Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 11 december 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

Ärende 1

Förslag på ny kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023

Kommunikation är ett medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens förtroendevalda. Kommunikations-och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare kring hur Västra Götalandsregionen (VGR) kommunicerar och bedriver påverkansarbete. Policyn ska skapa förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

Policyn bidrar till visionen ”Det goda livet”. Den bidrar till att målen nås i det som är grunden för VGR:s kommunikation och påverkansarbete, nämligen politiskt beslutade budgetar, planer och strategier.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 och ger uppdraget till regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag.

Kommunikations-och påverkanspolicy 2019-2023 ersätter Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy från 1998. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut så ger regionstyrelsen uppdraget till regiondirektören att återkomma med förslag till riktlinjer för kommunikation och påverkan.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård höjs 1 juni

Prisbasbeloppet har förändrats. Därför föreslås regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att höja taket i högkostnadsskyddet med 50 kronor, till 1 150 kronor. Från den första juni 2019 kommer 1 150 kronor att vara det högsta belopp som en enskild ska betala i avgift för öppen hälso- och sjukvård.

Dessutom föreslås att regionfullmäktige upphäver tidigare beslut att bemyndiga regionstyrelsen att besluta om höjningar av högkostnadsskyddets tak och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen istället bemyndigas att besluta om höjning av högkostnadsskyddets för att följa framtida förändringar av prisbasbeloppet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Hemställan om godkännande av upplösning av obeskattade reserver hos Västtrafik AB

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västtrafik AB vid behov får lösa upp obeskattade reserver upp till 72 miljoner kronor i samband med 2018 års bokslut, om underskott är hänförlig till ökade indexkostnader.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Plan för verksamhet och ekonomi 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har lämnat förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi för 2019. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner denna.

Verksamhetens dimensionering bygger på beräkningar av behandlingsvolymer som gjordes inför Skandionklinikens tillkomst. Remitteringen av patienter har tagit längre tid än planerat och har bidragit till att intäkterna inte uppnått budgeterad nivå. En ny finansieringsmodell har utvecklats för att Kommunalförbundet ska komma i ekonomisk balans.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för regionfullmäktiges beredning för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

I maj 2018 fick regionstyrelsen i uppdrag av regionfullmäktige att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning. Dess uppdrag är att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.

Centrala frågor att följa är hur ansvarsfördelning, initiativförmåga, genomförandekraft och annan verksamhetsmässig och ekonomisk styrning hanteras. De ekonomiska transaktionerna inom organisationen ska värderas i förhållande till den politiska styrningen.

Beredningen består av en ledamot för varje parti i fullmäktige och slutsatserna ska bidra till utformningen av den politiska organisationen från och med 2023.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer förslag till uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för beredningen och att finansiering sker inom regionfullmäktiges budget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram

Västra Götalandsregionens (VGR:s) program för klimatväxling innebär att en klimatavgift läggs på resor med privat bil och flyg. Pengarna används till att genomföra åtgärder som främjar ett hållbart resande bland VGR:s anställda och politiker.

Miljönämnden har haft i uppdrag att följa upp och redovisa effekterna av programmet efter två år. Utvärderingen visar på brister och styrkor med programmet för klimatväxling:

Styrkor:

 • en ökad kunskapsspridning kring hållbart resande
 • incitament och alternativ till ändrade resvanor

Svagheter:

 • klimatavgiften är inte tillräckligt stor för att ha en styrande effekt
 • rimliga resealternativ finns inte alltid
 • utformningen begränsar genomförandet av mer långsiktiga åtgärder och projekt eftersom intäkterna bör förbrukas inom samma år

Resultaten av utvärderingen kommer att utredas vidare tillsammans med förvaltningar och bolag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar utvärderingen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Motion om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi - avslag föreslås

Eva Olofsson (V), med flera, föreslår i motion att Västtrafik ställer om från att upphandla kollektivtrafik till att köra trafiken i egen regi. Motionärerna föreslår också och att en utredning görs som har inriktningen för hur Västtrafik kan börja övergången till att i framtiden köra kollektivtrafiken i egen regi.

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik har yttrat sig i ärendet. De föreslår att motionen avslås eftersom regionfullmäktige redan fastställt en välfungerande modell för hur kollektivtrafiken finansieras och upphandlas. Att gå över till egen regi innebär ett systemskifte och en utredning borde föregås av att det finns tydliga problem med dagens system, vilket vare sig Koncernkontoret eller Västtrafik bedömer som aktuellt i Västra Götaland.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 8

Förslag om bifall av motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter

Karin Engdahl (S) med flera föreslår i motion att det påbörjas en utredning med uppgift att ta fram regler för hur Västra Götalandsregionen (VGR) ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Motionärerna poängterar det positiva av Pride i Västra Götaland, men efterlyser att ett antal praktiska frågor reds ut för att säkerställa att Prideaktiviteter sker på fler platser än i Göteborg. Motionärerna vill veta på vilket sätt VGR ska medverka i Pride utanför Göteborg, hur VGR ska delta i finansieringen och vilken nämnd som ska finansiera.

Kommittén för mänskliga rättigheter och kulturnämnden har yttrat sig över motionen. Båda föreslår bifall, bland annat eftersom de mänskliga rättigheterna för hbtq-personer kan främjas genom Pride och att en utredning kan ge svar på hur VGR kan bidra till att dessa rättigheter uppfylls.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå regler för hur VGR ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till regler för hur VGR ska bidra finansiellt och medverka i de Prideaktiviteter som anordnas i Västra Götaland 

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande

 

Styrelseärenden

Ärende 9

Uppgiftsbeskrivningar för regionstyrelsens beredningar

I enlighet med beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 - 2022 inrättar regionstyrelsen beredningar för digitalisering, folkhälsa och social hållbarhet samt mänskliga rättigheter.

Sedan tidigare har regionstyrelsen en beredning för hållbar utveckling och en beredning för forsknings- och utvecklingsfrågor (FoU-frågor).

Regionstyrelsen fastställer uppgiftsbeskrivningar för digitaliseringsberedningen, beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, beredningen för mänskliga rättigheter, beredningen för FoU-frågor och beredningen för hållbar utveckling.

Finansiering sker genom regionstyrelsens detaljbudget, regionstyrelsens anslag för gemensamma kostnader, utskott och beredningar.

Regionstyrelsen beslöt att bordlägga uppdragsbeskrivningen för beredningen för externa relationer.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Riktlinjer lönepolitik 2019-2021 godkänns

Lönepolitiken inom Västra Götalandsregionen (VGR) syftar till att stödja kompetensförsörjning på alla nivåer och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Utgångspunkterna för vilka yrkesgrupper som ska prioriteras baseras på tre faktorer:

 • marknad - lön jämfört med omgivande landsting/regioner
 • kompetensbehov på kort och lång sikt
 • den rådande lönestrukturen i VGR

I riktlinjerna står bland annat att det är viktigt att det finns möjlighet till en god löneutveckling som tydligt kopplas till karriärutveckling. Förhållandet mellan lön för nyutbildade och medarbetare med något längre tid i organisationen ska beaktas. Lönespännvidden ska fortsätta öka inom alla kategorier. Lönerna i VGR ska vara konkurrensmässiga men inte marknadsledande.

Regionstyrelsen godkänner riktlinjerna för lönepolitiken. 

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 11

Nya riktlinjer för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen (VGR) har det funnits ett stort antal styrande dokument som rör säkerhet och beredskap. Regionstyrelsen gav regiondirektören uppdraget att återkomma med styrande dokument inom säkerhet och beredskap under hösten 2018. Översynen ska leda till färre styrande dokument, samt ny dokumentstruktur för området.

Policy för säkerhet och beredskap anger värderingar, förhållningssätt och principer för arbetet med säkerhet och beredskap i VGR. Policyn, som antogs av regionfullmäktige i november, lägger grunden för styrande dokument och styrning på en mer detaljerad nivå. Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyn.

Regionstyrelsen antar riktlinje verksamhetsskydd, riktlinje informationssäkerhet, riktlinje krisberedskap samt riktlinje civilt försvar. Samtliga riktlinjer gäller från 2019-01-01 – 2023-12-31. Därmed upphör också tio andra planer och riktlinjer att gälla - däribland pandemiplan, epidemiberedskapsplan och riktlinje mot korruption, mutor och jäv.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Delegering av beslutanderätten för tilldelning av upphandling laboratorietjänster Skaraborgs sjukhus

Upphandlingar omfattas av absolut sekretess innan tilldelningsbeslut har fattats.
Kontraktsvärdet för upphandlingen av laboratorietjänster uppgår till 1,2 miljarder kronor för hela avtalstiden på fem år, inklusive möjliga förlängningar och optioner. Det finns möjlighet till förlängning av avtalet i sammanlagt ytterligare 60 månader. Tilldelning beräknas till mitten av december 2018.

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling för upphandling av laboratorietjänster för Skaraborgs sjukhus.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Inga ytterligare medel för Bild- och interventionscentrum (BoIC)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har skickat en skrivelse till regionstyrelsen om behov av en utökad budget inför 2019 och 2020. Anledningen är ökade kostnader för Bild- och interventionscentrum (BoIC). Önskemålet är att SU får totalt 30 miljoner kronor utöver tidigare beslutad nivå.

Regionstyrelsen anser att överenskommelsen mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018 gäller. Det innebär att inga ytterligare medel tillförs inför 2019 och 2020 förutom årlig indexuppräkning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Grönt ljus för ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping

Service- och fastighetsnämnden har bett regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för att bygga om sjukhusköken i Lidköping och Falköping till mottagningskök.

Tanken med investeringarna är att möta Västra Götalandsregionens målbild för patientmåltider där ökad flexibilitet, valmöjlighet och kvalitet står i fokus.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping. Detta inom en investeringsutgift för köket i Falköping på 12,8 miljoner kronor (löpande priser) och 30,63 miljoner kronor (löpande priser) för köket i Lidköping.

Regionstyrelsen noterar att fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 1,38 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Administration av hyreskostnad för Slottsskogsobservatoriet

Västra Götalandsregionen (VGR) ärvde hyreskontraktet för verksamheten på Slottsskogsobservatoriet som en del av överföringen av Naturhistoriska muséet och Botaniska trädgården från Göteborg stad vid VGR:s bildande.

Sedan 2003 har Botaniska trädgården administrerat hyran för Slottsskogsobservatoriet. Verksamheten drivs nu en ideell förening, som under många år haft svårt att få ekonomin att gå runt. Finansiering för verksamheten, fram till 2015, har tillfälligt lösts genom privata donationer och bidrag från VGR:s kulturnämnd. I augusti i år meddelade föreningen att verksamheten kommer att läggas ner.

Frågan om hyreskostnaden för en fastighet som ägs av Göteborgs stad och där verksamheten bedrivs av en ideell verksamhet bör tas upp för diskussion med Göteborgs stad.

Regionstyrelsen godkänner att styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård löses från ansvaret att administrera hyreskostnaden för Slottsskogsobservatoriet. Regionstyrelsen beslutar också att göra en teknisk justering motsvarande hyreskostnaden för Slottsskogsobservatoriet från miljönämnden till regionstyrelsen från budgetår 2020. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att påbörja samtal med Göteborg stad om ansvaret för hyreskostnaden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Förtydligande till IVO om verksamhetstillsyn inom ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en verksamhetstillsyn inom Ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Tillsynen görs eftersom det kommit 17 Lex Maria anmälningar om allvarlig vårdskada hos patienter som lider av kronisk ögonsjukdom. Anmälningarna handlar om patienter som drabbats av permanent synnedsättning eller förlorat synen på grund av fördröjd vård och behandling.

Regionstyrelsen yttrade sig till IVO i september. IVO har därefter inkommit med en begäran om förtydligande av tidplan samt förväntade effekter av föreslagna åtgärder.

I sitt ursprungliga svar till IVO redovisades följande åtgärder och begärt förtydligande från VGR redovisas under varje punkt:

 • VGR är i slutfasen av att upphandla framtidens vårdinformationsmiljö.
  • Upphandling klar. Implementering påbörjad. Södra området startar 2020. Helt infört i början på 2023.
 • Upphandling av externa vårdgivare har påbörjats för kontroller av patienter utan ögonförändringar, men där kontroll måste ske enligt medicinska riktlinjer.
  • Upphandling påbörjad. Nya avtal beräknas träda i kraft under hösten 2019. För kontroller av patienter utan ögonförändringar, men där kontroll måste ske enligt medicinska riktlinjer pågår diskussion om avtal kan tecknas tidigare.
 • VGR kommer att genomlysa ögonverksamheternas behov av betald vidareutbildning.
  • Arbete med prioritering av betald vidareutbildning pågår just nu på regional nivå. Förvaltningarna fattar sina beslut om betald vidareutbildning senare när den regionala besluten är fattade. Uppdragsutbildning till ortoptist startar 2020.
 • Sektorsrådet inom ögonsjukvården i VGR har påbörjat ett arbete för att se över rutiner och riktlinjer i syfte att ena dessa.
  • Flera regionövergripande styrdokument har tagits fram:
   • Behandling av Diabetes maculaödem
   • Glaukom, misstänkt eller manifest-uppföljning av patienter
   • Choroidal neovaskularisering (CNV) behandlingsindikationer och arbetssätt
   • Synscreening i skolan
   • Synscreening på BVC
  • Under 2019 kommer ytterligare styrdokument att tas fram. Exempelvis: styrdokument för ROP (Neonatal retinopati) som redan har påbörjats.
 • Inför vårdöverenskommelsearbetet för 2019 kommer VGR att säkerställa att ögonsjukvårdens rapporter finns tillgängliga.
  • Flera verksamheter anger att beställningen i vårdöverenskommelsen är för liten då vården förändrats och antalet sjukdomstillstånd som kan behandlas ökat. Vårdöverenskommelsen från 2018 har förlängts till att gälla även 2019. Detta innebär att beställningen är oförändrad.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag från enhet Patientsäkerhet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Återrapport 2018 och genomförandeplan 2019 - Handlingsplan fullföljda studier

Regionfullmäktige antog i januari 2017 Handlingsplan fullföljda studier 2017–2020 och gav folkhälsokommittén i uppdrag att samordna och återrapportera det övergripande arbetet utifrån handlingsplanen.

I ”Återrapport 2018 Handlingsplan för fullföljda studier” redovisas aktivitetslistan som innehöll cirka 40 insatser och utvecklingsarbeten inom Västra Götalandsregionen (VGR) som anmälts in av verksamheterna utifrån regionfullmäktiges beslut att respektive nämnd, styrelse och utskott ansvarar för genomförandet av handlingsplanen. Uppföljningen visar att aktiviteter pågår inom samtliga av handlingsplanens delområden med tonvikt på områdena psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor samt studiemotivation. Utmaningen fullföljda studier är känd inom många av VGR:s verksamheter och enkäten visar att det finns ambitioner att vara en del även i det fortsatta arbetet.

I ”Genomförandeplan och rekommendationer 2019 Handlingsplan fullföljda studier” beskrivs processledningens genomförandeplan för 2019, en upprättad aktivitetslista samt förslag på rekommenderade utvecklingsområden för det fortsatta arbetet.

Följande rekommendationer inom de fem delområdena beslutades inför 2019:

 • Område samverkan
  • Pilotarbete för sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
 • Område psykisk hälsa
  • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC
  • Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av SIP/Västbusplan
 • Område livsvillkor och levnadsvanor
  • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet
 • Område stimulera intresse för studier
  • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
  • Språkutveckling och läsning
 • Område migration och utbildning
  • Mentorer för ungdomar i riskzon för skolavhopp

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag Handlingsplan fullföljda studier och genomförandeplan och aktivitetslista för 2019. Regionstyrelsen rekommenderar nämnder, styrelser och beredningar att genomföra utvecklingsinsatser och aktiviteter i genomförandeplan 2019.

Beslut: enligt förslag

Länk till pressmeddelande

 

Ärende 18

Uppdrag om utvärdering av Demokratitorg

Slutsatsen i utvärderingen är att Demokratitorg har varit en fungerande form av medborgardialog. Det har totalt sett arrangerats 146 Demokratitorg på 40 orter runt om i regionen vid 78 olika gymnasieskolor. 318 politiker och totalt cirka 6400 elever har deltagit i Demokratitorg under de senaste tio åren. Både ungdomar och politiker har varit väldigt nöjda enligt de utvärderingar som Göteborgsregionens kommunalförbund har gjort vid samtliga torg mellan 2011-2017.

Utvärderingen visar dock att formen för medborgardialog kan utvecklas. Det finns därför anledning att se över de alternativ som föreslagits.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget om att utvärdera Demokratitorg och ger regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på andra former av medborgardialog som kan ersätta nuvarande Demokratitorg senast i juni 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

VGR begär utträde ur namnägarföreningen Clean Shipping Index

Clean Shipping Project initierades år 2006 för att skapa ett marknadsincitament för en renare sjöfart. Sedan ett par år tillbaka har föreningen diskuterat möjligheten att lämna över rätten till databasen och namnet till ”The non profit association Clean Shipping Network”/Lastägarföreningen.

Syftet med att Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar föreningen är att verksamheten nu är stabil och att VGR som offentlig aktör inte längre krävs för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt. Havs- och vattenmyndigheten har också för avsikt att utträda ur föreningen.

Regionstyrelsen beslutar att VGR begär utträde ur Namnägarföreningen Clean Shipping Index.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

VGR:s deltagande under Almedalsveckan 2019

Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och en möjlighet för Västra Götalandsregionen (VGR) att synas och påverka i frågor som är viktiga för VGR:s och Västra Götalands utveckling. Syftet med VGR:s deltagande är att:

 • påverka aktuella frågor på nationell nivå ur ett regionalt perspektiv i en riktning som gynnar VGR:s och Västra Götalands intressen.
 • Synliggöra VGR som en enad koncern samt visa upp områden vi är framstående inom.

Målgruppen är främst beslutsfattare på nationell nivå men även media och i viss mån allmänheten.

Koncernkontoret föreslår att VGR deltar under Almedalen 2019 genom samverkansplattformen Västsvenska Arenan men med ett mer fokuserat programinnehåll än tidigare år utifrån ett fåtal aktuella och strategiskt viktiga påverkansfrågor.

Regionstyrelsen beslutar att VGR deltar under Almedalen 2019 genom samverkansplattformen Västsvenska Arenan och uppdrar åt regiondirektören att ta fram och fastställa programinnehållet för VGR:s deltagande i nära samverkan med gruppledarna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Firmatecknare för Västra Götalandsregionen

I samband med vissa bank- och avtalsärenden efterfrågas underskrift av Västra Götalandsregionens (VGR:s) firmatecknare. Inte sällan begärs även kopia på aktuella beslut om att berörd person har blivit utsedd till detta. Därför finns det skäl att ta ett nytt beslut.

Till firmatecknare för VGR utses regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), regiondirektören Ann-Sofi Lodin och ekonomidirektören Joakim Björck. VGR:s firma tecknas antingen av regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med någon av de angivna tjänstemännen. Firmatecknarna har rätt att sin tur delegera sin rätt till firmateckning i vissa ärenden till namngivna personer under max ett år.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Remissyttrande: En andra och en annan chans - Ett komvux i tiden

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått rubricerat slutbetänkande på remiss. Den så kallade Komvuxutredningen har haft till uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särvux).

VGR är positiv till betänkandets förslag i stort men yttrar sig särskilt över tre förslag:

 1. förslag om införandet av samverkansavtal
 2. förslag till ändringar i urvalsreglerna till komvux
 3. förslag om satsning på kompetens om vuxnas lärande

Sammanfattningsvis anser VGR att betänkandet tar ett nytt grepp om kommunal vuxenutbildning och placerar den i en vidgad roll för arbetsmarknadspolitik, integration och kompetensförsörjning samtidigt till en fungerande länk med andra delar av utbildningssystemet.

Regionstyrelsen godkänner yttrande enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Val till beredningar under regionstyrelsen

Ett antal ledamöter och ersättare valdes till beredningar under regionstyrelsen. Bland annat till beredningen för forskning och utveckling (FoU), till ordförande valdes Johnny Magnusson (M) och till vice ordförande Helén Eliasson (S).

Andra beredningar som fick ledamöter var bland annat beredningen för hållbar utveckling (BHU), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt digitaliseringsberedningen.

Se hela listan här.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Publicerad: