Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 19 februari 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

Ärende 1

Åtgärder med anledning av bifallen motion om äldreråd

Regionfullmäktige biföll i april 2016 en motion av Ann-Christine Andersson (S) om att starta ett kompetenscentrum för äldrefrågor.

Mot bakgrund av beslut om ny kunskapsorganisation både nationellt och regionalt bedömer Koncernkontoret att äldrerådets uppdrag ingår i det uppdrag som det regionala programområdet Äldres hälsa har fått inom ramen för den regionala kunskapsorganisationen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget av bifallen motion om äldreråd och finner uppdraget avslutat.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

Ärende 2

Granskning av Stiftelsen Skara skolscen visar svag ekonomi

I samband med regionstyrelsens beslut om ägartillskott till Stiftelsen Skara skolscen i juni 2018 fick regiondirektören uppdrag att genomföra en genomlysning av stiftelsen.

Två utomstående personer har granskat stiftelsens verksamhet och ekonomi tillsammans med koncernavdelning Kultur. Resultatet av granskningen visar att stiftelsen under de närmaste åren kommer att ha svårt att få en ekonomi i balans. För 2019 beräknas ett mindre överskott eftersom kulturnämnden och Skara kommun gett ett extra stöd.

För att stiftelsen på sikt ska nå balans krävs ökande intäkter genom flera åtgärder. Den viktigaste är att det tilldelade antalet studieplatser ökar. Man tittar på en ökning från 24 till 28 platser. Beslut om antalet platser tas av Myndigheten för yrkeshögskolan och det är oklart i vilken omfattning en ökning av platser kommer att beviljas.

Regionstyrelsen godkänner regiondirektörens rapport avseende genomlysning av Stiftelsen Skara skolscen och översänder den till kulturnämnden för återkoppling av vidtagna åtgärder.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering av synskadade tas över av Region Blekinge

Syftet med Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering av Synskadade (SKRS) är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige.

Sedan september 2014 har regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) haft det centrala personuppgiftsansvaret för kvalitetsregistret SKRS.

Då all hantering av patientuppgifter i registret idag sker i Region Blekinge har VGR och Region Blekinge enats om att föra över det centrala personuppgiftsansvaret från VGR till Region Blekinge.

Regionstyrelsen noterar informationen om att Region Blekinge har åtagit sig det centrala personuppgiftsansvaret för Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering av Synskadade.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Remissyttrande: Revision av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

Trafikverket och Göteborgs Stad har i en hemställan föreslagit Riksdagen att besluta om att revidera Göteborgsbilagan i Lag om trängselskatt. Enligt riksdagens beslut 2010 infördes en bilaga för Göteborgs kommun i lagen om trängselskatt. Efter en revidering av bilagan 2011 utgör de tillsammans med de allmänna delarna av denna lag, de legala förutsättningarna för nuvarande trängselskatt i Göteborg. Trängselskatten utgör en integrerad del av det Västsvenska paketet och har följande tre övergripande målsättningar: minskad trängsel, förbättrad miljö och intäkter till Västsvenska paketet.

I samband med att Marieholmstunneln, som är lokaliserad norr om befintlig Tingstadtunnel, öppnas för trafik år 2020 föreslås att Göteborgsbilagan om trängselskatt ändras och att även resor genom den nya förbindelsen beläggs med trängselskatt. Revideringen omfattar införande av betalstationer i anslutning till Marieholmstunneln och den föreslagna lagändringen innefattar endast förändringar av kartan gällande var de skattebelagda betalstationerna placeras. I den föreslagna kartan återställs även storleken på betalstationsringarna, som oavsiktligt minskades vid den tidigare revideringen, till ursprunglig storlek.

Enligt den utredning som har genomförts inom Västsvenska paketet under 2016, är bedömningen att införande av trängselskatt i Marieholmstunneln krävs för att få en positiv effekt för samtliga av trängselskattens övergripande målsättningar. Om trängselskatten ej införs bedöms målen påverkas negativt. Ledningsgruppen inom Västsvenska paketet har ställt sig bakom utredningens rekommendation att införa trängselskatt för resor genom tunneln.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt förslag 

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

 

Ärende 5

Fyllnadsval

Regionstyrelsen godkände ett antal fyllnadsval i följande politiska organ: Nätverket för hälsa- och demokrati, Politikerforum, Förvaltningshögskolans råd och Svinesundskommittén.

 

Ärende 6

Remissyttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning

Regionfullmäktige beslutade 2018 om ny zonstruktur för Västtrafik. Beslutet har överklagats av en landstingsmedlem och förvaltningsrätten har bett Västra Götalandsregionen att yttra sig.

Koncernkontorets förslag till yttrande innebär i korthet att landstingsmedlemmarna inte anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas och att förvaltningsrätten därför ska avslå överklagandet.

Regionstyrelsen lämnar yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg enligt Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: