Doktorandprojekt

Doktorandprojekt inom Habiliteringen vuxen

”Jag som min kropp och jag i min kropp”: om rörelsekvalité vid autism

"Vuxen med cerebral pares. Prevalens av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilipsi och utvecklingsstörning."

"Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares"

Doktorandprojekt inom Habiliteringen barn- och ungdom

"Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen."

"Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning."

"Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och senare funktionsstörning hos barnet - en uppföljningsstudie i tidig skolålder"

Avhandlingsområde: Husdjurs betydelse för utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST.

Doktorandprojekt inom Hörselverksamheten

"Prevalence and degree of hearing impairment in Swedish 85-year olds - a birth cohort study"

"Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat."

"Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar."

"Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI"

Senast uppdaterad: 2018-03-12 16:29