Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 28 augusti 2018

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige)

Ärende 1

Ny medarbetarpolicy

Enligt beslut i regionfullmäktige ska policyer ses över efter fem år. Inom personalområdet har man därför tagit chansen att sammanföra fem olika policyer*) till en ny medarbetarpolicy.

Policyn inleds med dessa stycken:

 • ”Du som medarbetare i Västra Götalandsregionen ska känna dig uppskattad, trivas med ditt arbete och få möjlighet att visa och utveckla din kompetens. Det är avgörande för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag – att bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland.
 • Det ställer krav på oss att förnya oss, utveckla vår organisation och utveckla våra arbetssätt. Nöjda medarbetare bidrar till ambitionen att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.”

Nyheter i policyn är bland annat en betoning på interaktion med invånarna, medarbetarnas engagemang och delaktighet, samt det goda chefskapet. Exempelvis står det i policyn om medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Meddelarfriheten värnas starkt och medarbetarnas kunskaper ska tas till vara och tillåtas utvecklas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar den nya medarbetarpolicyn för VGR och dess majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

*) Den nya medarbetarpolicyn ersätter följande dokument: Personalvision 2021, Kompetensförsörjningspolicy, Lönepolicy, Policy för jämställdhet och mångfald samt Policy för hälsa och arbetsmiljö.

 

Ärende 2

Policy och riktlinjer för föreningsbidrag, ekonomiskt stöd till det civila samhället

Det finns ett förslag till ny policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. De största förändringarna jämfört med tidigare policy är en breddning av vilka som kan erhålla ekonomiskt stöd, en koppling till nationella styrdokument samt koppling till Västra Götalandsregionens olika relevanta och aktuella styrdokument inom välfärdsutvecklingsområdet.

Att koppla ekonomiskt stöd till det civila samhället med relevanta styrdokument medför en förnyad hantering av stödgivningsprocesserna med ökat behov av dialog, såväl internt som med det civila samhället. Det behövs också ett uppdaterat och väl utformat uppföljnings- och granskningssystem, vilket kan utformas i regionövergripande riktlinjer.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 • Anta policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
 • Att uppdra åt regionstyrelsen att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpningen av policyn som vägledning för stödgivande nämnder

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Sammanhållen informationshantering mellan offentligt finansierad privat vårdverksamhet i VGR och regionens egen verksamhet

I det beslutade programdirektivet för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) finns det en kvarvarande fråga hur offentligt finansierade privata vårdgivare i VGR ska ansluta sig till kärnsystemet och formerna för detta.

Den princip som Koncernkontoret föreslår är att alla offentligt finansierade privata vårdgivare i VGR ska ansluta sig till kärnsystemet.

 • För samtliga privata vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem  (LOV)  och lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås anslutningen bli ett obligatoriskt krav.
 • För vårdgivare inom lagen om läkarvårdsersättning (LoL), förordning om läkarvårdsersättning (FoL), lag om ersättning för fysioterapi (LoF) och andra förekommande avtalsförhållande behöver formerna och förutsättningar utredas. Regionstyrelsen föreslås få ett bemyndigande att fastställa formerna efter utredning.

Bedömning av eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av IS/IT- stödfunktion/organisation för privata vårdgivare som ansluter sig till FVM:s kärnsystem är en del av utredningsuppdraget. Andra ekonomiska och resursmässiga konsekvenser av förslagen hanteras dels inom ramen för programkontorets verksamhet, dels inom Koncernkontorets ordinarie verksamhet avseende upphandling och liknande.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Huvudprincipen är att alla offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska ansluta sig till kärnsystemet som upphandlas inom programmet FVM.
 2. För samtliga vårdgivare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller ett obligatoriskt krav att använda kärnsystemet. Krav på detta och finansiering regleras i respektive krav- och kvalitetsbok.
 3. För samtliga vårdgivare som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller vid kommande upphandlingar ett obligatoriskt krav att använda kärnsystemet.
 4. Vårdgivare med befintliga avtal enligt LOU erbjuds att ansluta sig till kärnsystemet. Villkor och finansiering av detta regleras i överenskommelse med upphandlande nämnd eller styrelse inom VGR. Vid förnyad upphandling kommer obligatoriskt krav att gälla.
 5. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna och förutsättningar för övriga vårdgivares anslutning till kärnsystemet. Regionstyrelsen bemyndigas besluta om vilka villkor som ska gälla för dessa vårdgivare.
 6. HSS, HSN och i förkommande fall andra upphandlande nämnder och styrelser ska vid utformning av krav och kvalitetsböcker, förfrågningsunderlag med mera, genomföra regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut om anslutning till kärnsystemet.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att utreda formerna för hur rutiner och praktisk hantering ska fungera vid kravet på anslutning för privata vårdgivare till kärnsystemet.
 2. Regiondirektören går i uppdrag att ta fram förslag hur en IS/IT- stödfunktion/organisation för privata vårdgivare som ansluter sig till kärnsystemet kan utformas inom VGR.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att verka för att privata vårdgivare deltar i och bidrar till arbetet med design och införande av kärnsystemet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Ändrad inriktning för delårsrapport mars från 2019

