Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljningsmöte Digitalisering, 9 maj

Uppföljningsmötet utgör strukturfondspartnerskapet Västsveriges andra och sista satsning under våren för att motivera, intressera och engagera projektaktörer till de kommande utlysningarna i programområde 2 i Socialfonden. Under uppföljningsmötet närvarade närmare 40 personer som diskuterade totalt fem projektidéer. Nedan finner ni kort information om projektidéerna samt kontaktuppgifter om ni skulle vilja kontakta samtalsledarna för de olika projekten.

Uppföljningsmötet byggde på Mobiliseringsmöte Digitalisering som tog vid 23 mars. Idéerna som ligger till grund för uppföljningsmötet diskuterades redan i viss mån på mobiliseringsmötet. Skillnaden mellan mötena är under uppföljningsmötet gavs deltagarna mer tid att diskutera de specifika projektidéerna. För att ta del av de ursprungliga diskussionenerna så kan ni läsa dokumentationen från Mobiliseringsmöte Digitalisering här.

Projekt 1 Samordningsförbund Halland

 Samordningsförbundet skissar på en projektidé för att öka övergången till arbete för unga mellan 18-29 och fokuserar på de som ansöker om aktivitetsersättning med förlängd skolgång/aktivitetsersättning. Samordningsförbundet blir projektägare med en partsammansatt styrgrupp. Projektledare och projektstöd finns på regional nivå. På lokal nivå (kommunnivå) drivs projektet utifrån en enhetlig struktur med 1-3 handledare/kommun. Önskvärda kompetenser är arbetsterapeut, studie- och yrkesvägledare eller liknande. Lokala arbetsgivarkoordinatorer spelar också en viktig roll. Tillgång till expertstöd inom teknik, back office-handledning för handledarna då behov uppstår. Lokalt samarbete etableras med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, vården och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Projektet vill arbeta vidare med metoder utifrån erfarenheter från andra insatser men med en ”twist”, en uppgradering. Steget vidare, Teknikstöd i skolan och Samordningshandledarna är exempel på tidigare projekt, varav ett par har implementerats. De har dock implementerats lokalt och i relativt liten omfattning. Detta projekt kan möjliggöra att sprida arbetssätt över hela länet.

Kontaktperson: Samuel Grahn, Samordningsförbundet Halland, samuel.grahn@halmstad.se

Projekt 2 Skala upp Online-skolan

Angeredsgymnasiet är intresserade av att skala upp sin ”Online-skola”. I dagsläget råder det platsbrist och skolan behöver mer resurser för att kunna skala upp idén. Online-skolan går ut på att erbjuda utbildning till elever som ofta känner obehag i skolmiljö och stannar hemma under skoltid. Genom att inte kräva fysisk närvaro av eleven och inneha ett holistiskt förhållningssätt lyckas skolan med att få individerna tillbaka till lärande. Skolan erbjuder elever grundskole- och gymnasienivå utbildning och eleverna läser ett ämne i taget. Verksamheten har varit i gång i 4 år och tagit emot 140 elever.

Det har funnits ett intresse bland regionala aktörer som varit i kontakt med skolan för att skicka över fler elever men det blir svårt i dagsläget. De vill växla upp och utöka upptäckningsområdet. Organisationen har ett angreppssätt att de inte går in i projekt såvida de inte ser en plats för projektet i ordinarie verksamheten. De vill tänka långsiktigt och strategiskt då det finns tecken på en projekttrötthet i området nordvästra Göteborg. En del av resurserna kommer gå till att byta/utveckla plattform för att möjligheterna för utökat antal elever.

Målgruppen är individer som har hoppat av skolan och har behov av en mer individanpassad läroplan. Det är individer som finner konventionella skolan svår och passar inte deras inlärning. Oftast rör det sig om individer i ålder 16 till 19 år.

Kontaktperson: Daniel Viklund, Angeredsgymnasiet, daniel.viklund@educ.goteborg.se

Projekt 3 Kulturtolk-Doula

 MÅLGRUPP: Arbetslösa utrikesfödda kvinnor med förgymnasial utbildning, vissa språksvårigheter och

ev. psykisk ohälsa som visar intresse för interkulturell medling, barnafödande, kvinno- och barnhälsa.

SYFTET: Att erbjuda utbildning och kompetensutveckling som stärker målgruppens övergång till arbete

Bakgrund: ”Kulturtolk-Doula” är en kvinna som kommer från liknande kulturella bakgrund och talar kvinnan och henns partners språk. ”Kulturtolk-Doula” ökar möjligheten för blivande och nyblivna föräldrar från andra kulturer än Sverige och deras barn, att få en bättre upplevelse, mindre komplikationer, bättre relation till varandra och sitt barn samt en mer lycka amning. Detta främjar hälsan hos de blivande och nyblivna föräldrarna och deras barn.

Kulturtolk-Doulor ger språkligt, emotionellt och förlossningspedagogiskt stöd till föräldrar med utländsk bakgrund däribland förstföderskor som inte kan svenska språket och/eller har ett svagt socialt stöd av släkt och vänner. Att invandra till ett nytt land kan innebära en stor och svår omställning. Syftet med projektet ”Kulturtolk-Doulor” är att fungera som en länk mellan de blivande och nyblivna föräldrarna och berörda svenska institutioner kring barnafödande period. Doulorna skapar trygghet genom kontinuerlig kontakt med kvinnorna för att överbrygga en fragmenterad vård som gravida kvinnor, föderskor och nyfödda barn får på MVC, förlossningsavdelning och BVC. Doulan har en annan roll än en tolk. Hon är en stödperson i första hand, språkhjälp i andra hand (Födelsehuset, 2015a; Maria Näsfeldt, 2016).

I Göteborg hjälper doulor till mer än 100 kvinnor varje år. Doulatjänsten finansieras av VGR. Ett avtal tecknas årligen mellan Angereds Närsjukhus (ANS) och Födelsehuset om ett antal doulauppdrag per år. Födelsehuset står som leverantör av doulatjänsten. Kulturdoulor på gång på fler platser i Sverige. Ett projekt med stöd till nyanlända gravida startade i Umeå 2014. Projektet drivs inom Västerbottens Läns Landsting och man har nu tolv doulor med många olika språk. Viktigt att sjukvården vill släppa in en denna relativt nya yrkeskår.

Projektet kommer bedriva en pilotverksamhet i Trollhättan kommun för att testa projektidén.

Kontaktperson: Zaira Jagurdina, Högskolan i Skövde, zaira.jagudina@his.se

Projekt 4 Projekt riktat mot utrikesfödda

 På mobiliseringsmötet diskuterades det om fördomar som utrikesfödda kvinnor påverkas av, båda som kvinnor samt som utrikesfödda kvinnor. Många aktörer vittnar om att utrikesfödda kvinnor är ”inlåsta” i ett system som inte fungerar för dem. Det finns även kvinnor som efter många år inte har lyckats komma in på arbetsmarknaden eller samhället i stort. När det gäller att komma in till arbetsmarknaden tar det oftast allt längre tid på grund av sociala/kulturella förväntningar om t.ex. giftermål och moderskap. Det finns ingen som frågar, ”vem är du och vad vill du göra?” det saknas ofta en individanpassad metod. Många utrikesfödda vill gärna studera dessvärre stöter de på problem i att försöka förverkliga denna önskan.

Generellt projekt med målgrupp utrikesfödda kvinnor där Winnet uttryckt ett intresse att vara drivande och leda ett arbete för ett gemensamt projekt med syfte att ta fram individanpassade insatser för kvinnor.

Kontaktperson: Carina Larusson, Winnet, carina.larusson@winnet.se

Projekt 5 Digital World Mentorship Program, Winnet

 Project Idea: The project is to mentor the unemployed women with foreign background to enter the digital labor market. To reach to this aim, we need to go through 3 steps: Marketing, Education, Mentoring

Marketing: First we need to identify these women, then attract them to join this program.

Education: Education is to be mainly in the following areas:

Cultural integration: Swedish culture life, work, and the language

Digital world: Computer basics (including tablet and smart phone), technical and cultural concerns about social media, online security, digital communication culture for work and life.

Entrepreneurship: basics of starting a business including legal and financial matters.

Mentoring: This is the main part of the project which includes 2 parts:

• Help them to find a job: how to prepare needed material for job seeking, help with the application, and interviews.

• Help them to start a business in form of an incubator

Kontaktperson: Carina Larusson, Winnet, carina.larusson@winnet.se

För att ta del av kontaktuppgifterna till deltagarna i gruppdiskussionerna, läs här.

Kontakt: Josef Gustafsson, josef.gustafsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-07-09 08:01