Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissunderlag för habilitering barn och ungdom

Habiliteringen erbjuder specialiserade habiliterande insatser till patienter 0-17 år med medfödda eller tidigt uppkomna, varaktiga funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i vardagen avseende motorik, inlärningsförmåga, perception och beteende och som fordrar tvärprofessionella insatser.

Patienter som remitteras till Habilitering & Hälsa ska ha en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning. 

Målgrupper

 • patienter med motorisk rörelsenedsättning orsakad av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel cerebral pares, ryggmärgsbråck och neuromuskulära sjukdomar
 • patienter med intellektuell funktionsnedsättning 
 • patienter under 6 år med autism
 • patienter med förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada 

Remissinnehåll:

 • beskrivning av patientens funktionsnivå, aktuell frågeställning och beskrivning av aktuella svårigheter i vardagen
 • diagnos enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag (tillväxtkurva, syn- och hörselstatus, resultat av genomförd medicinsk etiologisk utredning, i förekommande fall perinataldata, utvecklingsstolpar, tidigare sjukdomar), neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning 
 • Patient och närstående ska ha informerats och lämnat samtycke till att remiss skrivs till habiliteringen

Remisskrav för patienter med förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada

 • Till målgruppen hör barn och ungdomar (0-18 år) med förvärvad hjärn- och ryggmärgsskada som lett till påtagliga funktionsnedsättande kognitiva och/eller motoriska konsekvenser och som är i behov av rehabiliterande insatser från flera professioner på specialistnivå.
 • Utförlig anamnes: orsak till förvärvad funktionsnedsättning och konstaterade konsekvenser i vardagen så som påverkan på inlärning, minne, uppmärksamhet, koncentration, socialt samspel, personlighet, beteende, ADL, smärta/värk och trötthet.
 • Neurologstatus: reflexer, fin- och grovmotorik, balans, koordination, yrsel, sensibilitet, ögonmotorik, syn, hörsel.
 • Diagnoskod enligt ICD-10
 • Psykologbedömning alternativt screening av kognitiv funktion är ett krav när motorisk påverkan ej föreligger.
 • Om patienten inte är färdigutredd ska samtidig remiss skickas till regionhabiliteringen.

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Neri Samuelsson, verksamhetschef
2019-02-06

Senast uppdaterad: 2017-06-27 12:36