Inom ramen för administrativ förenkling föreslås att delårsrapport mars ska utgå för styrelser och nämnder och ersättas med en rapport som görs av Koncernkontoret (Koncernrapport mars).  Koncernrapporten ska utgå från förvaltningar och bolags rapportering till egen styrelse eller nämnd kring uppnådda resultat och ekonomi i förhållande till lagd plan, kompletterat med mätetal och statistik på koncernnivå.

Koncernrapport mars ska omfatta uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall, inklusive personalfrågor. Avstämning ska göras med förvaltningarna vid betydande avvikelser.

För att få ett ökat fokus på ekonomi i balans bör det övervägas att förvaltningar och bolag inför koncernprognos maj lämnar en ekonomisk prognos för helåret.

För delårsrapport augusti föreslås inga rutinförändringar. För rutiner för styrelsers och nämnders framställningar görs inga förändringar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • Att inriktning för delårsrapport mars ändras från år 2019 till en koncernrapport
 • Att regiondirektören får i uppdrag att utforma och besluta om erforderliga anvisningar och rutiner till förvaltningar och bolag för koncernrapport mars

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Partistödets användning 2017

Samtliga partier som fått partistöd 2017 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidium. Partistöd för 2019 kan därmed betalas ut till samtliga partier. Eftersom partistödet baseras på mandatfördelningen i regionfullmäktige kommer särskilt ärende om partistöd 2019 efter valet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet för 2017 har använts.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Motion om litteraturläsning som komplement föreslås besvarad

Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion från april 2017 föreslagit att Västra Götalandsregionen ska erbjuda biblioterapi genom litteraturläsning som komplement till traditionell medicinsk behandling. Och att forskning ska utvärdera effekterna av metoden.

Samtliga instanser har ställt sig positiva till motionens intentioner och har hänvisat till redan pågående arbete i regionen. FoU-beredningen har beställt en HTA-analys i augusti 2017 och återrapportering av denna beräknades till våren 2018. Motionen föreslås mot denna bakgrund vara besvarad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Motion om en mer jämlik tandvård

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att åldersgränsen för den fria tandvården till unga vuxna höjs till att gälla till den dag man fyller 26 år. Motionärerna föreslår också att det skapas en mer jämlik tandvård för unga vuxna genom att införa en socioekonomisk komponent i ersättningssystemet.

Tandvårdsstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har föreslagit att motionen är besvarad. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen är besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen är besvarad.

Sammanfattningsvis föreslår Koncernkontoret att motionens första att-sats avslås med hänvisning till inväntande av resultat på pågående nationellt arbete. Motionens andra att-sats föreslås vara besvarad med hänvisning till den nya ersättningsmodellen för tandvård till unga till och med 23 år med en socioekonomisk komponent som beslutats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • Motionens första att-sats avslås
 • Motionens andra att-sats är besvarad

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig 

 

Ärende 8

Motion om att utreda självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom

Janette Olsson (S) har i en motion från augusti 2017 föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) bör undersöka om metoden självvald inläggning för psykossjukdomar kan användas som ett komplement till den ordinarie psykiatriska vården.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till självvald inläggning. Primärvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus har föreslagit att det systematiska införandet som finns för gruppen patienter med självskadebeteende bör avvaktas innan man påskyndar införandet för fler patientgrupper. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen är besvarad genom de aktiviteter som redan pågår inom psykiatrin i VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig

 

Styrelseärenden

Ärende 9

Ett år med ordförandeskapet i AER

Sedan maj 2017 har Västra Götalandsregionen (VGR) haft ordförandeskapet för det europeiska nätverket Assembly of European Regions (AER) genom Magnus Berntsson (KD). Under året har fokus legat på att använda ordförandeskapet utifrån sammanhållningspolitiken och finansiering av projekt för grön infrastruktur.

Inom dessa områden finns ett mervärde att använda sig av ordförandeskapsrollen och sprida VGR:s ståndpunkter. Genom detta fokus skapas förutsättningar att bistå med högkvalitativt underlag, som samtidigt ger ett kraftfullt budskap.

Syftet med denna halvtidsöversyn är att ge regionstyrelsens inblick i hur arbetet fortskridit och hur VGR valt att använda sig av det europeiska nätverket och dess ordförandeskapet.

Regionstyrelsen föreslås notera informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Åtgärder för att bromsa kostnadsutveckling och nå verksamhet och ekonomi i balans

I detta ärende redovisades olika pågående och tillkommande åtgärder för att nå ekonomi och verksamhet i balans inom främst akutsjukhusen. Koncernkontoret kommer löpande att rapportera utvecklingen till regionstyrelsen och, när behov finns av politiska beslut, återkomma med särskilda förslag till beslut. I samband med delårsrapport per augusti kommer återrapportering att ske.

Koncernkontoret kommer även att ta fram kompletterande planeringsunderlag till partierna inför regionfullmäktiges beslut om att slutligt fastställa budget 2019.

 • Regionstyrelsen noterar informationen om åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och långsiktigt nå verksamhet och ekonomi i balans.
 • Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusens styrelser att vidta åtgärder och genomföra VÖK-processen i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.
 • Regionstyrelsen rekommenderar servicenämnden att inventera ytterligare områden och återkomma med förslag där förbättrad logistik kan bidra till ökad effektivitet.
 • Regionstyrelsen uppdrar i övrigt åt regiondirektören att fullfölja arbetet med åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans och återkomma med förslag som kräver politiska beslut.
 • Regionstyrelsen beslutar förklarar uppdraget till regiondirektören för fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Konsekvensbeskrivning av ett stopp för att anlita bemanningsföretag

Regionstyrelsen beslutade i juni att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar  av ett stopp för att anlita bemanningsföretag. Trots ett regionen vidtagit en rad åtgärder i syfte att minska inhyrd personal bedöms dessa inte tillräckliga för att kunna uppfylla målet med ett oberoende av inhyrd personal från 1 januari 2019.

Inkomna konsekvensbeskrivningar visar på en relativt samstämmig bild. Framför allt lyfts försämrad tillgänglighet och minskad produktion fram. Man befarar även en minskad produktivitet på grund av uppkomna obalanser mellan olika yrkeskategorier med exempelvis för många läkare i relation till sjuksköterskor och vice versa. På enheter där man redan har svårt att bemanna och har inhyrd personal finns risk att fler slutar med ökad belastning på kvarvarande personal och sämre arbetsmiljö till följd. Vidare kan det inom vissa verksamhetsområden på kort sikt bli svårt att upprätthålla utbildningsuppdragen. Närhälsan framhåller risk för viten enligt Krav och kvalitetsboken om man inte bemannar med viss kompetens. Sahlgrenska universitetssjukhuset kan få svårt att genomföra viss riks- och regionsjukvård.

Den samlade bedömningen som görs är att ett alltför snabbt utökat stopp för bemanningspersonal på kort sikt skulle få allt för stora konsekvenser. I stället föreslås att fortsatt utfasning av inhyrd bemanningspersonal sker i steg där en del innebär att sjukhusen senast 1 oktober inte längre anlitar leg. läkare utan specialistexamen. I ett nästa steg införs stopp för utvalda grupper stegvis fram till 1 januari 2019. Förvaltningarna får tid att förbereda och ta fram en plan för att nå det regionala och nationella målet med ett oberoende av inhyrd personal.

Regionstyrelsen föreslås besluta att regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen i med en plan för hur ett fortsatt genomförande av utfasning av bemanningsföretag med stopp för vissa grupper ska ske från och med 1 oktober.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Budget och verksamhetsplan 2019–2021 för Tolkförmedling Väst

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. I förbundsordningen anges att förbundsdirektionen årligen ska fastställa budget som ska innehålla en plan för verksamhet och ekonomi. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget.

De första åren hade Tolkförmedling Väst ett ekonomiskt överskott. Men från och med 2017 har förbundets kostnader i nivå med intäkterna ökat och resultatet 2017 blev +79000 kronor. Inför 2018 höjdes, för första gången sedan bildandet av Tolkförmedling Väst, priserna till kund. Prishöjningen 2018 var 3 procent och hänger samman med en höjning av arvodena till tolkarna, vars arvoden inte höjts sedan förbundets start 2014.

