Remissunderlag till Habiliteringen – barn och ungdom

Habiliteringens åtagande är att erbjuda specialiserade habiliterande insatser till patienter 0-17 år med medfödda eller tidigt uppkomna, varaktiga funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i vardagen avseende motorik, inlärningsförmåga, perception och beteende och som fordrar tvärprofessionella insatser.

Patienter som remitteras till Habiliteringen ska vara utredda och ha en fastställd diagnos inom Habiliteringens målgrupper. Det ska framgå vilka svårigheter som personen har i vardagen till följd av sin funktionsnedsättning.

Målgrupper

  • patienter med motoriska rörelsehinder orsakade av skada i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet som till exempel CP, MMC och neuromuskulär a sjukdomar
  • patienter med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning)
  • patienter under 6 år med autismspektrumstörning
  • patienter med förvärvad hjärnskada/ryggmärgsskada 

Remissinnehåll enligt regionala riktlinjer:

  • beskrivning av patientens funktionsnivå, aktuell frågeställning och beskrivning av aktuella svårigheter i vardagen
  • diagnos enligt ICD-10 styrkt av läkare eller psykolog samt underlag som styrker diagnosen, till exempel medicinskt underlag (tillväxtkurva, syn och hörsel status, resultat av genomförd medicinsk etiologisk utredning, i förekommande fall perinataldata, utvecklingsstolpar, tidigare sjukdomar), neuropsykologisk utredning eller kognitiv utredning 

Anne-Berit Ekström, chefläkare och Annika Sundqvist, verksamhetschef
2017-06-01

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26