Remissunderlag till Habiliteringen – vuxen

Habiliteringens åtagande är att erbjuda specialiserade habiliterande insatser till patienter från 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna, varaktiga funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i vardagen och där specialistkunskap om medfödda funktionshinder eller tvärprofessionellt teamarbete krävs.

Patienter som remitteras till Habiliteringen ska vara utredda och ha en fastställd diagnos inom Habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning.

Målgrupper

  • patienter med motoriska rörelsehinder orsakade av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel. CP, MMC, neuromuskulära sjukdomar
  • patienter med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning)
  • patienter med autismspektrumstörning
  • patienter med förvärvad hjärnskada (ABI):
              - målgruppen ABI med personkretstillhörighet 2 enligt LSS
      - målgruppen ABI som inte tillhör personkrets 2 enligt
LSS –patienter som tidigare fått åtgärder från barn- och ungdomshabiliteringen
      - målgruppen ABI som inte tillhör personkrets 2 enligt LSS. Gäller i Östra nämnden där Habiliteringen har ett utökat rehabiliteringsuppdrag 

Remissinnehåll enligt regionala riktlinjer:

  • beskrivning av personens funktionsnivå, aktuell frågeställning och beskrivning av aktuella svårigheter i vardagen
  • diagnoskod enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag, neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning
  • vid ABI (förvärvad hjärnskada) ska det utöver diagnoskod framgå en bedömd LSS
    2-personkretstillhörighet. Habiliteringen i Östra Nämnden har ett utökat uppdrag för målgruppen, varför personkretstillhörighet inte behöver framgå 

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Annika Sundqvist, verksamhetschef
2017-06-01

Senast uppdaterad: 2018-12-12 10:31