Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Marika Jonsson, masterstudent

Kort om Marikas projekt

Arbete: Utverklingsledare på Habilitering & Hälsa kansli, leg sjukgymnast 
Universitetsanknytning: Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för hälsa och rehabilitering
ForskningsprojektLitteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via video
Tidsplan för projektet: Examinerades i november 2018

"Bekvämt med behandling hemma."

Bakgrund

E-hälsa, att använda digitala verktyg i hälsoarbetet, kan öka tillgängligheten för målgruppen med funktionsnedsättningar som ofta har svårt att exempelvis resa. Vården ska arbeta evidensbaserat och personcentrerat. Gällande effekt av fysioterapeutisk behandling via video saknas idag säker evidens, delvis på grund av att det saknas tillräckligt stora studier och för att studier som gjorts är så olika att det inte går att dra slutsatser om evidens. I arbetet med att säkerställa evidens är det viktigt att också forska på patienters upplevelse av vård.

Syfte

Syftet med denna studie var att ta reda på vad som forskats fram om patienters upplevelser av fysioterapeutisk behandling via videomöte.

Metod

En litteratursammanställning av kvalitativa studier inom ämnet fysioterapeutisk behandling via videomöte gjordes. Sökning gjordes i databaserna Pubmed, Cochrane Library och CINAHL. Det uppstod utmaningar med att hitta artiklar på grund av att en del ord tillkommit på senare år och för att en del begrepp inte är tillräckligt specifika. Av de studier som hittades, inkluderades kvalitativa studier där patienten hade fått prova fysioterapeutisk behandling i distanskontakt via videolänk. Studierna fick vara högst 10 år gamla, skrivna på engelska eller svenska och skulle beskriva patienters upplevelse av videomöte. Videomötena skulle pågå i real-tid och fick inte bestå av inspelade instruktionsvideor. 7 studier med 84 deltagare i åldrarna 44-92 år hittades. En beskrivande, textnära innehållsanalys av studiernas resultat gjordes.

Resultat

Exempel på positiva upplevelser var att få tillgång till professionell behandling i hemmet, göra tids- och ekonomisk besparingar, att få lära sig ny teknik och att gruppmedlemmar kunde fungera som stöd. Några exempel på negativa upplevelser var oro för integritet, tekniska problem, att tekniken begränsade och kunde försämra fysioterapeutisk undersökning. I studierna beskrevs också motsatsen, att patienter inte upplevde integritetsproblem och att undersökningen upplevdes lika bra som i ett fysiskt möte. Resultatet beskrivs i en modell med ett övergripande tema och fem kategorier. De redovisas i bild nedan. Empowerment saknar en heltäckande översättning på svenska och beskrivs ofta som egenmakt.

Videomöte en möjlighet när den utgår från individens behov

  • Kompetent och erfaren fysioterapeut tillgänglig
  • Behandling tillgänglig i hemmet
  • Egen resursökning  ger ökad empowerment
  • Relationer på distans
  • Teknisk utrustning

Handledare

Sarianne Wiklund Axelsson, fil.dr i fysioterapi och leg sjukgymnast , Luleå Tekniska Universitet

Kontakt

Telefon: 072-459 02 82 
E-post: marika.jonsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-12-03 07:08