Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen vaccinerar mot covid-19 sedan 27 december 2020 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Vaccinationen startade 27 december med personer på särskilda boenden utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Vaccineringen är fortfarande i den första fasen och utöver särskilda boenden vaccineras vårdtagare inom hemtjänsten och deras hushållskontakter.

Med start 13 januari börjar vaccindoser fördelas till kommunal- och en del av den regionala vårdpersonalen.

Efter att vaccin till alla prioriterade grupper säkrats börjar vaccinering av allmänheten. Information kommer att publiceras på 1177.se om när du som invånare kan bli erbjuden vaccin och hur du ska få din vaccinering.

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Tillgång på vaccin

 • I nuläget (torsdagen den 14 januari) får Västra Götalandsregionen cirka 12 000 doser i veckan. Vaccinationsleveranserna ökar successivt. VGR använder alla godkända vaccin. Nästan 40 000 doser har levererats utifrån Folkhälsomyndighetens tilldelning och vaccineringen löper på enligt plan.
 • Vaccinatörerna använder allt vaccin som finns i flaskorna. Alla doser tas tillvara.
 • I nuläget finns ingen tillgänglig statistik över antalet genomförda vaccinationer. VGR inväntar kommande nationell registrering av vaccinationer. Därefter kommer du att kunna följa redovisningen av hur många personer i Västra Götaland som fått sin första dos.

Prioriteringsordning

Beslut om vilka grupper som är prioriterade och vilket vaccin respektive grupp ska erbjudas, fattas av Folkhälsomyndigheten.

Vaccineringen mot covid-19 i Västra Götaland prioriteras enligt följande ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar:

 • Sedan 27 december 2020 vaccineras äldre personer och personal på särskilda boenden (SÄBO). I Västra Götaland är nu cirka 75 procent av boende på SÄBO vaccinerade. Ett fåtal boende har hittills tackat nej eller väntar av medicinska skäl.
 • I fas 1 ingår också vaccineringen av vårdtagare och riskgrupper med kommunal omsorg i hemmet samt vuxna som bor i samma hushåll som dessa.

Vaccinering av hälso- och sjukvårdspersonal

 • Den 13 januari startade vaccination av all kommunal vård- och omsorgspersonal. Den utförs av sju företag, som är upphandlade av Västra Götalandsregionen.
 • Vaccinering av kommunal vård och omsorgspersonal har i viss mån gjorts även tidigare då personal på särskilda boenden kunnat vaccineras på plats när doser blivit över.
 • Den 14 januari påbörjas vaccination av viss vårdpersonal på sjukhusen. Det är ledningen för varje sjukhusförvaltning som prioriterar vilka som vaccineras först.
 • I februari väntas cirka 490 000 vaccindoser till Västra Götaland och under februari/mars ska fas 2 i vaccinationsplanen genomföras. Då ska alla från fas 1 få sin andra vaccinspruta och bland annat personer över 70 år samt personer i riskgrupp vaccineras.
 • Du som är 70 år eller äldre, kommer inom kort att få information om hur och var vaccinering kommer att erbjudas. 
 • Du som är riskgrupp kommer att få din kallelse via din vårdcentral eller via sjukhus beroende på var du huvudsakligen har din vårdkontakt.
 • Vårdpersonal vaccineras fortlöpande.
 • I den sista och största fasen när vaccintillgången är som störst erbjuds vaccination till allmänheten. Hur det går till sker utifrån lokala förutsättningar. Just nu planerar VGR för lämpliga lokaler och logistik för massvaccinering som bland annat innefattar större vaccinationscenter och drive-inlösningar. Man behöver exempelvis ta hänsyn till att den som vaccinerats bör sitta ner och vila i 15 minuter efteråt.
 • Alla med vaccinationskompetens som vårdcentraler, företagshälsovård och externa vårdgivare kommer att delta i allmänhetens vaccinering. Upphandling av extra kapacitet pågår.
 • Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination. 

Västra Götalandsregionen fick sin första leverans av vaccin i slutet på vecka 52 - läs mer om detta i VGRfokus.

Folkhälsomyndigheten redovisar antalet vaccin som anlänt, eller planeras anlända, till Västra Götalandsregionen.

Leveranser av vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats

I nuläget (torsdagen den 14 januari) får Västra Götalandsregionen cirka 12 000 doser i veckan. Vaccinationsleveranserna ökar successivt. VGR använder alla godkända vaccin. Nästan 40 000 doser har levererats utifrån Folkhälsomyndighetens tilldelning och vaccineringen löper på enligt plan.

Beslut om vilka grupper som är prioriterade och vilket vaccin respektive grupp ska erbjudas, fattas av Folkhälsomyndigheten.

Vaccineringen mot covid-19 i Västra Götaland prioriteras enligt följande ordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar:

Fas 1 - januari

Cirka 50 000 doser till följande grupper: 

 • Boende på SÄBO
 • Riskgrupp med kommunal omsorg i hemmet
 • Vuxna hushållskontakter till ovan två grupper
 • Kommunal vård- och omsorgspersonal

På grund av det pressade läget i delar av den regionala hälso- och sjukvården görs lokala anpassningar där vaccinationserbjudandet tidigareläggs till personalgrupper inom exempelvis IVA. Det är förvaltningsdirektörerna på sjukhusen som gör prioriteringen. I praktiken innebär det att vaccin erbjuds kommunal och regional vård- och omsorgspersonal parallellt.

Fas 2-3 - februari-mars

Cirka 490 000 doser till följande grupper:

 • Dos 2 till grupperna från fas 1
 • Medicinska riskgrupper
 • Övriga personer 70 år och äldre
 • Regional vård- och omsorgspersonal
 • Patienter specialistmottagningar

Folkhälsomyndighetens nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper

Fas 4 - När vaccin till prioriterade grupper säkrats

Vaccinering till allmänheten. 

Vaccinering vid VGR:s egna vårdmottagningar, privata aktörer inom vårdvalet, företagshälsovård och andra externa aktörer.

Planering för större vaccinationscenter och andra lösningar, till exempel drive-in pågår.

Upphandling av extra kapacitet pågår.

Fakta

I Västra Götaland finns drygt 400 000 personer i de förväntat prioriterade grupperna. Av dessa är cirka 235 000 över 70 år och cirka 85 000 (högt räknat) under 70 år och i medicinsk riskgrupp. En ytterligare grupp som vi förväntar oss ska erbjudas vaccination tidigt är de ca. 22 000 personer som bor i så kallat särskilt boende, SÄBO, och som ingår i ovanstående grupper. 

Förutom personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom prioriteras vård- och omsorgspersonal kopplad till VGR och kommunerna vilket är cirka 47 000 respektive 58 000 personer.

Riskgrupper kommer i första hand att erbjudas vaccination via vårdcentraler och sjukhus, vård- och omsorgspersonal via arbetsplatsen, företagshälsovård och lokala lösningar i samverkan mellan regionen och kommuner. Primärvård och kommuner samarbetar i lokala samverkansgrupper för att vaccinera personer boende på SÄBO.

Att invånarna i Västra Götaland ska veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske är givetvis självklart. Men i nuläget är det oklart om när, vilket och hur mycket vaccin som finns tillgängligt – så det är omöjligt att ge detaljerad information i nuläget.

Regionen arbetar intensivt för att kunna se till att vaccin blir lätt tillgängligt för de grupper som är aktuella när vi får information om hur mycket vaccin som kommer och när. Det är i nuläget svårt att säga om det kan bli aktuellt med en kallelse med tidpunkt för besök eller om det handlar om att kommunicera hur man kan boka tid eller liknande. Troligen kommer lösningarna att variera något på olika orter i regionen.

Den som vill veta hur planeringen fortgår rekommenderas följa Folkhälsomyndigheten, VGR:s Frågor & Svar och som brukligt 1177.se.

Västra Götalandsregionen kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Förberedelserna är fördelade på fem arbetsgrupper

 • Förberedelser för att kunna starta
 • Riskgrupper och vård- och omsorgspersonal
Förberedelser för vaccinering inom VGR är indelat i fem arbetsgrupper: inköp, logistik, utförande (vårdcentraler, sjukhus och kommunal verksamhet), registrering och uppföljning samt kommunikation.
 • Vaccinet köps in centralt via EU men gruppen ansvarar för tillgång till övrigt material som behövs - sprutor, kanyler, förbrukningsmaterial med mera – och beställningsvägar samt distribution av materialet.
 • Logistik av vaccinet, till exempel mottagning från nationellt lager, förvaring i regionalt lager och distribution till vaccinerande enheter.
 • Utförande handlar om planering av vilka enheter som ska utföra vaccinationerna och hur det ska gå till.
 • Registrering och uppföljning tar fram system så att givna doser registreras och att informationen överförs till det nationella registret. Gruppen planerar också för hur regionen ska kunna få ut data kring givna doser.
 • Kommunikation handlar om att nå ut med information till prioriterade grupper och till de som ska vaccinera.

Senast uppdaterad: 2021-01-14 08:10