Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 januari 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

Ärende 1

Förslag att avveckla Sahlgrenska International Care AB som aktiebolag

Sahlgrenska International Care AB marknadsför, säljer och koordinerar planerad vård utförd av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till utländska patienter. Bolaget arrangerar också specialistutbildning för utländska läkare och tandläkare i nära samarbete med SU och Folktandvården Västra Götaland.

Bolaget fick 2008 i uppdrag av regionstyrelsen att driva, samordna och utveckla Västra Götalandsregionens samlade materialbistånd. Det genomförs i samarbete med erkända svenska biståndsorganisationer och består i att utrangerat material från regionens olika verksamheter samlas, kontrolleras och transporteras till sjukhus och andra vårdinrättningar i behövande länder.

Koncernkontorets bedömning är att verksamheten inom bolaget inte motiverar den formella åtskillnaden gentemot SU, som står för den helt dominerande försäljningen av tjänster. Verksamheten bör framgent utgöra ett samlat team och en tydlig resultat- och balansenhet inom SU med förutsättningar att vidareutveckla tjänsteexporten och bidra till ökad internationalisering.

Sahlgrenska International Care, som en enhet inom SU, ska fortsatt samarbeta med Folktandvården och andra förvaltningar vid export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Sahlgrenska International Care AB ska avvecklas som aktiebolag. Verksamheten ska fortsatt bedrivas under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får uppdraget att fortsatt utveckla verksamheten som ett kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring export av hälso- och sjukvårdstjänster och därtill kopplade internationella frågor.

Ordföranden föreslog på sammanträdet att också följande ska beslutas av regionfullmäktige:

 • Regionstyrelsen får uppdraget att lämna ägaruppdrag till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om utveckling av Västra Götalandsregionens export av hälso- och sjukvårdstjänster och av materialbiståndet till utvecklingsländer.
 • Regionstyrelsen får uppdraget att innan ordinarie bolagsstämma säkerställa att verksamheten ges förutsättningar att agera affärsmässigt och får en ökad genomförandeförmåga efter förändringen.
 • Regionfullmäktige upphäver sitt beslut den 27 november om val av ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska International Care AB.
 • Regionfullmäktige utser ägarutskottets ledamöter till styrelse för Sahlgrenska International Care AB från ordinarie bolagsstämma den 5 mars 2019. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att regionens ombud på bolagstämmorna får i uppdrag rösta för antagandet av ägardirektivet till Sahlgrenska International Care AB om att överföra verksamheten till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regiondirektören får uppdraget att säkerställa verksamhetsövergången.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Samarbete mellan VGR och kommuner i Västra Götaland kring personer med spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om personer med missbruk och beroende regleras i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet till 21 december 2020. Förslaget innebär att överenskommelsen kompletteras så även personer med spelmissbruk eller spelberoende omfattas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag om komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering föreslås bifallas

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Syftet är att locka fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utanför universitets- och högskoleorterna.

Tandemrekrytering betyder att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i syfte att attrahera och behålla rätt kompetens, genom att underlätta för och stötta den rekryterades partner/familjemedlem att hitta jobb i regionen som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet.

Tandemrekrytering kan främja både distans- och utlandsrekrytering och bidra till hållbarhet. Målet är att hela familjen ska ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning i vår region.

Kompetensbristen ställer krav på flera olika insatser. Långsiktig samverkan kring kompetensförsörjning är viktig i både låg- och högkonjunktur samt utifrån ett stad- och landperspektiv. Regionutvecklingsnämnden är därmed positiv till motionen eftersom en funktion för tandemrekrytering är intressant ur ett regionutvecklingsperspektiv.

Koncernstab HR är också positiv till förslaget. Det bedöms ha positiv inverkan på VGR:s egen kompetensförsörjning och en funktion för tandemrekrytering skulle vara ett värdefullt stöd i förvaltningarnas rekryteringsarbete.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionutvecklingsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsammans med kommunerna och större företag i länet starta en gemensam funktion för tandemrekrytering.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

Ärende 4

Reviderad detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2019

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om justerad budget för 2019. Regionstyrelsen fick genom beslutet ytterligare medel som fördelas i denna reviderade detaljbudget för 2019.

Följande justeringar i regionstyrelsens detaljbudget 2019 görs:

 • Regionfullmäktiges regionbidrag förstärks med 5,5 miljoner kronor till 90,1 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsens regionbidrag och statsbidrag får ändrade belopp på grund av nytt anslag för Högsbo sjukhus samt justering mellan regionbidrag och statsbidrag.
 • Justering i tabell: Komplettering med projektbudget för Högsbo sjukhus, 5 miljoner kronor.
 • Personalpolitiskt anslag: Tillägg i tabell efter regionstyrelsens beslut 13 november (ST-medel Kungälvs sjukhus och Alingsås sjukhus).
 • Regionfullmäktige bekräftade i beslut i november 2018 att den nya styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård övertar ansvaret för Smittskydd från regionstyrelsen. Ekonomisk reglering sker senare under året.
 • Hantering av SOS-avtal överfört till hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför 2019.

Regionstyrelsen fastställer reviderad detaljbudget 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Uppdragsbeskrivning för beredningen för externa relationer

I enlighet med beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022 inrättar regionstyrelsen nya beredningar för digitalisering, folkhälsa och social hållbarhet, mänskliga rättigheter och externa relationer. Uppdragsbeskrivningen för beredningen för externa relationer bordlades på förra sammanträdet.

Nu föreslås att beredningen för externa relationers huvuduppgift ska vara att bereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen. Centrala frågor i beredningens arbete är att:

 • Stödja regionstyrelsen som VGR:s främsta företrädare gentemot regionala, nationella och europeiska beslutsfattare.
 • Ge förutsättningar för regionstyrelsen att påverka relevant lagstiftning och initiativ samt synas och agera i rätt sammanhang på nationell, europeisk och internationell nivå.
 • Ge förutsättningar för regionstyrelsen att agera på omvärldshändelser som påverkar VGR:s utveckling, genom ökad kunskap och förståelse för VGR:s roll i omvärlden.
 • Bereda och följa upp övergripande positioner, prioriteringar och strategier för VGR:s påverkansarbete på nationell, europeisk och internationell nivå.
 • Verka för att de positioner som regionstyrelsen fastställer för påverkansarbetet framförs på ett koordinerat sätt och genom tydliga budbärare.
 • Bereda övergripande prioriteringar, positioner och strategier för VGR i påverkansarbetet på nationell, europeisk och internationell nivå.
 • Bereda och följa upp VGR:s medlemskap, företrädarskap och engagemang i internationella samarbeten och europeiska organisationer samt samordnat rapportera till regionstyrelsen.

Beredningen ska bestå av regionstyrelsens och regionfullmäktiges presidier, samt en ledamot och en ersättare vardera från regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionfullmäktiges ordförande leder beredningen och beredningen följer regionstyrelsens mandatperiod.

Regionstyrelsen fastställer uppgiftsbeskrivning för beredningen för externa relationer enligt upprättat förslag. Finansiering sker genom regionstyrelsens detaljbudget, regionstyrelsens anslag för gemensamma kostnader, utskott och beredningar.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 6

Driftbidrag till Trollhättans - Vänersborgs flygplats för 2019

Trollhättans – Vänersborgs flygplats ansöker om statligt driftbidrag från den regionala transportinfrastrukturplanen.

Regionstyrelsen godkänner förslag till utbetalning av statligt driftbidrag till Trollhättans – Vänersborgs flygplats för år 2019 med 3,5 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag
SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

Ärende 7

Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och andra myndigheter med mera 2019

Regionstyrelsen får enligt kommunallagen själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens (VGR:s) talan i alla mål och ärenden. Regionstyrelsen ger därför varje år fullmakt till chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter.

Regionstyrelsen ger chefsjuristen Lina Kolsmyr, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2019 vid domstolar och myndigheter föra VGR:s talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan.

Dessutom ges fastighetsdirektören Lars Janson, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2019 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra VGR:s talan och bevaka dess rättigheter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Remissyttrande: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Socialdepartementet har gett Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att yttra sig  över remiss om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Regering och riksdag har kommit överens om att myndighetsregister som omfattar många registrerade och vars innehåll är känsligt, särskilt ska regleras i lag. Sådan behandling av personuppgifter som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gör ibland faller under den överenskommelsen.

Myndigheten ska följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Att göra uppföljningar ur de perspektiven innebär att myndigheten behöver kunna rikta sig till patienter, brukare och medborgare med frågor. Frågeställningar behöver också på andra sätt betraktas med dessa grupper som utgångspunkt. För att göra sin arbetsuppgift behöver myndigheten därför behandla vissa känsliga personuppgifter, bland annat uppgifter om hälsa.

Utredningen föreslår därför en lagreglering av behandlingen av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

VGR tycker att det är positivt att förutsättningarna för bearbetning av känsliga uppgifter hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förtydligas i en särskild lagstiftning och tillstyrker förslaget i allt väsentligt.

Regionstyrelsen yttrar sig över remiss om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Val av ledamöter till WINWIN Gothenburg Sustainability Award

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris inom hållbar utveckling. Det delas ut av Föreningen Göteborgspriset för hållbar utveckling, en ideell förening som grundades år 2000.

Västra Götalandsregionen (VGR) började sitt engagemang i föreningen 2012 och är nu, tillsammans med Göteborgs Stad, huvudfinansiärer och medverkar i föreningens styrelse. Ett antal större företag och organisationer är partners till priset och bidrar till medfinansieringen och representeras i styrelsen.

Enligt nya stadgar som antogs på årsstämman 2018 har VGR från 2019 två platser i styrelsen istället för en. Tidigare har miljönämndens ordförande ingått i styrelsen och nu föreslås både ordförande och 2:e vice ordförande i miljönämnden att utses till styrelsen. Göteborgs Stad är ordförande i föreningen.

Regionstyrelsen nominerar Magnus Berntsson (KD) samt Erik Kyrkander (V) som Västra Götalandsregionens ledamöter i WIN WIN Sustainability Award.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Val till beredningen för externa relationer

GrönBlå Samverkan nominerar:

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens presidium
Helén Eliasson (S) regionstyrelsens presidium
Annika Tännström (M), regionfullmäktiges presidium, ordförande
Magnus Berntsson (KD), regionfullmäktiges presidium, 1:e vice ordförande
Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämnden
Conny Brännberg (KD), kulturnämnden
Jonas Andersson (L), hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Henrik Ripa (M), Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Tenggren (S)
Bijan Zainali (S)
Ann Charlotte Karlsson (S)
Cecilia Dahlman Ek (S) SU
Tomas Angervik (S) HSS

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Fyllnadsval

Bordlades.

.

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till ledamöterna i regionstyrelsen


Publicerad: