Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Provtagning för covid-19 i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar ungefär femtontusen personer i veckan och provtagningskapaciteten ökar successivt. Här kan du läsa om vilka som provtas och hur du som har symptom gör för att själv bli provtagen.

Nu testar vi 17 000 slumpvis utvalda invånare i Göteborg för covid-19:
Läs mer här

 

Allmänt om provtagning för covid-19

Prioriterade grupper som provtas

Det är en utmaning för hela Sverige att bygga upp testkapaciteten för covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram provtagningsindikationer som Västra Götalandsregionen följer. Provtagningsindikationerna innebär att följande grupper är prioriterade, där grupp 1 är mest prioriterad:

 1. Patienter inom vård och omsorg. Innefattar både sjukhusvård och annan omsorg, till exempel äldreboenden.
 2. Personal inom vård och omsorg. Innefattar sjukhuspersonal, primärvårdspersonal samt personal inom kommunal omsorg, till exempel äldreboenden. Västra Götalandsregionen var bland de första i landet med att provta personal i den kommunala omsorgen.
 3. Personal inom andra samhällsviktiga verksamheter. Efterhand som provtagningen utökas tillkommer alltfler yrkesgrupper.
 4. Övriga relevanta delar av samhället. Avser till exempel privatpersoner som har milda symtom på covid-19 och vill provta sig på en vårdcentral.

Sveriges provtagningsindikationer (Folkhälsomyndigheten)

Pågående eller avslutad infektion – två typer av tester

Det finns två olika sätt att provta för covid-19. De fyra prioriterade grupperna är samma för båda typerna av test.

 • PCR-test visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. Testet visar om pågående symtom beror på covid-19 eller har andra orsaker som allergi eller förkylning. Ett positivt svar talar för en pågående infektion och smittsamhet. Då är det viktigt att isolera sig minst sju dagar och tills man varit feberfri under minst två dygn.
 • Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Hur säkra är provresultaten?

Det beror på typ av test och om svaret är positivt eller negativt:

 • PCR-test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som säkra. Ett negativt PCR-svar är relativt säkert om det tagits vid rätt tid men det förekommer att tester på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.
 • Antikroppstest som används av VGR:s laboratorier är 90 procent säkra. Det finns andra tester tillgängliga kommersiellt, dessa kan vi inte uttala oss om.

 

Provtagningar och kapacitet

Hur många prover tar Västra Götalandsregionen?

Antalet tester ökade kraftigt under början av juni då primärvårdens vårdcentraler öppnade för PCR-provtagning av privatpersoner med milda symtom. Under vecka 23 gjorde Västra Götalandsregionen över 15 000 PCR-tester och under 24 genomfördes över 22 000 provtagningar.

Efterfrågan har blivit så stor att laboratorierna inte har kapacitet för att analysera alla prover. Västra Götalandsregionen har därför beslutat att under sommaren bromsa antalet provtagningar för privatpersoner med milda symtom. Syftet är att garantera korta ledtider för patienter och vårdpersonal, där provtagningen är ett absolut måste för den fortsatta vården.

Vem provtas?

Vi har successivt utökat provtagningskapaciteten sedan coronapandemins början. PCR-prover tas idag på alla priogrupper 1-4. Antikroppstester tas i nuläget främst på grupperna 1 och 2. Vi planerar för att kunna erbjuda antikroppstest till allmänheten.

PCR-tester var de första att tas i bruk men länge fanns en nationell brist på den reagens som behövs för provanalysen. Inledningsvis gjordes tester främst på grupp 1 och 2, som är patienter och vårdpersonal.

Sedan mitten av maj tar Västra Götalandsregionen PCR-prover även på personal inom andra samhällsviktiga verksamheter, grupp 3. Prioriteringen baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Länsstyrelsens bedömning om yrkesgrupper som ska prioriteras. Efterhand som vi ökar provtagningskapaciteten är det fler yrkesgrupper och roller som testas.

Sedan i början på juni finns en möjlighet för privatpersoner med milda symtom på covid-19, det vill säga priogrupp 4, att provta sig på vårdcentral. Efterfrågan har dock blivit så stor att laboratorierna inte har kapacitet för att analysera alla prover. Västra Götalandsregionen har därför beslutat att under sommaren bromsa antalet provtagningar för privatpersoner med milda symtom. Syftet är att garantera korta ledtider för patienter och vårdpersonal, där provtagningen är ett absolut måste för den fortsatta vården.

För invånare med milda symptom på covid-19 kommer det finnas viss möjlighet att bli provtagen, men under sommaren kan det bli svårare att få en tid hos sin vårdcentral.

Barn under 16 år provtas endast på medicinsk indikation, efter läkarbedömning.

Antikroppstester blev tillgängliga först nyligen och med begränsad kapacitet. I Västra Götaland inleddes testerna i slutet av maj och är än så länge koncentrerade till patienter och vårdpersonal där det finns ett särskilt behov att utreda om personen har antikroppar. Kapaciteten för antikroppstester utökas efterhand, vi planerar för att kunna erbjuda antikroppstest till allmänheten.

Finns det tillräckligt med provtagningsmateriel och laboratoriekapacitet?

Den begränsande faktorn är laboratoriernas kapacitet att analysera prover. Sedan i början på juni då det blev möjligt för privatpersoner att testa sig på sin vårdcentral har trycket på laboratorierna ökat enormt. Vi gör allt för att öka och säkra kapacitet och göra rutinerna så enkla och tillgängliga som möjligt, samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer vad gäller prioriteringsordning. För att garantera korta ledtider för patienter och vårdpersonal, där provtagningen är ett absolut måste för den fortsatta vården, har VGR beslutat att under sommaren bromsa antalet provtagningar för privatpersoner med milda symtom.

Vad gäller provtagningskit har vi i nuläget inga brister men det är en utmaning att matcha efterfrågan mot de rutiner för provtagning, transport och analys som vi använder. 

Tillgången på reagens, det vill säga de ämnen som laboratorierna använder vid analys av PCR-test, är en nationell utmaning. Behovet är säkrat för de närmaste veckorna men vi behöver arbeta vidare för att säkra tillgång inför sommarperioden.

Var analyseras proverna?

Alla prover skickas till laboratorier för analys.

PCR-analyser görs på våra egna laboratorier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården men vi anlitar också de upphandlade externa leverantörerna Unilabs och SciLifeLab.

Antikroppsanalyser av prover inom Västra Götaland görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hos den upphandlade externa leverantören Unilabs.

Smittspåras det kring varje enskilt bekräftat fall?

Alla personer med ett positivt provsvar får information och förhållningsregler för att hindra smittspridning. I övrigt har vi i nuläget för många bekräftade fall för att kunna smittspåra kring varje enskilt fall.

 

Provtagning av personal inom samhällsviktiga verksamheter – priogrupp 3

Sedan mitten av maj tar vi PCR-prover på personal inom särskilt samhällsviktiga verksamheter, det vill säga priogrupp 3. Prioriteringen baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Länsstyrelsens bedömning om vilka yrkesgrupper som ska prioriteras. Hittills har det i Västra Götaland handlat om polis, räddningstjänst och kriminalvård men efterhand som provtagningen utökas tillkommer fler yrkesgrupper.

Hur går testerna av samhällsviktig verksamhet till?

Provtagningarna görs med självtester som skickas till något av de laboratorier som vi använder. Västra Götalandsregionen tillhandahåller provtagningsmaterial och instruktioner men det är arbetsgivarens ansvar att organisera provtagningen.

Information till samhällsviktiga verksamheter

På vårdsamverkan.se hittar du som arbetsgivare på en samhällsviktig verksamhet information om hur provtagningen går till.

Vägledning för provtagning av medarbetare – Vårdsamverkan.se

 

Provtagning av privatpersoner med milda symptom – priogrupp 4

Sedan början av juni kan privatpersoner boka tid för PCR-provtagning på primärvårdens vårdcentraler. Möjligheten är till för personer med symtom som har behov av provtagning, till exempel för att bedöma om man kan gå till arbetet eller för att minska smittspridning. Alla tester sker på ett tryggt och säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Efterfrågan på provtagning är så stor att laboratorierna inte har kapacitet för att analysera alla prover. Västra Götalandsregionen har därför beslutat att under sommaren bromsa antalet provtagningar för privatpersoner med milda symtom. Syftet är att garantera korta ledtider för patienter och vårdpersonal, där provtagningen är ett absolut måste den fortsatta vården.

PCR-tester på vårdcentral innebär en ren provtagning och inkluderar inte läkarundersökning. Observera också att du bara blir provtagen om du har haft symptom i minst 24 timmar. Vanliga symtom vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, dyspné, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.

Den som inte har symptom ombeds att inte belasta sjukvården i onödan.

Hur gör jag för att bli provtagen?

Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till. 

Vid svåra symtom som behöver bedömas av sjukvårdspersonal ska du vända dig till ordinarie vårdkontakt eller vårdcentral.

Hitta din närmaste vårdcentral (1177)

När får jag svar?

Resultat på PCR-test lämnas normalt inom 2-3 dagar men kan dröja upp till en vecka. Svaren ges via sms, telefon eller på annat sätt beroende på vårdcentral. Om ditt prov har tagits som ett så kallat självtest/egentest så meddelas svaret till din mobil via sms och webbsidan direkttest.se, se instruktionen du fick vid provtagningen.

I väntan på svar

I väntan på ditt provsvar betraktas du som smittsam:

 • Stanna hemma och undvika att träffa andra människor än de du delar hushåll med. Du ska inte gå till arbete eller skola och inte heller andra platser utanför hemmet.
 • Försök hålla ett avstånd på minst 1-2 meter till dem du bor med, t.ex. genom att vara i ett eget rum och inte äta tillsammans med andra. Om det är möjligt ska du ha eget sovrum och inte dela badrum.
 • Var noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna ofta med tvål och vatten).
 • Hosta och nys i armvecket eller i näsduk.
 • Res inte med kollektivtrafiken.

Vad gör jag när jag får mitt provsvar?

 • Om provet är negativt har du sannolikt inte covid-19 just nu och kan leva som alla andra och förstås fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans med
  mera.
 • Om provet är positivt har du covid-19. Då ska du förhålla dig till de regler som finns i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Om provet är misslyckat kan provet ha behövt kasseras på grund av skada eller så går det inte att otvetydigt säga att du inte har covid-19. Kontakta provtagande enhet för att planera ett omprov.

Vad kostar det att provta sig?

 • PCR-tester som är tillgängliga via vårdcentraler är gratis för den enskilde, i enlighet med Smittskyddslagen.
 • Antikroppstester används inte för att ställa diagnos i det akuta skedet och är i nuläget inte tillgängliga för privatpersoner.

PCR-test – så går det till

Analysmetoden PCR står för Polymerase Chain Reaction används för att testa för coronavirus och andra luftvägsvirus. Metoden påvisar RNA eller DNA från virus, och positivt svar talar för infektion då provet togs.

En provtagningspinne förs in i näsan eller svalget på personen som ska testas. På pinnen fastnar slem och celler som kan vara virusinfekterade. Pinnen skickas till labb för analys. På laboratoriet används PCR-metoden för att med hjälp av olika enzymer och reagens kopiera små mängder arvsmassa så att man på kort tid får miljontals kopior. Det gör att det räcker med lite virus i provet för att säkert kunna påvisa coronasmitta.

Antikroppstest – så går det till

Antikroppstest görs genom ett blodprov på personen som ska testas. Laboratorierna har sedan två olika analysmetoder. Båda metoder används för att hitta antikroppar mot nukleokapsidprotein, som är en del i viruset, och mot spikeprotein, som är de delar som sticker ut från viruset och som fäster vid och infekterar cellerna i kroppen.

Ett positivt svar betyder att personen har genomgått en coronainfektion och utvecklat antikroppar. Men om det innebär immunitet vet forskarna inte ännu.

Senast uppdaterad: 2020-06-25 14:25