[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Regionstyrelsen 4 juni 2019

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

(Ärenden som ska vidare till regionfullmäktige)

Ärende 1

Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022

Regionfullmäktige fattade i maj 2018 beslut om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022. I samband med beslutet gavs regionstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Reglementena består av tre delar. Dokumentet inleds med en översiktlig beskrivning av styrning och ledning inom det område som den berörda nämnden eller styrelsen verkar. Därefter följer själva reglementet. Reglementet består av del A som beskriver de specifika uppgifterna och del B som är gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder och styrelser.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer reglementen för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljönämnden, hälso- och sjukvårdsnämnderna, patientnämnderna, servicenämnden, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård, tandvårdsstyrelsen, styrelsen för Habilitering & Hälsa, naturbruksstyrelsen, folkhögskolestyrelsen, styrelsen för botaniska trädgården och nämnden för Hälsan och Stressmedicin.

Dessutom föreslås regionfullmäktige besluta att politikområdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur utgör huvudprocesser i Västra Götalandsregionens ledningssystem.

Om regionfullmäktige fattar beslut enligt styrelsens förslag ska regiondirektören ta fram förslag på reviderade uppgiftsbeskrivningar för personal- och ägarutskotten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag

En översyn av ägardirektiven till de majoritetsägda bolagen är genomförd i samband med och inför den nya mandatperioden.

Under 2016 genomfördes en omfattande översyn av regiongemensamma styrande dokument. Då gjordes även en omfattande granskning och översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Översynen ledde bland annat till att den tidigare bolagspolicyn upphävdes och att ägardirektiven kompletterades med en beskrivning av regionens styrmodell, som också inleder reglementena för nämnder och styrelser.

Västra Götalandsregionen utvecklas kontinuerligt mot en samlad och alltmer enhetlig koncern där delarna tydligt medverkar till helheten. Bolagen medverkar på många sätt till uppfyllelse av regionfullmäktiges mål. I det effektiviseringsarbete som kontinuerligt pågår är möjligheterna att ta tillvara volymfördelar och samordningsmöjligheter en ledstjärna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer föreslagna ägardirektiv för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Turistrådet Västsverige AB och Regionteater Väst AB. Dessutom föreslås regionfullmäktige att uppdra till berörda bolag att på bolagsstämma låta fastställa respektive ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1 januari 2020.

Inför 2020 föreslås endast mindre justeringar av förfrågningsunderlaget i väntan på den mer omfattande översyn av ersättningsmodellen som planeras till år 2021. Det som bedöms göras redan nu, som en del i omställningen, är att jämställa ersättningen för digitala vårdkontakter som ersätter enskilt fysiskt besök. Omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården som en stark bas där rehabenheterna är en viktig del kommer att innebära en fortsatt satsning på Vårdvalet för rehabilitering. Enheterna bedöms fortsatt öka sin produktion utifrån omställningen till god och nära vård.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2020 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2020-01-01.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen (VGR) 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 1 januari 2020.

Förslaget är att vården i VGR styrs mer genom tillit. Tillit innebär inte mindre krav eller uppföljning, men det innebär att ett större förtroende läggs på vårdgivarna och professionerna i vården att själva bedöma och följa de medicinska riktlinjer som finns. Ersättningsystemet för Vårdval Vårdcentral föreslås ta steg genom att målrelaterad ersättning för kvalitet, särskild ersättning för primärvårdskvalitet och för psykolog tas bort och att pengarna istället styrs via den mer tillitsbaserade kapiteringsersättningen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om Krav- och Kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral 2020 i två steg. Senast under september kommer del två beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Om förändringarna då är fördelaktiga för vårdgivarna kommer de att gälla från 1 januari 2020. De delar som beslutas om senast i september är eventuell uppräkning med 190 miljoner kronor utöver index för bättre tillgänglighet och kontinuitet, om täckningsgrad för digitala vårdkontakter ska jämställas med fysiska besök, ersättning för 40 istället för 20 platser för Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP) och ersättning för Vårdsamordnare. Även beslut om eventuella förändringar för mobila team/mobil hemsjukvårdsläkare tas senast i september.

Regionfullmäktige föreslås också att fastställa Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 2020-01-01.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019: Täckningsgradspåverkan vid digitala vårdkontakter

Sedan januari 2018 får vårdcentralerna inget avdrag för besök hos andra regioner för digitala vårdkontakter. Detta medför att vårdcentralen inte har kostnadsansvar för dessa vårdkontakter enligt gällande krav- och kvalitetsbok, vilket i sin tur påverkar ersättningen för täckningsgrad. Genom att exkludera de digitala vårdkontakter som utförs i andra regioner inom täckningsgraden uppnås enhetlighet inom ersättningen till vårdcentralerna gällande hanteringen av digitala vårdkontakter utförda i annan region.

Ändringen innebär att vårdcentraler med listade patienter som utför digitala vårdkontakter i annan region, med exempelvis Kry och doktor.nu, inte får någon ekonomisk påverkan av dessa besök under 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral, avsnitt 6.1.4: Digitala vårdkontakter som utförs i annan region ingår inte i beräkningen för täckningsgraden. Förändringen träder i kraft 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 6

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020

Regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutar varje år om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

Bolagsstämmor blir den 10 mars 2020. Förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess utskott kommer att behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige sammanträder följande datum under 2020: 4 februari, 21 april, 19 maj, 8-9 juni, 22 september, 3 november och 1 december. Regionfullmäktiges sammanträden börjar 09:30. Tvådagarssammanträde börjar 09:30 dag 1 och 09:00 dag 2.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans  bedriver ambulanshelikopterverksamhet.

Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2018. I revisionsrapporterna för kommunalförbunden tillstyrker revisorerna i sina revisionsberättelser att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionerna.

VGR bedriver också verksamhet genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Detta kommunalförbund har ett förbundsfullmäktige som tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet har lämnats till VGR.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling och beviljar ansvarsfrihet för respektive direktion för verksamhetsåret 2018.

Dessutom föreslås regionfullmäktige notera informationen att förbundsfullmäktige för Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Ansvarsfrihet för Stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus. Revisionsberättelser har lämnats för samtliga, vilka tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus för verksamhetsåret 2018.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Yttrande över motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen

Aylin Fazelian (S) har i en motion till regionfullmäktige förslagit att utreda behovet av en social science park i Västra Götaland. Motionären pekar på behovet av en innovationsmiljö inom området social hållbarhet och hänvisar till Västra Götalandsregionens positiva erfarenhet av science parks som arenor för samverkan mellan sektorer.

Folkhälsokommittén ser sociala innovationer som positivt i strävan att uppnå en mer jämlik hälsa bland befolkningen och ställer sig positiva till att utreda frågan vidare men att en eventuell utredning bör följa och förhålla sig till processen i Göteborg stad.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lyfter fram att det inom VGR finns flera goda exempel på hur innovationer och utvecklad kompetens inom tjänstedesign har haft positiva effekter för patienter och invånare men att steget från goda exempel till bred spridning ofta kan vara långt. Med bakgrund av den studie som redan gjorts kring social science park av Göteborg stad anser Hälso-och sjukvårdsstyrelsen att VGR ska fortsätta de dialoger som pågår mellan olika aktörer och avvakta en egen utredning.

Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden ser att regionen står inför flera sociala utmaningar som behöver åtgärdas. Nämnderna ser det som viktigt att samtliga science parks arbetar med social hållbarhet på ett integrerat sätt vilket regionutvecklingsnämnden har tryckt på i verksamhetsbidragen för 2019. Nämnderna anser också att processen kring framtiden för Mistra Urban Futures bör ske samordnat med dialoger om social science park.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslut: enligt förslag
S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

 

Styrelseärenden

Ärende 10

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Regionchefläkaren har sammanställt en regional patientsäkerhetsberättelse för år 2018. De regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2018 nås endast delvis.

Bedömningen är att fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena är angeläget för att nå uppsatta mål. Västra Götalandsregionens mål och strategier för att nå målen i Riktlinjer för patientsäkerhet 2019 samt i Patientsäkerhetsplan 2019 är tillräckliga. Förändringar är inte är aktuella utan enbart små justeringar görs i måltalen. Ytterligare samarbete på alla nivåer i regionen och med olika aktörer är viktigt för att uppnå målen.

Regionstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse Västra Götalandsregionen 2018 och översänder den till utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Återrapport åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet

Regiondirektören fick den 23 april i uppdrag att löpande analysera och värdera om de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna för ekonomi och verksamhet i balans ger resultat. Tills vidare ska rapport ges till regionstyrelsen vid varje sammanträde.

Utdrag ur senaste rapporten:
Nya måltal för nettoårsarbetare
Koncernkontoret har analyserat de nya måltalen och gör bedömningen att Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården har satt sina måltal så att uppnått mål kan leda till ekonomi och verksamhet i balans, men måltalet för Skaraborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus behöver antagligen revideras. Södra Älvsborgs sjukhus är mer svårbedömt. Dialog har förts med sjukhusen om Koncernkontorets bedömning.

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS)
I förslaget till krav- och kvalitetsbok 2020, som HSS behandlade vid sammanträde 22 maj, har regionstyrelsens uppdrag inte särskilt kunnat beaktas. Men ett kompletterande beslut i HSS i september kommer omhänderta uppdraget. Budget för omställningen kommer att beslutas av HSS i början av september. I tjänstemannaförslaget kommer särskild vikt att läggas vid mobila team och digitala vårdtjänster.

Uppdrag om investeringar
Förslag till hantering har tagits fram av Koncernkontoret och diskuterats av ägarutskottet 21 maj. Förslag till kompletteringar av riktlinjer och rutiner kommer att behandlas av regionstyrelsen i augusti.

Måltal och tidplaner för mobila team och digitala vårdtjänster
Två ärenden kring detta behandlas på dagens regionstyrelsesammanträde.

Minska regionövergripande kostnader
Kostnaderna kommer inte minska med en generell kostnadsminskning, det behöver omhändertas genom förändrade arbetssätt. Dessutom behöver antalet arbetsuppgifter minska.

Därför måste Koncernkontorets organisation genomlysas i syfte att identifiera vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom förvaltningen, om de kan utföras på annat sätt inom eller utom Koncernkontoret eller om de helt kan tas bort. Arbetet kommer att pågå under hösten med hemtagning i 2020 års detaljbudget. Arbetet med att minska den centrala administrationen förutsätter samverkan med berörda nämnder och styrelser.

Restriktivitet med nya uppdrag
Regiondirektören har informerat ansvariga tjänstepersoner om beslutet för att uppmärksamma nämnder och styrelser på beslutet, och ge möjlighet för nämnder och styrelser att ompröva tidigare givna uppdrag.

Administrativ prövningsrätt
De åtgärder som vidtas ska leda till varaktig förbättring och förenkling av regionens administration. Efter sommaren beslutar regiondirektören om riktlinjer för hur värderingen av förbättringsförslag och arbetsprocesser ska se ut baserat på lagstiftning, vilket värde den direkt eller indirekt skapar för invånaren med mera. Det arbete som görs ska identifiera var beslut behöver fattas för att förenkla eller ta bort arbetsprocessen, på statlig, regional eller förvaltningsnivå. Riktlinjen kommer också att beskriva vem som har att fatta beslut att ta bort eller förenkla en arbetsprocess.

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Mål och tidplan för fler mobila team

Regionstyrelsen gav i april regiondirektören i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner med mera för ett snabbare genomförande av mobila team.

Projektet mobil närvård visar uppmuntrande resultat. Både närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen och hemsjukvårdsteam som utgår från vårdcentralerna i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården leder till bättre kvalitet i vården. Patienterna är mer nöjda, arbetsmiljön bättre, det har blivit färre besök på akutmottagningar och minskat behov av slutenvård på sjukhus.

När det gäller etablering av närsjukvårdsteam sammanfattas måltal och tidplaner i tabellen nedan. I den spaltas hur många närsjukvårdsteam som ska vara etablerade 2019 enligt tilläggsöverenskommelserna, hur många som faktiskt var etablerade i maj 2019 samt förslag till måltal för 2019 och 2020:

 

Initialt under 2019 ligger fokus på att säkerställa att redan beslutade närsjukvårdsteam etableras. Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården ska etablera ett team vardera under året. Ökningen på SU från fyra till sju team är i enlighet med av sjukhuset framtagen genomförandeplan för omställningen samt del i särskilda uppföljningsområden i koncernens detaljbudget 2019.

Regionstyrelsen fastställer måltal och tidplaner för närsjukvårdsteam per sjukhus samt inriktningen för den fortsatta utvecklingen av hemsjukvårdsläkare enligt förslaget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas att i beslut om omställningsbudgeten omhänderta behovet av finansiering av närsjukvårdsteamen under uppbyggnadsfasen. Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören för genomfört.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Så prioriteras digitala invånartjänster

Arbetet med att genomföra omställningen av hälso- och sjukvården fortsätter. Sex digitala invånartjänster föreslås att prioriteras inom alla berörda förvaltningar och verksamheter. De är:

 • Digitala vårdmöten
 • Egenmonitorering
 • Vårdexpressen
 • Stöd och behandling
 • 1177 Vårdguiden i första linjens vård
 • Webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Tanken med digitala invånartjänster är att förenkla invånarnas och patienternas kontakter med hälso- och sjukvården och att effektivisera vårdkontakterna för både patienter och vårdgivare. De digitala invånartjänsterna ska leda till totalt sett minskade kostnader för VGR.

För att underlätta för de digitala invånartjänsterna ska alla berörda delar av Koncernkontoret samordnat säkerställa att villkor, förutsättningar och stöd som behövs finns på plats.

För ett snabbt och effektivt införande behövs att alla berörda förvaltningar har interna organisationer eller funktioner som på förvaltningsledningens uppdrag ansvarar för det förvaltningsvisa införandet.

Regionstyrelsen beslutar prioritera de föreslagna sex digitala invånartjänsterna och ger regiondirektören i uppdrag att ta fram tidplan inför nästa regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Handlingsplan för Västra Götalandsregionens organisationskultur

Inför att regionfullmäktige skulle anta Identitets- och varumärkespolicy beslutade regionstyrelsen för egen del att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för arbetet med organisationskultur i Västra Götalandsregionen (VGR).

Under våren beslutade regionstyrelsen också om åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet. Bland annat att minska koncernövergripande administrativa kostnader med minst 20 miljoner kronor och att utveckla riktlinjer för administrativ prövningsrätt.

Samhället inför stora förändringar kring demografi, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Kunskapen om att VGR inte kan arbeta på samma sätt imorgon som idag måste tydligare påverka koncernens utveckling och leda till reell långsiktig förändring och transformation. Det arbete som görs behöver i högre grad utgå från det värde det skapar för invånaren, direkt eller indirekt.

För att driva arbetet med organisationskultur, bidra till en ekonomi i balans och generellt hantera de förändringsbehov VGR står inför inrättas en ny koncernavdelning för förändring och organisationskultur på Koncernkontoret. Avdelningen förslås ansvara för koncernövergripande strategisk inriktning och målbild, organisationsstruktur- och kultur, arbetssätt samt varumärket och arbetsgivarvarumärke. För att leda arbetet utses en förändringsdirektör. Avdelningen ska ha ett nära samarbete med förändringsarbetet inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och koncernstab HR.

Handlingsplanen för organisationskultur kräver ett samtidigt arbete med strategier och strukturer för att bli framgångsrikt. Utgångspunkten är att Koncernkontoret i görligaste mån utgör pilot eller föregångsexempel. I arbetet med att reducera Koncernkontoret med 20 miljoner kronor är detta utgångspunkten för arbetet. Utöver detta så ses chefsutvecklingen över, liksom utvecklingsarbetet i hälso- och sjukvårdens olika ledningsgrupper.

Regionstyrelsen noterar informationen ”Avrapportering - Handlingsplan för arbetet med Västra Götalandsregionen organisationskultur” och förklarar uppdraget från för fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Projektbeslut för folkhälsoansökningar 2019

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet bereder vare år projektmedel till utvecklingsprojekt inom folkhälsa. Sista ansökningsdag var den 1 april 2019. 23 nya projektansökningar har inkommit, de har sammanlagt har sökt 42,5 miljoner kronor för perioden 2019–2022. Dessutom har två fortsättningsansökningar inkommit, för projektår 2.

Förslag till beslut är att bevilja tre nya projekt en sammanlagd summa av 1,55 miljoner kronor för år ett av projekten och att bevilja de två fortsättningsprojekten totalt 525 000 kronor för projektår två. 20 projekt får avslag då de inte uppfyller gällande riktlinjer.

Regionstyrelsen beviljar:

 • Noaks Ark Göteborg 410 788 kronor för år 1 av projektet Girl Up – Hälsofrämjande insatser för nyanlända unga och unga vuxna tjejer.
 • Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs kyrkliga stadsmission bistånd & Entreprenad AB, 750 000 kronor för år 1 av projektet Catena.
 • Medborgarskolan Väst, Suicide Zero, 389 720 kronor för år 1 av projektet Våga fråga – förening.
 • Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid, 320 000 kronor för år 2 av projektet Tynnereds sagocafé - föräldrastöd för barns fullgångna studier.
 • Trollhättans stad, 205 000 kronor för år 2 av projektet Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 16

Tillgänglighetsanpassning av residenset Marieholm i Mariestad

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Mariestads kommun har sedan 1998 samutnyttjat residenset Marieholm i Mariestad. I gällande avtal från 2013 garanterar parterna en fast årlig avgift. Länsstyrelsens del är 800000 kronor och VGR och Mariestads kommun står för 400000 kronor vardera.

Parterna samverkar i ett brukarråd som sammanträder minst en gång per år. Brukarrådet har tagit upp behovet av att byggnaden anpassas för att motsvara moderna krav på tillgänglighet.

Statens Fastighetsverk, som äger fastigheten, har beräknat att tillgänglighetsanpassningen innebär en ökad hyra med 390000 kronor per år.

Regionstyrelsen ställer sig positiv till föreslagen tillgänglighetsanpassning av residenset Marieholm. Under förutsättning att övriga parter fattar motsvarande beslut ska kostnaderna för hyreshöjningen 90000 kronor per år i 2019 års penningvärde belasta ansvaret för koncerngemensamma konferenslokaler.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 17

Förslag till hantering av utestående uppdrag till regiondirektören

I regionstyrelsens beslut från april om åtgärder för att minska regionens underskott och arbetssätt som stödjer budgetföljsamhet, beslutades bland annat att regionstyrelsen uppmanar utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar som inte rör prioriterade områden.

På regionstyrelsen i maj gjordes en redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och uppdrag. Det konstaterades att det finns 55 pågående uppdrag till regiondirektören från regionstyrelsen. Två uppdrag förklarades som återrapporterade i samband med redovisningen då de har genomförts, men inte på samma vis som uppdraget angett.

Efter en genomgång av uppdragslistan föreslås nu att sju uppdrag är återrapporterade eftersom de antingen inte kan genomföras på grund av ändrade förutsättningar eller att de verkställts på annat vis än vad som angetts i uppdraget.

Cirka 10 av de 55 pågående uppdragen har också redovisats eller kommer att redovisas på något av de regionstyrelsemötena i maj och juni.

Kvarstående uppdrag är cirka 30. Bland dem kommer en prioritering göras. Det innebär att vissa uppdrag sätts i vänteläge för att använda Koncernkontorets resurser på bästa sätt.

Det pågår ett arbete med genomgång av alla de uppdrag som getts till ansvarig tjänsteperson för någon av de nämnder eller styrelser som Koncernkontoret ger stöd till. Inom hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnderna handlar det främst om en prioritering av uppdragen enligt den princip som är beskriven ovan.

För regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kollektivtrafiknämnden samt kulturnämnden är antalet uppdrag betydligt färre. Där pågår framförallt en kvalitetssäkring av hur uppdragen har hanterats.

Regionstyrelsen förklarar uppdrag RS 2018-02-06 §27, RS 2018-04-24 §121, RS 2017-05-09 §115 samt RS 2018-08-28 §222 återrapporterade.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 18

Remissyttrande: Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande

Västra Götalandsregionen (VGR) har erbjudits att lämna synpunkter på förslaget om "Kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer". Sådan kamerabevakning är många gånger tillståndspliktig enligt reglering i kamerabevakningslagen. I utredningens uppdrag ingick att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer.

Västtrafik AB har varit delaktiga i arbetet och svarat på frågor från utredarna tillsammans med Svensk Kollektivtrafik. Koncernkontorets förslag till yttrande bygger på Västtrafiks förslag.

Västtrafik ställer sig positiva till förslaget om ett enklare förfarande för kamerabevakning inom kollektivtrafiken och att tillståndsplikten avskaffas. Utgångspunkten är att tillståndsplikten utgör en administrativ pålaga i förhållande till den generella dataskyddsregleringen vilket innebär ett tids- och resurskrävande förfarande. Västtrafik delar utredarnas uppfattning att den personliga integriteten skyddas genom regelverket i dataskyddsförordningen. Tillståndskravet hindrar att bevakning kan användas på ett flexibelt sätt och leder dessutom till gränsdragningsproblem i förhållande till sådan bevakning som inte är tillståndspliktig. I vissa fall söks därför inte tillstånd trots att behoven finns.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet över remissen och skickar det till Justitiedepartementet. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 19

Remissyttrande: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Att förstå och bli förstådd – Ett reformerad regelverk för tolkar i talade språk”. Utredningens uppdrag har omfattat en bred översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talande språk.

VGR är positiva till utredningens övergripande förslag. Ökade krav på kompetens för tolkar, auktorisation, tillsyn och beställarkompetens inom offentlig sektor stärker såväl patientsäkerhet som rättssäkerhet och ökar förutsättningarna för varje individ att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. I remissvaret understryker VGR särskilt vikten av förslaget om att barntolkning förbjuds och ersätts med professionella tolkar. En sådan lagändring stärker och flyttar fram barnrättsperspektivet i enlighet med barnkonventionen, som blir svensk lag från och med 1 januari 2020. Förslaget går tydligt i linje med VGR:s riktlinje om att barn inte ska användas som tolkar åt sina föräldrar i kontakt med VGR:s verksamheter.

Regionstyrelsen yttrar sig över betänkande enligt beredningen för mänskliga rättigheters förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 20

Remissyttrande:  Nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige - i Västsverige

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige”. Utredningens uppdrag har omfattat framtagande av ett förslag på hur en nationell institution för mänskliga rättigheter kan uppfylla Parisprinciperna inom ramen för den svenska konstitutionella ordningen. Utifrån tidigare utredning av ärendet har utgångspunkten för den aktuella utredningen varit att institutionen inte ska inrättas som oberoende myndighet under riksdagen och inte heller utreda enskilda klagomål.

VGR är positiva till utredningens övergripande förslag. VGR vill emellertid framhålla vikten av att institutionen får tydligt uppdrag att nära samverka med den regionala och lokala nivån samt att institutionen antar ett människorättsbaserat arbetssätt i sitt arbete. I yttrandet understryker VGR att en placering av institutionen i Västsverige innebär en unik möjlighet att tillvara erfarenhet och infrastruktur som gynnar Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Regionstyrelsen yttrar sig över remissen enligt beredningen för mänskliga rättigheters förslag. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 21

Remissyttrande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet" En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan". Utredningens uppdrag har varit att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.

Västra Götalands universitet och högskolor verkar även i en regional kontext. De är en viktig drivkraft för den regionala utvecklingen och tillväxten i Västra Götaland genom kompetensförsörjning, stärkt konkurrenskraft och innovationer. De har dessutom en betydande roll för att möta VGR:s interna behov av kompetens och innovation, idag och i framtiden.

VGR ställer sig positiv till en mer långsiktig styrning baserad på överenskommelser med de enskilda lärosätena. Dock måste det regionala perspektivet tydligare beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och regionala kompetensförsörjningsbehov.

Regionstyrelsen yttrar sig över remissen enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 22

Remissyttrande: Radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst

Regeringen beslutade i oktober 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, åren 2027–2047, för att möta samhällets behov så effektivt som möjligt. I uppdraget har bland annat ingått att undersöka de till radiospektrum relaterade förutsättningarna för olika kollektiva nyttor. Vidare har utredararen i uppdraget sett över den reglering som styr rätten att använda radiofrekvenser i de delar som avser samhällsviktiga aktörers intressen.

Utredaren beskriver att en av de tydligaste trenderna på medellång och lång sikt är en ökad radioanvändning och därmed efterfrågan på radiotillstånd vilket medför behov av förändrade regler för spektrumförvaltning.

För att säkerställa att radiofrekvenserna utnyttjas så effektivt som möjligt och samtidigt tillgodose nationella säkerhetsintressen, föreslår utredaren 17 olika förslag inom två huvudområden; (1) spektrumförvaltning och (2) förstärkning av nationella säkerhetsintressen.

Västra Götalandsregionen (VGR) anser att utredningen främst tar avstamp i statliga myndigheters perspektiv och i stora delar saknar regionernas perspektiv. Förslagen i utredningen leder till ökade kostnader för regionerna för användning av radiospektrum.

VGR ser positivt på förslaget med en flexiblare och mer situationsanpassad spektrumanvändning vid särskilda händelser. I utredningen är det dock otydligt uttryckt hur prioritetsfunktionen ska fungera.

VGR anser att det är viktigt att beakta att funktionen Viktigt meddelande till allmänheten - VMA, som sänds via public service-näten och är den enkom viktigaste informationskanalen vid händelser och krissituationer, inte påverkas utav de föreslagna förändringarna i de marksända radio och TV näten.

Regionstyrelsen yttrar sig över betänkandet enligt förslag upprättat av VGR-IT och Enhet säkerhet och beredskap.

Beslut: enligt förslag

 

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter


[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: