställda i Västra Götalandsregionen under Coronautbrottet ska ersättas med sjuklön första sjukdagen och att nämnder och styrelser ska få ersättning för detta.

Beslut: avslag på yrkandet.

 

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: