Böcker

Böckerna levereras fraktfritt 5-7 dagar efter beställning. Fakturan skickas separat.

Beställ böcker 

Beställ Manual för intensivinlärning för små barn med autism

Om handledning – ur ett habiliteringsperspektiv

Boken handlar om handledning av habiliteringspersonal i kommunerna. Referensramen för boken är i stor utsträckning författarens egna erfarenheter av handledning av stödjande personal kring brukare med omfattande funktionsnedsättningar.
Läs mer om boken (pdf)

KomIgång – En föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd

KomIgång föräldrautbildning vänder sig till föräldrar med barn i förskoleåldern som har kommunikativa svårigheter. 
Läs mer om KomIgång (pdf)

Psykiatri och habilitering – en vägvisare

Boken är en vägvisare in i några av psykiatrins ämnesområden. Den innehåller tankar om vad som kan medföra en god psykisk hälsa och även vad som bidrar till uppkomsten av psykisk ohälsa. Boken tar sikte en hel del på olika kombinationer av funktionshinder.
Läs mer om boken (pdf)

Konsten att få människor att vilja anstränga sig

Om salutogent motivationsarbete. Boken beskriver goda förutsättningar och en metodik för hur motivationsarbete kan utföras och vad som påverkar det. Metodiken kan användasinom vård, behandling, habilitering men även i mera allmänna sammanhang. 
Läs mer om boken (pdf)

Att möta annorlunda uttryckssätt

Vägledning för personal som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och störda beteenden. Boken innehåller en mängd förslag till hur man bör bemöta personer med störda beteenden och metoder som kan prövas i olika situationer för att stödja dem. 
Läs mer om boken (pdf)

Hur man uppnår ett gott bemötande av vuxna personer med olika slag av funktionshinder

Boken tar upp vad man måste ta hänsyn till och vad som är lämpligt bemötande vid utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada, neurologiskt funktionshinder, epilepsi, omfattande rörelsehinder, psykiskt funktionshinder och beteendestörning.
Läs mer om boken (pdf)

Manual för Intensivinlärning för små barn med autism (2011)

Habilitering & Hälsa har sedan 2004 byggt upp verksamhet med intensivbehandling på inlärningspsykologisk grund för barn med autism. Arbetet har utvärderats genom intervjuer med föräldrar och personal. Utifrån resultaten av utvärderingarna har sedan denna manual utarbetats. 
Läs mer om Manual för Intensivinlärning (pdf)

Kontakt

Frågor om "Manual för intensivinlärning", besvaras av Lena Olsson, Habiliteringen
Telefon: 031-759 22 00
E-post: lena.e.olsson@vgregion.se

Vid frågor om beställningar, kontakta Regiontryckeriet 
Telefon: 010-441 09 70
E-post: externabestallningar.regiontryckeriet @vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-03-27 14:13