Asylsökande och personer utan tillstånd

Här finns information om vilka regler kring hälso- och sjukvård som gäller för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Målgrupper:

  • Asylsökande, det vill säga utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.
  • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, det vill säga utländska medborgare som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut eller författning. Det gäller personer som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan genomföras och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Personer vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig, omfattas inte.

LMA-kort

LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. Kortet är en tillfällig handling med foto som visar att personen är asylsökande i Sverige. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort vid varje vårdkontakt, för att få tillgång till subventionerad vård enligt gällande bestämmelser. Om LMA-kort inte har hunnit utfärdas gäller kvitto på asylansökan.

LMA-nummer eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller kvittot på asylansökan och ska finnas med på fakturaunderlagen vid fakturering.

Giltighetstiden på LMA-kortet finns endast noterat på kortet. Om kortets giltighetstid nyligen har gått ut, kan Asylenheten VGR kontaktas, för att säkerställa att personen fortfarande är asylsökande. Ett fullständigt personnummer kan ibland finnas på ett giltigt LMA-kort. Personen räknas trots det som asylsökande.
Migrationsverket - LMA-kort för asylsökande

Annette Fogels

Regionutvecklare Asylenheten VGR. Sjukvårds- och regelverksfrågor.
Telefonnummer

Fakturering

För att få ersättng för vård som ges till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, krävs fakturering. I underlaget måste det framgå om personen är asylsökande samt LMA-kortsnumret eller om personen befinner sig i Sverige utan tillstånd. Fakturering ska ske månadsvis.
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Susanne Lundell

Regionutvecklare Asylenheten VGR. Ersättnings- och regelverksfrågor.
Telefonnummer

Asylenheten VGR

  • Arbetar för regiongemensamma regler utifrån gällande bestämmelser kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Är en resurs och ett stöd till hälso- och sjukvårdens verksamheter.
  • Handlägger frågor kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Bevakar och förmedlar förändringar och nyheter inom området.
  • Administrerar och redovisar schablonersättning och statsbidrag för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Ansöker om ersättning från Migrationsverket för gjorda hälsoundersökningar, kostnadskrävande vård och kostnader för varaktigt vårdbehov.
  • Bedriver utvecklingsarbete för att hitta hållbara lösningar inom verksamhetsområdet.
  • Samarbetar med andra myndigheter i asyl- och flyktingfrågor.