Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 23 april 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

Ärende 1

Justering och uppdatering av bolagsdokument Transitio AB

Västra Götalandsregionen är delägare i AB Transitio, vars verksamhet är att standardisera, upphandla, förvalta och finansiera lokal- och regionaltåg i Sverige. Ägarna väljer själv vilka tjänster man vill nyttja av bolaget. Samtliga regioner förutom Gotland är delägare i bolaget, eftersom det inte finns tåg där.

Bolagets styrelse kommer på bolagsstämman 2019 att föreslå ägarna en större översyn av bolagets inriktning och styrande dokument. Den principiellt största förändringen är att det tillkommer ett uppdrag att kunna medverka vid avveckling av bolagets och ägarnas tåg och reservdelar. Ytterligare en viktig ändring är att förutom att storleken på finansiellt engagemang i bolaget är en grund för medverkan i ägarrådet, ska man eftersträva stor geografisk spridning på ägarrådets representanter.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till justerade bolagsdokument för AB Transitio.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Ägarbidrag 2019 Svensk Luftambulans

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och ska som medlem lämna ett årligt driftbidrag till verksamheten. Uppräkning av driftbidraget har skett med 2 procent till 10,346 miljoner kronor för år 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att ägarbidraget till kommunalförbundet Svensk Luftambulans för 2019 är 10,346 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att ägarbidraget finansieras av Kungälvs sjukhus budget för VGR:s ambulanshelikopter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Köp av fastigheten Hornugglan 3 Mölndals kommun

Fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun, ligger i anslutning till en av Västtrafik hyrd befintlig bussdepå i Mölndal Rävekärr. Markförvärvet medger en behövlig utbyggnad av den befintliga bussdepån. Styrelsen för Västtrafik AB beslöt i december 2015 att förvärva fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun.

2018 beslöt regionfullmäktige att Västtrafik AB:s fastigheter ska överföras till Västfastigheter. Detta skedde 2019-01-01. Köp av fast egendom ska beslutas av  regionfullmäktige. Därför behövs detta beslut för att kunna fullfölja det av Västtrafik redan ingångna avtalet. Denna fastighet kommer att förvärvas under 2019 när nu detaljplan och bygglov erhållits.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun för 10,6 miljoner kronor. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del att ge ekonomidirektör Joakim Björck i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar med anledning av köpet av fastigheten Hornugglan 3 Mölndals kommun.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i VGR

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade under hösten 2018 en reviderad version av omställningsstöd och pension för förtroendevalda kallat OPF-KL 18.

Ändringarna i korthet:

 • regelverket presenteras i kapitel och paragrafer.
 • möjligheten att vända sig till Omställningsfonden för aktiva omställningsinsatser har förtydligats.
 • gränsen för när intjänad pensionsavgift utbetalas kontant istället för att avsättas till pensionsbehållningen, har höjts från 1,5 procent till 3 procent av inkomstbasbelopp. Belopp understigande 200 kronor betalas inte ut.
 • ålder 65 år har ändrats till LAS-ålder i vissa sammanhang.
 • familjeskyddet har fått en ny utformning.

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 hos Västra Götalandsregionen (VGR) eller som tillträder för första gången vid valet 2018 eller senare.

OPF-KL 18 gäller inte för den som i uppdraget omfattas av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, hos VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension, OPF-KL18, för förtroendevalda i VGR. Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Hantering av allmänna handlingar

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige. Beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022 innebär förändringar i Västra Götalandsregionens (VGR:s) myndighetsstruktur och att vissa arbetsuppgifter och verksamheter övergår från en myndighet till en annan inom VGR.

Förändringarna medför att de avlämnande styrelsernas och bolagens allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser och den stiftelse som har behov av dem för att driva verksamheten vidare. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. Eventuella ekonomiska konsekvenser av besluten hanteras inom ordinarie förvaltningsorganisation.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

 1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar gällande smittskydd som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukhusapoteket vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 3. Styrelsen för Närhälsan ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva viss verksamhet vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.
 4. Styrelsen för Västtrafik AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva överlämnade fastigheter vidare inom fastighetsnämnden.
 5. Styrelsen för Sahlgrenska International Care AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 6. Styrelsen för Västarvet ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten inom Bohusläns museum vidare för stiftelsen för Bohusläns Museum.
 7. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-6 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.
 8. Datum för överlämnande och/eller införlivande ska vara den 1 januari 2019 för beslutspunkt 1-4, 1 maj 2019 för beslutspunkt 5 och 1 januari 2016 för beslutspunkt 6.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Avgiftsfritt läkarintyg till arbetsförmedlingen för de som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Från och med 1 januari 2019 ska personer som har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vid sjukdom längre än sju dagar lämna läkarintyg till Arbetsförmedlingen istället för till Försäkringskassan. I förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. regleras att ett läkarintyg som behövs för att få sjukpenning ska ingå i patientavgiften.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) ska patienter behandlas lika. Att avgiftsbelägga ett läkarintyg för de som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning bedöms vara oskäligt. Det nya läkarintyget ska likställas med ett läkarintyg till Försäkringskassan för att få rätten till sjukpenning prövad. Läkarintyg för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska därmed vara avgiftsfritt och ingå i patientavgiften.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att läkarintyg vid sjukdom längre än sju dagar för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska vara avgiftsfritt. Läkarbesöket debiteras enligt gällande avgift.   Förändringen träder i kraft den 1 juni 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Motion om regionens ansvar för jämlik primärvård i hela Västra Götaland föreslås besvarad

Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska genomföra en utvärdering av vårdvalets effekter för möjligheterna att erbjuda en jämlik vård i hela regionen, samt ta fram förslag till ny Krav- och kvalitetsbok som bättre är anpassad efter lokala förutsättningar och behov.

Eftersom handläggningen av motionen dragit ut på tiden, har motionen skickats på två remissomgångar till primärvårdsstyrelsen, styrelsen för NU-sjukvården, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen som sammanställande.

Koncernkontoret föreslår att motionen ska anses besvarad mot bakgrund av följande punkter:

 • Genom att i ersättningssystemet ta hänsyn till geografiska, socioekonomiska och demografiska förutsättningar, har regionfullmäktige så långt det är möjligt, försökt jämna ut dessa skillnader och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ytterligare anpassning av Krav- och kvalitetsbokens krav utifrån lokala förutsättningar, som till exempel tillgången på bemanning och kompetens är problematisk, eftersom befolkningens behov bör vara styrande för vården i Västra Götalandsregionen.
 • Det slutliga utfallet av regeringens utredningar ”God och nära vård” samt ”Ordning och reda i vården”, måste inväntas innan Västra Götalandsregionen gör genomgripande förändringar i det uppdrag som formulerats i Vårdval Vårdcentral.
 • En ytterligare utvärdering av vårdvalets effekter i nuläget behöver föregås av en djupare analys av de utvärderingar som redan gjorts och vilka lärdomar Västra Götalandsregionen kan dra av dessa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

 

Styrelseärenden

Ärende 8

Åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet

Akutsjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR) har svårt att få verksamhet och ekonomi i balans. Det ekonomiska underskottet för akutsjukhusen 2018 var 728 miljoner kronor och resultatet efter februari 2019 visar att akutsjukhusen sammantaget har 209 miljoner kronor i negativ budgetavvikelse.

Med anledning av februarirapporten fick ägarutskottet i uppdrag att inleda dialog med sjukhusens styrelser och förvaltningschefer. Regiondirektören fick i uppdrag att redovisa åtgärder som syftar till att minska sjukhusens underskott och arbetssätt som stödjer sjukhusen i arbetet med att nå budgeterat resultat.

Dessa uppdrag har lett fram till att regionstyrelsen nu beslutar om ett 13-punktsprogram.

 1. Sjukhusstyrelserna ska innan sista april i år revidera och fastställa åtgärdsplaner för att nå ekonomi och verksamhet i balans under 2019.
 2. Sjukhusstyrelserna ska pröva och vid behov fastställa nya måltal för nettoårsarbetare. Detta ska återredovisas vid presidieöverläggningar med ägarutskottet sista april. De fastställda måltalen ska leda till ekonomi i balans.
 3. Sjukhusstyrelserna ska säkerställa följsamhet till regionala beslut som fattats för att uppnå verksamhet och ekonomi i balans, till exempel arbetet med produktions- och kapacitetsplanering, följa riktlinjer för schemaläggning och införa och ta hem effekterna av närsjukvårdsteam.
 4. Sjukhusstyrelserna ska säkerställa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning genom att använda regionalt rekommenderade off label-läkemedel och biosimilarer.
 5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i krav- och kvalitetsboken för vårdval vårdcentral fortsätta utveckla primärvårdens uppdrag för en nära vård som minskar behovet av slutenvård.
 6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fokusera aktiviteter och budget för omställningen på införandet av mobila team, digitala vårdtjänster och eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av sluten vård.
 7. Regionstyrelsen uppdrar åt och hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna att utforma vårdöverenskommelserna så att de understödjer vårdens omställning och bidrar till ekonomi och verksamhet i balans. Nya uppdrag och verksamheter ska undvikas och utförarna ska i högre grad agera utifrån rollen som produktionsenhet och beställarna ansvara för invånarnas behov.
 8. Regionstyrelsen ger ägarutskottet i uppdrag att återremittera och/eller föreslå avslag på samtliga investeringar där berörd nämnd/styrelse inte tydligt kan redovisa en ekonomi som kan bära ökade kostnader till följd av investeringen, om det inte finns synnerliga skäl att hantera frågan annorlunda.
 9. Regiondirektören får i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner m.m. för ett snabbare genomförande av mobila team och digitala vårdtjänster. Det ska redovisas till regionstyrelsen senast den 4 juni.
 10. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande ramverk för budgetprocessen för VGR i syfte att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar. Det ska redovisas till regionstyrelsen senast den 4 juni.
 11. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag i syfte att minska koncernövergripande administrativa kostnader med minst 20 miljoner kronor.
 12. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa särskilt stöd till akutsjukhusen för analys och genomförande av åtgärder för ekonomi i balans och ökad produktivitet.
 13. Regionstyrelsen uppmanar utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar som inte rör prioriterade områden.

Utöver detta beslutade regionstyrelsen att anta följande tilläggs-/ändringsyrkande från Grönblå samverkan: en rubrikändring på ärendet för att betona att följsamhet mot budget ska råda generellt i regionen och att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utveckla riktlinjer för administrativ prövningsrätt i Västra Götalandsregionen.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att anta ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna med följande innehåll:

 • De föreslagna åtgärderna inom hälso- och sjukvården ska leda till en avsevärd förbättring av tillgängligheten och att köerna kortas.
 • Regiondirektören får i uppdrag att löpande analysera och värdera om de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna ger avsett resultat. Detta ska, tills vidare, rapporteras vid varje sammanträde med regionstyrelsen och vid behov ska ytterligare förslag till beslut redovisas.

Nedan punkt från S-yrkandet antogs också, men kommer att lyftas in i delårsrapport mars och tas upp i regionfullmäktige:

 • Samtliga övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen får i uppdrag gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att få till ett ekonomiskt överskott för att lyfta regionens totala ekonomiska resultat för 2019.

Beslut: enligt förslag och ovan tilläggsyrkanden från Grönblå samverkan och S
SD och V reserverade sig mot beslutet till förmån för respektive egna yrkanden.

 

Ärende 9

Flytt av handkirurgi från Sahlgrenska universitetssjukhuset till Mölndals sjukhus

Enligt riktlinje för hantering av Västra Götalandsregionens investeringar ska verksamhetsstyrda investeringar med en investeringsutgift över 25 miljoner kronor beslutas av regionstyrelsen. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har kommit med en begäran att regionstyrelsen ska besluta att genomföra ombyggnad på Mölndals sjukhus så att en flytt av handkirurgi dit blir möjlig.

Investeringskostnaden för ombyggnaden är 75 miljoner kronor och hanteras inom SU:s ram för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar. Flytten är ett av flera steg att uppnå SU:s mål och plan om att samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus.

En flytt av handkirurgin till Mölndals sjukhus skapar förutsättningar för den dagkirurgiska vården och slutenvården. Flytten ger möjlighet till ett antal effektiviseringar.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran om att genomföra ombyggnad på Mölndals sjukhus inom ramen för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar, för att möjliggöra flytt av verksamhet handkirurgi enligt styrelsebeslut.

Beslut: Återremiss

 

Ärende 10

Senareläggning av planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus - återrapportering av utredning

I samband med regionstyrelsens beslut om investeringsplan 2019–2021 senarelades ett antal planerade investeringar på Kungälvs sjukhus. Regiondirektören fick då i uppdrag att utreda senareläggningen. Samtidigt gavs ett liknande uppdrag från styrelsen för Kungälvs sjukhus till sjukhusdirektören.

De gemensamma övergripande slutsatserna av arbetet är:

 • Att planera och bygga för framtidens sjukvård är komplext och kräver gemensamt ansvarstagande av utförare, ägare och beställare.
 • Nya Kungälvs sjukhus är i sin helhet planerat för ett utökat uppdrag och sjukhuset behöver produktionsintäkterna från detta utökade uppdrag.
 • Men även om uppdraget ökas resulterar de planerade investeringarna i ett ekonomiskt underskott. Kungälvs sjukhus har således inte råd med kommande planerade investeringar, även om uppdraget utökas väsentligt.
 • Om Sjukhusen i västers uppdrag ska utökas innebär det att beställningen måste minskas i samma omfattning hos någon annan sjukhusgrupp.
 • Det är bra att skapa rådrum kring de planerade investeringarna på Kungälvs sjukhus. Dels så att de är i fas med de senaste utredningarna om göteborgssjukvården och ingår i det regionala pusslet för att möta framtidens behov av vård, dels för att tillsammans med Västfastigheter anpassa investeringarna till en omfattning där framtida driftskostnader minskar. Förslagen för att skapa detta rådrum har delats upp i tre delar; slutenvårdskapacitet, mottagningskapacitet och operationskapacitet.

Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sjukhusen i väster att omhänderta slutsatserna i tjänsteutlåtandet daterat 2019-03-26 och anpassa planerade investeringar så att framtida driftskostnader minskar. Regionstyrelsen uppmanar också styrelsen för Sjukhusen i väster att se över förvaltningens totala kapacitet på mottagningsrum innan ytterligare investeringar, efter hus 2, kopplat till mottagningsverksamhet görs.

Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och berörda beställarnämnder att inleda dialog med styrelsen för Sjukhusen i väster för att omhänderta frågan om hur överkapacitet på vårdavdelningar ska hanteras.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda frågan om regionala principer för eventuella ägarbidrag vid de tillfällen då en förvaltning efter ett större investeringsprojekt initialt inte har intäkter som motsvarar tillkommande driftskostnader.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Avsiktsförklaring om Jämställt Västra Götaland - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019-2020

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny jämställdhetsstrategi för Västra Götaland 2019-2020. I den förra strategin för 2014-2018 var Västra Götalandsregionen (VGR) delägare vilket regionen inte är nu. VGR kan nu ansluta sig till strategin genom att underteckna en avsiktsförklaring.

Att ansluta sig till strategin innebär enligt Länsstyrelsen:

 • Organisationen kopplar sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det övergripande arbetet med strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2020.
 • Ledningen ställer sig bakom strategiarbetet och ansvarar för förankring i den egna organisationen.
 • Ledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
 • Verksamheten tar fram en lokal handlingsplan kopplat till strategin Jämställt Västra Götaland.

VGR:s handlingsplan ”För varje människa” för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020 var kopplad till den tidigare jämställdhetsstrategin och föreslås även fortsatt vara det.

Regionstyrelsen undertecknar avsiktsförklaringen Jämställt Västra Götaland Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019-2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Justering av riktlinjer för stipendier

Före detta kommittén för mänskliga rättigheter delade årligen ut två stipendier: ett människorättsstipendium och ett parasportstipendium. Dessa uppdrag är reglerade i gemensamma riktlinjer för stipendier.

Eftersom kommittén för mänskliga rättigheter har ersatts med regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter behöver riktlinjerna för stipendier nu justeras.

Regionstyrelsen godkänner justerade Riktlinjer för stipendier.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Finansiering av VGR:s medverkan i West Pride 2019

I år arrangeras West Pride i Göteborg den 12–16 juni. Västra Götalandsregionen (VGR)medverkar liksom tidigare år med tält i Pride Park, seminarier och i Prideparaden. Syftet med VGR:s medverkan är att visa på att vi är ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Ett ytterligare syfte är att visa hur VGR arbetar för att förbättra hbtq-personers livssituation i Västra Götaland.

VGR:s medverkan i festivalen har tidigare finansierats av koncernstab kommunikation och externa relationer samt kommittén för mänskliga rättigheter. För 2019 har koncernstab kommunikation och externa relationer avsatt 150 000 kronor för VGR:s medverkan. Avdelning mänskliga rättigheter föreslår att regionstyrelsen avsätter 150 000 kronor. Den totala budgeten blir då 300 000 kronor. Budgeten ska täcka kostnader i form av projektledning, tält, parad, personella resurser och andra kostnader i samband med festivalen.

Regionstyrelsen avsätter 150 000 kronor för VGR:s medverkan i West Pride 2019.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

 

Ärende 14

Justerade villkor för folkhälsopriset

Syftet med folkhälsopriset är att uppmärksamma och uppmuntra nyskapande och inspirerande metoder och åtgärder som på ett positivt sätt utvecklat hälsan i Västra Götaland. Priset kan också avse kommande arbete på motsvarande sätt.

Priset är på 50 000 kronor och utdelas en gång per år i samband med ett regionfullmäktigesammanträde.

I och med ny mandatperiod och ny politisk organisation behöver villkoren för folkhälsopriset uppdateras. Det som tidigare benämndes folkhälsokommittén benämns istället regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet.

De justerade villkoren lyder som nedan:

 • Folkhälsopriset kan sökas av enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Priset beviljas endast vid ett tillfälle och avser ej finansiering av regelbundna studier vid universitet och högskola.
 • Ansökan ska avse folkhälsoarbete som ryms inom beredning för folkhälsa och social hållbarhets uppdrag och mål för arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa.
 • Ska ha en västsvensk anknytning.
 • Priset kan inte beviljas till redan offentligt finansierad verksamhet.
 • Utlysning sker via beredningen för folkhälsa och social hållbarhets försorg.
 • Ansökan sker via blankett på www.vgregion.se/folkhalsa.

Regionstyrelsen godkänner justerade villkor för folkhälsopriset.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Förslag till initial hanteringsordning för medel ur potten för mindre vägnätet

I den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018–2029 finns medel avsatta för potten Mindre vägnätet som finns inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder. För att inte riskera att tappa tid och eventuellt få ett uppehåll i åtgärdshanteringen har Trafikverket på uppdrag från Västra Götalandsregionen tagit fram förslag på ett antal initiala åtgärder. Dessa åtgärder uppfyller kriterierna och är dessutom enligt Trafikverket efterfrågade. Bedömningen är att dessa kan startas i närtid och kan därmed säkra produktionstakten. De föreslagna åtgärderna enligt nedan har även godkänts av respektive kommunalförbund.

Förslaget är att de initiala åtgärdsförslagen enligt nedan godkänns och att den ordinarie processen påbörjas snarast för att få fram en prioriterad lista för potten det mindre vägnätet för åren 2022-2026. Den kompletta prioriterade listan för åren 2022-2026 kommer presenteras för beslut i BHU/RS till hösten 2019. Förslag till initiala åtgärder:

 • Väg 698, Bergs bro till Thomas betong, Uddevalla kommun, sidoområdesåtgärder, kurvförbättring och breddning mm.
 • Väg 1795, Brämhult fram till väg 1800, Borås kommun, breddning, sidoområdesåtgärder mm.
 • Väg 49, Cirkulationsplats Hallenbergsrondellen, Skövde kommun, breddning av väg, ökad framkomlighet.
 • Väg 642, Västerlanda-Ucklum, Stenungssunds kommun, standardhöjning.

Regionstyrelsen antar förslag till initiala åtgärder för potten mindre vägnätet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Remissyttrande: VGR för höjd pensionsålder

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom remiss fått yttra sig över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.

Generellt stödjer VGR förslaget om den höjda pensionsåldern med dess koppling till trygghetssystemen. Förslaget kan bidra till att lösa VGR:s framtida kompetensförsörjningsbehov, men ställer samtidigt krav på arbetsgivaren att fortsätta utveckla insatser som möjliggör ett förlängt och hållbart arbetsliv.

I förslaget beskrivs en eventuell anpassning av det generella statsbidraget på grund av kommuners och regioners ökade skatteintäkter. En noggrann analys av samtliga ekonomiska konsekvenser bör göras av berört departement innan beslut tas om en sänkning av det generella statsbidraget.

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget om höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem och godkänner remissvaret

Beslut: enligt förslag
V reserverade sig till förmån för eget yrkande
SD deltog inte i beslutet

 

Ärende 17

Projektavtal Korsvägen inom Västsvenska paketet

Knutpunkt Korsvägen är idag en av de viktigaste knutpunkterna för kollektivtrafiken i regionen. Projektet har nära kopplingar till projekt Västlänken genom anläggandet av station Korsvägen med två upp- och nedgångar i markplan. Nya Korsvägen blir en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt, där resandet med region- och pendeltåg genom Västlänken, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar samverkar på ett funktionellt sätt. I projektet ingår en förnyad gatustruktur i anslutning till denna knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse samt en serviceväg till Universeum.

Totalt anvisas 603 miljoner kronor ur Västsvenska paketets budget för projektet. I tidigare avtal tilldelades 70 miljoner kronor och genom detta avtal avsätts ytterligare 533 miljoner kronor. Samtliga belopp anges i 2009 års prisnivå.

Avtalskonstruktionen innebär att det avsatta beloppet är den summa som maximalt kan utgå från Västsvenska paketet. Göteborgs stad är utförare av projektet och kommer att äga den färdiga anläggningen. Göteborgs stads hela projekt för knutpunkten Korsvägen har en större budget än de från Västsvenska paketet avsatta medlen. Projektet planeras vara färdigt år 2026.

Västra Götalandsregionen berörs ekonomiskt indirekt genom de kompletterande satsningar på utbyggnation av resecentrumbyggnad som finansieras via regional plan för infrastruktur.

Regionstyrelsen beslutaratt godkänna projektavtal 409 Korsvägen inom ramen för det Västsvenska paketet.

Beslut: enligt förslag
SD deltog inte i beslutet

 

Ärende 18

Prioriteringar i det framtida regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken

Regeringen erbjuder Västra Götalandsregionen och övriga landsting att senast den 30 april 2019 lämna in en redovisning av analys och identifierade prioriteringar kring det framtida regionala tillväxtarbetet i respektive län.

Redovisningen av analys och prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet grundar sig på regionrapporten från 2018 ”Vår bästa tid är nu?” och den regionala tillväxt och utvecklingsstrategin ”Västra Götaland 2020”. Arbetet med att revidera strategin har påbörjats och en ny strategi förväntas kunna träda ikraft från 2021. De synpunkter och förslag som framförs grundas på erfarenheter samt uppföljningar och utvärderingar av den regionala tillväxtpolitiken, EU:s sammanhållningspolitik och landsbygdsprogram.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Ersättning till VGR:s valda representanter för uppdrag som inte ersätts av staten eller annan aktör

Västra Götalandsregionens (VGR) arvodesbestämmelser fastslår att bestämmelserna är tillämpningsbara på förtroendevalda. Detta innebär att de av VGR utsedda representanterna i till exempel de olika EU-programmens kommittéer inte omfattas av arvodesbestämmelserna då dessa inte räknas som förtroendevalda.

Förslaget innebär att dessa personer ska ha rätt till ersättning enligt följande delar av arvodesbestämmelserna:
§5 Dagarvode
§6 Förlorad arbetsinkomst
§10 Övriga ersättningar (t.ex. reseersättning)

När regionfullmäktige antog de nya arvodesbestämmelserna för mandatperioden 2018-2022 fastslogs att bestämmelserna gällde förtroendevalda enligt kommunallagen. Bestämmelserna gäller inte övriga uppdrag som VGR politiskt utser representanter till. Representanterna för dessa uppdrag väljs oftast av regionstyrelsen.  Utöver de uppdrag som regionstyrelsen väljer till så har även till exempel regionutvecklingsnämnden ett antal uppdrag som det politiskt väljs representanter till. Dessa representanter står alltså idag utan bestämmelser om ersättning.

Arvodesbestämmelsernas regel om att ett årsarvode över 7% inte ger rätt till dagarvode för följduppdrag gäller även dessa uppdrag.

Regionstyrelsen beslutar att av VGR politiskt valda representanter till uppdrag som inte ersätts av staten eller EU har rätt till ersättning.  Ersättningen motsvarar regionfullmäktiges arvodesbestämmelser i följande: §5 Dagarvode, §6 Förlorad arbetsinkomst och §10 Övriga ersättningar. Beslutet gäller möten enligt ovan från den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Val till stiftarsamråden

Regionstyrelsen utser Ulrika Frick (MP) till representant för stiftarsamråden.

På sitt sammanträde den 26 mars beslöt regionstyrelsen att skjuta upp valet av en representant till stiftarsamråden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Val av representant till beredningsgruppen för medicintekniska produkter

Regionstyrelsen utser Maria Hjärtqvist (S) som representant för hälso- och sjukvårdsnämnderna i beredningsgruppen för medicintekniska produkter t.o.m. 2022-12-31.

Politisk beredningsgrupp för medicintekniska produkter, tidigare kalladberedningsgrupp för hjälpmedelsamverkan, är ett avtalsbundet samråd som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Beredningsgruppen rapporterar till det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO). SRO är ett organ för övergripande politisksamverkan för gemensamma välfärdsfrågor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Nominering till Vänerns vattenvårdsförbund

Regionstyrelsen nominerar Esther O'Hara (MP) till ny ledamot i Vänerns vattenvårdsförbund för tiden till årsmötet år 2023.

Vänerns vattenvårdsförbund ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktig ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Förslag till förstärkt politisk dialog mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner om hälso- och sjukvård

Samrådsorganet (SRO) har under många år varit en mötesplats på länsnivå för Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner i välfärdsfrågor, främst hälso- och sjukvård och angränsande socialtjänst. VGR har företrätts av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidier och kommunerna av respektive ordförande i de fyra kommunalförbunden. SRO sammanträder fyra gånger per år.

För att utveckla den politiska dialogen mellan VGR och länets kommuner ska SRO utvidgas och få en tydligare roll i beredning av gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor inför beslut av respektive sjukvårdshuvudman, men även i beredningen av ärenden som får konsekvenser för den andra huvudmannen.

Huvuduppdraget för SRO är målinriktad politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan om de verksamheter med offentligt uppdrag som huvudmännen ansvarar för. Den enskilde ska få god och säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

SRO kompletteras därför med en förtroendevald per kommunalförbund som inom respektive kommunalförbundsområde (alt inom resp. kommunalförbund) har uppdrag inom välfärds-/omsorgsområdet.

Förslag till utvecklad form för politiskt samråd mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner fastställs.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Yttrande över samrådshandling om översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad samrådshandling, daterad december 2018. Samrådshandlingen beskriver tre förändringsalternativ för området som sträcker sig från Sisjön, Välen och Opaltorget i söder till Linnéplatsen i norr, från Grimmeredsmotet och Östra kyrkogården i väster till Änggårdsbergen i öster.

Bland VGR:s verksamheter inom planområdet finns Göteborgs Naturhistoriska Museum, Göteborgs Botaniska trädgård, Högsbo sjukhus och Frölunda specialistsjukhus. VGR äger Frölunda Resecentrum och kommer att bli ägare av spårvagnshallen vid Margretebergsmotet.

Omvandlingen av Medicinareberget och överbyggnaden till Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom Sahlgrenska Life-projektet är exempel på utvecklingsarbeten i planområdets angränsningar.

Bland VGR:s synpunkter på planen återfinns bland annat följande:

 • VGR understryker och ställer sig bakom att det i samrådsmaterialet finns som utgångspunkt att människor tryggt ska kunna passera i markplanet mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen och att spårvagnshållplatsen förläggs i anslutning till övergången. Potentialen av att länka samman Änggårdsbergen, Botaniska trädgården med Slottsskogen är uppenbar och bör ges prioritet i den slutliga planen.
 • En flytt av hållplats Botaniska är positivt då en gemensam entré till Slottsskogen och Botaniska trädgården skapas. Det är viktigt med trygga och säkra gång- och cykelpassager. Hållplatsflytten bör dock beskrivas tydligare i planhandlingarna.
 • Vid anläggande av spårväg längs Dag Hammarskjölds led bör man värna om spårvägens framkomlighet och attraktivitet så att den uppnår den standard som i Målbild Koll2035 benämns stadsbana.

Regionstyrelsen godkänner yttrande vid samråd om fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds leden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

Initiativärende (SD): Inkluderar regionens namnbyte även IT-kostnader?

I ett initiativärende tar SD upp frågan om e-postadresser och inloggningsdomän också kommer att bytas på grund av det framtida namnbytet på regionen. Enligt SD:s uppgifter skulle detta kosta närmare 80 miljoner kronor.

SD begär ett förtydligande från regionstyrelsen om det publika namnbytet också innefattar ett byte av domännamn och alla system som påverkas av detta. Om så är fallet frågar SD hur detta ska finansieras.

Beslut: Lämnas till tjänstemannaorganisationen för beredning

 

Ärende 26

Initiativärende (S): Tillsättning av en haverikommission för att utreda processen kring Åmål

S ärendebeskrivning: "Den fördjupade uppföljningen angående Balderkliniken i Åmål visade att det fanns stora brister. Avtalet med Balderkliniken avslutades nu i april, samtidigt stod Åmål utan någon som kunde ta över vården i kommunen. I minst 48 timmar stod Åmål utan vårdcentral. Verksamheten som nu har startats upp i kommunen kommer att jobba med de basala uppdragen, eftersom det kommer att ta tid att bygga ut till en fullskalig vårdcentral. Efter att avtalet med Balderklinken avslutades valde Åmåls kommun att aktivera sin krisledningsnämnd och gick i stabsläge. De är kritiska till hur ärendet har hanterats och kommer troligen att gå vidare med en Lex Maria-anmälan.

Det finns många frågetecken kring en rad olika beslut som togs, men också beslut som inte togs. Det är allvarligt när en vårdcentral läggs ner och vården inte kan säkerställas för drygt 12000 listade patienter. Regionen behöver tillsätta en haverikommission för att gå till botten med vad som har hänt och hur det kunde ha undvikits. Det här arbetet blir viktigt för att i framtiden undvika liknande situationer."

S föreslår att regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att tillsätta en oberoende haverikommission för att utreda processen kring hur säkerställningen av vården för åmålsborna har hanterats. S vill ha en återrapportering till regionstyrelsen med eventuella förbättringsåtgärder för att liknande situationer inte uppstår i framtiden.

Beslut: Bordlades

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: