Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarråd 17 maj i Vänerborg

Teckenspråk - anteckningar från brukarrådet

Närvarande

Berit Jildenhed, FSDB Väst
Agneta Hummerhjelm, FSDB Väst
Wandi Lundgren, FSDB Väst
Harry Eriksson, HRF Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF Skaraborg
Zanna Melin, DHB Västra
Johanna Ovesen Ericsson, VGDL

Regionala team: 
Sara Halla
Madeleine Persson
Anders Ericsson
Tove Wrånge

Ordförande: Tove Djerf Wrånge, enhetschef

Sekreterare: Sara Halla, assistent

Brukarråd med dövteamet, dövblindteamet och text- och bildtelefoni

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Rapporten från FSDB Väst vid senaste mötet blev fel i minnesanteckningarna. ”Kulturresa till Dalarna” blev istället felaktigt ”kulturredaktionsträff till Dalarna”. Godkänns efter korrigering och läggs till handlingarna.

Inkomna punkter

HRF Västra Götaland och Skaraborg

  • Texttelefonförmedlingstjänsten

VGDL

  • Bildtelefon och fungerande flash

HRF Västra Götaland och Skaraborg: 
Ny leverantör av texttelefoni

Texttelefonitjänsten har fått ny leverantör från och med den 1 april 2018. Leverantören heter Samres. Det är samma kontaktuppgifter som förut: texttelefonnummer 020-600600 och talnummer 020-600650. Uppdraget är detsamma som tidigare leverantör hade. Agne Fröjd lyfter synpunkten att information kring förmedlingstjänsten behöver nå medlemmarna, och att information borde sändas ut till alla användare. Personal inom Text- och bildtelefoni informerar vid förskrivning och installation om förmedlingstjänsten och hur man kan använda denna. Information om deras tjänster i detalj och eventuella förändringar behöver man som användare istället söka via förmedlingstjänstens kundtjänst eller hemsida.

Det problem som förekom vid samtal med tidigare leverantör av förmedlingstjänsten verkar dessvärre kvarstå. Västra Götalandsregionen har avtal med leverantörer av telefoneringshjälpmedel, det vill säga texttelefoner och bildtelefoner. Kravet är att det ska gå att ringa mellan alla leverantörers olika produkter, och till förmedlingstjänst. När leverantörernas produkter inte uppfyller avtalade krav görs avvikelserapporter på detta. Verksamheten uppmanar brukarorganisationerna att påminna medlemmar om att kontinuerligt lämna synpunkter på förmedlingstjänsten just till leverantören av tjänsten, via texttelefoni.se och förmedlingstjänstens kundtjänst.

Det analoga telefonnätet stängs successivt ner i Sverige, vilket påverkar de personer som idag använder en analog texttelefon. De som berörs av nedstängning och därför behöver hitta andra lösningar för telefoni kommer få besked från telefonileverantören. Personer som behöver nya texttelefoner kan vända sig till Text- och bildtelefoni.

Sekreterarens not i efterhand: På Telias hemsida finns det information om när och vilka områden i Sverige, där analoga telesystemet kommer att stängas.

Tove informerar att text- och bildtelefonis målgrupp är personer som har grav hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talskada och språkstörning. De två sistnämnda målgrupperna har tidigare varit en liten patientgrupp som sökt insatser från verksamheten, men fler börjar vända sig till oss för att få behovet av telefoneringshjälpmedel tillgodosett.

VGDL

Bildtelefon och fungerande flash – VGDL har fått information om att en brukare har problem med varseblivning för bildtelefonen. Det behöver felsökas och brukaren ombeds kontakta Text- och bildtelefoni.

Information från Hörselverksamhetens regionala team

Personalsituation och rekrytering

Dövblindteamets psykolog är fortsatt sjukskriven och en ersättare ska rekryteras. Även en kuratorstjänst i Dövteamet är obemannad och rekryteringsarbete kring en vikarie pågår.

Inom Text och bildtelefoni kommer en fast audionomtjänst att utannonseras inom kort. Audionom Tobias Falk har sedan en tid haft en ett vikariat i teamet.

Just nu genomgår samtliga teamens kuratorer i tjänst steg 1 i psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi, KBT. Utbildningen är på halvfart, alltså 50% av deras arbetstid. Det kan innebära en längre väntetid till kurator, men patientarbetet prioriteras för att påverka så minimalt som möjligt. Utbildningen ges för flertalet kuratorer inom Hörsel- och Synverksamheten. Målsättningen är att erbjuda en mer fördjupad samtals- och stödinsats. Kognitiv beteendeterapi har god evidens och har visat sig särskilt verksamt för psykiska besvär som depression och ångest. Utbildningen pågår till och med hösten 2019.

Aktuellt i Dövteamet

 Madeleine Persson, kurator berättar om de kommunikativa insatser inom Dövteamet ger, vilket bland annat innefattar samarbete med Tolkverksamheten. Insatserna ges exempelvis till personer från andra länder som har bristfälliga kunskaper i teckenspråk. Många deltar i TFI för döva, en insats för att lära sig svenskt teckenspråk, men det behövs ofta annat kompletterande stöd för att få en fungerande kommunikation.

Eva Fredriksson, pedagog i Dövteamet och Text- och bildtelefoni, och enhetschef Tove Wrånge har träffat personal från projektet KomHit Flykting, organiserat inom DART, Västra Götalandsregionen. Inom KomHit Flykting har man som uppdrag att skapa bättre förutsättningar för kommunikation inom vården genom bildstödsmaterial på olika språk. Bilder ihop med enkelt hemlandsspråk kan användas för personal som möter patienter. Teckenspråk är inte ett av de språk inom vilka det finns stöd. Vi kommer tillsammans med personal från KomHIt Flykting arbeta för att skapa bildstödsmaterial om vår verksamhet.

Zanna Melin nämner att DHB har ett bildstödsprojekt. Bildstöd används mycket i verksamheten, och det är ett bra material som är enkelt att förstå.

Aktuellt i Dövblindteamet

Dövblindteamet och kommunikationspedagog Kent Hedesström har påbörjat ett samarbetsprojekt med Tolkverksamheten. Målet är att hjälpa patienter hitta kommunikationsformer och tolkning som fungerar väl. Det kan handla om att prova på nya tolkmetoder i olika sammanhang. En konsekvens av projektet kan vara att tolkanvändarprofilen förtydligas och att man som tolkanvändare bättre kan matchas med rätt tolk och tolkmetod. Samtycke fordras för att verksamheterna ska kunna samarbeta. När projektet är avslutat, kommer det att utvärderas.

Dövblindteamet påbörjar i höst ett arbete med att beskriva vilken vårdprocess vi har och vilka insatser som erbjuds.

Wandi Lundgren lyfter behovet av att få hjälp med olika tekniska hjälpmedel och apparater och frågar om det är något man kan få Dövblindteamets hjälp med. Tove förklarar att det går att få pedagogiskt stöd och teknisk hjälp med de hjälpmedel som förskrivits inom verksamheten. När det gäller tekniska egenprodukter som exempelvis datorer och mobiltelefoner är detta idag inte något som ingår i verksamhetens uppdrag att utbilda kring eller ge teknisk service.

Berit Jildenhed frågar om vad som händer kring den planerade flytten till andra lokaler på Ekelundsgatan 8. Synverksamhetens personalgrupp har blivit större så det finns idag inte möjlighet eller behov av en förtätning av lokaler. Det innebär att regionala teamen i Göteborg även fortsättningsvis har sina kontor på plan 6. Alla patientbesök i lokalerna för teamet sker i besöksrummen på plan 4 precis som tidigare.

Aktuellt inom Text- och bildtelefoni

 Inom Text- och bildtelefoni sker ett förbättringsarbete med en gemensam förskrivningsprocess. Vi är idag ett team men sitter på två olika platser. Personalen har olika profession och bakgrund.

Personalgruppen i Göteborg består av två audionomer, en datatekniker och en pedagog. I Vänersborg utgörs personalgruppen av två hörselingenjörer och en assistent.

Tillgänglighet – vilka förväntningar finns?

 Tove efterfrågar brukarorganisationernas synpunkter på vad och hur vi kan informera om vårt arbete och hur man kommer i kontakt med oss och vad det finns för förväntningar och synpunkter på verksamhetens tillgänglighet.

Berit Jildenhed frågar hur man ska göra när tekniska saker går sönder och vart det kan lämnas in. Det går att vända sig till teamet som förskrivit hjälpmedlet. Om man inte bor nära någon av våra mottagningar går det att lämna in sitt hjälpmedel inom andra enheter i Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen.

Verksamheten har nya kontaktuppgifter, både texttelefonnummer och -adresser och bildtelefonadresser. Det gäller Text- och bildtelefoni och Dövteamet. Sara Hallar bemannar text- och bildtelefonmottagning 10-12 måndag till fredag då det går att komma i kontakt med verksamheten via henne. Nya kontaktuppgifter kommer att skickas ut till brukarrådet.

För att på ett patientsäkert sätt komma i kontakt med verksamheten kan man även vända sig till oss via 1177 vårdguidens e-tjänster. Varje team bevakar denna kontaktväg. För att man som brukare skall kunna använda denna kontaktväg har gruppverksamheter med temat på hur man använder tjänsten 1177 vårdguidens e-tjänster genomförts på flera ställen och fler är planerade för hösten och nästa år.

Utvärdering

Tove berättar att verksamheten ständigt strävar efter att följa upp och utvärdera de insatser som görs. Vartannat år görs en förvaltningsgemensam patientenkät. Den har tidigare haft vissa brister ur ett tillgänglighetsperspektiv och vi har därför inte fått in tillräckligt med svar från patientgruppen. Enheten arbetar nu med att försöka se över olika former av utvärdering så att vi kan arbetar med att bibehålla det som fungerar, utveckla och förbättra det som inte upplevs fungera lika väl.

Verksamheten ser gärna att brukare kontaktar oss med synpunkter och klagomål. Det kan ske direkt eller genom brukarorganisationerna.

Digitala vårdmöten

Inom Västra Götalandsregionen försöker man hitta fler möjligheter att erbjuda digitala vårdmöten. Det innebär att fysiska möten ska kunna ersättas med kontakt via internet eller mobil. En regional projektgrupp med detta ansvarsområde har vänt sig till verksamheterna inom Habilitering & Hälsa och kommer träffa både personal och representanter från brukargrupperna för att få kunskap om vad vårt arbete innebär, vilka behov som finns och utifrån detta idéer att arbeta vidare med.

Övrig diskussion och information

Berit Jildenhed efterlyser nyhetsbrev från verksamheten. Tove svarar att vi försöker sprida information via olika kanaler. Dövteamet och Dövblindteamet informerar om aktuella frågor via Facebook. På vår hemsida finns också aktuell information om verksamheten. Tolkverksamheten har också Facebook. Förslag från brukarrådet är att erbjuda ett nyhetsbrev som man kan välja att prenumerera på.

Wandi Lundgren informerar att det upplevs som om det är svårt för färdtjänstbilarna att stanna till utanför lokalerna på Ekelundsgatan. Det är viktigt att man talar om när tillgängligheten brister. Verksamhetens lokaler inventeras av Tillgänglighetsdatabasen och olika områden ses över. Länk till Tillgänglighetsdatabasen kommer att skickas ut till brukarrådet. Tove kommer ta med sig från kring dålig tillgänglighet för färdtjänstbilar till förvaltningen.

Wandi Lundgren frågar vilken roll personalen i receptionen har och hur mycket ska de informera oss brukare. Receptionspersonalen tar emot bokade patienter. Vi har två receptioner, en i Göteborg på Ekelundsgatan och en i Vänersborg, Vänerparken 21, plan 4. De sköter kassahantering, betalning och svarar i telefon. Vårdgivare/behandlare i teamet är den som informerar om det som gäller insatser, tider och annat. Tider bokar man som brukare direkt med sin vårdgivare och receptionen har inte det ansvaret för Hörselverksamhetens regionala team.

Tove efterfrågar brukarorganisationernas synpunkter på vad och hur vi kan informera om vårt arbete och hur man kommer i kontakt med oss och vad det finns för förväntningar och synpunkter på verksamhetens tillgänglighet.

Berit Jildenhed frågar hur man ska göra när tekniska saker går sönder och vart det kan lämnas in. Det går att vända sig till teamet som förskrivit hjälpmedlet. Om man inte bor nära någon av våra mottagningar går det att lämna in sitt hjälpmedel inom andra enheter i Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen.

Verksamheten har nya kontaktuppgifter, både texttelefonnummer och -adresser och bildtelefonadresser. Det gäller Text- och bildtelefoni och Dövteamet. Sara Hallar bemannar text- och bildtelefonmottagning 10-12 måndag till fredag då det går att komma i kontakt med verksamheten via henne. Nya kontaktuppgifter kommer att skickas ut till brukarrådet.

För att på ett patientsäkert sätt komma i kontakt med verksamheten kan man även vända sig till oss via 1177 vårdguidens e-tjänster. Varje team bevakar denna kontaktväg. För att man som brukare skall kunna använda denna kontaktväg har gruppverksamheter med temat på hur man använder tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster genomförts på flera ställen och fler är planerade för hösten och nästa år.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

FSDB har meddelat två nya representanter till brukarrådet. Det är Wandi Lundgren och Kristina Grönborg.

En Lisebergsresa är planerad till 27 juni med dövblinda ungdomar och föräldrar. Resan till Ullared i februari var väldigt roligt, det blev en utmaning för både brukare och tolkelever. Eleverna fick pröva på hur kommunikation med ledsagning fungerar.

HRF Skaraborg

HRF Skaraborg har inte något att rapportera. Agne Fröjd berättar att han framöver kommer att avgå från styrelsen och också lämna plats som brukarrådsrepresentant. Han är kvar till dess att ersättare finns.

HRF Västra Götaland

 HRF Distrikt Västra Götaland har haft årsmöte. Många poster är tomma för tillfället, men efter föreningsmöte 1-2 juni kommer dessa poster fyllas. Harry Eriksson kommer meddela Tove vem som blir brukarrådsrepresentant.

VGDL

 Johanna Ovesen Ericsson berättar att det har varit svårt för VGDL att skicka representanter till brukarsamverkan. Hur representantskapet kommer se ut framöver beslutas på länsmötet 2 juni. Johanna meddelar att hon kommer avgå från VGDL:s styrelse.

Förbundet har arbetat med en ny hemsida. Från och med nu är länsförbundet kontaktansvarig för Tyst Teater, och det går att vända sig till VGDL med eventuella frågor om teaterverksamheten. VGDL firar tjugoårs jubileum i höst, och planerar därför en fest i november. Inbjudan kommer att skickas ut framöver.

DHB

Föreningen ansvarar för teckenspråksutbildningen för föräldrar, TUFF.

Nästa brukarrådsmöte

Torsdag den 27 september kl 13.00-16.00 på Ekelundsgatan, Göteborg

 Vi skickar en SMS-påminnelse med kallelsen två dagar före enligt överenskommelse.

Senast uppdaterad: 2019-09-30 11:54