I budget och verksamhetsplan 2019–2021 föreslås en prishöjning 2019 på 2,5 procent.

Regionstyrelsen föreslås besluta att Västra Götalandsregionen tillstyrker förslag till budget och verksamhetsplan 2019–2021 för Tolkförmedling Väst.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Förtydliganden i riktlinje för VGR:s hantering av investeringar

Regionstyrelsen gav i februari regiondirektören i uppdrag att återkomma med de förtydliganden i riktlinjen som påkallade ytterligare analys och förankring, samt en implementeringsplan för policy, riktlinje och rutin. Uppdraget gavs i samband med att regionstyrelsen godkände policy och riktlinje för Västra Götalandsregionens (VGR) hantering av investeringar.

De ytterligare förtydliganden som tagits fram kompletterar innehållet i befintlig riktlinje.

Den påbörjade förändringen i VGR:s hantering av investeringar genomförs steg för steg. Implementeringsplanen innebär en övergångsperiod som sträcker sig fram till 2019.

Regionstyrelsen föreslås:

 • anta ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” för Västra Götalandsregionens nämnder/förvaltningar och rekommenderar styrelserna för dess majoritetsägda bolag att följa riktlinjen.
 • upphäva föregående ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar”.
 • ha tagit del av information om implementeringsplan för policy, riktlinje och rutin.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Ansvar och mandat för kvalitetsregister och registercentrumorganisationen

Koncernkontoret har uppmärksammat en del interna otydligheter kring mandat och roller vid hanteringen av de NKR (nationella kvalitetsregister) som VGR ansvarar för. Koncernkontorets bedömning är att det behöver klargöras att det är regionstyrelsen som utövar rollen som huvudman. Det behöver också klargöras vem eller vilken verksamhet som ska representera huvudmannen och CPUA (personuppgiftsansvarig)  i olika situationer.

Koncernkontoret har övervägt två alternativ när det gäller den interna organisationen på tjänstemannanivå. Det ena alternativet har varit att ge RCO*) (registercentrumorganisation) en utökad roll och ett tydligt uppdrag att företräda huvudmannen och CPUA. Det blir i sådant fall RCO som får till uppdrag att säkerställa regelefterlevnad och att vara ansvarig för registrens verksamhet och ekonomi. Respektive verksamhetschef kan efter delegation från regionstyrelsen exempelvis anställa eller teckna uppdragsavtal med registerhållare.

Det andra alternativet har varit att utse en annan verksamhet till att vara huvudmannens förlängda arm och därmed ansvarig för det ovan nämnda. RCO:s roll blir då att fortsatt stödja och hjälpa registren i enlighet med sitt grunduppdrag.

Koncernkontorets bedömning är att alternativet att ge RCO uppdraget att företräda huvudmannen skulle ge störst tydlighet och enkelhet vad gäller mandat och ansvar. En förutsättning är dock att kompetenser gällande ekonomi, juridik med mera finns tillgängligt för att gemensamt stödja RCO i dess nya roll. I den nya rollen bör RCO verka för att stärka kopplingen till hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning och den kvalitetsdrivna verksamhetsutvecklingen i VGR.

Regionstyrelsen föreslås besluta enligt förslag från Koncernkontoret.

Beslut: enligt förslag

*) RCO i VGR: Registercentrum Västra Götaland (RC) och Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst)

 

Ärende 15

Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie

Den fördjupade förstudien av Sahlgrenska Life, som återrapporterades till ägarutskottet i mars,  visade hur Hus 1 med en minskad volym kan innehålla laboratoriemedicinen och dess translationella kluster, kombinerat med Sahlgrenska Biobank och Gothia Forum. Den fördjupade förstudien ger även en översiktlig beskrivning av de verksamheter som nomineras av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet samt Sahlgrenska Science Park att kunna ingå i programmet för Hus 2 och 3.

Utredaren föreslår att Odontologihuset bör ingå i programarbetet för Sahlgrenska Life och en eventuell sammanbyggnad med Hus 3 bör beaktas. Ägaren av Odontologihuset har aviserat renoveringsbehov. Möjligheter och nackdelar med att fortsatt inhysa verksamheterna i Odontologihuset jämfört med att flytta till andra lokaler har undersökts. Utredningen visar att de två alternativen har jämförbara kostnader och verksamhetsstörningar under evakuering blir den mest kännbara negativa konsekvensen vid bägge alternativen.

Regionstyrelsen föreslås att ge regiondirektören i uppdrag att:

 • till maj 2019 genomföra och redovisa ett programarbete rörande byggnadsprojektet Sahlgrenska Life Hus 1 i samverkan med Göteborgs Universitet.
 • medverka i programarbetet för Hus 2 och 3 samt nuvarande Odontologibyggnaden som deltar i ett samlat Sahlgrenska Life-koncept i samverkan med Göteborgs Universitet och berörda fastighetsägare.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Finansiering projektorganisation Högsbo specialistsjukhus

Projekt Högsbo specialistsjukhus är organiserat inom Koncernkontoret, med direktören för koncernstab utförarstyrning och samordning som projektägare. Projektet rapporterar till regionstyrelsen till dess att beslut tas om att överföra projektet till utförarorganisation/förvaltning.

Regionstyrelsen beslutade i mars 2015 att avsätta tio miljoner kronor ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att finansiera projekt uppstart. Medlen var förbrukade 2017. För 2018 och därefter saknas beslut om fortsatt projektfinansiering.

Förslag till budget 2018 för projektets ledning och utveckling uppgår till tio miljoner kronor. Budgetförslaget innefattar kostnader för projektledning, tjänsteköp från medverkande förvaltningar för arbete med utformning och kvalitetssäkring av programinnehåll och rumsfunktionsprogram, samt övriga projektrelaterade omkostnader såsom omvärldsbevakning och utbildning.

Regionstyrelsen föreslås besluta att under 2018 finansiera projektorganisationen för Högsbo specialistsjukhus med tio miljoner kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen överlämnade i april ett tjänsteutlåtande till regionstyrelsen för ställningstagande till behov av åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård.

En översyn har gjorts av Västra Götalandsregionens (VGR) samlade behov av neonatalvård. Den utgår från de patienter som har vårdats på neonatalavdelning under perioden 2013–2017.

Behovet av antal vårdplatser för att uppnå en beläggningsgrad på 80 procent år 2030 är beräknat till 97 vårdplatser i hela VGR. Beräkningen är baserad på en prognos av antal födda barn i VGR under åren 2017–2030.

Ett ökat samarbete mellan sjukhusen i regionen, inom såväl utbildning som medicinska frågor, leder till en fortsatt positiv utveckling där regionens sjukhus vid tider av ojämn belastning fortsatt kommer att arbeta tillsammans. Det är önskvärt att vården planeras så att patienter och familjer vårdas vid det närmaste sjukhuset som erbjuder rätt nivå på vården.

Regionstyrelsen föreslås uppdra till regiondirektören att senast den 30 april 2019 ta fram förslag på åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Fullmakt att företräda VGR inför domstol och myndigheter 2018

Regionstyrelsen får enligt kommunallagen själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan i alla mål och ärenden. Regionstyrelsen har därför varje år gett fullmakt till chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter.

Regionstyrelsen föreslås att:

 • ge chefsjurist Lina Kolsmyr eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2018 vid domstolar och myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut kommer på annan.
 • ge fastighetsdirektören Lars Janson, eller den han sätter i sitt ställe, fortsatt fullmakt att under år 2018 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Remissvar: Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av gränshinder

Västra Götalandsregionen (VGR) har blivit ombedda att bidra som remissinstans för "Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av gränshinder".

En förtroendevald politiker i ett annat land har inte motsvarande rätt till ledighet som en förtroendevald som har ett arbete i samma land där den har ett politiskt uppdrag. Detta har uppfattats som ett allvarligt gränshinder och en inskränkning av demokratin. I departementspromemorian föreslås en lagreglering innebärande att personer med politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land inom EES-området och som är anställda i Sverige ska ha rätt till ledighet från sin anställning på sätt som anges i kommunallagen. Detta innebär ledighet för de politiska mötena, andra möten som är nödvändiga för uppdragen, resor till och från mötena, och behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

I departementspromemorian föreslås vidare att riksdagen ska godkänna ett avtal mellan Sverige och Danmark om gränspendlares rätt till tjänstledigheter från arbete för att kunna fullgöra politiska förtroendeuppdrag på lokal och regional nivå. Avtalen säkerställer att personer med sådana politiska uppdrag i Sverige och som arbetar i Danmark får samma rätt till tjänsteledighet för att fullgöra de politiska uppdragen som personer med sådana uppdrag i Danmark.

Konsekvenserna för arbetsgivare har bedömts försumbara. Förslagen bedöms heller inte ha några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. VGR instämmer i departementspromemorians förslag.

Regionstyrelsen föreslås att anta föreslaget remissyttrande från Koncernstab HR.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Remissvar: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag.

Från och med 1 juli 2018 gäller en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Samma datum infördes även en ny förordning om bostadsanpassningsbidrag som ger Boverket ett något vidare bemyndigande vad gäller att meddela verkställighetsföreskrifter till lagen.

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kan ges av en kommun till personer med funktionsnedsättning. Syftet med lagen är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Syftet med Boverkets föreskrifter är att precisera ansökningsförfarandet, vilket skapar förutsättningar för en mer rättssäker och effektiv hantering och prövning av inkomna bidragsansökningar.

VGR tillstyrker remissen och lämnar synpunkter på förslaget till föreskrift och dess konsekvensutredning avseende beräknad tidsåtgång för intygsskrivning. VGR påtalar också vikten av att beskrivning av möjligheten till förskrivning av hjälpmedel förtydligas.

Regionstyrelsen föreslås yttra sig över remissen enligt förslag från enheten Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Remissvar: Vägen till självkörande fordon - introduktion

Näringsdepartementet har skickat ut utredningen ”Vägen till självkörande fordon – introduktion, på remiss. Utredningens uppdrag har varit att överväga och lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för en introduktion av automatiserad körning av fordon i allmän trafik.

Kollektivtrafiknämnden och regionutvecklingsnämnden lämnar i huvudsak liknande förslag till remissyttrande och då regionutvecklingsnämnden lagt till perspektivet om behovet av att löpande uppdatera regelverket med anledning av den snabba teknikutvecklingen föreslås att det är regionutvecklingsnämndens förslag som skickas in till näringsdepartementet.

Regionstyrelsen föreslås att yttra sig över remissen enligt regionutvecklingsnämndens förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Remissvar: Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande

Valideringsdelegationen 2015–2019 tillsattes av regeringen för att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. I sitt delbetänkande lämnar delegationen förslag och bedömningar för att fler personer ska kunna få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan.

Västra Götalandsregionen (VGR) är positivt till betänkandets förslag som fokuserar på att förbättra förutsättningarna för flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Vidare är VGR positivt till betänkandets förslag om satsning på vidareutveckling av hållbara strukturer och metoder för validering inom högskolan, att det skapas centrala ingångar för ansökan och tillgodoräknande för likvärdighet och att det ges möjligheter till validering av reell kompetens på olika uppdragsutbildningar och kurser samt att det ska finnas nationell granskning av arbetet.

I Västra Götalands Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos med siktet inställt på 2025 identifieras tre stora kompetensutmaningar inom pedagogik och utbildning, teknik och tillverkning samt hälso- och sjukvård. Inom samtliga tre områden är bristen på kompetens överhängande. Satsningen på validering inom högskolan är en viktig pusselbit i att underlätta livslångt lärande, flexibilitet och möjligheter till internationell rörlighet inom t ex de särskilt utpekade bristområdena.

Regionstyrelsen föreslås yttra sig över remissen enligt Koncernkontorets förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 23

Remissvar: Konstnär - oavsett villkor?

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Konstnär – oavsett villkor?".

VGR välkomnar rapporten och instämmer i merparten av förslagen. Invändningarna rör främst beskrivningen av kultursamverkansmodellens roll och förväntade resultat framöver samt regionernas roll för den nationella konstnärspolitiken.

Regionstyrelsen föreslås yttra sig över remissen enligt förslag från Koncernkontoret.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 24

Information om EU-kommissionens förslag för kommande budgetperiod 2021-2027

Näringsdepartementet har sänt ut en remiss gällande EU-kommissionens förslag för kommande budgetperiod 2021-2027. Remissen gäller bland annat förordningar kopplade till sammanhållningspolitiken för perioden. Förordningsförslagen är omfattande och VGR berörs i varierande utsträckning av förslagen.

SKL kommer att besvara Näringsdepartementets remiss. Västra Götalandsregionen (VGR) kommer att ta del av SKL:s yttrande den 29 augusti. Rekommendationen är att invänta SKL:s remissyttrande och komplettera med VGR:s synpunkter och redan tagna ställningstagande.

Regionstyrelsen föreslås notera informationen.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: