Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 27 augusti 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Borgensåtagande för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska akvarellmuseet behöver renovera byggnaden och vissa tekniska system. För att klara kostnaden behöver museet låna pengar. Västra Götalandsregionen (VGR) är museets huvudfinansiär och har redan idag en borgen som säkerhet för museets lån. Museet ber om en utökad borgen om fem miljoner kronor och en tillfällig borgensram för införselmoms.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ingår en borgen till förmån för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet om ytterligare fem miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen kan vid behov utfärda en borgen som säkerhet till Tullverket för införselmoms om maximalt 25 miljoner kronor per tillfälle till 2029-12-31 och en maximal löptid om ett år per utfärdande.

Om regionfullmäktige beslutar detta så kommer regionstyrelsen att ge ekonomidirektören och finansdirektören uppdraget att underteckna erforderliga handlingar.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Ändring av stadgarna för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd

Stiftarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål, Årjäng, Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd äger 85,7 procent av aktierna i Dalslands Kanal AB. Kanalbolaget sköter drift, underhåll och förvaltning av sina slussar, fastigheter, markområden, serviceanläggningar, broar/bryggor samt ansvarar för farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget har också statliga åtaganden dels som byggnadsminne dels för underhållsskyldighet av säkerhetsklassificerade dammar.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftsunderskott och att bevara kanalen för framtiden.

Vid ett samrådsmöte mellan stiftarna diskuterades ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar och stiftelsens styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte att begära ändringar. Ändringarna är främst föranledda av organisatoriska förändringar men ska också bidra till ökad tydlighet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget till ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Avsluta bildandet av Sahlgrenska forskningsstiftelsen

Efter ett förslag av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade regionfullmäktige i februari 2012 att inrätta en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen.

Men det har varit svårt att bilda stiftelsen och med tiden stod det klart att Sahlgrenska akademin avsåg sköta insamling på annat sätt än via stiftelsen.

I formell mening är stiftelsen inte bildad och behöver därför inte heller avvecklas. Koncernkontoret rekommenderar dock att bildandet formellt avslutas genom beslut av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslutar bildandet av Sahlgrenska forskningsstiftelsen.

Beslut: enligt förslag

Ärende 4

Motion av Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning föreslås besvarad

Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) föreslår i en motion att via VGR Akademin utforma och erbjuda utbildning för vårdanställda i syfte att motverka och hantera kränkningar av patienter.

Två av tre remissinstanser tycker att motionen ska anses besvarad med hänvisning till arbeten som pågår inom och utanför Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Ärende 5

Motion av Bijan Zainali (S) med flera om nya insatser för att rena Västerhavet föreslås bifallen

Bijan Zainali (S), med flera föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att ta nya initiativ till eller stödja innovationsprojekt för att rena hav och kuster från skräp i Västsverige. Motionen remitterades till regionutvecklingsnämnden och miljönämnden för yttrande.

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionen anses besvarad. I enlighet med programmet för hållbara maritima näringar förs diskussioner med science parks i Västra Götaland om att knyta deras innovationsstödsnätverk närmare de marina och maritima sektorerna. Möjligheten för marin teknisk innovation för uppsamling av skräp i havet och för att ta sig an andra typer av miljöutmaningar till havs finns således.

Regionstyrelsen föreslår dock efter votering, där S, V och SD yrkade på bifall, att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslut: enligt yrkande från S, V och SD

 

Ärende 6

Motion om regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor föreslås besvarad

Jan Alexandersson (V) och Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) ska inrätta en regional samordnare för arbetsmarknadsfrågor, för de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden.

Regionutvecklingsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med anledning av att VGR redan arbetar aktivt med frågan och samverkar med relevanta aktörer. Som exempel nämns att tre av fem prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin VG 2020 berör motionens frågor, överenskommelsen med den sociala ekonomin, EU-projektet FIER som koordineras av VGR och slutligen VGR:s introduktionsprogram för unga arbetslösa, ViA. Under 2018 har en processledare för integration tillsatts på koncernstab regional utveckling, som har ett uppdrag som tangerar många av frågeställningarna som motionärerna lyfter.

Folkhälsokommittén föreslår avslag på motionen utifrån samma resonemang att det inte finns ett behov av en regional samordnare med tanke på de åtgärder som redan pågår och som ligger i motionens intentioner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till redan pågående åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Beslut: enligt förslag

V reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

Regionstyrelseärenden

 

Ärende 7

Struktur för Västra Götalandsregionens klimatanpassningsarbete

Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) har i en motion från 2017 föreslagit att regionstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen. Motionen bifölls av regionfullmäktige och Koncernkontoret har i samverkan med Västfastigheter, Regionservice med flera analyserat strukturen för åtgärder kopplat till klimatanpassning.

Under arbetets gång har den tidigare ansvariga koncernstaben utförarstyrning och samordning avvecklats och ansvaret för säkerhetsfrågor flyttats till avdelning ärendesamordning och kansli. Organisationsförändringarna och en otydlig ansvarsfördelning av frågor som rör klimatanpassning har gjort att beredningen av ärendet har dragit ut på tiden.

I motionen efterfrågas en systematisk analys och riskbedömning av sårbarheten i VGR:s egen verksamhet ur klimatförändringssynpunkt. Koncernkontoret vill betona att risker kopplat till klimatrelaterade incidenter inte ska hanteras separat utan bör ingå i ordinarie riskhanteringsprocess. Analysen visar dock att den regionala risk- och sårbarhetsanalysen behöver kompletteras med ett klimatanpassningsperspektiv. Därför rekommenderas de berörda nämnderna att säkerställa detta perspektiv i sina risk- och sårbarhetsanalyser framöver.

Regionstyrelsen anser uppdraget om att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i VGR som fullgjort. Fastighetsnämnden, servicenämnden och hälso- och sjukvårdsnämnderna rekommenderas att säkerställa att klimatrelaterade risker ingår i processen för risk- och sårbarhetsanalys.

Beslut: enligt förslag

S och V reserverar sig till för mån för S yrkande som V instämmer i

 

Ärende 8

Strålsäkerhetsrapport 2017 och 2018

Västra Götalandsregionen har en omfattande verksamhet med joniserande strålning. Enligt "Rutin gällande intern kontroll av strålsäkerhet" ska en koncerngemensam uppföljning av strålsäkerhet genomföras årligen. Strålsäkerhetsläget bedöms generellt som gott men behov av fortsatt utveckling och fokusering finns. Ny strålskyddslag, -förordning och nya föreskrifter under 2018 har medfört, och kommer att medföra, omfattande arbete.

Regionstyrelsen har tagit del av strålsäkerhetsrapporter för verksamhet med joniserande strålning i Västra Götalandsregionen för år 2017 samt 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Ägaruppdrag till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Sahlgrenska International Care

Regionfullmäktige beslutade den 29 januari att verksamheten vid Sahlgrenska International Care AB (SIC) fortsatt ska bedrivas under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Regionstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att lämna ägaruppdrag till styrelsen för SU om utveckling av Västra Götalandsregionens (VGR:s) export av hälso- och sjukvård och av materialbistånd till utvecklingsländer. Ägaruppdraget, som ersätter det bolagsspecifika ägardirektiv som tidigare fastställts av bolagsstämman, uttrycker regionstyrelsens uppfattning om verksamhetens inriktning och ändamål.

SIC kommer fortsatt vara benämningen på det regionala kompetenscentrum för vårdexport som SU ansvarar för. Den dominerande delen av verksamheten ska ske på affärsmässiga villkor.

SU ska genom SIC:

 • verka för en ökad export av högspecialiserad vård och därigenom bidra till att regioninvånarna har tillgång till vård och behandlingar för sällan förekommande och komplexa medicinska tillstånd och till starka kliniska forskningsmiljöer.
 • verka för ett ökat utbud av specialistutbildning för utländska läkare och i samverkan med Folktandvårdensspecialistutbildning för utländska tandläkare - med målet att vara ledande i Sverige.
 • samordna, kvalitetssäkra och utveckla VGR:s internationella materialbistånd till utvecklingsländer – med målet att vara ledande i Sverige.
 • undersöka möjligheterna att bredda utbudet av tjänster (know-how) till stöd för utveckling av vård i andra länder.
 • erbjuda den kunskap som krävs för att begränsa legala, finansiella, politiska och varumärkesrisker.

SU ska i samband med årsredovisningen rapportera om ägaruppdragets genomförande.

Regionstyrelsen godkänner ägaruppdrag till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Sahlgrenska International Care.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Slutredovisning av byggprojekt omgång ett 2019

Fastighetsnämnden har genomfört elva byggprojekt beslutade av regionstyrelsen. Projektens sammanlagda kostnad uppgick till drygt 131 miljoner kronor och höll sig inom budget. Projekten har nu slutredovisats av fastighetsnämnden.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Antalet utbudspunkter för Barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård

Slutenvård för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har bedrivits vi fyra sjukhus i Västra Götalandsregionen: Sahlgrenska universitetssjukhus (SU), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus (SkaS) och Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Den 15 sep 2017 stängde SkaS tillfälligt ner sina fyra vårdplatser med anledning av personalsituationen och har inte återöppnat.

En fördjupad utredning har skett under våren 2018 och våren 2019 om slutenvården för BUP-patienter. Den visar att patienter och anhöriga får slutenvård när det behövs och i en omfattning som motsvarar behovet.

På BUP vårdas ungdomar i åldrarna 13 till 17 år. Ungdomar i åldrarna 13–17 kommer att öka med cirka 20 procent de kommande tio åren. Det utökade avståndet till slutenvård för patienter som bor inom Östra nämndens område framträder inte som särskilt negativt i patientenkäten som gjorts, och inte i den grad att det skulle tala för att slutenvård måste erbjudas på SkaS.

Identifierade risker och uppkomna problem har under perioden hanterats och behöver fortsatt omhändertas i förvaltningarna med ett regionalt perspektiv.

Personalsituationen inom barnpsykiatrin på SkaS har inte förbättrats och möjligheterna att bedriva heldygnsvård finns inte inom överskådlig framtid. Befintlig personal behövs inom barnpsykiatrins öppenvård och dagsjukvård för att motverka att fler patienter behöver heldygnsvård.

Regionstyrelsen beslutar om tre utbudspunkter för slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin: Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Regionstyrelsen uppmanar Östra hälso- och sjukvårdsnämnden att beställa vård enligt detta.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och beredningar 2020

Inför planeringen av nästa års sammanträdesdagar har bland annat hänsyn tagits till SKL:s sammanträdestider, tidpunkt för ekonomiska rapporter, religiösa högtider samt krav på en sammanträdesfri vecka på våren och en på hösten. Efter regionstyrelsens beslut om sammanträdestider för 2020 kommer det att ske en samordning av sammanträdestiderna för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, beredningen för hållbar utveckling och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Koncernkontorets förslag till sammanträdestider:

 • Regionstyrelsen sammanträder år 2020 på följande dagar: 21 januari, 11 februari, 25 februari, 10 mars, 31 mars, 14 april, 12 maj, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 8 september, 6 oktober, 20 oktober, 10 november, 15 december.
 • Ägarutskottet sammanträder år 2020 följande dagar: 14 januari, 18 februari, 17 mars, 28 april, 2 juni, 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 17 november, 2 december.
 • Personalutskottet sammanträder år 2020 följande dagar: 15 januari, 12 februari, 4 mars, 2 april, 7 maj, 18 juni, 19 augusti, 10 september, 14 oktober, 12 november, 10 december.
 • Beredningen för hållbar utveckling sammanträder år 2020 följande dagar:28 januari, 24 mars, 5 maj, 1 september, 24 november, 8 december
 • Beredningen för forskning och utveckling sammanträder år 2020 följande dagar: 21 januari, 25 februari, 10 mars, 26 maj, 8 september, 20 oktober, 15 december.
 • Beredningen för externa relationer sammanträder år 2020 följande dagar: 11 februari, 31 mars, 23 juni, 25 augusti, 10 november.
 • Beredningen för mänskliga rättigheter sammanträder år 2020 följande dagar: 7 februari, 25 mars, 11 juni, 10 september, 14 oktober, 4 december.
 • Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet sammanträder år 2020 följande datum: 6 februari, 26 mars, 5 juni, 17 september, 21 oktober, 3 december.
 • Digitaliseringsberedningen sammanträder år 2020 följande dagar: 21 januari, 25 februari, 10 mars, 26 maj, 8 september, 20 oktober, 15 december.
 • Krisledningsnämnden sammanträder under år 2020 på följande dagar: 5 februari, 2 juni, 13 oktober.
 • Utskotten och beredningarna kan själva besluta om ändringar av sinasammanträdestider för 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Verksamhetsanalys 2019

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens och befolkningens syn på sjukvården, samt vårdkonsumtion, vårdproduktion, hälso- och sjukvårdspersonal, kostnader och resurser.

Befolkningen i Västra Götaland beskrivs i eget avsnitt utifrån ålder, kön, geografi, socio-demografi samt befolkningsprognos.

I årets Verksamhetsanalys finns flera områden inom medicinsk kvalitet som visar förbättrade resultat men också flera områden som kräver insatser.

Bland det positiva återfinns att diabetessjukvården vid sjukhusen och primärvården håller fortsatt hög kvalitet, strokesjukvården förbättras och hjärtsjukvården har positiva trender.

Verksamhetsanalysen pekar också på brister i vården. Det handlar bland annat om att behandlingar och åtgärder inte görs inom rekommenderad tid eller att samarbetet mellan sjukhus inte fungerar optimalt inom Västra Götaland. Som ett exempel kan nämnas att andelen patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar, sjunker i såväl riket som i VGR. Spridningen mellan olika sjukhus i Västra Götalandsregionen har dessutom ökat det senaste året.

Regionstyrelsen noterar informationen om Verksamhetsanalys 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Ingen ny nominering av svensk representant till Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) political bureau

Regionstyrelsen har blivit kontaktad av CPMR:s svenska medlemmars valberedning och erbjudits möjligheten att nominera in en representant att som ordinarie ledamot företräda Sverige i CPMR Political Bureau.

Det är Koncernkontorets bedömning att Västra Götalandsregionen redan har tillräcklig representation och inflytande genom Kerstin Brunnströms styrelsepost och därmed inte bör nominera in ytterligare en ordinarie ledamot till CPMR Political Bureau.

Regionstyrelsen beslutar att inte nominera in ytterligare en representant till CPMRs political bureau.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Remissyttrande: Sveriges världsarvstrategi 2020-2030 med tillhörande Världsarvsförordning

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över Sveriges världsarvsstrategi 2020–2030 med tillhörande utkast till ny förordning. Tanken med världsarvsstrategin är att tydliggöra roller, ansvar och framtida inriktning för arbetet med världsarven i Sverige.

Generellt tycker VGR att strategin är mycket bra. För att komma upp på världsarvslistan ska ett kultur- eller naturarv ha särskilt stort universellt värde. I Sverige finns 15 världsarv. I vårt område har vi ett – Hällristningsområdet i Tanum. VGR är huvudman för Vitlycke museum och part i förvaltningsrådet för Världsarv Tanums hällristningar. VGR ser därför mycket positivt på att en nationell strategi och förordning som tydliggör ansvars- och rollfördelning i världsarvsarbetet tas fram.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet och skickar det till Riksantikvarieämbetet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Remissyttrande: EU-samråd om utvärdering av industriutsläpp

EU:s regler om industriutsläpp ska förebygga och minska föroreningar och avfall från stora industrianläggningar. Europeiska kommissionen kommer nu utvärdera om EU-reglerna fungerar och ger de förväntade positiva effekterna till allmänheten och näringslivet. Det är troligt att utvärderingen kommer ligga till grund för en revidering av Direktivet om industriella utsläpp,  vilket i sin tur påverkar Västra Götalandsregionens (VGR) förutsättningar att nå sina mål och ambitioner för näringsliv och miljö. VGR har nu möjlighet att påverka utfallet genom att svara på ett EU-samråd om utvärdering av industriutsläpp.

Samrådet består av 21 frågor varav 9 är aktuella för VGR eftersom de handlar om industriutsläppens påverkan på miljö och människors hälsa, samt om tillgång till information. 

I föreslaget samrådssvar betonar VGR sin roll att öka konkurrenskraft för Västra Götalands industrier och samtidigt värna miljön. VGR ställer sig bakom en revidering som bidrar till en lagstiftning som inte sänker ambitionerna mot vad direktivet anger idag. Ny lagstiftning får inte heller stå i motsats till höga målsättningar och nya initiativ för miljön och klimatet.

Regionstyrelsen godkänner svar på EU-samråd om utvärdering av industriutsläpp.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Remissyttrande: Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation

Justitiedepartementet har översänt betänkandet "Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation"  till Västra Götalandsregionen (VGR). Utredningen har försökt utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar i syfte att minska det ökande antalet bedrägerier och identitetsstölder som sker med nuvarande ID-handlingar.

VGR ställer sig i grunden positiv till initiativ som minskar risken för våra invånare att drabbas av identitetsstölder och tillhörande bedrägerier. För patienter är det naturligtvis viktigt att kunna säkerställa rätt identitet men det är fortfarande valbart för oss att acceptera nuvarande ID-handlingar som bevis för en patients identitet. Att staten utfärdar elektroniska identitetshandlingar är positivt då samtliga invånare bereds möjlighet till en elektronisk identitet, även för de som av olika skäl inte kan erhålla detta idag. För VGR:s del är det viktigt att så många invånare som möjligt kan identifiera sig elektroniskt då vi idag utvecklar framtida lösningar för vård på distans mm.

Centralt i tilliten till en identitetshandling, fysisk eller elektronisk, är utgivningen. Det vill säga ögonblicket när den som ansöker om en ID-handling inför en behörig utfärdare ska bevisa sin identitet. Detta kan enbart ske vid ett fysiskt möte. Men som utredningen beskriver finns det alltid situationer när detta inte är möjligt. Utlandssvenskar eller personer som av hälsoskäl har svårt att ta sig till utgivningsställen är exempel på sådana. Utredningen föreslår att intygsgivare och bud ska kunna komplettera grundregeln med det fysiska mötet.

VGR anser att det vore olyckligt att utfärda e-legitimationer av högsta säkerhetsklass baserat på intygsgivning och/eller bud. De fysiska identitetshandlingarna borde i sådana fall inte innehålla en e-legitimation av högsta klass, antingen ingen alls alternativt av lägre säkerhetsklassning.

VGR konstaterar även att det vore en fördel om det föreslagna statliga ID-kortet hade möjlighet att agera bärare åt elektroniska tjänstelegitimationer. En halv miljon offentliganställda eller med uppdrag åt offentlig verksamhet använder idag elektroniska tjänstelegitimationer från SITHS eller Efos och det vore en kostnadsbesparing att kunna utfärda elektroniska tjänstelegitimationer till ett redan utfärdat och betrott kort.

Regionstyrelsen yttrar sig enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Remissyttrande: Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar

Infrastrukturdepartementet har översänt promemorian "Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar".

Då användningen av kopplingsregistret är frivilligt för den enskilda och föregås av ett ansökningsförfarande ställer sig Västra Götalandsregionen (VGR) positiv till ett kopplingsregister. Nyttan för VGR är dock begränsad även om det finns situationer där detta kan användas. En utländsk patient som vill boka läkartid online kan vara ett exempel.

Promemorian föreslår att enbart personnummer ska kunna kopplas till en utländsk e-legitimation, inte samordningsnummer. Även detta ställer sig VGR bakom då samordningsnummer utfärdas utan någon större kontroll av identitet.

En begränsande faktor är dock att förslaget innebär att utlandsmyndigheter inte bereds möjlighet att genomföra identitetskontroller och granska id-handlingar. Detta då kompetensen och erfarenheten på plats inte bedöms som adekvat. Samtidigt föreslås i ”Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation” att utlandsmyndigheter ska få utfärda det föreslagna statliga id-kortet inklusive en e-legitimation av högsta säkerhetsklass. Ambitionen borde därför vara att utlandsmyndigheterna kan få registrera i kopplingsregistret när de bereds möjlighet att utfärda det föreslagna statliga id-kortet.

Samma säkerhetskrav borde ställas på kopplingsregistret som på det föreslagna statliga id-kortet. Annars vore det enklare att komma åt svenska e-tjänster med en utländsk e-legitimation än med en av svenska staten utfärdat id-kort.

Regionstyrelsen avger yttrande enligt förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Handlingar till sammanträdet

Ledamöter i regionstyrelsen


Publicerad: