Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 13 november 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Styrelseärenden

Ärende 1

Personalpolitiska anslaget 2019 - tidigare satsningar fortsätter och flera förstärks

Det personalpolitiska anslaget är en del av regionstyrelsens detaljbudget för 2019 och anslaget uppgår 2019 till 1 297 miljoner kronor.

Regionstyrelsen slår nu fast fördelningen av anslaget. Inriktningen är att tidigare satsningar fortsätter, framför allt inom kompetensutveckling och hälsa- och arbetsmiljö. Mest pengar går till AT-platser, ST-tjänster i allmänmedicin, ersättning för arbete på obekvämarbetstid och specialistsjuksköterskeutbildning.

Förstärkningar har bland annat gjorts kring utökning av antalet AT-block med ytterligare 15 miljoner kronor samt riktade lönesatsningar till personal som arbetar obekväm arbetstid, ytterligare 155 miljoner kronor. Den centrala styrningen av ST-tjänster förstärks med 33 miljoner kronor.

Bland nya satsningar kan nämnas att det inrättas en koordinator för att kartlägga, tydliggöra och stärka arbetet för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården.

Koordinatortjänsten som driver och samordnar insatser för personer med legitimationsyrken utbildade utanför EU/EES fortsätter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2019

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att Västra Götalandsregionen har ekonomi och verksamhet i balans. Regionstyrelsen arbetar aktivt med åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra resultaten, främst inom hälso- och sjukvård. Arbetet ryms inom de tre långsiktiga strategierna: arbetsgivarvarumärket, omställningen av hälso- och sjukvården och framtidens vårdinformationsmiljö.

En ny politisk organisation gäller från och med 2019. För regionstyrelsens del innebär det ett utökat uppdrag inom mänskliga rättigheter, folkhälsa och social hållbarhet. Regionstyrelsen kommer också att ha ett utökat fokus på digitalisering.

I detaljbudgeten redovisas de mål och fokusområden som regionstyrelsen särskilt kommer att arbeta med under 2019.

Regionstyrelsen fastställer detaljbudget 2019 för regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 3

Förslag till fastställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade i juni om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020-2021. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige besluta om budgeten de år då allmänna val genomförts. Efter valet 2018 har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet enats om att bilda en ledning i Västra Götalandsregionen (VGR) genom en Grönblå Samverkan.

Grönblå samverkan lämnade under våren 2018 en gemensam budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni 2018. Denna budget är fortfarande grunden för den framtida politiska inriktningen för VGR. Fastställda mål, fokusområden och övriga inriktningar i budgeten ligger fast.

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen före oktober månads utgång besluta om förslag till skattesats för kommande år. Den 23 oktober beslutade den nyvalda regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 11,48 öre per skattekrona.

Budgeten från juni visade ett resultat på plus 56,5 miljoner kronor för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu plus 40 miljoner kronor för 2019, plus 519 miljoner kronor för 2020 och plus 566 miljoner kronor för 2021. Därmed lever budgeten upp till kommunallagens krav om en budget i balans.

Nya förutsättningar har tillkommit efter budgetbeslutet i juni, det innebär vissa justeringar för budget 2019. Några exempel:

 • Regionbidraget för regionfullmäktige ökas med  5,5 miljoner kronor för 2019. Orsaken är att ytterligare ett parti kommit in i fullmäktige. Det innebär arvode för gruppledare och ökade partistöd.
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen flyttar kostnader för hemsjukvårdsteam till hälso-och sjukvårdsnämnderna.
 • Beslutet om den politiska organisationen 2019-2022 innebär att folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter blir beredningar under regionstyrelsen. Regionbidragen för kommittéerna ingår därmed i regionstyrelsens regionbidrag.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer framlagt förslag till justerad budget för 2019 med plan för 2020-2021 och att regionfullmäktige i övrigt fastställer mål och inriktningar i budgeten som antogs av regionfullmäktige i juni 2018.

Regionfullmäktige föreslås också att komplettera budgetens fokusområde om vårdgaranti med ”Uppfylla vårdgarantin, minska kostnadsökningstakten genom att förbättra produktiviteten."

Beslut: enligt förslag

S, V och SD reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna respektive yrkanden.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, långsiktiga mål och prioriterade mål för planperioden 2019-2021 samt fokusområden för 2019.

 

Ärende 4

Delårsrapport augusti 2018 Västra Götalandsregionen

Resultatet för delåret augusti är 497 miljoner kronor, det är 169 miljoner kronor bättre än budget, men 910 miljoner kronor sämre än samma period föregående år. Resultatet är cirka 70 miljoner kronor bättre än vid koncernprognos maj.

Helårsprognosen visar på ett underskott om 250 miljoner kronor. Prognosen förutsätter dels att sjukhusen når sina beslutade prognoser, dels en realisering av överskott i den finansiella verksamheten.

Koncernkontorets bedömning är att sjukhusen inte behöver ytterligare åtgärdsplaner utan ska fokusera på kraft och förmåga att genomföra och få effekt i fattade beslut.

Det är positivt att kösituationen mätt i antal personer som väntat mer än 90 dagar fortsätter att förbättras, främst gällande besök. Sjukhusen lyfter som tidigare fram bristen på operations- och narkospersonal vilket försvårar möjligheterna att öka antalet behandlingar.

Koncernkontorets bedömning är fortsatt att styrelser och sjukhusledningar måste ha ett tydligt fokus på att förbättra produktiviteten. Detta är en förutsättning och ett måste för att nå ekonomi och verksamhet i balans.

Inom Regional utveckling bedöms fortsatt den främsta osäkerheten vara Västtrafiks prognostiserade resultatutveckling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten. Dessutom föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige bland annat noterar skrivelserna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och  Södra Älvsborgs sjukhus och understryker att det är respektive styrelses ansvar att i tid vidta åtgärder för att uppnå verksamhet och ekonomi i balans.

För egen del beslutar regionstyrelsen att uppdraget om åtgärder för ekonomi i balans är återrapporterat i samband med denna delårsrapport. Regionstyrelsen noterar osäkerheten i Västtrafik AB prognos och förutsätter att styrelsen för Västtrafik AB vidtar åtgärder för en ekonomi i balans.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer.

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 9 oktober. Efter ny behandling i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), är ärendet åter med samma innebörd som det återremitterade förslaget.

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västtrafik under flera år arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland.

För att göra resandet enklare, till exempel för dem som reser över kommungränser, föreslås att dagens över 70 zoner slås samman till 3 zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har ställt sig bakom förslaget, och regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget, när de tar upp frågan den 27 november. Ett införande kan ske tidigast två år efter beslut.

Beslut: enligt förslag

S har ett tilläggsyrkande som regionstyrelsen voterade om och avslog. SD avstod från att rösta i voteringen.

S och V reserverade sig mot beslutet.

Ärende 6

Västtrafik AB köp av 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB

Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad har ingått avtal om hur spårvagnstrafiken i Göteborg ska bedrivas från 2020. Dessa avtal behandlades av regionfullmäktige i juni 2018

En del i dessa avtal är att Västtrafik AB ska köpa 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB (GSAB). Aktieägaravtalet ska tecknas mellan Göteborgs Stadshus AB och Västtrafik AB.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till aktieköpsavtal mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Göteborgs Spårvägar AB. Dessutom föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige godkänner aktieägaravtalet mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Göteborgs Spårvägar AB. Aktieägaravtalet beskriver hur ägarna i bolaget ska samverka under tiden man äger bolaget gemensamt. Detta avtal kan ändras under avtalstiden om ägarna är överens om detta.

Regionfullmäktige föreslås besluta att VGR går i borgen för Göteborgs Spårvägar AB pensionsförpliktelse inom 15 procent av ett rambelopp om 60 miljoner kronor.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del att ge regionstyrelsens ordförande och vice ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar med anledning av aktieköpet i Göteborgs Spårvägar AB, samt att godkänna mindre inte principiella ändringar i avtalet som är av redaktionell karaktär.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Västra Götalandsregionens köp av Fastighetsbolaget Rantorget AB

Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad har ingått avtal om hur spårvagnstrafiken i Göteborg ska bedrivas från 2020. En del av detta avtal är att VGR ska köpa spårvagnsdepåerna i Rantorget och Slottsskogen.

Spårvagnsdepåerna ägs av Ramtorget AB som är ett helägt dotterbolag till Myntholmen AB som är ett helägt dotterbolag till HIGAB.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper 100 procent av aktiekapitalet i Rantorget AB av Myntholmen AB för en preliminär köpeskilling om 340 miljoner kronor.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, beslutar regionstyrelsen bland annat för egen del att regionstyrelsens ordförande och vice ordförande undertecknar aktieköpsavtalet och övriga erforderliga handlingar med anledning av köpet av Rantorget AB från Myntholmen AB.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om miljöansvaret inom spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen

Västra Götalandsregionen (VGR) ska via köp av bolaget Rantorget AB förvärva fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5 i Göteborgs kommun samt ingå tomträttsavtal med Göteborgs stad på fastigheten under bildande där Majornas spårvagnsdepå är belägen. Säljare är Göteborgs stad eller något av stadens helägda bolag.

På dessa fastigheter har under lång tid bedrivits depåverksamhet för spårvagnar och tåg. Verksamheten har bedrivits av olika organisationer under denna tid där Göteborgs stad hela tiden varit slutlig ägare. Det har inte varit möjligt av såväl praktiska som tidsmässiga skäl att i samband med köpet av fastigheterna göra en fullständig miljöundersökning av marken. Avtalet innebär att Göteborgs stad tar ansvaret för eventuella miljöskador fram till 1 januari 2020 och VGR som köpare av fastigheterna tar ansvaret därefter. Parterna reglerar i avtalet hur och omfattningen av sanering av eventuella miljöskador ska ske och vem som ska betala saneringen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende miljöansvaret på fastigheterna, del av Göteborg Kungsladugård 14:10, Göteborg Gårda 12:25 och Slottsskogen 719:5.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del att utse regionstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna ovan nämnda avtal.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Nytt samverkansavtal för Stadstrafikforum i Göteborg, Mölndal och Partille

Västra Götalandsregionen (VGR) samverkar idag i det politiska forumet Stadstrafikforum GMP med Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille kommun i frågor som rör stadsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikutveckling.

I samband med regionfullmäktiges beslut om Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg har VGR i samverkan med övriga parter tagit fram förslag till nytt samverkansavtal för stadstrafikforum.

De förändringar som föreslås i förslaget, jämfört med befintligt avtal, innebär bland annat att forumet ska ta fram förslag till fyraåriga handlingsplaner och prioriteringar för hur stadstrafiken ska utvecklas. Handlingsplanerna är ett led i att planera och genomföra prioriteringar bland de investeringar som föreslås i Målbild Koll2035. Beslut om handlingsplan tas sedan av respektive parts fullmäktige.

Stadstrafikforum föreslås framöver också hantera vissa frågor som främst berör Göteborgs Stad och VGR inom ramen för avtal som rör spårvägstrafiken samt Sverigeförhandlingen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar godkänna nytt samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille. Dessutom uppdras åt regionstyrelsen att utse tre representanter till Stadstrafikforum GMP.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del att utse regionstyrelsens ordförande att underteckna samverkansavtalet för VGR:s räkning.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Högsbo specialistsjukhus kan etableras

Närsjukvården i Göteborgsområdet ska utvecklas och förstärkas i samordning med strategin omställningen av hälso- och sjukvården. Tanken med omställningen är att den nära vården ska stärkas så att mer vård  kan bedrivas utanför akutsjukhus. Tillgängligheten blir bättre för patienterna och samtidigt blir det mer kostnadseffektivt.

Som ett led i det arbetet föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att Högsbo specialistsjukhus etableras med kapacitet motsvarande cirka 11 000 operationer. Styrelsen för sjukhusen i Väster får i uppdrag att ansvara för detaljplaneringen och genomförandet av etableringen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Utbetalning av partistöd för 2019

Samtliga partier som fått partistöd 2017 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport och därmed kan partistöd för 2019 betalas ut.

Partistödet beräknas på ett belopp per invånare i januari året innan det år partistödet avser. Beloppet för 2015 är fastställt till 31,29 kronor per invånare. Beloppet räknas upp årligen med 3 procent under mandatperioden. Partistödet betalas ut i januari och juni. Det fasta stödet betalas ut i januari.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar fastställa partistöd 2019 till partierna enligt följande:

Fast stöd per parti: 1 097 832 kronor
Stöd per mandat i regionfullmäktige: 355 506 kronor

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för sjukhusen i väster samt justeringar i regionstyrelsens reglemente

I och med beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 - 2022 inrättas två nya styrelser - styrelsen för sjukhusen i väster och styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård. Samtidigt upphör nuvarande styrelser för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, Angereds närsjukhus, Alingsås lasarett och beställd primärvård. För de nya styrelserna har förslag till reglementen tagits fram som gäller från 1 januari 2019.

I och med inrättandet av styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård kommer vissa verksamheter av utförarkaraktär flyttas från regionstyrelsen till den nya styrelsen. Det gäller bland annat smittskyddsverksamheten, där den nya styrelsen föreslås utse smittskyddsläkare och svara för smittskyddsverksamheten i enlighet med bestämmelserna i smittskyddslagen.

Folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter upphör den 31 december 2018. De frågor som kommittéerna ansvarat för överförs till regionstyrelsen den 1 januari 2019 och kompletteras med ett ansvar för social hållbarhet.

Under våren 2019 görs en översyn av alla reglementen med anledning av beslutet om ny politisk organisation. I samband med det kan även justeringar och kompletteringar av i detta ärende föreslagna reglementen bli aktuella.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård samt styrelsen för sjukhusen i väster och fastställer nytt reglemente för regionstyrelsen enligt upprättat förslag.

Dessutom föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige ändrar nuvarande primärvårdsstyrelsens reglemente, så att den nya benämningen, styrelsen för Närhälsan, används konsekvent i reglementet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen 2019-2023

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) har det funnits ett stort antal styrande dokument som rör säkerhet och beredskap. En översyn har resulterat i ett förslag till ny policy som har lett till färre styrande dokument samt ny dokumentstruktur för området.

Den nya policyn för säkerhet och beredskap anger värderingar, förhållningssätt och principer för VGR:s arbete med säkerhet och beredskap. Policyn lägger grunden för de riktlinjer som behövs för att stödja policyn och som ska styra på en mer detaljerad nivå. När fullmäktige beslutat om policyn kommer regionstyrelsen att besluta om riktlinjerna för verksamhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap samt civilt försvar. Slutligen kommer rutiner/planer på dels den regiongemensamma nivån och förvaltningsnivå att tas fram och revideras utifrån behov.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar anta policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen. Policyn ska gälla från 1 januari 2019 och ersätta fem tidigare dokument.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar

Regionfullmäktige beslutade i mars 2018 om en regiongemensam hantering av teknisk utrustning för de förtroendevalda. En av utgångspunkterna var att den av regionstyrelsen beslutade principen ”digitalt först” ska vara vägledande för det egna arbetet. I praktiken innebär det att det som kan hanteras digitalt ska hanteras digitalt och först när tekniken inte fungerar tar man till analoga lösningar.

Stora steg har tagits för ett mer digitalt arbetssätt. Det gäller framförallt det nya diarie- och ärendeberedningssystemet, som gjort det möjligt att införa mötesapplikationen NetPublicator och en mer tillgänglig publikation av handlingar till allmänheten via OpenGov. Förutsättningarna för att digitala handlingar ska kunna ersätta pappershandlingar finns med andra ord på plats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser med tillhörande beredningar och utskott från och med 1 februari 2019 ska ersätta pappershandlingar med digitala handlingar. Vidare uppmanas Västra Götalandsregionens bolag att vidta nödvändiga åtgärder för att bolagsstyrelserna ska kunna arbeta efter principen ”digitalt först”.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Svar på önskan om ansvar för museiverksamhet på Skaraborgs sjukhus

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) har bett regionstyrelsen att slippa ansvar för att driva museiverksamhet i Lidköping enligt beslut i Skaraborgs läns landsting 1989.

Styrelsen för SkaS konstaterar att ”då ansvarsfrågan för museiverksamheten inte reglerades i samband med bildandet av Västra Götalandsregionen är den idag oklar. Eftersom det inte ligger inom ramen för SkaS uppdrag att driva museiverksamhet vill styrelsen härmed avsäga sig ansvaret”.

Västarvet kommer att ta över ansvaret.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner styrelsen för Skaraborgs Sjukhus begäran att avsäga sig ansvaret att driva museiverksamhet i Lidköping.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Hantering av allmänna handlingar med anledning av ny politisk organisation

Beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022 innebär förändringar i Västra Götalandsregionens myndighetsstruktur, vissa kommunala myndigheter upphör och andra myndigheter övertar verksamheten. Förändringarna innebär att de upphörande styrelsernas och kommittéernas allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser som har behov av detta för att driva verksamheten vidare.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Alingsås Lasarett, styrelsen för Angereds närsjukhus samt styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till styrelsen för sjukhusen i väster.

Folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till regionstyrelsen.

Styrelsen för beställd primärvård ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Dessa överlämningar och/eller införlivanden ska ske den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Tidigare Närvårdskansliets allmänna handlingar diariefördes 2011-2015 på styrelsen för Alingsås lasarett som var huvudman för verksamheten. Dessa behöver överlämnas till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Alingsås lasarett ska överlämna allmänna handlingar från det tidigare Närvårdskansliet till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Motion om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare i VGR föreslås besvarad

Eva Olofsson (V), med flera, har lämnat en motion där de föreslår en handlingsplan för att säkra tillgången på specialister i allmänmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Samtliga remissinstanser hänvisar till att det pågår arbete i VGR som sammanfaller med motionens intentioner. Remissvaren pekar även på att det både på regional och nationell nivå finns områden som kan fortsätta utvecklas med syfte att bidra till en positiv utveckling av tillgången på specialister i allmänmedicin. Utifrån pågående utvecklingsarbete på förvaltningsnivå, regionala insatser samt analys av förvaltningarnas remissvar bedömer Koncernkontoret att motionens syfte är uppnått.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

S och V reserverar sig mot beslutet

 

Ärende 19

Förslag på bifall på motion om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans i hela VGR

Hanne Jensen (S) har i en motion från augusti 2017 föreslagit att prehospital psykiatrisk resurs införs i hela Västra Götalandsregionen (VGR). Tanken är att stärka tillgången till ett jämlikt prehospitalt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk sjukdom genom tidig detektion och hjälp till rätt vårdnivå. Motionären refererar till psykiatriambulansen i Göteborg eller liknande mobil akutvård.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Inom styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset finns psykiatriambulans och styrelsen för Skaraborgs sjukhus har som projekt infört bedömningsbilar med psykiatriskkompetens under jourtid.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen. Vidare föreslås att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att kartlägga samtliga sjukhusförvaltningars utbud av mobila akutpsykiatriska resurser för en komplett regional bild och vid behov initiera ett arbete för en kvalitetssäkring av prehospitala processer på regional nivå.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Motion om att slopa patientavgifter vid utbrott av smittsamma sjukdomar - avslag föreslås

Heikki Klaavuniemi (SD), med flera, har i en motion från januari 2018 föreslagit att patientavgifterna slopas vid uppsökande av digital- och telefonvårdkontakt för smittdiagnos, när utbrott av smittsamma sjukdomar konstaterats. Motionärerna menar att med detta förslag kan tillströmningen av patienter med smittsamma sjukdomar till vårdinrättningar minska, där de annars kan utgöra en fara och smittorisk för andra patienter.

Remissinstanserna har föreslagit att motionen avslås. Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfria läkemedel och besök för undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar. Detta gäller även för digitala vårdkontakter. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år. Idag sker större delen av kontakten med vården per telefon vid utbrott av smittsamma sjukdomar och det är gratis för invånarna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

 

Ärende 21

Motion om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor föreslås besvarad

Egon Frid (V) har i en motion från januari 2018 föreslagit att parkeringsavgifter vid sjukhusen ska inkluderas i ersättningen för sjukresor. Bakgrunden till förslaget är att vissa patientgrupper av olika anledningar måste välja att resa med egen bil för besök på sjukhus.

Eva Olofson (V) skriver i ett yrkande den 13 november att: "Det har blivit allt vanligare med parkeringsavgifter vid våra sjukhus och parkeringsavgift inte ingår i ersättningen för sjukresor. Även om det ibland görs undantag och vissa patienter kan få ersättning, så tycker vi att det finns anledning att se över möjligheterna att ge ersättning till fler av de patienter som av någon anledning behöver använda egen bil för sin sjukresa." Eva Olofsson yrkar på att motionen ska anses besvarad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Motion om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler - bifall föreslås

Motionären - Karin Engdahl (S) - hänvisar till att många vårdcentraler har svårt att rekrytera läkare. Därför behöver Västra Götalandsregionen (VGR) utreda möjligheterna för ett gratifikationssystem som ska gälla för specifikt utpekade vårdcentraler och där kostnaden inte ska belasta den enskilda vårdcentralen utan betalas av Närhälsan. Gratifikationssystemet skulle exempelvis kunna bestå av en extra månadslön efter att ha jobbat i 24 månader. Gratifikationssystemet kan också vara ett sätt att leva upp till strategin att VGR ska vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019.

I remissvaren framkommer att det inom Närhälsan används olika former av ersättningar för att främja kompetensförsörjning av svårrekryterade yrkesgrupper med exempelvis glesbygdstillägg och kontinuitetstillägg i form av en trettonde månadslön efter tolv månaders anställning. I arbetet med ”Flera läkare i Närhälsan” har det också blivit tydligt att andra delar är minst lika viktiga, som exempelvis kollegialt utbyte, rimliga uppdrag, fortbildning och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.

Mot bakgrund av inkomna remissvar konstateras att det som motionären föreslår ligger i linje med de åtgärder som redan tillämpas för svårrekryterade yrkesgrupper inom Närhälsan.

Personalutskottet har föreslagit att motionen ska anses besvarad. Efter votering föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige bifaller motionen.

Beslut: bifall enligt votering

 

Ärende 23

Motion om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen föreslås besvarad

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från april 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60 - 74 år.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår en utredning om förutsättningar för införande av tarmcancerscreening i VGR, utifrån den nationella utredningen om införande av allmän tarmcancerscreening som släpptes 2017. När utredningen är klar kommer den att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen med eventuella förslag till fortsatta åtgärder.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 24

Motion om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen föreslås besvarad

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från maj 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att analysera EVI-modellen samt att implementera EVI-modellen i Västra Götalandsregionen (VGR).

Då det inom VGR finns en pågående EVI-pilot, på BUP i Skaraborg, bedöms det lämpligt att denna genomförs och utvärderas innan ställningstagande till eventuellt införande.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 25

Motion om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035 föreslås besvarad

Lena Malm (S), med flera, har i en motion uttryckt att det behövs prioriteringar inom Målbild Tåg 2035 för att kunna visa på en stegvis utbyggnad av tågsystemet. För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara väl förberedd inför kommande revidering av nationell infrastrukturplan föreslås att VGR bör göra en tydlig prioritering av i vilken ordning och med vilka ambitionsnivåer, som satsningarna på järnvägar bör ske.

Koncernkontoret konstaterar att motionens förslag ligger i linje med kollektivtrafiknämndens beslut från februari 2018, om att avsätta medel för prioritering av Målbild tåg 2035, delmål 2028.

Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i kollektivtrafiknämnden i februari 2018.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande

Styrelseärenden

Ärende 26

Skrivelse från Göteborgs Symfoniker AB om finansiering av ökade driftskostnader

Göteborgs Symfoniker AB (GSO) inkom i juni med en skrivelse ställd till regionstyrelsen angående önskemål om ersättning för höjda hyreskostnader till följd av en renovering av Konserthuset.

Regionstyrelsen beslutade i september 2016 om ersättning för avskrivningskostnader för investering i nya stolar till Konserthuset med 0,4 miljoner kronor 2016 och 0,8 miljoner kronor 2017, samt att den långsiktiga finansieringen till följd av stolsutbytet och den övriga renoveringen från och med 2018 skulle hanteras i budgetberedningen. För 2018 har Kulturnämnden inom befintlig ram skjutit till pengar till GSO för stolarna. Från 2019 och framåt saknas beslut om fortsatt finansiering av stolsutbytet samt den övriga renoveringen av Konserthuset.

Regionstyrelsen anser att skrivelsen från Göteborg Symfoniker AB om finansiering av ökade driftkostnader är besvarad med anledning av regionstyrelsen tidigare beslut från september 2016.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 27

En gemensam förvaltning för styrelsen för sjukhusen i väster

Koncernkontoret har genomfört ett utredningsarbete inför bildande av förvaltning för styrelsen för sjukhusen i väster. Utredningens förslag är att bilda en gemensam förvaltning för sjukhusen och att den nya styrelsen successivt beslutar om förvaltningens gemensamma arbetsprocesser och om former för samordning av kapacitet och kompetens.

Regionstyrelsen ställer sig bakom att en gemensam förvaltning bildas den 1 jan 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster och uppmanar styrelsen för sjukhusen i väster att fortsätta utvecklingen av den egna förvaltningen. Regiondirektören får i uppdrag att stödja den fortsatta genomförandeprocessen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 28

Verksamhetsinriktning för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård

En ny utförarstyrelse för regiongemensam hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ersätta styrelsen för beställd primärvård. Verksamheten under den nya styrelsen ska utgöras av Västra Götalandsregionens primärvård som inte faller under lagen om valfrihet - Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Exempel på verksamheter som kommer att flytta från Närhälsan till den nya styrelsen är: 1177 Vårdguiden på telefon, mödrahälsovård / barnmorskemottagningar, mödra- och barnhälsovårdspsykologer, ungdomsmottagningar, hjälpmedelsenheten, kompetenscentrum våld i nära relationer. Totalt kommer den nya styrelsens förvaltning bestå av nära 1600 personer.

Verksamhetsinriktningen för den nya organisationen är regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård.

Regionstyrelsen godkänner förslag till överföring av verksamheter från styrelsen för beställd primärvård till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård. Dessutom överförs verksamheterna Smittskydd Västra Götaland och Sjukhusapoteket från regionstyrelsen.

Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att även överföra öppenvårdsgynekologi respektive barn- och ungdomsmedicin i öppenvård till styrelsen för regiongemensam vård från 2020. Dessutom ska regiondirektören utreda förutsättningarna för att överföra den regionövergripande studierektorfunktionen till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård. Slutligen ska regiondirektören lämna förslag på andra verksamheter som med fördel kan bedrivas under styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 29

Västlänken-Station Haga - godkännande av att påbörja byggnation

I Västlänken ingår bygget av tre nya stationer: en vid Hagakyrkan, en vid Korsvägen och en norr om Nils Ericson Terminalen vid Göteborgs centralstation.

Styrelsen för Västtrafik AB eller hänvisad part inom Västra Götalandsregionen (VGR) föreslås få starta byggnationen av Station Haga då Trafikverkets entreprenör även bygger Västtrafiks del av källaren.

Regionstyrelsen ger Västtrafik AB eller hänvisad part inom VGR tillåtelse att påbörja investeringen för Station Haga för totalt 45 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Beslut: enligt förslag
SD deltog inte i beslutet

 

Ärende 30

Finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES

Regionstyrelsen avsätter fem miljoner kronor ur välfärdsbidraget 2019 till insatser för personer inom legitimationsyrken som utbildats utanför EU och EES. Insatserna är ett led i Västra Götalandsregionens (VGR) vilja att ta ett bredare samhällsansvar som arbetsgivare. Och en av orsakerna är behovet av att ta tillvara kompetens som nyanlända med sjukvårdsbakgrund har. 

Anslaget ska användas till följande insatser:

 • PLUS Intro, som är en utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor
 • praktisk tjänstgöring för personer med legitimationsyrken
 • praktik i sjukvården som förberedelse inför kunskapsproven.

En koordinatorstjänst som driver och samordnar de beskrivna insatserna, samt övriga frågor kring utlandsutbildade, finansieras ur det personalpolitiska anslaget 2019. 

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 31

Uppdrag samt finansiering av Gröna Rehab

För att stärka och utveckla den gröna rehabiliteringsverksamheten i Västra Götalandsregionen, öka kapaciteten och utveckla kostnads- och tidseffektiva rehabiliteringsinsatser, behöver arbetet samordnas, tydliggöras och länkas samman mer än idag.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att göra en genomlysning av Västra Götalandsregionens rehabverksamhet gällande grön rehab för medarbetare och patienter samt föreslå hur finansiering kan ske för Gröna Rehab från och med 2020. Dessutom beslutar regionstyrelsen att finansiering och uppdrag kvarstår för Gröna Rehab under 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 32

Förslag till parkeringstaxor 2019

Regionstyrelsen ska enligt beslut i regionfullmäktige årligen fastställa parkeringsavgifter för kommande år. Bärande principer för avgiftssättningen är att parkeringsverksamheten i sin helhet ska vara självfinansierad och att personalen i största möjliga mån ska undvika förmånsbeskattning.

För vissa parkeringar finns ett marknadsvärde vilket påverkat avgiftssättningen. Jämfört med 2018 justeras avgiften för Nordhemskliniken som inte haft någon avgift tidigare, samt för Kungälv där det tidigare saknats marknadsvärden. Avgiftsbelagda personalparkeringar finansierar den löpande driften som till exempel snöröjning, sopning/sandning och arbete med säkra parkeringar.

Regionstyrelsen fastställer parkeringsavgifter för 2019 enligt förslag.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 33

Riktlinje - Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården

Regiondirektören fick i juni 2017 uppdraget att revidera alternativt samordna Riktlinjer gällande barnperspektiv inom vuxenvården med andra styrdokument.

Vid genomgången av befintliga dokument konstaterades att det sedan september 2015 finns en regional medicinsk riktlinje - Barn som anhöriga - med ett likartat innehåll. Denna riktlinje föreslås ersätta Riktlinjer gällande barnperspektiv inom vuxenvården.

Regionstyrelsen godkänner att den regionala medicinska riktlinjen - Barn som anhöriga - ersätter Riktlinjer gällande barnperspektiv inom vuxenvården.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 34

Delegation av tilldelning i upphandling av rekvisitionsläkemedel 2019

Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt för upphandlingen av rekvisitionsläkemedel till regiondirektören.

Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens (VGR) förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, vilka VGR har avtal med samt betalningsansvar för. Upphandlingen avser drygt 100 positioner som utvärderas och tilldelas separat.

Kontraktsvärdet för samtliga positioner vid fullt utnyttjande av förlängningsoptionen beräknas till drygt en miljard kronor. Tilldelningsbeslut planeras till november 2018 med planerad avtalsstart i februari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 35

Beslut om förbundsordning för samordningsförbundet i Göteborg

Regionstyrelsen beslutade i juni att ställa sig bakom inriktningen om ett gemensamt samordningsförbund i Göteborg. Parterna Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har nu tagit fram förslag till förbundsordning för beslut i respektive organisation.

Beslutet innebär att tidigare samordningsförbund Göteborg Nordost, Göteborg Centrum, Göteborg Väster och Göteborg Hisingen omorganiseras till det nya samordningsförbundet i Göteborg. Tillgångarna för de nuvarande samordningsförbunden överförs till det nya förbundet.

Regionstyrelsen godkänner förbundsordning för samordningsförbundet i Göteborg som ska gälla från 1 juli 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 36

Plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2019

Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse.

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente flera roller: ansvarig nämnd för sin förvaltning, samordningsansvar för hela Västra Götalandsregionen (VGR), uppsiktsplikt och beredande organ inför regionfullmäktige.

En riskanalys är gjord som innebär inventering av risker och bedömning av konsekvens och sannolikhet. Värderingen av riskerna är ett stöd i bedömningen av hur de ska hanteras.

En del förbättringsmöjligheter har upptäckts i det interna förvaltningsarbetet som direkt förts över till en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer att beslutas av regiondirektören och genomföras under 2019.

Regionstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2019. Regiondirektören får i uppdrag att redovisa uppföljning av genomförda kontrollmoment i anslutning till delårsrapportering och årsredovisning för regionstyrelsen under 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 37

Rapport om internrevisorernas arbete 2015-2018

Internrevisorerna har som främsta syfte att stödja och bidra till att regionstyrelsens roll i ledningssystemet fungerar som den ska. Det vill säga att styrelsens arbetssätt leder till önskade resultat till de mål som är uppställda och att alla arbetar på det sätt som man har kommit överens om.

I ärendet lämnas korta sammanfattningar och uppföljningar av de rekommendationer som internrevisorerna lämnat under 2015-18. Vidare föreslås att internrevisorerna under nästa mandatperiod ges ett särskilt ansvar för beredningen av regionstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys och den därefter följande årliga planen för styrelsens interna kontroll.

Regionstyrelsen beslutar anteckna informationen om internrevisorernas arbete under 2015 – 2018.  Under mandatperioden 2019 – 2022 ska regionstyrelsens internrevisorer vara beredningsansvariga för regionstyrelsens plan för intern kontroll. Externa granskningsuppdrag beslutas separat och finansieras inom ramen för regionstyrelsens anslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 38

Remissyttrande: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

Tillitsdelegationen har lämnat sitt slutbetänkande "Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn". Utredningen handlar om hur styrning och ledning av offentlig sektor kan bli mer tillitsbaserad.

I förslag till remissvar ser VGR positivt på arbetet mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Det finns idag områden där den statliga styrningen av välfärdssektorn inte bidrar till helhetssyn och medborgarfokus. Det finns också delar av det tillitsdelegationen beskriver som bör tas om hand i VGR:s egen styrning. Regiondirektören återkommer till regionstyrelsen med en nulägesbeskrivning kring tillit i VGR:s ledning och styrning för fortsatt dialog i om vilka åtgärder som ska vidtas.

Regionstyrelsen yttrar sig över remissen i enlighet med Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 39

Remissyttrande: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Västra Götalandsregionen (VGR) har ombetts yttra sig på Naturvårdsverkets uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, som en del i strandskyddet i miljöbalken och plan- och bygglagen.

VGR ser positivt på naturvårdsverkets utgångspunkt att inte föreslå förändringar i huvuddragen i systemet för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Detta gäller även på de justeringar som föreslås gällande bedömningsgrunderna då de skapar större möjligheter för anpassning utifrån lokala behov, även om en ännu generösare tillämpning hade varit önskvärd.

Värt att notera är att regeringen ansåg att förslaget inte skapade tillräckliga möjligheter för bostadsbyggandet. VGR:s synpunkter är framför allt utifrån ett näringslivsperspektiv, men som det står i förslag till yttrande är det när vi utvecklar och öppnar upp landsbygdens stränder och samtidigt beaktar hållbarheten som vi skapar möjlighet till företagande, boende, turism och friluftsliv.

Regionstyrelsen yttrar sig över remiss enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 40

Remissyttrande: Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått rubricerad utredning på remiss av regeringskansliet. Utgångspunkten i yttrandet är att VGR i grunden är positiv till ambitionen att samordna och effektivisera de särskilda persontransporterna, men att det finns förslag som riskerar att leda till ökade kostnader i form av ökad administrativ börda samtidigt som de avsedda samordningsvinsterna uteblir eller inte står i proportion till kostnaden.

Regionstyrelsen godkänner förslag till yttrande över remiss enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 41

Remissyttrande: Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått rubricerad utredning på remiss. VGR delar i huvudsak läsdelegationens nulägesanalys och förslag på de satsningar och åtgärder som föreslås. Särskilt viktigt att poängtera är följande:

 • Skolbiblioteken ska definieras på förordningsnivå och vara bemannade med rätt utbildade bibliotekarier samt ha en tydlig arbetsbeskrivning i relation till skolans pedagoger och läroplaner.
 • Läsning och litteratur ska vara en självklar del av förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet och skrivas in i läroplanerna.
 • Samtliga medarbetare i verksamheterna ska ges kompetensutveckling och stöd i arbetet för att arbeta med litteraturen.
 • Satsningar på folkbibliotekens läsfrämjandeuppdrag genom kontinuerliga fortbildningsmöjligheter och stöd för metodutveckling.
 • Kompetenshöjande satsningar och resurser till ledare och pedagoger inom föreningsliv, fritidsgårdar och kulturskolor för att öka barns och ungas lust till läsning utanför skolan.
 • Riktat statligt stöd till lärosätena för fler utbildningsplatser till skolbibliotekarier. Höjd yrkesstatus genom en tydlig arbetsroll i lärarlaget och attraktiv löneutveckling.
 • Utbilda skolledarna om skolbibliotekariens kompetens och roll i lärarlagen.
 • Förstärk samtliga ut- och fortbildningar för lärare och bibliotekarier inom media- och informationskunskap.
 • Utred förslaget om nationell samordning – Läsråd - kring barns och ungas läsande vad gäller representation, uppdrag, mandat och organisation.

Regionstyrelsen lämnar yttrande över läsdelegationens betänkande enligt kulturnämndens förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 42

Remissyttrande: Göteborgs Stads plan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019 - 2020

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått en inbjudan från stadsledningskontoret i Göteborgs Stad om att lämna synpunkter på deras plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019–2022.

VGR tycker att det är positivt att Göteborgs Stads plan tar avstamp i mänskliga rättigheter och att planen även iakttar hbtq-personers specifika utsatthet. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt samverkande.

Planen tar upp kvinnokonventionen, barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer medfunktionsnedsättning men inte konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK). I ESK-konventionens artikel 10 står att äktenskap enbart får ingås med de blivande makarnas fria samtycke och att barn och ungdomar bör skyddas mot ekonomiskt och socialt utnyttjande.

Samtliga konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till bör vara utgångspunkter för planen, tillsammans med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet över Göteborgs Stads plan enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 43

Yttrande över "God och nära vård - En primärvårdsreform"

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Socialdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet ”God och nära vård – En primärvårdsreform”.

VGR ställer sig bakom utredarens förslag i allt väsentligt. Utredningen ligger väl i linje med det arbete som pågår i VGR med att ställa om hälso- och sjukvården. Genom ett ökat fokus på en god och nära vård kan vi skapa ett större värde för patienterna och våra invånare.

Regionstyrelsen yttrar sig över utredningen enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 44

Ledamot och ersättare till styrelsen för Storstadsavtalet Göteborg - Sverigeförhandlingen

Enligt ramavtal 7 "Storstad Göteborg" ska respektive part (staten, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen) utse varsin ledamot och varsin ersättare till styrelsen för projektet om infrastrukturinvesteringar i Göteborgs kollektivtrafik.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Storstadsavtalet Göteborg och att sedan återrapportera till regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 45

Ledamot till styrgrupp för Västsvenska paketet

Företrädarna för Västsvenska paketet har bildat en genomförandeorganisation med en styrgrupp. Styrgruppen hanterar frågor om prioritering, finansiering och avtal.

 

Styrgruppsmöte äger rum den 6 december 2018 och där kommer möjligheten att utse ytterligare ledamot/ersättare diskuteras.

 

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) till representant i styrgruppen för Västsvenska paketet för samma tid som regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Publicerad: