Remissunderlag till habilitering vuxen

Habiliteringens erbjuder habiliterande insatser till patienter från 18 år som har en varaktig funktionsnedsättning som ger stora svårigheter i vardagen och där behov av specialistkunskap om funktionsnedsättningar eller tvärprofessionellt teamarbete krävs.

Patienter som remitteras till Habilitering & Hälsa ska ha en utredd och  fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning.

Målgrupper

  • patienter med motoriska rörelsehinder orsakade av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel. CP, MMC, neuromuskulära sjukdomar
  • patienter med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning)
  • patienter med autismspektrumstörning
  • patienter med förvärvad hjärnskada (ABI):
              - målgruppen ABI med personkretstillhörighet 2 enligt LSS
      - målgruppen ABI som inte tillhör personkrets 2 enligt
LSS –patienter som tidigare fått åtgärder från barn- och ungdomshabiliteringen
      - målgruppen ABI som inte tillhör personkrets 2 enligt LSS. Gäller i Östra nämnden där Habiliteringen har ett utökat rehabiliteringsuppdrag 

Remissinnehåll:

  • beskrivning av personens funktionsnivå, aktuell frågeställning och beskrivning av aktuella svårigheter i vardagen
  • diagnoskod enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag, neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning
  • vid ABI (förvärvad hjärnskada) ska det utöver diagnoskod framgå en bedömd LSS 2-personkretstillhörighet. Habilitering i Östra Nämnden har ett utökat uppdrag för målgruppen, varför personkretstillhörighet inte behöver framgå 

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Annika Waser, verksamhetschef
2019-02-06

Senast uppdaterad: 2019-02-06 11:54