Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 5 mars 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Fullmäktigeärenden

Ärende 1

Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen 2019-2024

Undersökningar som gjordes 2017 visar att invånare i Västra Götaland uppfattar Västra Götalandsregionen (VGR) som byråkratisk, avlägsen och trög. Bilden av VGR är splittrad hos medarbetare och det saknas en samlad organisatorisk identitet.

Ett starkt varumärke är ett stöd i ledning och styrning och behövs för att:

 • säkra tydlighet och förtroende hos invånare
 • skapa kunskap och stolthet bland medarbetare
 • bli en attraktiv arbetsgivare och möta kommande års rekryteringsbehov
 • klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvård och andra områden
 • vara en stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå
 • stärka Västra Götalandsregionens lagstadgade ansvar för länets utveckling vad gäller tillväxt och utvecklingsfrågor.

Identitets- och varumärkespolicyn är ett verktyg för VGR:s förtroendevalda och medarbetare. Den beskriver hur organisationen kan ta den föreslagna positionen som samhällsutvecklare, hur VGR presenterar verksamheter och lever den gemensamma organisationskulturen.

Det långsiktiga målet är en attraktiv organisation där invånare och medarbetare upplever tydlighet och har förtroende för den regionala nivån och VGR som organisation.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2019–2024. Den ersätter styrdokumentet Västra Götalandsregionens plattform - Om regionens gemensamma utgångspunkter och identitet.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke gällande samtliga förvaltningar samt hel- och majoritetsägda bolag.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut ger regionstyrelsen för egen del regiondirektören uppdraget att återkomma med förslag till riktlinjer för identitet och varumärke. Regiondirektören ska också återkomma med en handlingsplan för arbete med organisationskultur inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 2

Förslag: Namnändring till Region Västra Götaland

I mars förra året presenterade Indelningskommittén ett förslag om att Sveriges landsting ska byta namn från landsting till regioner.

Tanken med en namnändring är att samtliga landsting/regioner bör följa samma namnprinciper och därmed skapas bättre förutsättningar att förstå den regionala nivån. Namnen ska inledas med begreppet Region. Förslaget ligger hos regeringen för beslut.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ändrar det publika namnet på organisationen från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. Namnändringen gäller från januari 2021.

Ett koncernövergripande arbete görs kring byte och uppdatering av skyltar, produkter och material där det tidigare namnet återfinns, under perioden 2021–2025. Detta hanteras restriktivt kopplat till normal omsättning för uppdatering av skyltar till cirka 2,4 miljoner kr/år.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 3

Försäljning av fem personalbostäder i Lidköping

Sedan 1964 äger Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fem personalbostadsrätter i Lidköping. Styrelsen för SkaS har beslutat att bostadsrätterna ska säljas och lämnat över det till fastighetsnämnden.

Det finns ett beslut om att bostadsrätter som Västra Götalandsregionen äger ska erbjudas till försäljning i samband med hyresgästers avflyttning. Fyra av bostadsrätterna står tomma och den femte har sagts upp. Lägenheterna behöver renoveras.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige behandlar de fem bostadsrätterna i Lidköping som styrelsen för Skaraborgs Sjukhus förfogar över ska behandlas som avvecklingsfastigheter.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att sälja bostadsrätterna. Samtliga Västfastigheters kostnader med anledning av försäljningen ska täckas av köpeskillingen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 4

Årlig översyn av regionövergripande styrdokument

Regionfullmäktiges budget är det överordnade styrdokumentet för  regionens verksamheter. För att få en ökad tydlighet om vilka styrdokument som gäller därutöver bekräftar regionfullmäktige årligen vilka dokument som är aktuella, vilka som behöver revideras eller upphöra.

Samtliga gällande styrdokument på regionövergripande nivå finns att läsa på http://www.vgregion.se/styrdokument.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar informationen om styrdokument som är antagna av regionfullmäktige.

Solenergiplan för Västra Götalandsregionen förlängs och införlivas i ny miljöplan för Västra Götalandsregionen. Den planeras gälla från den 1 januari 2021.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att notera informationen om gällande styrdokument antagna av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade styrdokument inom intern styrning och kontroll under 2019. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad struktur för regiongemensamma styrdokument under 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 5

Reviderad arbetsordning för regionfullmäktige

Regionfullmäktige ska anta en arbetsordning för att komplettera kommunallagens regler.

Regionfullmäktiges presidium har gjort en allmän översyn av arbetsordningen och föreslår förändringar på grund av:

 • ändringar i Kommunallagen
 • Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag till arbetsordning
 • regionfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden
 • regionfullmäktiges beslut om elektroniska handlingar
 • fast plats för regionfullmäktiges sammanträden saknas
 • redaktionell och språklig översyn.

Förslaget innebär inga ökade kostnader. Antagen arbetsordning publiceras på regionens webbplats. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar reviderad arbetsordning för regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

 

Styrelseärenden

Ärende 6

Nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård är Nordens största botaniska trädgård och en av de främsta i Europa med ett unikt växtmaterial som används av forskare från hela världen.

Växterna utgör en levande genbank och är en viktig del i både regionalt och internationellt bevarandearbete. Med sina 600 000 årliga besökare är trädgården ett av Västsveriges största besöksmål.

Nuvarande växthus är från 1980-talet med stora brister i tillgänglighet, säkerhet, arbetsmiljö och energihushållning. Nya växthus och besökscentrum planeras och kommer att:

 • Säkra förutsättningarna för växtsamlingarna, förbättra tillgängligheten för besökare, forskare och kvalificerad utbildning.
 • Barn och unga i hela Västra Götaland kommer att attraheras av de nya möjligheterna att uppleva och lära.
 • Ökade möjligheter att vara en gemensam angelägenhet för hela Västra Götaland.
 • Ökad betydelse och möjligheter för besöksnäringen i Västra Götaland.
 • Projektets karaktär och omfång ger internationell lyskraft och internationellt genomslag.

Regionstyrelsen godkänner nu inriktningen för nya växthus och besökscentrum. Byggnad, utrustning och konst ska rymmas inom en ekonomisk ram för investeringen om 500 miljoner kronor i 2018 års kostnadsläge.

Miljönämndens behov av utökat regionbidrag, under och efter byggtid, ska beaktas i kommande budgetarbete.

Regionstyrelsen ger presidiet i uppdrag att vid överläggningar med ledningen för Göteborgs stad aktualisera behovet av förbättrad tillgänglighet till Göteborgs botaniska trädgård.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 7

Vuxenpsykiatrisk mottagning flyttar till Skene lasarett

Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar från externt hyrda lokaler till tomma lokaler på Skene lasarett. Placeringen på Skene lasarett innebär flera fördelar för patienterna samt att regionens egna lokaler nyttjas.

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden uppdraget att genomföra flytten inom en investeringsutgift på 25,4 miljoner kronor, löpande pris.

Den finansieras inom ramen för mindre ägarstyrda investeringar. Fastighetsnämndens behov av utökad ram för konstnärlig utsmyckning  på 250 000 kronor beaktas i framtida budgetarbete.

Flytten innebär en höjd hyra. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) bad regionstyrelsen om att få ersättning för mellanskillnaden mellan gammal och ny hyra. Regionstyrelsen godkänner nu en årlig ersättning för ökad hyra om 1,1 miljoner kronor, plus fastighetsindex.

Ersättningen är ett hyresbidrag till fastighetsnämnden som tecknar internt upplåtelseavtal med hänsyn taget till hyresbidraget. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 1,1 miljoner kronor + fastighetsindex beaktas i kommande budgetarbete.

Begäran från SÄS styrelse om årlig ersättning för övriga kostnader för utrustning/inredning om 0,5 miljoner kronor avslås.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 8

Projekt enkelt avhjälpta hinder i egna lokaler håller hög fart

Fastighetsnämnden har uppdraget från regionstyrelsen att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionens egna lokaler.

I en rapport framgår att arbetet genomförts med högre fart under 2018 än tidigare år. Fastighetsnämnden bedömer att projektet nu är inne i en avslutande fas och kommer att avslutas under 2019.

Bedömningen är att hela den tilldelade ramen inte kommer att nyttjas.

Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens avrapportering och ger fastighetsnämnden i uppdrag att slutrapportera projektet vid utgången av 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 9

Specificerad inriktning och vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet

Regionfullmäktige beslutade i mars 2018 om den övergripande inriktningen för Kungälvs sjukhus (KS), Alingsås lasarett (AL), Frölunda specialistsjukhus (FSS) och Angereds närsjukhus (ANS) samt för Lundby sjukhus.

Nu föreslås dessutom en preciserad arbets- och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen, främst förtydliganden kring den utskiftning som ska ske från SU. Det framgår också hur vårdvolymer inom olika medicinska områden ska fördelas mellan sjukhusen.

Här är de föreslagna specificerade inriktningar inom operationsverksamheten. Förslagen till beslut i detta ärende avser endast det som är tillägg till tidigare beslut om övergripande inriktning.

 • Alingsås Lasarett har ett akutvårdsuppdrag och ett brett medicinskt vårdutbud med möjlighet att hantera patienter som kräver inneliggande vård. Därtill föreslås profilering inom operationsverksamhet inom ortopedi samt utökad volym inom urologi.
 • Angereds närsjukhus har ett grunduppdrag kring förbättrad folkhälsa och uppdrag inom forskning avseende transkulturell närsjukvård. Därtill föreslås profilering inom operationsverksamhet inom gynekologi samt riktat uppdrag inom anestesiservice för tandvård.
 • Blivande Högsbo Specialistsjukhus planeras för att vara ett modernt närsjukhus och föreslås profilering inom operationsverksamhet inom allmänkirurgi och ortopedi. Ansvar även för kirurgi inom hudmaligniteter.
 • Kungälvs sjukhus är ett traumamottagande sjukhus med akutvårdsuppdrag och ett brett medicinskt utbud. Därtill föreslås utökat uppdrag inom urologi och planering för en ökad volym inom ortopedi.
 • Lundby föreslås upphandling med inriktning mot ögonsjukvård, allmänkirurgi och öron-, näsa- och halssjukvård.

Det är styrelsen för Sjukhusen i Väster som ansvarar för att slutligt fastställa utbudsstrukturen och arbetsfördelning mellan de ingående sjukhusen samt verkställa förändringen. SU har ytterligare identifierat och preciserat möjliga volymer dagkirurgi som aktuella för utskiftning. Annat som tillkommit är en utredning om planerade investeringar vid Kungälvs Sjukhus. När styrelsen för sjukhusen i Väster fattar beslut ska tillkommande underlag beaktas. Förändringarna kan påverka upphandlingen vid Lundby Sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar att det ingår i styrelsen för Sjukhusen i Västers uppdrag att slutligt fastställa utbudsstrukturen samt arbetsfördelning mellan de sjukhus som ingår i styrelsens ansvar. Regionstyrelsen överlämnar skrivelser om utvärdering av etableringen av Angereds Närsjukhus till styrelsen för Sjukhusen i Väster. Utvärderingen ska återrapporteras till regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 10

Uppföljning av föreslagna åtgärder i anledning av IVO:s verksamhetstillsyn av ögonsjukvården i egen regi i VGR

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en verksamhetstillsyn inom Ögonsjukvården, Västra Götalandsregionen (VGR).

Tillsynen genomfördes eftersom det kommit 17 Lex Maria anmälningar om allvarlig vårdskada hos patienter som lider av kronisk ögonsjukdom. Anmälningarna rör händelser där patienter drabbats av permanent synnedsättning eller förlorat synen på grund av fördröjd vård och behandling.

IVO begärde ett yttrande av regionfullmäktige över de handlingar som inkommit från regionens verksamheter i samband med den tillsyn som IVO gjort. Regionstyrelsen beslutade att en uppföljning av ärendet skulle redovisas i mars 2019.

Rapporten redovisar förbättringsarbetet som påbörjats i sektorsrådet för ögonsjukvård och som kommer att bedrivas genom det Regionala programområdet för Ögonsjukdomar.

Antalet Lex Maria anmälningar, antalet avvikelser, uppfyllande av måldatum för kontrollbesök, upphandling av externa leverantörer för ögonsjukvård 2019 beskrivs i rapporten.

Regionstyrelsen noterar rapporten och förklarar uppdraget från regionstyrelsen om uppföljning fullgjort.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 11

Revidering av beslut om förbundsordning för gemensamt samordningsförbund i Göteborg

I november godkände regionstyrelsen en ny förbundsordning för ett gemensamt samordningsförbund i Göteborg. Den gäller från 1 juli 2019. Arbetsgruppen som representerar de fyra ägarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har sett att det saknas en förbundsordning som reglerar den interimistiska styrelsens arbete under perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019.

Då tidpunkten för när förbundsordningen ska gälla ändras behöver tillägg och revideringar göras i förbundsordningen. Regionstyrelsen beslutar därför om en reviderad förbundsordning som gäller från och med 1 januari 2019.

Regionstyrelsen godkänner reviderat förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Göteborg att gälla från 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 12

Remissyttrande: Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.

VGR ställer sig positiv till att utredningen ytterst fokuserar på att skapa en infrastruktur för att stärka både specialistutbildningen och den specialistutbildade sjuksköterskans yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård. Förslagen i betänkandet leder samlat till nya roller och fler utbildningsmöjligheter för den specialistutbildade sjuksköterskan vilket ökar såväl förutsättningarna för ett livslångt lärande som attraktiviteten för yrket.

Regionstyrelsen beslutar yttra sig över remissen enligt förslag.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 13

Val av ersättare till styrgrupp för Västsvenska paketet

Regionstyrelsen utser Helen Eliasson (S) till ersättare i styrgruppen för Västsvenska paketet.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 14

Val av ledamöter till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS)

Regionstyrelsen beslutar att utse Carin Ramneskär (M) samt Alex Bergström (S) till ordinarie ledamöter i Styrkommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, delgeografi Kattegatt-Skagerrak för återstående programperiod till och med år 2020.

Dessutom utses Lars Holmin (M) till ordinarie ledamot i Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak för återstående programperiod till och med år 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Ärende 15

Val av ersättare till Subkommittén för Interreg Nordsjön

Regionstyrelsen beslutar att utse Kerstin Brunnström (S) till ny ersättare i Subkommittén för Interreg Nordsjön för återstående programperiod till och med år 2020.

Beslut: enligt förslag

 

Länk till sammanträdets handlingar

Länk till regionstyrelsens ledamöter


Publicerad: