Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 25 september 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Ärende 1

Tilldelningsbeslut i upphandling av kärnsystem inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö

Ärendet är belagt med sekretess och offentliggörs fredag 28 september 2018.
Beslutet justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

 

Ärende 2

70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3. När resenärerna inte behöver passera zongränser och biljettsortimentet blir mera överskådligt, blir det enklare för Västtrafiks resenärer. I övrigt innebär det inga stora förändringar.

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västtrafik under flera år arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland.

För att göra resandet enklare, till exempel för dem som reser över kommungränser, föreslås att dagens över 70 zoner slås samman till 3 zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland.

Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har ställt sig bakom förslaget, och regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget, när de tar upp frågan den 9 oktober. Ett införande kan ske tidigast hösten 2020.

Regionstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

S, V och SD deltog inte i beslutet

 

Ärende 3

Västtågsutredningen – komplettering av Målbild tåg 2035

Västra Götalandsregionen vill i dialog med Västtrafik och kommunerna utveckla tågtrafiken med fler stationer där tågen stannar. En Västtågsutredning har gjorts som syftar till att komplettera Målbild tåg 2035 med mål om nya tågstationer.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige kompletterar Målbild tåg 2035 med nio punkter:

1. Sträckan Göteborg-Borås: Beslut om ny järnväg, dess sträckning och utbyggnadsordning inväntas före beslut om komplettering med nya tågstopp.

2. Sträckan Borås – Värnamo: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Länghem, Hillared, Grimsås.

3. Sträckan Öxnered-Göteborg: Förutsättningarna för en station vid NÄL utreds vidare innan mål att öppna ny station kan tas. NÄL ska i första hand hanteras som ett regionalt intresse.

4. Sträckan Öxnered-Halden: Målbild tåg 2035 kompletteras med mål om nya stationer i Dals Rostock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

5. Västra stambanan: Högsta prioritet för Västra stambanan är att verka för förbättrad kapacitet och robusthet.

6. Bohusbanan: Komplettera Målbild tåg 2035 med mål om dubbelspår på sträckan Göteborg – Stenungssund. Västtågsutredningen utgör underlag för möjligt trafikupplägg när beslut om dubbelspår finns.

7. Före införandet av nya stationer ska avtal om kommunal medfinansiering och anpassning av busstrafiken tas fram i samverkan med berörda kommuner.

8. Vid förändrade förutsättningar eller bedömningar som gör att kriterierna kan uppfyllas kan stationslägen omprövas.

9. Frågan ska, på initiativ av kollektivtrafiknämnden, aktualiseras i beredning för hållbar utveckling minst en gång per mandatperiod. Kommunalförbunden kan också aktualisera frågan då förutsättningarna förändrats.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Lagen om samverkan mellan regioner och kommuner vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018. Den innebär att regioner och kommuner på länsnivå ska komma överens om både betalansvar och riktlinjer för in- och utskrivningsprocessen. Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner har sedan tidigare en överenskommelse om att fortsätta arbeta enligt tidigare regelverk fram till och med 2018-09-24.

Detta föreslag reglerar samarbetet från 2018-09-25 till 2020-11-30. Överenskommelsen innebär att kommunernas betalningsansvar regleras på ett nytt sätt, genom en medelvärdesmodell.

Som bilaga  finns en riktlinje. Den beskriver in- och utskrivningsprocessens olika steg och vem som ansvara för vad under stegen. I överenskommelsen förbinder sig VGR och länets kommuner att arbeta enligt denna riktlinje.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner överenskommelsen och justerar för egen del paragrafen omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Sedan förra årets motionsbalans har 25 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 47 motioner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna. Motion av Helena Holmberg (L) om verklig närsjukvård i Angereds närsjukhus avskrivs. För egen del justerar regionstyrelsen paragrafen omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige augusti 2018

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen inklusive regionfullmäktige per sista augusti 2018 uppgår till plus 192 miljoner kronor och är 121 miljoner kronor bättre än budget. Bedömd helårsprognos är plus 75 miljoner kronor.

En uppföljning av tillgängligheten visar att antalet som väntar över 90 dagar till första besök inom hälso- och sjukvård fortsätter att minska. Men produktionen av hälso- och sjukvård i egen regi inom de specialistområden som har problem med tillgänglighet ökar inte i enlighet med uppsatta mål.

Regionstyrelsen arbetar aktivt med frågan om Västra Götalandsregionens ekonomiska utveckling. Sjukhusens negativa resultatutveckling fortsätter under året, trots att sjukhusens styrelser vidtagit åtgärder för att nå ekonomisk balans. Pågående och nya åtgärder från sjukhusen redovisades för regionstyrelsen i augusti. Presidieöverläggningar har genomförts med sjukhusens styrelser.

Koncernkontoret hade per sista augusti totalt 1 523 nettoårsarbetare inklusive utförarverksamheter och VGR IT, det är en ökning med totalt 31 nettoårsarbetare jämfört med augusti 2017. Orsaken är främst att VGR IT kunnat anställa mer egen personal istället för att använda konsulter. Sjukfrånvaron i Koncernkontoret är 4,3 procent.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2018 och sammanställningen över genomförda kontrollmoment april till augusti 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Två gånger om året ska Koncernkontoret återrapportera hur det går i arbetet med de uppdrag som regionstyrelsen har givit till utskott eller Koncernkontoret. En sammanställning har gjorts för perioden 2018-04-09 – 2018-09-11. Sedan förra redovisningen har 24 uppdrag återrapporterats och regionstyrelsen har gett 35 nya uppdrag, 57 är pågående.

Regionstyrelsen godkänner redovisningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

VGR:s plan för utfasning av bemanningsföretag

Västra Götalandsregionen (VGR) har som mål att vara oberoende av inhyrd personal 1 januari 2019. VGR har gjort en rad åtgärder för att nå dit men målet kommer att vara svårt att nå till årsskiftet.

I augusti bad koncernledning hälso- och sjukvård varje förvaltning att lämna in en konsekvensbeskrivning av stopp för inhyrd personal. Bilden som redovisades är relativt samstämmig. Framför allt lyfter förvaltningarna risk för försämrad tillgänglighet och minskad produktion. Och på vissa håll finns risk att arbetsbelastningen ökar på kvarvarande personal och sämre arbetsmiljö till följd. Därför finns en plan för successiv utfasning av bemanningsföretag.

Arbete fortsätter både med förvaltningsspecifika åtgärder och regiongemensamma, till exempel den regiongemensamma avrops- och bemanningsenheten som kommer igång i september-oktober 2018.

Regiongemensamt föreslås bland annat också att

 • från 2018-10-01 införa ett stopp för inhyrning av legitimerade läkare utan specialistexamen på sjukhusen
 • från 2018-11-01 införa stopp för inhyrning av ortopedspecialister med undantag för ryggkirurger och stopp för inhyrning av narkosläkare och medicinska sekreterare
 • och att skapa en funktion för regiongemensam koordinering av personal.

Regionstyrelsen ställer sig bakom den plan som finns för utfasning av bemanningsföretag och konstaterar att utförarstyrelserna fortsatt måste genomföra risk- och konsekvensanalyser med handlingsplaner, med avseende på arbetsmiljökonsekvenser, i samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Tilläggsfinansiering för iordningställande av tomställd vårdavdelning Alingsås lasarett

Fastighetsnämnden får efter samtal mellan ägarutskottet, fastighetsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett i uppdrag att inreda en tomställd vårdavdelning på Alingsås lasarett.

Regionstyrelsen beviljar fastighetsnämnden en tilläggsfinansiering för att iordningsställa den tomställda vårdavdelningen samt täcka underskott i projektet inom 88 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om sex miljoner kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Ny byggnad för förlossning och neonatal på Östra Sjukhuset i Göteborg påbörjas

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill att det nya höghuset för förlossnings- och neonatalverksamheten på Östra Sjukhuset påbörjas. Höghuset utgör den första delen i den planerade utbyggnaden av förlossning- och neonatalsjukvård på Östra sjukhuset.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdraget att genomföra projektet Ny byggnad förlossning och neonatal – Östra Sjukhuset, inom 1,830 miljarder kronor. Det finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

De befintliga vårdbyggnaderna på Östra Sjukhuset är från 1968 och är uttjänta. Den nya byggnaden dimensioneras och utformas för framtidens krav på moderna vårdmiljöer med lokaler anpassade för forskning och utbildning.

En av grundstenarna i det nya huset är att mor och barn alltid kan vårdas tillsammans. Genom familjerum på avdelningarna och föräldraalkover vid intensivvårdsrummen erbjuds närhet för hela familjen, som kan delta i vård och omsorg av barnet. För att förebygga risk för smittspridning på neonatala intensivvårdsavdelningen vårdas varje barn i enpatientrum.

Regionstyrelsen beslutade också kring en rad beaktanden i framtida budgetarbete, som bland annat behovet av utökad verksamhetsstyrd ram för konstnärlig utsmyckning om 18 miljoner kronor och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets behov av investeringsutrymme för ägarstyrd följdutrustning och verksamhetsstyrd utrustning.

Investering i energiproduktion om åtta miljoner kronor finansieras via fastighetsnämndens verksamhetsstyrda ram för energibesparande åtgärder.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Ja till begäran från Västtrafik kring övertagande av 24 ledbussar

Regionstyrelsen godkänner styrelsen för Västtrafiks begäran om investering i återköp av 24 ledbussar till ett investeringsbelopp om 61,5 miljoner kronor. Det finansieras från verksamhetsstyrd ram. I nästkommande avtalsperiod hyrs ut dessa 24 ledbussar ut till vinnande anbudsgivare. Lösningen bedöms inte innebära några merkostnader för Västtrafik. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Västtrafik att vidare utreda omfattningen och hanteringen av nyinvesteringar i ledbussar under den kommande avtalsperioden.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands läns landsting organisationsnummer 23 21 00-0131 och landstingets anknutna stiftelser 2019

Koncernkontoret föreslår bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser för 2019. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2019, befullmäktiga förtecknade personer att med för Västra Götalandsregionen bindande verkan företa angivna rättshandlingar.

De rättshandlingar som finns i förteckningen inkluderar: betalningar, ingå avtal, ingå affärsavslut, underteckna deklarationer, underteckna redovisningsräkning, skattemål, försäkringar och rekvisition av statsbidrag. För regionens anslutna stiftelser återfinns följande rättshandlingar:  firmateckning anknutna stiftelser, betalningar, ingå avtal och ingå affärsavslut.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap 2017

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska landsting regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera sin generella krisberedskap till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och MSB. Syftet med bedömningen av den generella krisberedskapen är att lämna en övergripande bild av förutsättningar som Västra Götalandsregionen (VGR) har för att förebygga och hantera extraordinära händelser.

Bedömningen är att VGR:s samhällsviktiga verksamheter generellt har en god krishanteringsförmåga. Behov av utveckling finns framförallt inom områdena kontinuitetshantering och förvaltningsövergripande övningar.

Regionstyrelsen godkänner rapporten ”Bedömning av Västra Götalandsregionens generella krisberedskap 2017".

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Nytt samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet avancerad strålbehandling och Sveriges landsting och regioner

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS). Medlemmar är de sju landsting som har universitetssjukhus. Förbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för och driva en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, Skandionkliniken.

I augusti 2015 behandlades den första patienten på Skandionklinken. Antalet patienter har inte ökat i den omfattning som planerats och därför finns nu förslag till ett antal förändringar av de ekonomiska villkoren, vilket föranleder en ändring av nuvarande samarbetsavtal. Kostnadsökningen för VGR blir cirka 6 miljoner kronor.

Regionstyrelsen godkänner förslaget till förändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet avancerad strålbehandling och Sveriges landsting och regioner. Regionstyrelsen ger regionstyrelsens ordförande uppdraget att underteckna nytt samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet avancerad strålbehandling och Sveriges landsting och regioner.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Statsbidrag för bristkompetenser inom hälso- och sjukvård

För att förstärka pågående satsningar för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården anslog regeringen i vårändringsbudgeten i år 200 miljoner kronor. Syftet är att göra det möjligt att anställa vårdpersonal inom bristkompetenser, som är intresserade av att arbeta vidare efter 65 års ålder. Västra Götalandsregionen har fått 33 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar att statsbidraget för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, 33 miljoner kronor, tillförs hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Svar på skrivelse från Patientnämnderna om tidsplanering

Patientnämnderna anser att tidsspannet för rapportering till regionstyrelsen är för kort. Det medger inte att patientnämndernas gemensamma presidium hinner samråda och överbrygga konsekvenserna av fem nämnder, en budget och ett gemensamt kansli. Patientnämnderna uttrycker att tiden för sakgranskning, reflektion och analys innan beslut uteblir då nämnderna inte får kompletta beslutsunderlag i tid.

Tidsplanen för rapportering planeras utifrån de förutsättningar som regionfullmäktiges respektive regionstyrelsens mötesplan ger. Planeringen tar inte hänsyn till den politiska organisationens konsekvenser för tjänstemannaorganisationen. För 2019 kompliceras rapporteringsplaneringen av främst två faktorer, dels att 2019 är ett år efter allmänna val där det är fler riks- och regionala aktiviteter kopplat till nya mandatförutsättningar och ledamotsförändringar, dels storhelgernas placering till tid.

Koncernkontorets bedömning är att det inte finns förutsättningar att tillmötesgå patientnämndernas framställan.

Regionstyrelsen beslutar att brev från Patientnämndernas kansli är besvarat med upprättat tjänsteutlåtande där framställan inte tillmötesgås.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Förnyad ansökan till IVO om sprututbytesverksamhet

Regionstyrelsen ansökte i februari hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att starta och bedriva sprututbytesverksamhet vid fyra sjukhus i VGR, i enlighet med lagen om utbyte av sprutor och kanyler. Ansökan beviljades i mars och tillståndet gäller till och med den 12 mars 2019. Förberedelsearbetet för start av sprututbytesverksamheten pågår. Vid Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer verksamheten starta upp under hösten 2018. På Södra Älvsborgs sjukhus planeras verksamhetsstart till hösten 2019.

Regionstyrelsen företräder regionen i egenskap av vårdgivare för hälso- och sjukvårdsverksamheter i egen regi. Koncernkontoret bedömer  att regionstyrelsen är rätt instans för förnyad ansökan hos IVO om att fortsätta bedriva sprututbytesverksamhet.

Regionstyrelsen ansöker hos IVO om att bedriva sprututbytesverksamhet vid fyra sjukhus i VGR. Regionstyrelsen delegerar beslutanderätten när det gäller ansökan till IVO om sprututbytesverksamheten till regiondirektören, med möjlighet att vidaredelegera i ett led. Delegeringsordningen kompletteras i enlighet med det senare.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Yttrande över handlingar från Inspektionen för vård och omsorg om verksamhetstillsyn inom ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en verksamhetstillsyn inom Ögonsjukvården, Västra Götalandsregionen (VGR). Tillsynen görs med anledning av att det inkommit 17 Lex Maria-anmälningar om allvarlig vårdskada hos patienter som lider av kronisk ögonsjukdom.

Anmälningarna rör händelser där patienter drabbats av permanent synnedsättning eller förlorat synen på grund av fördröjd vård och behandling. Berörda verksamheter är Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus/Skövde och Södra Älvsborgs sjukhus.

Yttrandet från regionstyrelsen till IVO inleds med att styrelsen ser mycket allvarligt på situationen för regionens invånare med kronisk ögonsjukdom. Yttrandet redovisar ett antal förbättringsområden som inkluderar: IS/IT, köpt vård, rekrytering/betald utbildning, processarbete, beställning/vårdöverenskommelse och läkemedel.

Regionstyrelsen avger yttrande över inkomna handlingar från IVO enligt upprättat förslag och ger regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en uppföljning senast mars 2019. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Information om patientdata utlämnade till ICHOM utan etisk prövning

Den 28 augusti skrev Dagens Nyheter (DN) att sjukhusen S:t Eriks i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset lämnat ut patientdata till The international consortium for health outcomes measurements (ICHOM) utan etiskt tillstånd. Även Göteborgs-Posten publicerade en liknande artikel med hänvisning till DN.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ögonverksamhet har deltagit i forskningen med så kallad avidentifierad vårdstatistik. I detta fall finns det sedan tidigare tillstånd från etiknämnden och datainspektionen för data kring den här typen av operationer (via kataraktregistret).

Syftet med utlämnandet av data är att utarbeta kvalitet och säkerhet för ögonkirurgi (kataraktkirurgi) på internationell nivå. Forskningen kan bidra till att öka kvalitet och säkerhet på operationerna och på sikt bidra till jämlik vård globalt.

Regionstyrelsen får informationen utifrån sitt vårdgivaransvar och ansvaret för informationssäkerhet. Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Uppsägning av medlemskap i Energigas Sverige

Västra Götalandsregionen (VGR) ansökte om medlemskap i branchorganisationen Energigas Sverige i samband med att miljönämnden tog över huvudmannaskapet för samverkansplattformen Biogas Väst år 2011. Genom medlemskapet har VGR kunnat ta del av omvärldsrapportering inom biogasområdet, värdefulla aktörsnätverk och deltagit i ett etablerat samarbete mellan regionala biogasnätverk runt om i landet. Kostnaderna för medlemskapet har belastat miljönämnden.

Från mars 2018 har huvudmannaskapet för Biogas Väst, på initiativ från bland annat miljönämnden, flyttat till det regionala energikontoret Hållbar Utveckling Väst. Den nya huvudmannen har tagit över rollen som processledare för Biogas Väst och därmed blivit medlem i Energigas Sverige. Bytet av huvudman motiverar att VGR avsäger sig sitt medlemskap.

Regionstyrelsen beslutar att säga upp VGR:s medlemskap i Energigas Sverige.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Riskanalys inför plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2018

Varje nämnd ska årligen besluta om en plan för intern kontroll. Planen ska baseras på en aktuell värdering av risker inom nämndens ansvarsområde. Planen kommer att beslutas samtidigt som regionstyrelsen beslutar om detaljbudget för 2019.

Vid regionstyrelsens sammanträde görs en redovisning av pågående arbete med riskanalys för regionstyrelsen. Regionstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter inför det fortsatta arbetet.

Regionstyrelsen har tagit del av arbetet med riskanalys och lämnat synpunkter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Svar på revisorskollegiets granskning av uppföljning av vårdgarantin inom primärvården

Revisorskollegiet granskning av vårdgarantin inom primärvården visar att ansvariga nämnder inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att uppföljningen av vårdgarantin i primärvården är ändamålsenlig.

Utifrån detta rekommenderas regionstyrelsen att stärka uppföljningen av regionfullmäktiges fokusområden så att resultatet av nämndernas och styrelsernas arbete kan utläsas. Vidare rekommenderas regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen att säkerställa tillräckligt systemstöd för ändamålsenlig uppföljning av vårdgarantin.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett utvecklingsarbete genomförts under våren 2018 för att stärka uppföljningen av vårdgivare. Förslag till beslut behandlas i hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom kort. Om föreslagna aktiviteter genomförs kommer det innebära en betydligt stärkt uppföljning som inkluderar tillgänglighet och vårdgaranti i primärvården. Resultatet av uppföljningen kommer att komma till gagn för alla ansvariga nämnder.

Från och med 1 januari 2019 införs en vårdgaranti som innefattar professionsneutral bedömning inom tre dagar. I samband med att detta lagförslag lades fram påbörjades ett arbete för att säkerställa bra och ändamålsenligt systemstöd för uppföljning.

Regionstyrelsen har ett pågående utvecklingsarbete om regionstyrelsens rapportering till regionfullmäktige där revisionens synpunkter kommer att beaktas. Regionstyrelsen sänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av uppföljning av vårdgarantin inom primärvården.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Omhändertagande av utvecklingsaktiviteter kring styrning och uppföljning med anledning av internrevisionsrapport

Internrevisorerna granskade under hösten 2017 om regionstyrelsen arbetar aktivt med organisationsutveckling. Sammantaget visar granskningen att det finns behov av att stärka regionstyrelsens arbete med organisationsutveckling.

I tjänsteutlåtandet beskrivs pågående utvecklingsarbete samt områden som bör omhändertas i kommande utvecklingsaktiviteter.

Regionstyrelsen antecknar informationen och förklarar uppdraget slutfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Remissyttrande: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Näringsdepartementet fått tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar".

Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt återfinns regionerna. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag.

VGR är överlag positiv till utredningens förslag som innebär en ny roll för regionen, med ett nytt arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna samverkar för att bland annat få en gemensam bild av bostadsbyggandet och identifiera effektiva insatser för att åtgärda bostadsbristen. Regionen ställer även positiv till utredningens förslag till utökad och förbättrat analysunderlag gällande bostadsbehovet. I förslaget till yttrande påpekar Koncernkontoret att kostnadsersättningen som föreslås för det utökade ansvaret bör ta hänsyn till antalet kommuner som ska analyseras och samordnas i dialogen.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 25

Yttrande över samråd om strategi för långsiktig minskning av EU:s växthusgasutsläpp

EU-kommissionen genomför ett öppet samråd i syfte att lägga fram en strategi för långsiktig minskning av EU:s växthusgasutsläpp. Genom politiska strategier, lagstiftning och stödprogram från EU:s budget kommer EU att gå i en riktning som är förenlig med Parisavtalet. Samrådet syftar till att samla in uppgifter och åsikter om hur detta ska utformas och vilka åtgärder som krävs för tiden efter 2030.

Västra Götalandsregionen lyfter i samrådssvaret upp vikten av skärpta mål och ambitioner i arbetet, regionala utmaningar och möjligheter samt den regionala nivåns roll i omställningsarbetet.

Regionstyrelsen beslutar att avge svar på samråd i enlighet med miljönämndens svar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 26

Remissyttrande: Sexårig utbildning till läkarexamen

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”En sexårig utbildning till läkarexamen”, som gjorts inom Regeringskansliet.

VGR är positiv till en ändrad läkarutbildning och anser att promemorian ger ett tydligt och genomtänkt förslag till en förändrad examensordning där läkarlegitimation utfärdas efter 6 års grundutbildning. Följs detta av en bastjänstgöring leder det till en mer sammanhållen läkarutbildning än idag.

VGR vill dock framhålla att:

 • Innehåll och progression i utbildningen med sammanhängande perioder med verksamhetsintegrerat lärande är vitalt för utbildningens kvalitet och ställer höga krav på samverkan mellan lärosäten och landsting.
 • För att säkra hög och jämn kvalitet i de verksamhetsintegrerade delarna av läkarutbildningen är det nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen tillförs ekonomiska medel.
 • Självständig medicinsk analys och beslutsfattande samt förmåga att hantera en ökad digitalisering i medicinsk miljö är betydelsefulla färdigheter, där det förväntas att även nylegitimerade läkare har hög kompetens.
 • Hybridutbildningar bör övervägas som ett sätt att upprätthålla attraktivitet och konkurrensförmåga för läkarutbildningen.
 • Den tid som parallella system för läkarutbildningen upprätthålls minimeras, om möjligt genom övergångsbestämmelser för studenter som på grund av studieuppehåll inte avslutat utbildningen 2026.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 27

Remissyttrande: Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Socialdepartementet fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och har lämnat förslag på hur arbetet kan stärkas och förbättras. Utredningen lyfter bland annat fram att arbete med våldsutövare alltid måste utgå från de våldsutsattas behov av säkerhet, att socialnämndens och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser till våldsutövare behöver förtydligas, att en samordnad individuell plan kan vara ett verktyg i arbetet med våld mot närstående och att det behövs ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

VGR instämmer i samtliga förslag som vi har valt att ta med i yttrandet och ser positivt på utredningen i stort. VGR lyfter särskilt:

 • Det är för få kommuner som har utarbetade rutiner och insatser som vänder sig till våldsutövare.
 • Det hedersrelaterade våldet och de mekanismer som ligger bakom får inte tillräckligt stort utrymme i betänkandet.
 • Barns umgänge med våldsutövande fäder borde också ha tagits upp mer.

Regionstyrelsen föreslås avge yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 28

Remissyttrande: Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Socialstyrelsen beretts möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård.

För att få bedriva nationell högspecialiserad vård kommer det att krävas tillstånd. Beslut om sådana tillstånd ska fattas av en ny nämnd, Nämnden för nationell högspecialiserad vård, som inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Besluten ska baseras på en bedömning av i vilken mån ett landsting uppfyller de uppdrags- och kravbeskrivningar som Socialstyrelsen tillsammans med sakkunniggrupper har tagit fram. Tillstånden ska gälla tills vidare, vara förenade med villkor och kunna återkallas under vissa förutsättningar.

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser rörande ledningssystem, ansökan om tillstånd, villkor för verksamheten, begäran om återkallelse av tillstånd och en generell undantagsbestämmelse.

Sammanfattningsvis framför VGR följande övergripande synpunkter i förslaget till yttrande:

 • VGR är positiva till principen om en generellt hållen föreskrift om den högspecialiserade vården, med tillkommande interna styrdokument för detaljerad ledning
 • Socialstyrelsens aktiva deltagande är en förutsättning när det gäller föreskriftens anvisningar om samverkan mellan landsting för att uppnå en jämlik vård samt bästa möjliga vårdkvalitet och resursutnyttjande
 • VGR önskar en fortsatt skyndsam hantering av de interna styrdokument och processer som kommer att ligga till grund för den högspecialiserade vården
 • För nationellt högspecialiserad vård är forskning och utveckling av stor betydelse och detta borde betonas mer i föreskrifterna

Regionstyrelsen föreslås avge yttrande enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 29

Remissyttrande: Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet av regeringen och justitiedepartementet att yttra sig över promemorian "Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser". Direktivet innehåller straffrättsliga bestämmelser och bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Direktivets bestämmelser berör verksamheter i hälso- och sjukvård men det har inte ingått i utredningsuppdraget att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.

Terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser stärker brottsoffers ställning och deras rättigheter. Exempelvis ska lämplig medicinsk behandling ges till brottsoffer för terrorism omedelbart efter en terroristattack. VGR:s synpunkter på utredningens förslag och bedömningar begränsas i yttrandet till områden som handlar om psykologiskt stöd till brottsoffer, utökat ekonomiskt ansvar för brottsoffermyndigheten, förbättringar kring samordning, hantering och bemötande av offren för terrorism och deras familjemedlemmar.

Regionstyrelsen yttrar sig över promemorian "Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser" enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 30

Investeringar för förnyelse av Västarvets basutställningar

Det finns ett stort behov av förnyelse vid Västarvets basutställningar. Störst är behovet på Vänersborgs museum, Lödöse museum och Göteborgs naturhistoriska museum men gäller även Forsviks bruk och Vitlycke museum. Och arbetet med förnyelse bör påbörjas omgående.

Totalt bedöms investeringsbehovet uppgå till cirka 20 miljoner kronor under 2018-2022. De flesta utställningarna har stått i många år och behöver ses över både vad gäller form och innehåll, för att öka tillgängligheten och för att baseras på aktuell kunskap.

Regionstyrelsen  beslutar att styrelsen för Västarvet får genomföra investeringar för förnyelse av basutställningarna inom ett belopp om 20 miljoner kronor (löpande pris).

Styrelsen för Västarvet ska senast under november 2018 inkomma med detaljerad plan för genomförandet av förnyelsen av Västarvets basutställningar till regionstyrelsen. Dessutom ska Västarvets behov av årlig kapitaltjänstkostnad ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 31

Investeringsplan 2019-2021

Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 om en investeringsbudget på 6,4 miljarder kronor 2019, 6 miljarder kronor 2020 och 6,3 miljarder kronor 2021. För treårsperioden blir totalen 18,7 miljarder kronor.

Ett omfattande investeringsbehov i kombination med begränsade resurser och budgetrestriktioner medför ett behov av koncernövergripande prioriteringar. Det finns också begränsningar i kapaciteten i att bygga. Investeringar med genomförandebeslut innan beredningen av investeringsplanen påverkas inte, där är investeringsplanen anpassad till de befintliga besluten.

Investeringsplanen 2019-2021 inkluderar en riskpost, som innebär en ospecificerad överplanering jämfört med investeringsbudgeten. Riskposten är ett uttryck för bedömningen att de faktiska investeringarna förväntas bli lägre än det tilldelade budgetutrymmet, men att det på förhand är svårt att bedöma exakt vilka investeringar som inte kommer att genomföras enligt plan.

I den detaljerade investeringsplanen för ägarstyrda investeringar, med genomförandebeslut, återfinns bland annat dessa större projekt med en totalbudget på cirka 1 miljard kronor vardera eller högre: tillbyggnad akutblock och psykiatri Skaraborgs sjukhus Skövde, om- och tillbyggnad operation Skaraborgs sjukhus Skövde, bild och intervention SU Sahlgrenska, barnsjukhuset (TBS) SU Östra, nybyggnad psykiatrins kvarter Södra Älvsborgs sjukhus Borås och upphandling av nya regiontåg. Totalt omfattar listan 29 projekt.

Ytterligare 36 projekt får påbörja eller fortsätta genomförandeplanering. På idélistan över framtida fastighetsinvesteringar finns hela 86 projekt.

Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2019-2021 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 5, tabell 6 och tabell 7 i tjänsteutlåtande daterat 2018-08-30. Regiondirektören får i uppdrag att utreda senareläggningen av planerade byggprojekt på Kungälvs sjukhus i kommande arbete med förslag på investeringsbudget och investeringsplan 2020–2022.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 32

Kungälvs sjukhus ombyggnad södra del 1, etapp 1

Fastighetsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har begärt ett genomförandebeslut avseende ”ombyggnad södra del 1, etapp 1 (av 2)” på Kungälvs sjukhus. Syftet med etapp 1 är att koppla ihop gamla delar av sjukhuset med den nya vårdbyggnaden. Byggnationen som beslutet omfattar är bland annat förbindelsegång, hiss och kulvertanslutning. Utrustningen omfattar bland annat inredning i omklädningsrum. Målsättningen är att uppnå ett fungerande flöde för patienter, besökare, personal och godshantering när den nya vårdbyggnaden tas i drift 2019.

Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet ”Ombyggnad södra del 1 etapp 1 (av 2)” på Kungälvs sjukhus inom en investeringsutgift på totalt 68,2 miljoner kronor (löpande priser) som finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.
 2. Fastighetsnämndens behov av utökad verksamhetsstyrd ram för konstnärlig utsmyckning om 0,6 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.
 3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att teckna interna upplåtelseavtal.
 4. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 3,4 miljoner kronor beaktas i framtida budgetarbete.
 5. Fastighetsnämndens behov av bidrag för evakueringskostnader 0,9 miljoner kronor beaktas i framtida budgetarbete.
 6. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus tilldelas investeringsutrymme om 4 miljoner kronor för utrustning som finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 33

Kungälvs sjukhus, Försörjning och logistik etapp 1 (av 2), sopsuganläggning

Fastighetsnämnden har begärt ett genomförandebeslut avseende en sopsuganläggning på Kungälvs sjukhus. Anläggningen är en del av projektet ”Ny försörjning och logistik” på Kungälvs sjukhus. Projektet innebär en byggnad i två plan på 400 kvadratmeter som innehåller sopsuganläggningen och tillhörande installationer samt schakt till nya vårdbyggnaden. Anläggningen kommer att tas i bruk när den första delen av nya vårdbyggnaden står klar 2019.

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet ”Ny försörjning och logistik” etapp 1 (av 2) på Kungälvs sjukhus avseende sopsuganläggning inom en investeringsutgift på totalt 26,2 miljoner kronor (löpande pris) som finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 1,7 miljoner kronor till följd av investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 34

Godkännande av investering i tågfordon

För att klara förväntad resandeökning, öppnande av nya linjer och ersättning av uttjänta fordon bedömer Västtrafik att minst 10 ytterligare fordon behöver införskaffas fram till 2024 utöver de 40 fordon som redan har upphandlats. Genom en option i avropsavtalet med Bombardier Transportation Sweden AB kan fem till nio fordon beställas för leverans i direkt följd efter leverans av fordonen i grundbeställningen. Optionen till avropsavtalet, som måste utlösas senast 30 november 2018, medför ett mer fördelaktigt pris gentemot en eventuell senare utlösen av en första option på samma antal fordon. I investeringsplanen 2019-2021 finns investeringsutrymme för tidig utlösen av optionen avsatta för perioden 2019-2021.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna styrelsen för Västtrafiks beslut att avropa option om fem till nio fordon enligt villkor i avropsavtal med Bombardier Transportation Sweden AB, inom åtta kalendermånader från avropsavtalsdagen 4 april att levereras under perioden 2024–2025. Regionstyrelsen beslutar också att inköpet ska finansieras från den med 180 miljoner kronor utökade ramen för inköp av tågfordon i investeringsplan 2019-2021.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: